FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TGG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TGG] 07/12/2018 4.58 4.48 4.58 4.48 707.800 Bán
2 [HOSE.TGG] 06/12/2018 4.81 4.81 4.81 4.81 172.180 Bán
3 [HOSE.TGG] 05/12/2018 5.17 5.17 5.17 5.17 971.580 Bán
4 [HOSE.TGG] 04/12/2018 5.3 5.19 5.7 5.55 1.766.690 Bán
5 [HOSE.TGG] 03/12/2018 6 5.58 6 5.58 1.541.850 Bán
6 [HOSE.TGG] 29/11/2018 6.5 5.92 6.8 6.28 2.234.060 Theo dõi
7 [HOSE.TGG] 28/11/2018 5.8 5.54 6.36 6.36 2.266.090 Theo dõi
8 [HOSE.TGG] 27/11/2018 6.1 5.68 6.25 5.95 1.276.380 Bán
9 [HOSE.TGG] 26/11/2018 6.1 5.85 6.1 6.1 138.030 Bán
10 [HOSE.TGG] 23/11/2018 6.2 6 6.2 6.15 255.270 Bán
11 [HOSE.TGG] 22/11/2018 6.25 6 6.25 6.2 234.250 Bán
12 [HOSE.TGG] 21/11/2018 6 6 6.25 6.2 232.800 Bán
13 [HOSE.TGG] 20/11/2018 6.05 6.05 6.45 6.05 1.362.560 Bán
14 [HOSE.TGG] 19/11/2018 6.78 6.31 6.78 6.5 1.392.510 Bán
15 [HOSE.TGG] 16/11/2018 7.05 6.31 7.05 6.78 1.195.820 Theo dõi
16 [HOSE.TGG] 15/11/2018 6.85 6.33 7.27 6.78 1.580.400 Theo dõi
17 [HOSE.TGG] 14/11/2018 6.37 6.37 6.83 6.8 1.000.220 Theo dõi
18 [HOSE.TGG] 13/11/2018 6.84 6.84 6.84 6.84 489.080 Bán
19 [HOSE.TGG] 12/11/2018 7.9 7.35 7.9 7.35 1.028.580 Bán
20 [HOSE.TGG] 09/11/2018 8.36 7.52 8.36 7.9 948.270 Theo dõi