FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THG] 25/05/2018 38.6 37 38.6 37 7.040 Bán
2 [HOSE.THG] 24/05/2018 37.5 37.4 39 39 3.030 Bán
3 [HOSE.THG] 23/05/2018 38 37.5 38 37.65 2.230 Bán
4 [HOSE.THG] 22/05/2018 38 37 38 37.65 1.020 Bán
5 [HOSE.THG] 21/05/2018 37.6 37.6 39 38 1.210 Bán
6 [HOSE.THG] 18/05/2018 38.5 38 38.5 38.4 2.690 Bán
7 [HOSE.THG] 17/05/2018 39 38.1 39 38.5 3.340 Theo dõi
8 [HOSE.THG] 16/05/2018 41 40.5 41 41 6.020 Mua
9 [HOSE.THG] 15/05/2018 41 40.6 41 41 9.900 Mua
10 [HOSE.THG] 14/05/2018 41 39.6 41 40.6 11.400 Mua
11 [HOSE.THG] 11/05/2018 41.3 40.5 41.3 41 10.830 Mua
12 [HOSE.THG] 10/05/2018 41.5 41 41.5 41 13.350 Mua
13 [HOSE.THG] 09/05/2018 41 40.9 41.5 41.2 11.000 Mua
14 [HOSE.THG] 08/05/2018 41 40 41.4 41 12.320 Mua
15 [HOSE.THG] 07/05/2018 40.5 40 41 41 8.260 Mua
16 [HOSE.THG] 04/05/2018 41.5 40.2 41.5 40.5 7.640 Mua
17 [HOSE.THG] 03/05/2018 40.2 39.5 40.2 40.2 12.870 Mua
18 [HOSE.THG] 02/05/2018 40 37.5 41.6 40 14.910 Theo dõi
19 [HOSE.THG] 27/04/2018 38.4 38 38.9 38.9 4.600 Bán
20 [HOSE.THG] 26/04/2018 38.5 38 39.5 38 8.250 Bán