FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TGG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TGG] 17/07/2018 17.9 17.85 18.65 18.65 301.050 Quá mua
2 [HOSE.TGG] 16/07/2018 17.1 17.1 17.9 17.9 259.300 Quá mua
3 [HOSE.TGG] 13/07/2018 16.15 16.1 17.1 17.1 444.580 Quá mua
4 [HOSE.TGG] 12/07/2018 15.05 14.95 16.1 16.1 634.820 Mua
5 [HOSE.TGG] 11/07/2018 15 14.6 15.1 15.05 241.840 Mua
6 [HOSE.TGG] 10/07/2018 15.1 14.95 15.15 15 206.680 Mua
7 [HOSE.TGG] 09/07/2018 15.05 14.9 15.2 15.1 248.010 Mua
8 [HOSE.TGG] 06/07/2018 15.25 14.9 15.3 15.05 199.970 Mua
9 [HOSE.TGG] 05/07/2018 14.9 14.8 15.2 15.2 291.910 Mua
10 [HOSE.TGG] 04/07/2018 14.8 14.65 14.95 14.9 189.460 Mua
11 [HOSE.TGG] 03/07/2018 14.8 14.7 14.85 14.8 116.180 Mua
12 [HOSE.TGG] 02/07/2018 14.85 14.65 14.85 14.8 136.500 Mua
13 [HOSE.TGG] 29/06/2018 14.9 14.8 14.95 14.85 127.490 Mua
14 [HOSE.TGG] 28/06/2018 14.9 14.6 15 14.9 153.020 Mua
15 [HOSE.TGG] 27/06/2018 14.75 14.75 15.05 14.9 737.080 Mua
16 [HOSE.TGG] 26/06/2018 15.5 14.4 15.5 14.75 1.508.370 Mua
17 [HOSE.TGG] 25/06/2018 14.45 14.1 15.45 15.45 1.022.220 Quá mua
18 [HOSE.TGG] 22/06/2018 14.45 14.35 14.5 14.45 167.800 Bán
19 [HOSE.TGG] 21/06/2018 14.5 14.35 14.55 14.45 184.590 Bán
20 [HOSE.TGG] 20/06/2018 14.5 14.35 14.55 14.5 204.540 Mua