FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TGG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TGG] 18/09/2018 18.4 17.25 18.85 18.85 500.440 Bán
2 [HOSE.TGG] 17/09/2018 19 17.7 19 18.5 450.060 Bán
3 [HOSE.TGG] 14/09/2018 19.55 18.2 19.65 19 138.280 Bán
4 [HOSE.TGG] 13/09/2018 19.05 17.7 19.7 19.55 163.280 Bán
5 [HOSE.TGG] 12/09/2018 18 16.75 19 19 157.880 Bán
6 [HOSE.TGG] 11/09/2018 17.6 17.6 18.5 18 61.180 Bán
7 [HOSE.TGG] 10/09/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 8.460 Bán
8 [HOSE.TGG] 07/09/2018 20.3 20.3 20.3 20.3 7.560 Bán
9 [HOSE.TGG] 06/09/2018 21.8 21.8 21.8 21.8 790 Bán
10 [HOSE.TGG] 05/09/2018 24.5 23.4 24.5 23.4 7.130 Bán
11 [HOSE.TGG] 04/09/2018 26.8 25.15 26.95 25.15 54.450 Bán
12 [HOSE.TGG] 31/08/2018 28.05 26.1 28.05 27 16.490 Theo dõi
13 [HOSE.TGG] 30/08/2018 28.3 26.35 28.3 28.05 126.020 Mua
14 [HOSE.TGG] 29/08/2018 28.1 26.15 28.3 28.3 266.060 Mua
15 [HOSE.TGG] 28/08/2018 28.35 27.9 28.35 28.1 91.750 Mua
16 [HOSE.TGG] 27/08/2018 28.3 27.8 28.55 28.35 222.550 Mua
17 [HOSE.TGG] 24/08/2018 29 27.05 29 28.3 407.470 Mua
18 [HOSE.TGG] 23/08/2018 29 28.6 29.05 29.05 343.420 Mua
19 [HOSE.TGG] 22/08/2018 30.5 28.6 30.65 29 142.850 Mua
20 [HOSE.TGG] 21/08/2018 28.5 26.4 30.3 30.3 797.150 Quá mua