FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 19/09/2018 31.6 31.5 31.85 31.8 9.470 Mua
2 [HOSE.THG] 18/09/2018 31.4 30.8 31.6 31.6 11.990 Mua
3 [HOSE.THG] 17/09/2018 30.8 30.4 31.6 31.45 9.860 Mua
4 [HOSE.THG] 14/09/2018 30.5 30 31 31 13.860 Mua
5 [HOSE.THG] 13/09/2018 29.6 29.6 30.4 30.4 25.080 Mua
6 [HOSE.THG] 12/09/2018 29.2 29.2 29.6 29.6 15.050 Mua
7 [HOSE.THG] 11/09/2018 28.9 28.9 29.3 29.2 18.270 Mua
8 [HOSE.THG] 10/09/2018 28.75 28.45 28.75 28.7 4.400 Mua
9 [HOSE.THG] 07/09/2018 28.45 28 28.8 28.5 5.850 Mua
10 [HOSE.THG] 06/09/2018 28.25 27.5 28.5 28.4 4.720 Mua
11 [HOSE.THG] 05/09/2018 29 28.25 29 28.25 3.310 Mua
12 [HOSE.THG] 04/09/2018 29.15 28.5 29.3 28.5 7.570 Mua
13 [HOSE.THG] 31/08/2018 29.3 29 29.3 29.15 5.240 Mua
14 [HOSE.THG] 30/08/2018 29.3 29.1 29.5 29.15 16.340 Mua
15 [HOSE.THG] 29/08/2018 28.5 28.35 29.5 29.1 30.530 Mua
16 [HOSE.THG] 28/08/2018 27.45 27.2 28 28 16.610 Mua
17 [HOSE.THG] 27/08/2018 27 26.9 27.2 27.2 8.640 Mua
18 [HOSE.THG] 24/08/2018 26.8 26.8 27 26.9 1.710 Theo dõi
19 [HOSE.THG] 23/08/2018 26.5 26.45 26.8 26.8 3.050 Theo dõi
20 [HOSE.THG] 22/08/2018 26.4 26.2 26.75 26.45 16.660 Theo dõi