FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDW] 22/03/2019 29 29 29 29 30 Bán
2 [HOSE.TDW] 21/03/2019 31.5 28.05 31.5 28.05 30 Theo dõi
3 [HOSE.TDW] 20/03/2019 26 26 29.9 29.9 1.460 Mua
4 [HOSE.TDW] 19/03/2019 27.95 27.95 30 27.95 40 Theo dõi
5 [HOSE.TDW] 18/03/2019 27.75 27.75 30 30 50 Mua
6 [HOSE.TDW] 15/03/2019 29.85 29.8 32 29.8 500 Mua
7 [HOSE.TDW] 14/03/2019 29.15 29.15 32 32 110 Mua
8 [HOSE.TDW] 13/03/2019 29.6 29.6 31.9 31.3 40 Mua
9 [HOSE.TDW] 12/03/2019 27.75 27.75 31.8 31.8 20 Mua
10 [HOSE.TDW] 11/03/2019 29.8 29.8 29.8 29.8 10 Mua
11 [HOSE.TDW] 08/03/2019 32 32 32 32 10 Mua
12 [HOSE.TDW] 07/03/2019 30.8 30.8 30.8 30.8 300 Mua
13 [HOSE.TDW] 06/03/2019 28.7 28 30.7 28.8 3.330 Mua
14 [HOSE.TDW] 05/03/2019 25.15 25.15 28.8 28.8 2.450 Mua
15 [HOSE.TDW] 04/03/2019 24.8 24.8 27 27 20 Theo dõi
16 [HOSE.TDW] 01/03/2019 26.55 26.55 26.55 26.55 10 Bán
17 [HOSE.TDW] 28/02/2019 26.6 26.6 28.5 28.5 310 Mua
18 [HOSE.TDW] 27/02/2019 24.9 24.9 28.6 28.6 40 Mua
19 [HOSE.TDW] 26/02/2019 26.5 26.5 26.75 26.75 770 Theo dõi
20 [HOSE.TDW] 25/02/2019 24.6 24.6 28.1 25 30 Theo dõi