FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THI] 21/06/2018 33.8 33.1 34.9 33.35 5.110 Bán
2 [HOSE.THI] 20/06/2018 35 32.6 35.5 33.8 2.390 Bán
3 [HOSE.THI] 19/06/2018 34.1 34 34.1 34 600 Bán
4 [HOSE.THI] 18/06/2018 35.45 35.35 35.45 35.35 44.250 Theo dõi
5 [HOSE.THI] 15/06/2018 38 38 38 38 3.720 Mua
6 [HOSE.THI] 14/06/2018 36.95 36.95 36.95 36.95 90 Mua
7 [HOSE.THI] 13/06/2018 35.95 35.9 35.95 35.9 40 Theo dõi
8 [HOSE.THI] 12/06/2018 34.75 34.5 35.7 35 11.220 Theo dõi
9 [HOSE.THI] 11/06/2018 36.8 36.8 36.8 36.8 40 Mua
10 [HOSE.THI] 08/06/2018 35.45 35.1 35.45 35.1 5.020 Bán
11 [HOSE.THI] 07/06/2018 35.2 35 36.9 36.9 5.050 Theo dõi
12 [HOSE.THI] 06/06/2018 38.4 36.5 38.4 36.5 30 Theo dõi
13 [HOSE.THI] 05/06/2018 36.5 35 37.7 37.7 890 Mua
14 [HOSE.THI] 04/06/2018 36.6 36.6 36.6 36.6 30 Bán
15 [HOSE.THI] 01/06/2018 37.3 35 37.3 35 30 Bán
16 [HOSE.THI] 31/05/2018 36.75 35.05 36.75 35.05 30 Bán
17 [HOSE.THI] 30/05/2018 37.95 34.6 37.95 34.6 250 Bán
18 [HOSE.THI] 29/05/2018 36.8 34.1 36.8 36.8 50 Bán
19 [HOSE.THI] 28/05/2018 36.05 34.3 36.05 34.4 8.780 Bán
20 [HOSE.THI] 25/05/2018 36.8 36 36.85 36 3.450 Bán