FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 13/07/2018 11.8 11.75 12 12 245.890 Bán
2 [HOSE.TDH] 12/07/2018 12 11.4 12.2 12 311.280 Bán
3 [HOSE.TDH] 11/07/2018 12.8 12.1 13.15 12.1 274.160 Bán
4 [HOSE.TDH] 10/07/2018 13.1 12.75 13.6 13 230.900 Bán
5 [HOSE.TDH] 09/07/2018 13.5 13.1 13.7 13.15 247.730 Bán
6 [HOSE.TDH] 06/07/2018 13.3 13.2 13.7 13.55 159.160 Bán
7 [HOSE.TDH] 05/07/2018 13.7 13.15 13.75 13.5 244.180 Bán
8 [HOSE.TDH] 04/07/2018 13.55 13.4 13.8 13.7 353.600 Theo dõi
9 [HOSE.TDH] 03/07/2018 13.7 13.4 13.85 13.45 439.360 Bán
10 [HOSE.TDH] 02/07/2018 13.65 13.6 13.95 13.8 226.990 Bán
11 [HOSE.TDH] 29/06/2018 13.8 13.6 13.95 13.95 682.180 Theo dõi
12 [HOSE.TDH] 28/06/2018 13.6 13.6 13.95 13.6 216.230 Bán
13 [HOSE.TDH] 27/06/2018 13.65 13.55 13.85 13.65 199.050 Bán
14 [HOSE.TDH] 26/06/2018 13.75 13.55 13.85 13.65 161.850 Bán
15 [HOSE.TDH] 25/06/2018 13.9 13.7 13.95 13.8 201.130 Bán
16 [HOSE.TDH] 22/06/2018 13.55 13.55 13.9 13.85 141.970 Bán
17 [HOSE.TDH] 21/06/2018 13.8 13.65 13.8 13.8 150.590 Bán
18 [HOSE.TDH] 20/06/2018 13.8 13.5 14 13.8 123.450 Bán
19 [HOSE.TDH] 19/06/2018 14 13.5 14.1 13.8 644.650 Bán
20 [HOSE.TDH] 18/06/2018 14.15 13.85 14.25 14.1 242.990 Bán