FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIE] 25/05/2018 6.94 6.94 7.8 7.8 110 Bán
2 [HOSE.TIE] 24/05/2018 7.43 7.43 7.43 7.43 10 Bán
3 [HOSE.TIE] 23/05/2018 7.44 7.44 7.98 7.98 70 Bán
4 [HOSE.TIE] 22/05/2018 7.53 7.53 7.99 7.99 110 Bán
5 [HOSE.TIE] 21/05/2018 7.6 7.1 8.09 8.09 20.010 Bán
6 [HOSE.TIE] 18/05/2018 7.61 7.61 7.61 7.61 110 Bán
7 [HOSE.TIE] 16/05/2018 8.53 8 8.53 8 20 Bán
8 [HOSE.TIE] 15/05/2018 8.5 7.99 8.5 7.99 8.050 Bán
9 [HOSE.TIE] 14/05/2018 8.03 8 9.1 8 11.720 Bán
10 [HOSE.TIE] 11/05/2018 8.7 8.6 8.7 8.6 970 Bán
11 [HOSE.TIE] 10/05/2018 9.3 8.6 9.3 8.6 3.320 Bán
12 [HOSE.TIE] 09/05/2018 8.85 8.7 9 8.7 7.430 Bán
13 [HOSE.TIE] 08/05/2018 8.7 8.7 8.7 8.7 2.010 Bán
14 [HOSE.TIE] 07/05/2018 9.36 9.35 9.36 9.35 1.140 Bán
15 [HOSE.TIE] 04/05/2018 8.77 8.77 10.05 10.05 20 Bán
16 [HOSE.TIE] 03/05/2018 9.4 9.4 9.4 9.4 100 Bán
17 [HOSE.TIE] 02/05/2018 10.4 10 10 10 50 Bán
18 [HOSE.TIE] 27/04/2018 10 10 10.4 10.4 20 Theo dõi
19 [HOSE.TIE] 24/04/2018 9.6 9.3 9.9 9.9 2.450 Bán
20 [HOSE.TIE] 23/04/2018 9.3 9.3 10 9.3 20.060 Bán