FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDG] 23/03/2018 12.65 12.55 13 12.9 374.560 Mua
2 [HOSE.TDG] 22/03/2018 12.85 12.8 13 13 755.240 Mua
3 [HOSE.TDG] 21/03/2018 13.35 12.45 13.35 13 923.780 Mua
4 [HOSE.TDG] 20/03/2018 13.5 13.2 13.5 13.35 399.930 Mua
5 [HOSE.TDG] 19/03/2018 13.5 13.05 13.6 13.5 416.210 Mua
6 [HOSE.TDG] 16/03/2018 13.5 13.3 13.75 13.5 247.710 Mua
7 [HOSE.TDG] 15/03/2018 12.65 12.2 13.45 13.45 424.550 Mua
8 [HOSE.TDG] 14/03/2018 12.4 12 12.6 12.6 351.250 Theo dõi
9 [HOSE.TDG] 13/03/2018 12.5 12 12.5 12.4 459.400 Bán
10 [HOSE.TDG] 12/03/2018 12.6 12 12.55 12.4 509.430 Bán
11 [HOSE.TDG] 09/03/2018 12.2 12.2 12.6 12.6 804.570 Theo dõi
12 [HOSE.TDG] 08/03/2018 12.45 12.45 12.8 12.6 483.490 Theo dõi
13 [HOSE.TDG] 07/03/2018 12.5 12.2 12.55 12.45 574.670 Theo dõi
14 [HOSE.TDG] 06/03/2018 12.55 12.25 12.6 12.5 212.750 Mua
15 [HOSE.TDG] 05/03/2018 12.85 12.5 12.85 12.55 293.110 Mua
16 [HOSE.TDG] 02/03/2018 13.2 12.3 13.2 12.8 276.820 Mua
17 [HOSE.TDG] 01/03/2018 13.7 12.8 13.7 13.2 312.250 Mua
18 [HOSE.TDG] 28/02/2018 12.7 12.65 14 13.6 348.360 Mua
19 [HOSE.TDG] 27/02/2018 12.8 12 13.65 13.6 632.100 Mua
20 [HOSE.TDG] 26/02/2018 13.5 12.65 13.5 12.8 370.670 Mua