FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIC] 11/10/2017 14 13.9 14.1 13.95 10.230 Bán
2 [HOSE.TIC] 09/10/2017 13.95 13.9 14 13.9 18.400 Bán
3 [HOSE.TIC] 06/10/2017 13.9 13.9 13.9 13.9 3.500 Bán
4 [HOSE.TIC] 05/10/2017 14 13.9 14 14 37.930 Theo dõi
5 [HOSE.TIC] 04/10/2017 14 14 14.1 14 14.550 Theo dõi
6 [HOSE.TIC] 03/10/2017 14 14 14 14 23.350 Theo dõi
7 [HOSE.TIC] 02/10/2017 14.2 14 14.2 14 600 Theo dõi
8 [HOSE.TIC] 29/09/2017 14 14 14.1 14.1 16.750 Mua
9 [HOSE.TIC] 27/09/2017 14 14 14 14 3.130 Mua
10 [HOSE.TIC] 26/09/2017 14 14 14.1 14.1 10.030 Mua
11 [HOSE.TIC] 22/09/2017 14.1 14.1 14.1 14.1 100 Mua
12 [HOSE.TIC] 21/09/2017 14.1 14 14.1 14 12.300 Mua
13 [HOSE.TIC] 20/09/2017 14 14 14 14 11.580 Mua
14 [HOSE.TIC] 19/09/2017 13.9 13.9 14 14 710 Mua
15 [HOSE.TIC] 18/09/2017 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Mua
16 [HOSE.TIC] 15/09/2017 14 14 14 14 9.000 Mua
17 [HOSE.TIC] 13/09/2017 14 14 14 14 3.400 Mua
18 [HOSE.TIC] 12/09/2017 14.3 14 14.3 14 7.440 Mua
19 [HOSE.TIC] 11/09/2017 13.9 13.9 14.4 14.3 34.760 Mua
20 [HOSE.TIC] 08/09/2017 14.5 13.8 14.5 13.8 26.410 Mua