FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIE] 15/01/2019 6.06 6.05 6.06 6.05 1.500 Bán
2 [HOSE.TIE] 11/01/2019 6.14 6.14 6.5 6.5 20 Bán
3 [HOSE.TIE] 09/01/2019 6.58 6.58 6.58 6.58 10 Bán
4 [HOSE.TIE] 07/01/2019 7.07 7.07 7.07 7.07 10 Bán
5 [HOSE.TIE] 04/01/2019 7.58 7.58 7.58 7.58 10 Theo dõi
6 [HOSE.TIE] 03/01/2019 7.17 7.17 8.15 8.15 20 Mua
7 [HOSE.TIE] 02/01/2019 7.7 7.7 7.7 7.7 80 Theo dõi
8 [HOSE.TIE] 28/12/2018 7.7 7.7 7.7 7.7 20 Theo dõi
9 [HOSE.TIE] 27/12/2018 8.27 8.27 8.27 8.27 10 Mua
10 [HOSE.TIE] 26/12/2018 7.77 7.77 8.89 8.89 20 Mua
11 [HOSE.TIE] 25/12/2018 7.29 7.29 8.35 8.35 20 Mua
12 [HOSE.TIE] 24/12/2018 6.82 6.82 7.83 7.83 30 Theo dõi
13 [HOSE.TIE] 21/12/2018 6.81 6.81 7.32 7.32 40 Bán
14 [HOSE.TIE] 20/12/2018 7.31 7.31 7.32 7.32 1.000 Bán
15 [HOSE.TIE] 19/12/2018 6.85 6.85 6.85 6.85 10 Bán
16 [HOSE.TIE] 17/12/2018 7.36 7.36 7.36 7.36 10 Bán
17 [HOSE.TIE] 14/12/2018 7.91 7.91 7.91 7.91 10 Bán
18 [HOSE.TIE] 13/12/2018 6.89 6.89 7.91 7.91 20 Bán
19 [HOSE.TIE] 12/12/2018 7.4 7.4 7.4 7.4 10 Bán
20 [HOSE.TIE] 11/12/2018 7.95 7.95 7.95 7.95 10 Bán