FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIX] 13/06/2019 27 27 27 27 50 Bán
2 [HOSE.TIX] 12/06/2019 29 27 29 27 30 Bán
3 [HOSE.TIX] 07/06/2019 28.95 28.95 28.95 28.95 200 Theo dõi
4 [HOSE.TIX] 06/06/2019 27.1 27.1 27.1 27.1 20 Theo dõi
5 [HOSE.TIX] 30/05/2019 28 28 29 29 100 Theo dõi
6 [HOSE.TIX] 28/05/2019 30 30 30 30 29.390 Mua
7 [HOSE.TIX] 27/05/2019 31 31 31 31 10 Mua
8 [HOSE.TIX] 23/05/2019 29.55 29.55 31.5 31.5 100 Mua
9 [HOSE.TIX] 20/05/2019 28 27.9 31 31 240 Mua
10 [HOSE.TIX] 16/05/2019 30 30 30 30 50 Mua
11 [HOSE.TIX] 15/05/2019 27 27 29.95 29.95 330 Theo dõi
12 [HOSE.TIX] 14/05/2019 27.5 27.5 28 28 170 Bán
13 [HOSE.TIX] 07/05/2019 28 27 28 27 330 Bán
14 [HOSE.TIX] 12/04/2019 29 29 29 29 10 Theo dõi
15 [HOSE.TIX] 09/04/2019 29.9 29.9 29.95 29.95 100 Mua
16 [HOSE.TIX] 28/03/2019 27.95 27.95 28 28 60 Bán
17 [HOSE.TIX] 27/03/2019 29.35 29.35 29.35 29.35 50 Mua
18 [HOSE.TIX] 22/03/2019 28 27.55 29 27.55 190 Bán
19 [HOSE.TIX] 21/03/2019 28.5 28 29 29 200 Bán
20 [HOSE.TIX] 20/03/2019 28 28 29 29 50 Theo dõi