FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDW] 25/06/2019 23.45 23.45 23.45 23.45 10 Bán
2 [HOSE.TDW] 24/06/2019 21.95 21.95 21.95 21.95 10 Bán
3 [HOSE.TDW] 21/06/2019 23.5 23.5 23.5 23.5 240 Bán
4 [HOSE.TDW] 20/06/2019 22 22 22 22 10 Bán
5 [HOSE.TDW] 19/06/2019 23.65 23.65 23.65 23.65 10 Bán
6 [HOSE.TDW] 18/06/2019 24.4 24.4 25.4 25.4 120 Theo dõi
7 [HOSE.TDW] 17/06/2019 24.55 24.55 26.2 26.2 20 Mua
8 [HOSE.TDW] 13/06/2019 23 23 24.55 24.55 3.030 Bán
9 [HOSE.TDW] 12/06/2019 24.6 24.6 24.6 24.6 50 Bán
10 [HOSE.TDW] 11/06/2019 23 23 23 23 10 Bán
11 [HOSE.TDW] 10/06/2019 22.8 22.8 22.8 22.8 10 Bán
12 [HOSE.TDW] 07/06/2019 22.8 22.8 22.8 22.8 70 Bán
13 [HOSE.TDW] 06/06/2019 24.4 24.4 24.4 24.4 20 Bán
14 [HOSE.TDW] 05/06/2019 24.2 24.2 24.4 24.4 20 Bán
15 [HOSE.TDW] 04/06/2019 24.45 24.45 24.5 24.45 490 Bán
16 [HOSE.TDW] 03/06/2019 26.4 25.95 26.4 26.25 90 Bán
17 [HOSE.TDW] 31/05/2019 28.35 26.4 28.35 27.9 250 Mua
18 [HOSE.TDW] 30/05/2019 25.85 25.85 28.35 28.35 20 Mua
19 [HOSE.TDW] 29/05/2019 24.65 24.65 27.75 27.75 220 Theo dõi
20 [HOSE.TDW] 28/05/2019 26.75 26.45 26.75 26.45 70 Bán