FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TEG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TEG] 16/05/2019 6.85 6.71 7.2 7.2 3.980 Mua
2 [HOSE.TEG] 15/05/2019 7.19 7.19 7.19 7.19 430 Mua
3 [HOSE.TEG] 14/05/2019 6.99 6.99 7 7 1.070 Mua
4 [HOSE.TEG] 13/05/2019 6.75 6.6 7.1 7.1 3.390 Mua
5 [HOSE.TEG] 10/05/2019 6.5 6.5 6.68 6.68 3.040 Bán
6 [HOSE.TEG] 09/05/2019 6.35 6.35 6.8 6.35 920 Bán
7 [HOSE.TEG] 08/05/2019 6.7 6.7 7.09 6.8 580 Theo dõi
8 [HOSE.TEG] 07/05/2019 7.17 7.17 7.17 7.17 10 Mua
9 [HOSE.TEG] 06/05/2019 7.1 7.1 7.1 7.1 20 Mua
10 [HOSE.TEG] 03/05/2019 7.3 7.3 7.3 7.3 10 Mua
11 [HOSE.TEG] 02/05/2019 6.7 6.7 6.99 6.99 11.890 Theo dõi
12 [HOSE.TEG] 26/04/2019 6.65 6.65 6.65 6.65 10 Bán
13 [HOSE.TEG] 25/04/2019 7.09 6.99 7.09 7 270 Bán
14 [HOSE.TEG] 24/04/2019 7.1 6.8 7.1 6.8 1.010 Bán
15 [HOSE.TEG] 23/04/2019 7.2 6.8 7.2 6.89 3.480 Bán
16 [HOSE.TEG] 22/04/2019 6.98 6.8 6.98 6.9 3.410 Bán
17 [HOSE.TEG] 19/04/2019 6.8 6.8 6.98 6.98 3.050 Bán
18 [HOSE.TEG] 18/04/2019 7.35 6.8 7.35 6.9 50.250 Bán
19 [HOSE.TEG] 17/04/2019 7.35 7 7.35 7 2.020 Bán
20 [HOSE.TEG] 16/04/2019 6.71 6.7 7.15 7.15 1.120 Bán