FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDG] 18/10/2018 6 5.75 6 5.75 225.530 Bán
2 [HOSE.TDG] 17/10/2018 5.95 5.95 6.05 5.95 337.380 Bán
3 [HOSE.TDG] 16/10/2018 6.28 6.09 6.28 6.1 347.930 Bán
4 [HOSE.TDG] 15/10/2018 6.12 6.1 6.3 6.28 264.550 Bán
5 [HOSE.TDG] 12/10/2018 6.99 6.97 7.9 7.9 654.170 Mua
6 [HOSE.TDG] 11/10/2018 7.49 7.49 8.04 7.49 544.750 Theo dõi
7 [HOSE.TDG] 10/10/2018 8.18 8.05 8.21 8.05 332.840 Mua
8 [HOSE.TDG] 09/10/2018 7.95 7.95 8.25 8.1 405.120 Mua
9 [HOSE.TDG] 08/10/2018 7.78 7.78 8.18 7.95 370.610 Mua
10 [HOSE.TDG] 05/10/2018 7.81 7.78 7.93 7.83 253.780 Mua
11 [HOSE.TDG] 04/10/2018 8.03 7.85 8.05 7.94 524.390 Mua
12 [HOSE.TDG] 03/10/2018 8.2 8 8.28 8.01 754.210 Mua
13 [HOSE.TDG] 02/10/2018 8.15 8.1 8.3 8.14 541.860 Mua
14 [HOSE.TDG] 01/10/2018 8.1 7.83 8.23 8.15 664.040 Mua
15 [HOSE.TDG] 28/09/2018 7.88 7.54 7.88 7.81 772.000 Mua
16 [HOSE.TDG] 27/09/2018 7.53 7.53 8.2 7.53 1.256.930 Mua
17 [HOSE.TDG] 26/09/2018 7.9 7.8 7.99 7.96 1.179.040 Mua
18 [HOSE.TDG] 25/09/2018 7.52 7.05 7.52 7.52 927.020 Mua
19 [HOSE.TDG] 24/09/2018 6.75 6.75 7.04 7.03 680.800 Theo dõi
20 [HOSE.TDG] 21/09/2018 6.8 6.66 6.8 6.68 178.140 Bán