FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIP] 23/03/2018 15.2 15.2 15.5 15.5 200 Theo dõi
2 [HOSE.TIP] 22/03/2018 16 16 16 16 1.000 Mua
3 [HOSE.TIP] 16/03/2018 15.3 15.3 16 16 1.230 Mua
4 [HOSE.TIP] 14/03/2018 15.5 15.3 15.5 15.3 5.190 Bán
5 [HOSE.TIP] 13/03/2018 15.5 15.5 15.5 15.5 410 Bán
6 [HOSE.TIP] 12/03/2018 15.35 15.3 15.35 15.35 1.980 Bán
7 [HOSE.TIP] 09/03/2018 15.35 15.35 15.35 15.35 100 Bán
8 [HOSE.TIP] 08/03/2018 15.4 15.3 15.4 15.3 3.000 Bán
9 [HOSE.TIP] 07/03/2018 15.3 15.3 15.3 15.3 6.340 Bán
10 [HOSE.TIP] 06/03/2018 15.4 15.4 15.4 15.4 1.060 Bán
11 [HOSE.TIP] 05/03/2018 15.6 15.4 15.6 15.4 21.400 Bán
12 [HOSE.TIP] 02/03/2018 15.6 15.5 15.6 15.6 530 Bán
13 [HOSE.TIP] 01/03/2018 15.5 15.5 15.6 15.6 2.450 Bán
14 [HOSE.TIP] 28/02/2018 15.8 15.6 16.1 16.1 9.940 Bán
15 [HOSE.TIP] 27/02/2018 16.3 15.9 16.3 15.9 6.780 Bán
16 [HOSE.TIP] 26/02/2018 16.7 16.5 16.9 16.5 12.790 Bán
17 [HOSE.TIP] 23/02/2018 16.5 16.5 16.7 16.7 6.390 Mua
18 [HOSE.TIP] 22/02/2018 16.7 16.55 16.7 16.55 6.540 Bán
19 [HOSE.TIP] 21/02/2018 16.5 16.3 16.6 16.3 15.280 Bán
20 [HOSE.TIP] 13/02/2018 16.8 16.7 16.8 16.8 3.230 Mua