FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIP] 03/01/2019 16 15.9 16 16 620 Mua
2 [HOSE.TIP] 02/01/2019 15.9 15.8 15.9 15.9 2.390 Mua
3 [HOSE.TIP] 28/12/2018 15.5 15.5 15.75 15.7 2.470 Mua
4 [HOSE.TIP] 27/12/2018 15.4 15.4 15.8 15.75 150 Mua
5 [HOSE.TIP] 26/12/2018 15.5 15.5 15.6 15.6 2.410 Mua
6 [HOSE.TIP] 25/12/2018 15.35 15.35 15.5 15.5 3.970 Mua
7 [HOSE.TIP] 24/12/2018 15.25 14.7 15.5 15.35 2.200 Mua
8 [HOSE.TIP] 21/12/2018 15.2 15.1 15.25 15.25 1.760 Mua
9 [HOSE.TIP] 20/12/2018 15.1 15.1 15.1 15.1 950 Mua
10 [HOSE.TIP] 19/12/2018 14.2 14.2 15.1 15 38.940 Mua
11 [HOSE.TIP] 18/12/2018 15 15 15 15 8.650 Mua
12 [HOSE.TIP] 17/12/2018 15 15 15 15 6.700 Mua
13 [HOSE.TIP] 12/12/2018 15 15 15 15 10 Mua
14 [HOSE.TIP] 11/12/2018 14.5 14.5 14.8 14.8 2.010 Theo dõi
15 [HOSE.TIP] 07/12/2018 14.5 14.5 15 15 4.510 Mua
16 [HOSE.TIP] 05/12/2018 15 15 15 15 60 Mua
17 [HOSE.TIP] 28/11/2018 15 15 15 15 10 Mua
18 [HOSE.TIP] 27/11/2018 14.75 14.75 14.75 14.75 410 Theo dõi
19 [HOSE.TIP] 26/11/2018 14.3 14.3 15.5 15.5 20 Mua
20 [HOSE.TIP] 23/11/2018 14.7 14.7 14.7 14.7 20 Bán