FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIX] 11/07/2018 35 35 35 35 50 Bán
2 [HOSE.TIX] 05/07/2018 39.05 36 39.05 36 30 Bán
3 [HOSE.TIX] 04/07/2018 36.3 36.3 41.65 36.5 90 Bán
4 [HOSE.TIX] 03/07/2018 38.95 38.95 38.95 38.95 10 Bán
5 [HOSE.TIX] 02/07/2018 41.85 41.85 41.85 41.85 20 Theo dõi
6 [HOSE.TIX] 18/06/2018 42.5 42.5 45 45 20 Theo dõi
7 [HOSE.TIX] 15/06/2018 45.6 45.6 45.6 45.6 10 Mua
8 [HOSE.TIX] 13/06/2018 45.6 45.6 45.6 45.6 30 Mua
9 [HOSE.TIX] 12/06/2018 45.6 45.6 45.6 45.6 10 Mua
10 [HOSE.TIX] 06/06/2018 49 49 49 49 100 Mua
11 [HOSE.TIX] 05/06/2018 50 50 50 50 10 Mua
12 [HOSE.TIX] 04/06/2018 48.25 48.25 48.25 48.25 10 Mua
13 [HOSE.TIX] 01/06/2018 48.25 41.95 48.25 48.25 14.140 Mua
14 [HOSE.TIX] 31/05/2018 45.1 39.2 45.1 45.1 580 Mua
15 [HOSE.TIX] 30/05/2018 39.4 36.65 42.15 42.15 760 Mua
16 [HOSE.TIX] 28/05/2018 39.4 39.4 39.4 39.4 10 Mua
17 [HOSE.TIX] 25/05/2018 46 42.35 48.65 42.35 45.220 Mua
18 [HOSE.TIX] 24/05/2018 45.5 45.5 45.5 45.5 10 Mua
19 [HOSE.TIX] 23/05/2018 38.55 38.55 44.35 42.6 40 Mua
20 [HOSE.TIX] 22/05/2018 41.3 41 41.45 41.45 140 Mua