FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDH] 23/03/2018 15.1 15.05 15.25 15.2 413.100 Theo dõi
2 [HOSE.TDH] 22/03/2018 15.7 15.5 15.7 15.6 400.770 Mua
3 [HOSE.TDH] 21/03/2018 15.9 15.65 15.95 15.7 571.060 Mua
4 [HOSE.TDH] 20/03/2018 15.75 15.6 15.95 15.9 603.010 Mua
5 [HOSE.TDH] 19/03/2018 15.85 15.5 16.1 15.85 683.820 Mua
6 [HOSE.TDH] 16/03/2018 15.7 15.7 16.05 15.7 490.550 Mua
7 [HOSE.TDH] 15/03/2018 15.6 15.6 16.2 16.05 723.850 Mua
8 [HOSE.TDH] 14/03/2018 15.8 15.6 15.9 15.65 482.130 Mua
9 [HOSE.TDH] 13/03/2018 15.55 15.5 15.8 15.7 705.260 Mua
10 [HOSE.TDH] 12/03/2018 15.55 15.5 15.75 15.55 545.420 Mua
11 [HOSE.TDH] 09/03/2018 15.3 15.05 15.75 15.75 1.174.020 Mua
12 [HOSE.TDH] 08/03/2018 14.7 14.7 15.3 15.05 537.070 Mua
13 [HOSE.TDH] 07/03/2018 14.8 14.6 14.95 14.75 418.700 Mua
14 [HOSE.TDH] 06/03/2018 14.7 14.6 15 15 466.160 Mua
15 [HOSE.TDH] 05/03/2018 15.3 14.7 15.45 14.7 1.160.690 Mua
16 [HOSE.TDH] 02/03/2018 14.2 14.2 15.1 15.1 777.930 Mua
17 [HOSE.TDH] 01/03/2018 14 13.9 14.4 14.3 253.370 Bán
18 [HOSE.TDH] 28/02/2018 14.1 13.9 14.2 14.1 702.070 Bán
19 [HOSE.TDH] 27/02/2018 14.3 14.1 14.45 14.2 348.110 Bán
20 [HOSE.TDH] 26/02/2018 14.6 14.25 14.7 14.3 464.540 Bán