FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIX] 07/12/2018 26 26 27.8 26.5 140 Theo dõi
2 [HOSE.TIX] 06/12/2018 26.2 26.2 26.2 26.2 20 Theo dõi
3 [HOSE.TIX] 05/12/2018 26.95 26.95 26.95 26.95 260 Mua
4 [HOSE.TIX] 04/12/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 40 Theo dõi
5 [HOSE.TIX] 03/12/2018 28.1 28.1 28.5 28.1 350 Mua
6 [HOSE.TIX] 29/11/2018 28.5 28.5 28.5 28.5 50 Theo dõi
7 [HOSE.TIX] 28/11/2018 28.45 26.75 28.5 26.75 90 Theo dõi
8 [HOSE.TIX] 27/11/2018 24.5 24.05 26.75 26.75 360 Theo dõi
9 [HOSE.TIX] 26/11/2018 25 25 25 25 20 Bán
10 [HOSE.TIX] 23/11/2018 25.05 25.05 25.05 25.05 20 Bán
11 [HOSE.TIX] 22/11/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 20 Bán
12 [HOSE.TIX] 21/11/2018 26 26 26 26 30 Bán
13 [HOSE.TIX] 20/11/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 20 Bán
14 [HOSE.TIX] 19/11/2018 27 26.5 28.5 26.5 190 Bán
15 [HOSE.TIX] 16/11/2018 27 27 27.05 27.05 100 Bán
16 [HOSE.TIX] 15/11/2018 28.35 25.3 28.35 25.3 210 Bán
17 [HOSE.TIX] 14/11/2018 26.9 25 26.9 26.5 160 Bán
18 [HOSE.TIX] 13/11/2018 25.2 25.15 25.2 25.15 110 Bán
19 [HOSE.TIX] 12/11/2018 29.3 25.55 29.3 27 60 Bán
20 [HOSE.TIX] 09/11/2018 28.85 27.4 28.85 27.4 60 Bán