FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 22/03/2019 11.6 11.5 12.1 11.85 490.190 Mua
2 [HOSE.TDH] 21/03/2019 12.25 11.6 12.4 11.6 833.280 Theo dõi
3 [HOSE.TDH] 20/03/2019 12.45 12.15 12.45 12.25 388.400 Mua
4 [HOSE.TDH] 19/03/2019 12.6 12.3 12.85 12.45 1.061.720 Mua
5 [HOSE.TDH] 18/03/2019 11.75 11.75 12.45 12.4 2.215.240 Mua
6 [HOSE.TDH] 15/03/2019 11.65 11.6 11.75 11.65 280.350 Mua
7 [HOSE.TDH] 14/03/2019 11.7 11.5 11.8 11.6 330.390 Mua
8 [HOSE.TDH] 13/03/2019 11.65 11.6 11.8 11.75 313.130 Mua
9 [HOSE.TDH] 12/03/2019 11.8 11.45 11.8 11.65 319.530 Mua
10 [HOSE.TDH] 11/03/2019 11.55 11.45 11.7 11.65 371.830 Mua
11 [HOSE.TDH] 08/03/2019 11.6 11.55 11.8 11.55 521.780 Mua
12 [HOSE.TDH] 07/03/2019 11.8 11.75 12.2 11.8 516.340 Mua
13 [HOSE.TDH] 06/03/2019 11.6 11.6 12 12 570.810 Mua
14 [HOSE.TDH] 05/03/2019 11.75 11.6 11.9 11.6 799.160 Mua
15 [HOSE.TDH] 04/03/2019 11.95 11.6 11.95 11.9 976.250 Mua
16 [HOSE.TDH] 01/03/2019 10.9 10.9 11.65 11.65 1.091.140 Mua
17 [HOSE.TDH] 28/02/2019 11.25 10.9 11.25 10.9 631.490 Mua
18 [HOSE.TDH] 27/02/2019 10.75 10.75 11.2 11.2 840.830 Mua
19 [HOSE.TDH] 26/02/2019 10.6 10.6 10.75 10.7 459.540 Mua
20 [HOSE.TDH] 25/02/2019 10.5 10.5 10.7 10.65 270.330 Mua