FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDW] 18/05/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 10 Theo dõi
2 [HOSE.TDW] 16/05/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 10 Theo dõi
3 [HOSE.TDW] 15/05/2018 19.9 19.9 22.75 22.75 70 Mua
4 [HOSE.TDW] 14/05/2018 21.3 21.3 21.3 21.3 10 Theo dõi
5 [HOSE.TDW] 08/05/2018 22.9 22.9 22.9 22.9 20 Mua
6 [HOSE.TDW] 07/05/2018 24.6 24.6 24.6 24.6 1.010 Mua
7 [HOSE.TDW] 02/05/2018 23 20.4 23 23 20 Mua
8 [HOSE.TDW] 26/04/2018 21.8 21.8 21.8 21.8 10 Mua
9 [HOSE.TDW] 24/04/2018 21.8 21.7 21.8 21.7 480 Theo dõi
10 [HOSE.TDW] 23/04/2018 22 22 22 22 10 Mua
11 [HOSE.TDW] 20/04/2018 22 22 22 22 10 Mua
12 [HOSE.TDW] 19/04/2018 21.9 21.9 21.9 21.9 20 Mua
13 [HOSE.TDW] 16/04/2018 21.8 21.8 21.8 21.8 20 Mua
14 [HOSE.TDW] 13/04/2018 22 22 22 22 10 Mua
15 [HOSE.TDW] 12/04/2018 22 21.5 22 21.5 200 Mua
16 [HOSE.TDW] 04/04/2018 22.8 22.8 22.8 22.8 500 Mua
17 [HOSE.TDW] 03/04/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 240 Mua
18 [HOSE.TDW] 02/04/2018 23 21.2 23 21.4 520 Mua
19 [HOSE.TDW] 29/03/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 10 Mua
20 [HOSE.TDW] 28/03/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 10 Mua