FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TEG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TEG] 16/08/2018 7 6.9 7 6.9 10.730 Theo dõi
2 [HOSE.TEG] 15/08/2018 7.12 6.9 7.12 6.9 10.630 Theo dõi
3 [HOSE.TEG] 14/08/2018 7 7 7.4 7.4 202.700 Mua
4 [HOSE.TEG] 13/08/2018 7.1 6.95 7.29 7.29 66.220 Mua
5 [HOSE.TEG] 10/08/2018 6.9 6.9 7.3 7.3 5.500 Mua
6 [HOSE.TEG] 09/08/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 4.400 Bán
7 [HOSE.TEG] 08/08/2018 6.9 6.9 7.1 7.1 81.710 Mua
8 [HOSE.TEG] 07/08/2018 6.7 6.7 7 6.85 27.530 Bán
9 [HOSE.TEG] 06/08/2018 6.9 6.7 7 6.7 8.110 Bán
10 [HOSE.TEG] 03/08/2018 6.92 6.85 6.92 6.9 46.750 Bán
11 [HOSE.TEG] 02/08/2018 6.9 6.89 7 7 108.350 Bán
12 [HOSE.TEG] 01/08/2018 6.9 6.9 7 7 101.000 Bán
13 [HOSE.TEG] 30/07/2018 6.9 6.9 7.1 7.1 45.080 Mua
14 [HOSE.TEG] 27/07/2018 6.9 6.9 7.1 7.1 25.600 Mua
15 [HOSE.TEG] 26/07/2018 7.09 6.9 7.2 6.9 34.610 Theo dõi
16 [HOSE.TEG] 25/07/2018 7.05 7.05 7.05 7.05 23.000 Mua
17 [HOSE.TEG] 24/07/2018 6.8 6.8 7.05 7.05 1.230 Mua
18 [HOSE.TEG] 23/07/2018 7.1 7 7.1 7.1 5.300 Mua
19 [HOSE.TEG] 20/07/2018 7.0276 7.1 7.1 7.1 110 Mua
20 [HOSE.TEG] 19/07/2018 7.1 7 7.59 7.59 6.690 Mua