FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDG] 07/12/2018 3.31 3.3 3.42 3.4 369.810 Bán
2 [HOSE.TDG] 06/12/2018 3.26 3.22 3.3 3.3 169.770 Quá bán
3 [HOSE.TDG] 05/12/2018 3.27 3.15 3.33 3.3 420.400 Quá bán
4 [HOSE.TDG] 04/12/2018 3.37 3.35 3.44 3.35 476.510 Quá bán
5 [HOSE.TDG] 03/12/2018 3.5 3.24 3.53 3.37 563.080 Quá bán
6 [HOSE.TDG] 29/11/2018 4 3.73 4 3.73 684.620 Bán
7 [HOSE.TDG] 28/11/2018 4.03 3.99 4.1 4 213.540 Bán
8 [HOSE.TDG] 27/11/2018 4.02 4.02 4.08 4.05 111.350 Bán
9 [HOSE.TDG] 26/11/2018 4.07 4 4.09 4.05 470.460 Bán
10 [HOSE.TDG] 23/11/2018 4.11 4.11 4.2 4.17 252.630 Theo dõi
11 [HOSE.TDG] 22/11/2018 4.06 4.05 4.11 4.06 117.850 Bán
12 [HOSE.TDG] 21/11/2018 4.05 4.04 4.1 4.06 134.050 Bán
13 [HOSE.TDG] 20/11/2018 4.1 4.09 4.15 4.12 145.270 Bán
14 [HOSE.TDG] 19/11/2018 4.15 4.1 4.15 4.15 124.490 Bán
15 [HOSE.TDG] 16/11/2018 4.07 4.07 4.17 4.1 306.750 Bán
16 [HOSE.TDG] 15/11/2018 4.14 4.07 4.25 4.07 373.140 Bán
17 [HOSE.TDG] 14/11/2018 4.01 4 4.2 4.07 561.020 Bán
18 [HOSE.TDG] 13/11/2018 4.26 4.2 4.45 4.23 524.010 Bán
19 [HOSE.TDG] 12/11/2018 4.54 4.33 4.54 4.45 427.800 Bán
20 [HOSE.TDG] 09/11/2018 4.52 4.46 4.55 4.54 737.260 Theo dõi