FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 15/01/2019 9.8 9.74 9.87 9.87 326.530 Bán
2 [HOSE.TDH] 14/01/2019 9.86 9.8 9.99 9.88 126.260 Bán
3 [HOSE.TDH] 11/01/2019 9.89 9.75 9.89 9.88 242.140 Bán
4 [HOSE.TDH] 10/01/2019 9.77 9.77 9.89 9.89 161.550 Bán
5 [HOSE.TDH] 09/01/2019 9.8 9.75 9.9 9.9 304.740 Bán
6 [HOSE.TDH] 08/01/2019 9.99 9.68 9.99 9.9 250.930 Bán
7 [HOSE.TDH] 07/01/2019 10 9.8 10 9.9 196.000 Bán
8 [HOSE.TDH] 04/01/2019 9.7 9.61 10 10 332.220 Bán
9 [HOSE.TDH] 03/01/2019 9.86 9.56 9.95 9.74 446.070 Bán
10 [HOSE.TDH] 02/01/2019 10 9.91 10.1 10 116.090 Bán
11 [HOSE.TDH] 28/12/2018 10.05 10 10.15 10.1 44.700 Bán
12 [HOSE.TDH] 27/12/2018 10.1 10 10.3 10.15 95.870 Bán
13 [HOSE.TDH] 26/12/2018 10 9.95 10.15 9.98 143.660 Bán
14 [HOSE.TDH] 25/12/2018 10.05 9.85 10.1 10 252.620 Bán
15 [HOSE.TDH] 24/12/2018 10.4 10.05 10.4 10.1 243.950 Bán
16 [HOSE.TDH] 21/12/2018 10.25 10.2 10.4 10.4 114.410 Bán
17 [HOSE.TDH] 20/12/2018 10.15 10.15 10.45 10.3 144.000 Theo dõi
18 [HOSE.TDH] 19/12/2018 10.2 10.15 10.35 10.25 177.890 Theo dõi
19 [HOSE.TDH] 18/12/2018 10.35 10.1 10.5 10.25 441.620 Theo dõi
20 [HOSE.TDH] 17/12/2018 10.95 10.5 10.95 10.5 184.100 Theo dõi