FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 20/09/2018 11.25 11 11.25 11.2 636.360 Bán
2 [HOSE.TDH] 19/09/2018 11.05 11 11.25 11.2 1.029.460 Bán
3 [HOSE.TDH] 18/09/2018 11.2 10.9 11.3 11.05 1.075.040 Bán
4 [HOSE.TDH] 17/09/2018 11.4 11.25 11.4 11.3 426.690 Bán
5 [HOSE.TDH] 14/09/2018 11.3 11.25 11.4 11.35 616.410 Theo dõi
6 [HOSE.TDH] 13/09/2018 11.3 11.2 11.35 11.35 425.410 Theo dõi
7 [HOSE.TDH] 12/09/2018 11.3 11.25 11.35 11.3 607.050 Bán
8 [HOSE.TDH] 11/09/2018 11.25 11.2 11.4 11.3 582.210 Bán
9 [HOSE.TDH] 10/09/2018 11.3 11.2 11.4 11.35 453.140 Theo dõi
10 [HOSE.TDH] 07/09/2018 11.25 11.2 11.55 11.3 336.150 Bán
11 [HOSE.TDH] 06/09/2018 11.35 11.2 11.4 11.2 426.170 Theo dõi
12 [HOSE.TDH] 05/09/2018 11.3 11.2 11.4 11.35 695.560 Theo dõi
13 [HOSE.TDH] 04/09/2018 11.3 11.25 11.5 11.4 547.400 Theo dõi
14 [HOSE.TDH] 31/08/2018 11.4 10.9 11.45 11.35 404.510 Theo dõi
15 [HOSE.TDH] 30/08/2018 11.6 11.25 11.6 11.4 806.610 Theo dõi
16 [HOSE.TDH] 29/08/2018 11.75 11.45 11.75 11.5 394.540 Mua
17 [HOSE.TDH] 28/08/2018 11.7 11.6 11.75 11.7 1.146.310 Mua
18 [HOSE.TDH] 27/08/2018 11.45 11.45 11.6 11.6 643.140 Theo dõi
19 [HOSE.TDH] 24/08/2018 11.3 11.3 11.5 11.5 554.580 Theo dõi
20 [HOSE.TDH] 23/08/2018 11.2 10.7 11.45 11.4 367.830 Theo dõi