FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TEG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TEG] 15/01/2019 7.4 7.3 7.7 7.7 5.110 Mua
2 [HOSE.TEG] 14/01/2019 7.6 7.6 7.6 7.6 70 Mua
3 [HOSE.TEG] 11/01/2019 7.05 7.05 7.3 7.3 2.010 Theo dõi
4 [HOSE.TEG] 10/01/2019 7.4 7.2 7.5 7.5 8.740 Theo dõi
5 [HOSE.TEG] 09/01/2019 7.5 7.2 7.6 7.5 16.300 Theo dõi
6 [HOSE.TEG] 08/01/2019 7.5 7.4 7.5 7.5 4.950 Theo dõi
7 [HOSE.TEG] 07/01/2019 8 7.3 8 7.8 6.120 Mua
8 [HOSE.TEG] 04/01/2019 7.93 7.1 7.93 7.74 11.600 Mua
9 [HOSE.TEG] 03/01/2019 7.2 7 7.45 7.45 9.500 Bán
10 [HOSE.TEG] 02/01/2019 7.5 7.3 8 7.5 3.510 Mua
11 [HOSE.TEG] 28/12/2018 6.9 6.9 7.69 7.69 9.940 Mua
12 [HOSE.TEG] 27/12/2018 7.68 7 7.68 7.37 2.000 Theo dõi
13 [HOSE.TEG] 26/12/2018 7.15 7.15 7.5 7.5 2.020 Mua
14 [HOSE.TEG] 25/12/2018 7.5 7.5 7.5 7.5 10 Mua
15 [HOSE.TEG] 24/12/2018 7.07 7.01 7.5 7.5 2.300 Mua
16 [HOSE.TEG] 20/12/2018 7.6 7.1 7.6 7.5 80 Mua
17 [HOSE.TEG] 19/12/2018 7.59 7.59 7.59 7.59 3.780 Mua
18 [HOSE.TEG] 18/12/2018 7.5 7.44 7.5 7.44 1.000 Mua
19 [HOSE.TEG] 17/12/2018 7.92 7.92 8 8 200 Mua
20 [HOSE.TEG] 14/12/2018 7.63 7.2 7.63 7.5 83.640 Mua