FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 25/06/2019 12.55 12.3 12.65 12.4 775.500 Theo dõi
2 [HOSE.TDH] 24/06/2019 12.7 12.5 12.7 12.55 663.740 Theo dõi
3 [HOSE.TDH] 21/06/2019 12.7 12.6 12.85 12.7 632.660 Mua
4 [HOSE.TDH] 20/06/2019 12.95 12.7 12.95 12.85 466.270 Mua
5 [HOSE.TDH] 19/06/2019 12.9 12.85 13.15 12.9 568.280 Mua
6 [HOSE.TDH] 18/06/2019 12.7 12.6 12.95 12.9 622.050 Mua
7 [HOSE.TDH] 17/06/2019 12.85 12.65 12.85 12.75 353.020 Mua
8 [HOSE.TDH] 14/06/2019 12.75 12.6 12.8 12.75 504.750 Mua
9 [HOSE.TDH] 13/06/2019 12.75 12.7 12.9 12.8 435.000 Mua
10 [HOSE.TDH] 12/06/2019 12.7 12.7 13.05 12.75 1.544.060 Mua
11 [HOSE.TDH] 11/06/2019 12.3 12.3 12.65 12.65 711.480 Mua
12 [HOSE.TDH] 10/06/2019 12.4 12.2 12.45 12.3 782.350 Mua
13 [HOSE.TDH] 07/06/2019 12 12 12.3 12.3 409.750 Mua
14 [HOSE.TDH] 06/06/2019 11.9 11.8 12.1 12 344.840 Mua
15 [HOSE.TDH] 05/06/2019 12 11.85 12.2 11.9 431.620 Mua
16 [HOSE.TDH] 04/06/2019 11.95 11.95 12.2 11.95 378.210 Mua
17 [HOSE.TDH] 03/06/2019 12 11.85 12.3 12 529.700 Mua
18 [HOSE.TDH] 31/05/2019 12.25 12.1 12.4 12.1 388.220 Mua
19 [HOSE.TDH] 30/05/2019 12 12 12.5 12.2 1.548.650 Mua
20 [HOSE.TDH] 29/05/2019 11.9 11.8 12 11.9 204.240 Mua