FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDG] 21/06/2018 13 12.1 13 12.7 161.670 Mua
2 [HOSE.TDG] 20/06/2018 12.55 12.5 13.4 13 102.430 Mua
3 [HOSE.TDG] 19/06/2018 11.8 11.8 12.55 12.55 90.460 Mua
4 [HOSE.TDG] 18/06/2018 12.1 12.1 12.95 12.55 103.700 Mua
5 [HOSE.TDG] 15/06/2018 12.95 12.75 12.95 12.95 133.450 Mua
6 [HOSE.TDG] 14/06/2018 12.95 12.5 13 12.9 122.240 Mua
7 [HOSE.TDG] 13/06/2018 11.4 11.35 13.05 12.95 105.640 Mua
8 [HOSE.TDG] 12/06/2018 13 12 13 12.2 181.810 Mua
9 [HOSE.TDG] 11/06/2018 12.3 11.5 12.95 12.9 146.020 Mua
10 [HOSE.TDG] 08/06/2018 11.85 11.7 12.3 12.3 106.450 Mua
11 [HOSE.TDG] 07/06/2018 11.8 11.2 11.8 11.75 109.020 Mua
12 [HOSE.TDG] 06/06/2018 11.1 11.1 11.8 11.75 105.220 Theo dõi
13 [HOSE.TDG] 05/06/2018 12 11.3 12.45 11.8 114.530 Theo dõi
14 [HOSE.TDG] 04/06/2018 11.35 11.2 12.1 11.9 122.480 Theo dõi
15 [HOSE.TDG] 01/06/2018 10.65 10.1 11.35 11.35 159.300 Bán
16 [HOSE.TDG] 31/05/2018 10.6 10.3 10.7 10.65 86.110 Bán
17 [HOSE.TDG] 30/05/2018 10.5 10.25 10.8 10.6 87.460 Quá bán
18 [HOSE.TDG] 29/05/2018 10.45 10.3 10.6 10.6 117.500 Quá bán
19 [HOSE.TDG] 28/05/2018 10.7 10.15 10.8 10.45 113.950 Quá bán
20 [HOSE.TDG] 25/05/2018 11 10.3 11.05 10.7 130.330 Quá bán