FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIE] 17/07/2018 6.04 6.04 6.46 6.04 2.680 Bán
2 [HOSE.TIE] 16/07/2018 6.04 6.04 6.04 6.04 1.360 Bán
3 [HOSE.TIE] 13/07/2018 6.04 5.62 6.04 6.04 7.330 Bán
4 [HOSE.TIE] 11/07/2018 5.63 5.62 6.04 6.04 2.510 Bán
5 [HOSE.TIE] 10/07/2018 6.05 6.04 6.05 6.04 720 Theo dõi
6 [HOSE.TIE] 09/07/2018 5.95 5.95 6.49 6.49 1.120 Theo dõi
7 [HOSE.TIE] 06/07/2018 6.39 6.39 6.39 6.39 20 Theo dõi
8 [HOSE.TIE] 05/07/2018 6.77 6.11 6.77 6.11 70 Bán
9 [HOSE.TIE] 04/07/2018 6.4 6.4 6.4 6.4 20 Theo dõi
10 [HOSE.TIE] 03/07/2018 6.99 6.2 6.99 6.4 160 Theo dõi
11 [HOSE.TIE] 02/07/2018 6.66 6.3 6.66 6.59 70 Theo dõi
12 [HOSE.TIE] 29/06/2018 5.83 5.83 6.24 6.24 50 Bán
13 [HOSE.TIE] 28/06/2018 5.87 5.87 6.26 6.26 20 Bán
14 [HOSE.TIE] 27/06/2018 6.02 6.02 6.29 6.29 6.830 Bán
15 [HOSE.TIE] 26/06/2018 6.02 6.02 6.02 6.02 10.100 Bán
16 [HOSE.TIE] 25/06/2018 6.91 6.02 6.91 6.02 20.890 Bán
17 [HOSE.TIE] 22/06/2018 6.47 6.47 6.47 6.47 10 Bán
18 [HOSE.TIE] 21/06/2018 6.5 6.5 6.93 6.93 20 Bán
19 [HOSE.TIE] 20/06/2018 6.44 6.41 6.97 6.97 770 Bán
20 [HOSE.TIE] 18/06/2018 7.2 6.89 7.2 6.89 3.500 Bán