FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDW] 13/07/2018 21.6 21.6 23 21.65 140 Theo dõi
2 [HOSE.TDW] 12/07/2018 24.9 23.2 23.2 23.2 100 Mua
3 [HOSE.TDW] 06/07/2018 22.05 22.05 24.9 24.9 20 Mua
4 [HOSE.TDW] 05/07/2018 21.3 21.3 23.7 23.7 20 Mua
5 [HOSE.TDW] 04/07/2018 20.75 20.75 22.9 22.9 100 Mua
6 [HOSE.TDW] 03/07/2018 19.75 19.75 22.3 22.3 20 Mua
7 [HOSE.TDW] 02/07/2018 20.9 20.9 20.9 20.9 10 Theo dõi
8 [HOSE.TDW] 29/06/2018 19.7 19.7 22.4 22.4 20 Mua
9 [HOSE.TDW] 27/06/2018 20.95 20.95 22.1 21 40 Mua
10 [HOSE.TDW] 26/06/2018 19.8 19.8 22.5 22.5 20 Mua
11 [HOSE.TDW] 25/06/2018 18.7 18.7 21.15 21.15 20 Mua
12 [HOSE.TDW] 22/06/2018 19.75 19.75 19.8 19.8 20 Theo dõi
13 [HOSE.TDW] 21/06/2018 21.2 21.2 21.2 21.2 10 Mua
14 [HOSE.TDW] 20/06/2018 21.6 21.3 21.6 21.3 40 Mua
15 [HOSE.TDW] 18/06/2018 20.3 20.3 20.3 20.3 20 Bán
16 [HOSE.TDW] 15/06/2018 19 19 19 19 10 Bán
17 [HOSE.TDW] 12/06/2018 20 20 20.8 20.2 130 Bán
18 [HOSE.TDW] 11/06/2018 20 20 20 20 10 Bán
19 [HOSE.TDW] 08/06/2018 19.1 19.1 21.4 21.4 50 Theo dõi
20 [HOSE.TDW] 06/06/2018 21 20.1 21 20.1 470 Bán