FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THI] 07/12/2018 40 38.3 40 38.3 1.020 Theo dõi
2 [HOSE.THI] 06/12/2018 38.5 38.3 38.5 38.3 240 Theo dõi
3 [HOSE.THI] 05/12/2018 38.1 38.1 40 40 150 Mua
4 [HOSE.THI] 03/12/2018 38.9 38.9 39.9 39.9 7.150 Mua
5 [HOSE.THI] 29/11/2018 38 38 38 38 10 Bán
6 [HOSE.THI] 26/11/2018 39 39 39 39 10 Theo dõi
7 [HOSE.THI] 23/11/2018 38.9 37.8 38.9 37.8 20 Bán
8 [HOSE.THI] 21/11/2018 39 39 39 39 10 Theo dõi
9 [HOSE.THI] 20/11/2018 38.6 37.5 39 37.5 50 Bán
10 [HOSE.THI] 19/11/2018 37.35 37.35 37.35 37.35 30 Bán
11 [HOSE.THI] 14/11/2018 38.75 38.45 40 40 350 Mua
12 [HOSE.THI] 13/11/2018 37 37 37.5 37.5 590 Bán
13 [HOSE.THI] 12/11/2018 37.2 37.2 37.2 37.2 50 Bán
14 [HOSE.THI] 09/11/2018 39.7 39.7 39.7 39.7 10 Mua
15 [HOSE.THI] 08/11/2018 39.95 38.85 39.95 38.85 30 Bán
16 [HOSE.THI] 07/11/2018 39.65 37.3 39.65 39 50 Bán
17 [HOSE.THI] 06/11/2018 40 40 40 40 10 Theo dõi
18 [HOSE.THI] 05/11/2018 37.2 37.2 39.9 39.9 60 Theo dõi
19 [HOSE.THI] 02/11/2018 37.95 37.3 39.9 39.9 1.000 Theo dõi
20 [HOSE.THI] 30/10/2018 40 40 40 40 10 Theo dõi