FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDG] 15/12/2017 14.55 14.55 14.6 14.55 157.570 Bán
2 [HOSE.TDG] 14/12/2017 14.8 13.85 15.7 14.55 259.360 Bán
3 [HOSE.TDG] 13/12/2017 15 14.85 15.9 14.85 140.000 Theo dõi
4 [HOSE.TDG] 12/12/2017 16 14.9 16 15.95 277.750 Mua
5 [HOSE.TDG] 11/12/2017 16.3 15.9 16.35 16 202.870 Mua
6 [HOSE.TDG] 08/12/2017 16.55 15.45 16.55 16.3 393.650 Mua
7 [HOSE.TDG] 07/12/2017 16.55 16.15 16.6 16.6 381.710 Mua
8 [HOSE.TDG] 06/12/2017 16.6 16.4 16.75 16.6 232.330 Mua
9 [HOSE.TDG] 05/12/2017 17.35 16.1 17.55 16.6 651.310 Mua
10 [HOSE.TDG] 04/12/2017 16.9 16.85 17.3 17.3 388.370 Mua
11 [HOSE.TDG] 01/12/2017 16.5 16.5 16.9 16.9 534.890 Mua
12 [HOSE.TDG] 30/11/2017 15.85 15.8 16.55 16.5 508.270 Mua
13 [HOSE.TDG] 29/11/2017 15 14.95 15.95 15.85 681.670 Mua
14 [HOSE.TDG] 28/11/2017 14 13.8 14.95 14.95 585.890 Mua
15 [HOSE.TDG] 27/11/2017 14.05 13.95 14.1 14 174.450 Mua
16 [HOSE.TDG] 24/11/2017 13.85 13.8 14.05 14.05 232.250 Mua
17 [HOSE.TDG] 23/11/2017 13.7 13.65 13.85 13.85 426.750 Theo dõi
18 [HOSE.TDG] 22/11/2017 13.6 13.55 13.75 13.7 267.580 Theo dõi
19 [HOSE.TDG] 21/11/2017 13.95 13.4 14 13.6 402.550 Theo dõi
20 [HOSE.TDG] 20/11/2017 13.85 13.05 13.95 13.95 302.400 Mua