FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 25/05/2018 15.2 14.85 15.35 15 612.280 Mua
2 [HOSE.TDH] 24/05/2018 14.9 14.75 15.2 15.2 618.150 Mua
3 [HOSE.TDH] 23/05/2018 14.6 14.5 14.95 14.8 411.290 Mua
4 [HOSE.TDH] 22/05/2018 14.8 14.4 14.9 14.8 684.570 Mua
5 [HOSE.TDH] 21/05/2018 14.7 14.4 14.9 14.8 232.480 Mua
6 [HOSE.TDH] 18/05/2018 14.5 14.3 14.9 14.75 222.500 Theo dõi
7 [HOSE.TDH] 17/05/2018 14.6 14.4 14.7 14.4 170.320 Bán
8 [HOSE.TDH] 16/05/2018 15.05 14.6 15.15 14.6 382.200 Bán
9 [HOSE.TDH] 15/05/2018 14.75 14.75 15.05 14.95 363.880 Theo dõi
10 [HOSE.TDH] 14/05/2018 14.8 14.65 15 14.95 418.700 Theo dõi
11 [HOSE.TDH] 11/05/2018 14.5 14.5 14.9 14.9 276.040 Bán
12 [HOSE.TDH] 10/05/2018 14.5 14.2 15 14.8 683.600 Bán
13 [HOSE.TDH] 09/05/2018 14.45 14.2 14.5 14.5 557.610 Bán
14 [HOSE.TDH] 08/05/2018 14.55 14.35 14.6 14.5 457.400 Bán
15 [HOSE.TDH] 07/05/2018 14.2 14.2 14.65 14.65 376.580 Bán
16 [HOSE.TDH] 04/05/2018 14.2 14.05 14.4 14.3 428.960 Bán
17 [HOSE.TDH] 03/05/2018 14.7 13.95 14.7 14.2 300.610 Bán
18 [HOSE.TDH] 02/05/2018 14.4 14 14.9 14.4 680.230 Bán
19 [HOSE.TDH] 27/04/2018 15 14.1 15 14.2 2.339.580 Bán
20 [HOSE.TDH] 26/04/2018 15.65 15.15 15.9 15.15 699.650 Theo dõi