FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THI] 20/03/2018 41.6 41.5 41.6 41.5 4.290 Mua
2 [HOSE.THI] 19/03/2018 40.1 40.1 42.3 40.1 8.350 Mua
3 [HOSE.THI] 16/03/2018 43 41.1 43 43 100 Mua
4 [HOSE.THI] 15/03/2018 40.8 40.8 43 43 16.530 Mua
5 [HOSE.THI] 14/03/2018 41.5 41.5 42 42 16.900 Mua
6 [HOSE.THI] 13/03/2018 40 40 40.5 40.5 21.220 Mua
7 [HOSE.THI] 12/03/2018 39.5 39.5 40 40 6.800 Mua
8 [HOSE.THI] 09/03/2018 39.4 39.4 39.9 39.5 16.070 Mua
9 [HOSE.THI] 08/03/2018 39 39 39.5 39 32.610 Mua
10 [HOSE.THI] 07/03/2018 38.6 38.6 39 38.9 4.940 Mua
11 [HOSE.THI] 06/03/2018 38.6 38.3 38.7 38.6 1.110 Mua
12 [HOSE.THI] 05/03/2018 38.1 38.1 39.4 39 310 Mua
13 [HOSE.THI] 02/03/2018 38.6 38 38.6 38 3.200 Theo dõi
14 [HOSE.THI] 01/03/2018 38.3 38.3 38.3 38.3 10 Mua
15 [HOSE.THI] 28/02/2018 39.1 39 39.1 39 1.600 Mua
16 [HOSE.THI] 27/02/2018 39.5 39.5 39.5 39.5 10 Mua
17 [HOSE.THI] 26/02/2018 39 38.1 39.5 38.1 6.490 Mua
18 [HOSE.THI] 23/02/2018 38.8 38.5 39.5 39.5 2.540 Mua
19 [HOSE.THI] 22/02/2018 39.3 38.2 39.3 38.6 4.970 Mua
20 [HOSE.THI] 21/02/2018 40 38 40 39 3.320 Mua