FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.THI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.THI] 18/10/2018 40.25 40.25 40.25 40.25 10 Bán
2 [HOSE.THI] 17/10/2018 39.2 40 40 40 10 Bán
3 [HOSE.THI] 16/10/2018 41 39.2 41 39.2 1.010 Bán
4 [HOSE.THI] 15/10/2018 39.85 39.85 39.85 39.85 10 Bán
5 [HOSE.THI] 12/10/2018 40 40 40 40 1.000 Bán
6 [HOSE.THI] 11/10/2018 40.95 40.95 41.5 40.95 1.730 Bán
7 [HOSE.THI] 10/10/2018 40 40 44 44 72.140 Mua
8 [HOSE.THI] 09/10/2018 40 40 41.5 41.5 76.580 Bán
9 [HOSE.THI] 08/10/2018 40.5 40 40.5 40.5 10.460 Bán
10 [HOSE.THI] 05/10/2018 41.8 41 41.9 41.3 32.220 Bán
11 [HOSE.THI] 04/10/2018 42.5 41.1 43.5 41.8 34.620 Bán
12 [HOSE.THI] 03/10/2018 44 41.1 44.2 41.1 32.520 Bán
13 [HOSE.THI] 02/10/2018 44 44 44 44 46.050 Bán
14 [HOSE.THI] 01/10/2018 44.3 44 44.8 44.8 26.970 Theo dõi
15 [HOSE.THI] 28/09/2018 44.5 44.1 45 45 46.230 Mua
16 [HOSE.THI] 27/09/2018 44.5 44.5 45.2 44.5 30.000 Theo dõi
17 [HOSE.THI] 26/09/2018 43.5 43.4 45.4 45.4 60.870 Mua
18 [HOSE.THI] 25/09/2018 45.4 43.8 45.4 45.4 5.600 Mua
19 [HOSE.THI] 24/09/2018 43.5 43.5 46 46 96.150 Mua
20 [HOSE.THI] 21/09/2018 46 43.3 46 46 28.530 Mua