FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIP] 24/05/2018 14.5 14.1 14.5 14.1 15.780 Bán
2 [HOSE.TIP] 23/05/2018 14.5 14.45 14.5 14.5 1.020 Bán
3 [HOSE.TIP] 22/05/2018 14.6 14.4 14.6 14.5 4.880 Theo dõi
4 [HOSE.TIP] 21/05/2018 14.7 14.7 14.7 14.7 350 Theo dõi
5 [HOSE.TIP] 18/05/2018 14.95 14.95 14.95 14.95 300 Mua
6 [HOSE.TIP] 17/05/2018 14.75 14.75 14.75 14.75 50 Theo dõi
7 [HOSE.TIP] 16/05/2018 14.5 14.5 14.95 14.95 1.010 Theo dõi
8 [HOSE.TIP] 15/05/2018 15 15 15 15 10 Theo dõi
9 [HOSE.TIP] 14/05/2018 15 14.8 15 14.8 6.100 Bán
10 [HOSE.TIP] 11/05/2018 14.7 14.7 15 15 2.180 Theo dõi
11 [HOSE.TIP] 10/05/2018 14.7 14.7 14.7 14.7 15.110 Bán
12 [HOSE.TIP] 09/05/2018 14.7 14.7 15 14.7 13.890 Bán
13 [HOSE.TIP] 08/05/2018 14.7 14.7 15.3 14.7 110.400 Bán
14 [HOSE.TIP] 07/05/2018 14.7 14.6 14.7 14.7 12.870 Bán
15 [HOSE.TIP] 04/05/2018 14.65 14.65 14.65 14.65 50 Bán
16 [HOSE.TIP] 03/05/2018 15.2 15.2 15.2 15.2 50 Bán
17 [HOSE.TIP] 02/05/2018 14.5 14.5 15.4 14.5 16.000 Bán
18 [HOSE.TIP] 27/04/2018 14.9 14.9 14.95 14.95 420 Bán
19 [HOSE.TIP] 26/04/2018 14.95 14.95 14.95 14.95 400 Bán
20 [HOSE.TIP] 24/04/2018 15 15 15.5 15.5 710 Bán