FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 15/01/2019 33.6 33.6 35.5 35.2 16.880 Mua
2 [HOSE.THG] 14/01/2019 35 33.4 35 33.6 7.540 Theo dõi
3 [HOSE.THG] 11/01/2019 35.9 34 35.9 35.4 4.570 Mua
4 [HOSE.THG] 10/01/2019 35.2 33.5 35.8 35.8 1.140 Mua
5 [HOSE.THG] 09/01/2019 35.5 35.5 36.4 36 15.680 Mua
6 [HOSE.THG] 08/01/2019 36 35.8 36.5 36.3 4.390 Quá mua
7 [HOSE.THG] 07/01/2019 34.8 34.8 36.2 36 18.420 Quá mua
8 [HOSE.THG] 04/01/2019 33.2 33 34.1 34.1 21.830 Mua
9 [HOSE.THG] 03/01/2019 33 32.6 33.3 33.1 7.840 Mua
10 [HOSE.THG] 02/01/2019 33 32 33.3 33 18.770 Mua
11 [HOSE.THG] 28/12/2018 32.4 30.5 32.4 32 9.130 Mua
12 [HOSE.THG] 27/12/2018 31.9 31.5 31.9 31.9 4.680 Mua
13 [HOSE.THG] 26/12/2018 31.8 30.5 31.8 31.5 18.000 Theo dõi
14 [HOSE.THG] 25/12/2018 31 30.5 31 30.9 4.320 Bán
15 [HOSE.THG] 24/12/2018 31 30.9 31.5 31 12.830 Theo dõi
16 [HOSE.THG] 21/12/2018 31.7 31 32.5 31 12.310 Theo dõi
17 [HOSE.THG] 20/12/2018 31 30.5 31.9 31.9 18.850 Mua
18 [HOSE.THG] 19/12/2018 31.4 30 31.8 31.7 15.720 Mua
19 [HOSE.THG] 18/12/2018 32 31 32 31.8 4.040 Mua
20 [HOSE.THG] 17/12/2018 33 31.9 33 31.9 870 Mua