FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 14/11/2018 28 27.7 28.3 28.25 30.670 Mua
2 [HOSE.THG] 13/11/2018 28 27.5 28.15 27.5 42.950 Bán
3 [HOSE.THG] 12/11/2018 27.8 27.8 28.2 28.15 17.130 Mua
4 [HOSE.THG] 09/11/2018 28.25 28.15 28.25 28.2 70 Mua
5 [HOSE.THG] 08/11/2018 28.25 27.85 28.4 27.85 2.050 Theo dõi
6 [HOSE.THG] 07/11/2018 28.1 27.9 28.25 28.25 15.530 Mua
7 [HOSE.THG] 06/11/2018 28.2 27.7 28.2 28.1 7.350 Mua
8 [HOSE.THG] 05/11/2018 28.4 27.7 28.4 27.8 910 Theo dõi
9 [HOSE.THG] 02/11/2018 28.2 28 28.35 28.2 24.120 Mua
10 [HOSE.THG] 01/11/2018 28.2 27.7 29 28.15 6.410 Mua
11 [HOSE.THG] 31/10/2018 27.5 27.5 28.15 28.15 24.690 Theo dõi
12 [HOSE.THG] 30/10/2018 28.45 27.9 28.45 27.9 19.990 Bán
13 [HOSE.THG] 29/10/2018 28 28 28.5 28.3 6.920 Theo dõi
14 [HOSE.THG] 26/10/2018 27.3 27.3 28.5 27.95 19.020 Bán
15 [HOSE.THG] 25/10/2018 27.3 26.5 27.85 27.85 13.720 Bán
16 [HOSE.THG] 24/10/2018 27.95 27.5 27.95 27.85 1.970 Bán
17 [HOSE.THG] 23/10/2018 28.1 27.3 28.1 27.7 30.730 Bán
18 [HOSE.THG] 22/10/2018 28.3 27.7 28.3 27.7 3.140 Bán
19 [HOSE.THG] 19/10/2018 28.1 27.5 28.3 27.7 9.120 Bán
20 [HOSE.THG] 18/10/2018 28.1 28.1 28.3 28.3 5.060 Bán