FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THI] 16/08/2018 40 40 40 40 20.170 Mua
2 [HOSE.THI] 15/08/2018 40.5 40 40.5 40 11.680 Mua
3 [HOSE.THI] 14/08/2018 39.95 39.7 40.15 40.15 135.800 Mua
4 [HOSE.THI] 13/08/2018 39.2 39.2 40 40 48.210 Mua
5 [HOSE.THI] 10/08/2018 39.9 39 40.25 39 96.620 Mua
6 [HOSE.THI] 09/08/2018 38 38 40.15 38.15 32.200 Mua
7 [HOSE.THI] 08/08/2018 40 37.8 40.1 38 116.520 Mua
8 [HOSE.THI] 07/08/2018 38 37.5 40 37.5 90.520 Mua
9 [HOSE.THI] 06/08/2018 37.75 37.5 40 37.5 35.510 Mua
10 [HOSE.THI] 03/08/2018 36 36 37.75 37.75 38.070 Mua
11 [HOSE.THI] 02/08/2018 35.15 35.15 37.6 35.3 140.310 Mua
12 [HOSE.THI] 01/08/2018 36.9 35.15 37.45 35.15 69.200 Mua
13 [HOSE.THI] 30/07/2018 34.95 34.95 36 35 22.310 Mua
14 [HOSE.THI] 27/07/2018 36 33.2 36 34 35.140 Mua
15 [HOSE.THI] 26/07/2018 35 34.5 35.5 35.5 31.380 Mua
16 [HOSE.THI] 25/07/2018 33 33 34.3 34 28.340 Mua
17 [HOSE.THI] 24/07/2018 33.2 32 33.5 33.5 23.930 Mua
18 [HOSE.THI] 23/07/2018 33.5 31.5 33.5 33.5 26.640 Mua
19 [HOSE.THI] 20/07/2018 33 33 35.95 33 760 Mua
20 [HOSE.THI] 19/07/2018 30.2 30.2 34.2 34.2 29.200 Mua