FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDG] 16/08/2018 6.32 6.32 7.25 7.25 379.360 Bán
2 [HOSE.TDG] 15/08/2018 7.3 6.79 7.3 6.79 771.430 Quá bán
3 [HOSE.TDG] 14/08/2018 6.9 6.83 7.3 7.3 839.940 Bán
4 [HOSE.TDG] 13/08/2018 7.4 7.34 7.89 7.34 225.520 Bán
5 [HOSE.TDG] 10/08/2018 8.56 7.89 8.56 7.89 299.140 Bán
6 [HOSE.TDG] 09/08/2018 8.6 8 8.7 8.48 733.240 Bán
7 [HOSE.TDG] 08/08/2018 8.84 8.23 9.2 8.6 756.820 Bán
8 [HOSE.TDG] 07/08/2018 9.5 8.84 9.5 8.84 352.780 Bán
9 [HOSE.TDG] 06/08/2018 9.84 9.16 9.84 9.5 93.350 Bán
10 [HOSE.TDG] 03/08/2018 10.25 9.54 10.25 9.84 314.360 Bán
11 [HOSE.TDG] 02/08/2018 9.8 8.91 10.25 10.25 2.318.830 Bán
12 [HOSE.TDG] 01/08/2018 10.2 9.58 10.25 9.58 465.430 Bán
13 [HOSE.TDG] 30/07/2018 10.8 10.2 10.8 10.55 373.970 Bán
14 [HOSE.TDG] 27/07/2018 11 10.25 11 10.95 742.580 Bán
15 [HOSE.TDG] 26/07/2018 10.85 10.15 11 11 462.460 Bán
16 [HOSE.TDG] 25/07/2018 10.85 10.25 10.9 10.9 681.360 Bán
17 [HOSE.TDG] 24/07/2018 10.95 10.65 11 11 450.150 Bán
18 [HOSE.TDG] 23/07/2018 10.9 10.3 10.9 10.9 443.410 Bán
19 [HOSE.TDG] 20/07/2018 10.65 10.65 11.45 10.65 424.190 Bán
20 [HOSE.TDG] 19/07/2018 10.9 10.9 11.75 11.45 301.880 Bán