FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 17/07/2018 29.5 28 29.5 29.2 22.620 Mua
2 [HOSE.THG] 16/07/2018 28.9 28.6 29 29 20.880 Mua
3 [HOSE.THG] 13/07/2018 28.1 28.1 29.1 29 5.180 Mua
4 [HOSE.THG] 12/07/2018 29 28.3 29.45 29 11.600 Theo dõi
5 [HOSE.THG] 11/07/2018 29.05 27.1 29.4 29 41.000 Theo dõi
6 [HOSE.THG] 10/07/2018 27.6 27.25 29 29 10.640 Theo dõi
7 [HOSE.THG] 09/07/2018 27 26.7 27.8 27.6 10.350 Bán
8 [HOSE.THG] 06/07/2018 26.65 25.4 27 27 8.140 Bán
9 [HOSE.THG] 05/07/2018 26.2 25.4 27.1 26.65 29.660 Bán
10 [HOSE.THG] 04/07/2018 25.4 24.5 26 25.75 32.390 Quá bán
11 [HOSE.THG] 03/07/2018 28.2 25.4 28.2 25.4 77.410 Quá bán
12 [HOSE.THG] 02/07/2018 29 27.3 29 27.3 10.220 Quá bán
13 [HOSE.THG] 29/06/2018 29.9 28.5 29.9 28.5 12.030 Bán
14 [HOSE.THG] 28/06/2018 29 29 29.6 29 13.940 Bán
15 [HOSE.THG] 27/06/2018 29.8 29.4 29.8 29.4 3.550 Bán
16 [HOSE.THG] 26/06/2018 31 29.6 31 29.6 55.270 Bán
17 [HOSE.THG] 25/06/2018 32 30.1 32 31.8 11.660 Bán
18 [HOSE.THG] 22/06/2018 31.95 30.6 32 32 7.120 Bán
19 [HOSE.THG] 21/06/2018 30 30 32.5 32 1.200 Bán
20 [HOSE.THG] 20/06/2018 33.5 30.6 33.5 31.5 17.740 Bán