FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDW] 22/03/2018 20.85 20.85 22.3 21.5 140 Theo dõi
2 [HOSE.TDW] 21/03/2018 20.85 20.85 20.85 20.85 10 Theo dõi
3 [HOSE.TDW] 19/03/2018 20.5 19.5 19.5 19.5 20 Bán
4 [HOSE.TDW] 16/03/2018 20.5 19.5 20.5 20.5 120 Bán
5 [HOSE.TDW] 15/03/2018 22.2 20.75 22.2 20.75 20 Bán
6 [HOSE.TDW] 14/03/2018 20.7 20.7 20.75 20.75 510 Bán
7 [HOSE.TDW] 13/03/2018 19.55 19.55 20 19.6 200 Bán
8 [HOSE.TDW] 08/03/2018 19.4 19.4 20.8 20.8 560 Bán
9 [HOSE.TDW] 06/03/2018 19.8 19.8 19.8 19.8 200 Bán
10 [HOSE.TDW] 05/03/2018 21.9 21 21.9 21 50 Bán
11 [HOSE.TDW] 02/03/2018 20.45 20.45 20.6 20.5 620 Bán
12 [HOSE.TDW] 28/02/2018 21.95 21.95 21.95 21.95 10 Bán
13 [HOSE.TDW] 26/02/2018 21.95 21.95 21.95 21.95 950 Bán
14 [HOSE.TDW] 23/02/2018 21.95 21.95 21.95 21.95 60 Theo dõi
15 [HOSE.TDW] 22/02/2018 21.95 21.95 21.95 21.95 10 Theo dõi
16 [HOSE.TDW] 13/02/2018 23.6 23.6 23.6 23.6 340 Theo dõi
17 [HOSE.TDW] 12/02/2018 25.35 25.35 25.35 25.35 10 Mua
18 [HOSE.TDW] 08/02/2018 25.5 25.5 27.25 27.25 60 Mua
19 [HOSE.TDW] 01/02/2018 28.9 25.5 28.9 25.5 70 Mua
20 [HOSE.TDW] 31/01/2018 27.4 27.4 27.4 27.4 60 Mua