FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIP] 15/12/2017 16.3 16.35 16.35 16.35 120 Bán
2 [HOSE.TIP] 13/12/2017 16.3 16.3 16.9 16.3 5.490 Theo dõi
3 [HOSE.TIP] 12/12/2017 16.5 16.5 16.5 16.5 320 Theo dõi
4 [HOSE.TIP] 11/12/2017 16.3 16.3 16.3 16.3 1.500 Theo dõi
5 [HOSE.TIP] 07/12/2017 17 17 17 17 4.000 Mua
6 [HOSE.TIP] 06/12/2017 16.9 16.9 16.9 16.9 1.500 Mua
7 [HOSE.TIP] 05/12/2017 17 17 17 17 930 Mua
8 [HOSE.TIP] 04/12/2017 16.7 16.7 17 17 17.230 Mua
9 [HOSE.TIP] 01/12/2017 16.6 16.6 16.7 16.7 13.250 Mua
10 [HOSE.TIP] 30/11/2017 16.65 16.55 16.65 16.55 17.000 Mua
11 [HOSE.TIP] 29/11/2017 16.55 16.55 16.65 16.55 5.350 Mua
12 [HOSE.TIP] 28/11/2017 16.6 16.5 16.6 16.6 17.060 Mua
13 [HOSE.TIP] 27/11/2017 16.5 16.5 16.65 16.6 14.180 Mua
14 [HOSE.TIP] 24/11/2017 16.5 16.5 16.6 16.6 3.170 Mua
15 [HOSE.TIP] 23/11/2017 16.6 16.5 16.6 16.5 2.020 Theo dõi
16 [HOSE.TIP] 22/11/2017 16.5 16.5 16.6 16.6 7.330 Mua
17 [HOSE.TIP] 21/11/2017 16.35 16.35 16.35 16.35 1.940 Bán
18 [HOSE.TIP] 20/11/2017 16.45 16.2 16.45 16.2 4.100 Bán
19 [HOSE.TIP] 17/11/2017 16.3 16.3 16.4 16.4 100 Bán
20 [HOSE.TIP] 16/11/2017 16.3 16.2 16.3 16.3 2.220 Bán