FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 23/03/2018 42.6 41 43.3 42.4 8.440 Mua
2 [HOSE.THG] 22/03/2018 41.5 41.3 43.3 42.6 33.670 Mua
3 [HOSE.THG] 21/03/2018 39.5 38.95 41 40.9 38.990 Mua
4 [HOSE.THG] 20/03/2018 39.4 39 39.9 39.5 19.300 Theo dõi
5 [HOSE.THG] 19/03/2018 39 38.6 40 39 7.370 Theo dõi
6 [HOSE.THG] 16/03/2018 38.4 37.9 38.4 38.4 18.490 Bán
7 [HOSE.THG] 15/03/2018 37.9 37.4 38 37.9 6.300 Bán
8 [HOSE.THG] 14/03/2018 38.7 37.5 38.7 37.5 16.930 Bán
9 [HOSE.THG] 13/03/2018 38.7 38 38.7 38 3.590 Bán
10 [HOSE.THG] 12/03/2018 38 38 39 38 22.000 Bán
11 [HOSE.THG] 09/03/2018 39.2 38 39.2 38.7 12.720 Bán
12 [HOSE.THG] 08/03/2018 39.5 38.6 39.5 38.9 12.760 Bán
13 [HOSE.THG] 07/03/2018 39.3 38.7 39.9 39.5 10.720 Bán
14 [HOSE.THG] 06/03/2018 39.5 38.8 39.5 39.4 11.920 Bán
15 [HOSE.THG] 05/03/2018 39.6 39 40.3 39.4 5.920 Bán
16 [HOSE.THG] 02/03/2018 39 39 39.8 39.6 6.860 Bán
17 [HOSE.THG] 01/03/2018 39.8 39 40.15 39.8 5.000 Bán
18 [HOSE.THG] 28/02/2018 40.5 39.8 40.5 39.8 5.450 Bán
19 [HOSE.THG] 27/02/2018 40.15 39.8 40.5 40.5 23.410 Bán
20 [HOSE.THG] 26/02/2018 41.9 40.1 41.9 40.8 14.110 Bán