FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDW] 15/01/2019 20.8 20.7 20.8 20.7 1.600 Theo dõi
2 [HOSE.TDW] 14/01/2019 22.3 20.8 22.3 20.8 220 Theo dõi
3 [HOSE.TDW] 10/01/2019 20.95 20.95 20.95 20.95 10 Theo dõi
4 [HOSE.TDW] 09/01/2019 22.2 22.2 22.2 22.2 10 Mua
5 [HOSE.TDW] 08/01/2019 21 21 22.5 21 30 Theo dõi
6 [HOSE.TDW] 07/01/2019 22 22 22 22 10 Mua
7 [HOSE.TDW] 04/01/2019 21.5 21.5 21.5 21.5 30 Theo dõi
8 [HOSE.TDW] 03/01/2019 20.3 20.3 20.8 20.8 20 Theo dõi
9 [HOSE.TDW] 02/01/2019 20.6 21.3 21.8 21.8 130 Mua
10 [HOSE.TDW] 28/12/2018 20.6 20.6 20.6 20.6 10 Bán
11 [HOSE.TDW] 27/12/2018 20.9 20.8 21 20.8 130 Bán
12 [HOSE.TDW] 26/12/2018 21 20.9 21 20.9 20 Bán
13 [HOSE.TDW] 25/12/2018 20.8 20.8 20.8 20.8 10 Bán
14 [HOSE.TDW] 20/12/2018 19.95 19.95 21.5 21.5 20 Bán
15 [HOSE.TDW] 19/12/2018 19.05 19.05 21.4 21.4 20 Bán
16 [HOSE.TDW] 18/12/2018 18.7 18.7 21.4 20 140 Bán
17 [HOSE.TDW] 14/12/2018 20 20 20 20 10 Bán
18 [HOSE.TDW] 13/12/2018 22.35 21 22.35 21 20 Bán
19 [HOSE.TDW] 12/12/2018 20.9 20.9 20.9 20.9 10 Bán
20 [HOSE.TDW] 11/12/2018 19.65 19.65 22.45 22.45 20 Bán