FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 15/12/2017 14.35 14.3 14.5 14.35 139.350 Bán
2 [HOSE.TDH] 14/12/2017 14.2 14.2 14.45 14.45 155.890 Bán
3 [HOSE.TDH] 13/12/2017 14.3 14.3 14.55 14.3 126.950 Theo dõi
4 [HOSE.TDH] 12/12/2017 14.2 13.8 14.4 14.3 434.510 Theo dõi
5 [HOSE.TDH] 11/12/2017 14.35 14.35 14.6 14.35 169.350 Theo dõi
6 [HOSE.TDH] 08/12/2017 15 14.7 15 14.8 182.630 Mua
7 [HOSE.TDH] 07/12/2017 15.25 14.85 15.25 15 165.890 Mua
8 [HOSE.TDH] 06/12/2017 14.9 14.75 15.3 15.1 503.190 Mua
9 [HOSE.TDH] 05/12/2017 14.85 14.8 15.4 15 1.092.180 Mua
10 [HOSE.TDH] 04/12/2017 14.6 14.6 14.9 14.8 358.070 Mua
11 [HOSE.TDH] 01/12/2017 14.6 14.5 14.65 14.6 212.010 Mua
12 [HOSE.TDH] 30/11/2017 14.35 14.35 14.8 14.6 452.990 Mua
13 [HOSE.TDH] 29/11/2017 14.4 14.1 14.45 14.4 263.170 Mua
14 [HOSE.TDH] 28/11/2017 14.7 14.25 14.7 14.45 418.870 Mua
15 [HOSE.TDH] 27/11/2017 14.5 14.5 15.1 14.7 635.520 Mua
16 [HOSE.TDH] 24/11/2017 13.5 13.3 14.4 14.4 832.620 Mua
17 [HOSE.TDH] 23/11/2017 13.4 13.25 13.5 13.5 363.110 Mua
18 [HOSE.TDH] 22/11/2017 13.45 13.2 13.5 13.4 171.980 Theo dõi
19 [HOSE.TDH] 21/11/2017 13.3 13.3 13.6 13.45 297.990 Theo dõi
20 [HOSE.TDH] 20/11/2017 13.35 13.25 13.5 13.45 148.050 Theo dõi