FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIE] 19/09/2018 9.69 9.1 9.69 9.6 5.120 Quá mua
2 [HOSE.TIE] 18/09/2018 9.48 8.9 9.77 9.69 4.850 Quá mua
3 [HOSE.TIE] 17/09/2018 9.49 9.48 9.49 9.48 11.180 Quá mua
4 [HOSE.TIE] 14/09/2018 8.31 8.31 8.87 8.87 100 Mua
5 [HOSE.TIE] 13/09/2018 8.3 8.3 8.87 8.87 20 Mua
6 [HOSE.TIE] 12/09/2018 7.85 7.85 8.38 8.38 7.410 Mua
7 [HOSE.TIE] 11/09/2018 6.96 6.96 7.85 7.85 10.430 Mua
8 [HOSE.TIE] 10/09/2018 7 7 7.47 7.47 240 Mua
9 [HOSE.TIE] 07/09/2018 7.1 7.1 7.1 7.1 200 Mua
10 [HOSE.TIE] 06/09/2018 7 6.9 7.1 7.1 1.060 Mua
11 [HOSE.TIE] 05/09/2018 6.5 6.5 7.15 7.15 240 Mua
12 [HOSE.TIE] 04/09/2018 6.5 6.5 6.98 6.98 110 Mua
13 [HOSE.TIE] 31/08/2018 6.8 6.8 6.8 6.8 60 Mua
14 [HOSE.TIE] 30/08/2018 6.51 6.5 6.51 6.5 2.000 Mua
15 [HOSE.TIE] 29/08/2018 6.76 6.76 6.76 6.76 30 Mua
16 [HOSE.TIE] 28/08/2018 6.84 6.84 6.84 6.84 10 Mua
17 [HOSE.TIE] 27/08/2018 6.49 6.49 6.5 6.5 980 Mua
18 [HOSE.TIE] 24/08/2018 6.31 6.31 6.49 6.49 20 Mua
19 [HOSE.TIE] 23/08/2018 6.81 6.4 6.82 6.77 3.740 Mua
20 [HOSE.TIE] 22/08/2018 6.4 5.98 6.4 6.4 23.640 Mua