FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 15/12/2017 43.9 43 44.7 43.9 40.560 Bán
2 [HOSE.THG] 14/12/2017 44.1 44.1 44.7 44.7 120 Bán
3 [HOSE.THG] 13/12/2017 44.1 44.1 44.8 44.7 600 Theo dõi
4 [HOSE.THG] 12/12/2017 45 44 45 44.8 16.520 Theo dõi
5 [HOSE.THG] 11/12/2017 45 44.5 45.4 45.4 14.640 Theo dõi
6 [HOSE.THG] 08/12/2017 44.9 44.1 45 44.9 28.510 Theo dõi
7 [HOSE.THG] 07/12/2017 45.2 44.4 45.8 44.9 17.860 Theo dõi
8 [HOSE.THG] 06/12/2017 45.8 44 45.8 45.2 59.350 Theo dõi
9 [HOSE.THG] 05/12/2017 46.2 45.6 46.3 46 13.770 Mua
10 [HOSE.THG] 04/12/2017 46 45.5 46.4 45.9 22.350 Mua
11 [HOSE.THG] 01/12/2017 45.8 45.1 45.8 45.7 16.450 Theo dõi
12 [HOSE.THG] 30/11/2017 46.35 45.5 46.5 45.8 11.790 Theo dõi
13 [HOSE.THG] 29/11/2017 44.8 44.7 45.9 45.9 25.840 Theo dõi
14 [HOSE.THG] 28/11/2017 44.5 44 46 44.8 52.060 Theo dõi
15 [HOSE.THG] 27/11/2017 42.6 42 44.9 43.95 59.080 Theo dõi
16 [HOSE.THG] 24/11/2017 41.7 41 42.6 42.6 10.310 Bán
17 [HOSE.THG] 23/11/2017 42.1 41.4 42.9 41.4 43.590 Bán
18 [HOSE.THG] 22/11/2017 43.9 42.1 44 42.1 55.400 Bán
19 [HOSE.THG] 21/11/2017 44.2 43.85 44.8 43.9 67.460 Bán
20 [HOSE.THG] 20/11/2017 45.1 44.1 45.1 44.75 46.710 Bán