FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 20/11/2018 10.1 10.1 10.6 10.45 273.240 Mua
2 [HOSE.TDH] 19/11/2018 9.98 9.96 10.1 10.1 232.450 Theo dõi
3 [HOSE.TDH] 16/11/2018 10.1 9.91 10.15 10.05 98.500 Theo dõi
4 [HOSE.TDH] 15/11/2018 10.1 9.9 10.1 10.05 41.880 Theo dõi
5 [HOSE.TDH] 14/11/2018 10.1 9.82 10.15 9.82 110.030 Theo dõi
6 [HOSE.TDH] 13/11/2018 10 10 10.2 10.1 90.030 Theo dõi
7 [HOSE.TDH] 12/11/2018 10.1 9.6 10.2 10.15 89.040 Theo dõi
8 [HOSE.TDH] 09/11/2018 10.2 10.1 10.3 10.1 318.110 Bán
9 [HOSE.TDH] 08/11/2018 10.25 10.2 10.5 10.3 225.190 Bán
10 [HOSE.TDH] 07/11/2018 10.25 10.2 10.55 10.3 306.720 Bán
11 [HOSE.TDH] 06/11/2018 10.15 10.1 10.3 10.25 491.980 Bán
12 [HOSE.TDH] 05/11/2018 9.81 9.81 10.15 10.1 289.020 Bán
13 [HOSE.TDH] 02/11/2018 9.9 9.8 9.9 9.8 349.410 Bán
14 [HOSE.TDH] 01/11/2018 10.1 9.8 10.1 9.8 360.330 Bán
15 [HOSE.TDH] 31/10/2018 9.91 9.85 10.2 10.1 505.900 Bán
16 [HOSE.TDH] 30/10/2018 9.98 9.9 10.15 9.9 474.380 Bán
17 [HOSE.TDH] 29/10/2018 10.35 9.9 10.45 10.15 626.020 Bán
18 [HOSE.TDH] 26/10/2018 10.9 10.35 10.9 10.35 539.270 Bán
19 [HOSE.TDH] 25/10/2018 10.5 10.25 10.8 10.7 757.750 Bán
20 [HOSE.TDH] 24/10/2018 11.2 10.8 11.2 10.8 336.430 Bán