FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TEG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TEG] 20/06/2018 6.62 6.62 6.98 6.98 4.180 Mua
2 [HOSE.TEG] 19/06/2018 6.9 6.9 6.94 6.94 130 Theo dõi
3 [HOSE.TEG] 18/06/2018 6.51 6.51 6.98 6.98 170 Theo dõi
4 [HOSE.TEG] 15/06/2018 6.98 6.98 6.98 6.98 1.300 Theo dõi
5 [HOSE.TEG] 14/06/2018 6.98 6.98 6.98 6.98 18.190 Mua
6 [HOSE.TEG] 13/06/2018 6.98 6.59 6.98 6.98 18.210 Mua
7 [HOSE.TEG] 12/06/2018 6.56 6.55 6.98 6.98 10.540 Mua
8 [HOSE.TEG] 11/06/2018 7 7 7 7 1.300 Mua
9 [HOSE.TEG] 08/06/2018 6.55 6.55 7 7 2.270 Mua
10 [HOSE.TEG] 07/06/2018 6.66 6.37 6.96 6.96 4.220 Mua
11 [HOSE.TEG] 06/06/2018 6.66 6.65 6.67 6.66 9.210 Theo dõi
12 [HOSE.TEG] 05/06/2018 6.7 6.7 7 7 4.010 Theo dõi
13 [HOSE.TEG] 04/06/2018 6.63 6.63 7 7 6.750 Theo dõi
14 [HOSE.TEG] 01/06/2018 6.61 6.6 6.98 6.98 11.360 Theo dõi
15 [HOSE.TEG] 31/05/2018 7.17 6.5 7.17 6.98 9.610 Theo dõi
16 [HOSE.TEG] 30/05/2018 7.1 6.25 7.1 6.82 2.080 Theo dõi
17 [HOSE.TEG] 29/05/2018 6.45 6.45 6.69 6.69 2.880 Bán
18 [HOSE.TEG] 28/05/2018 6.5 6.45 6.8 6.45 30.930 Bán
19 [HOSE.TEG] 25/05/2018 6.25 6.25 6.88 6.88 38.020 Theo dõi
20 [HOSE.TEG] 24/05/2018 6.43 6.42 6.88 6.45 8.120 Bán