FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TIX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TIX] 23/03/2018 29.4 29.4 29.4 29.4 10 Bán
2 [HOSE.TIX] 20/03/2018 30.1 30.1 33.25 30.1 30 Bán
3 [HOSE.TIX] 15/03/2018 31.1 31.1 31.1 31.1 10 Bán
4 [HOSE.TIX] 28/02/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 10 Bán
5 [HOSE.TIX] 23/02/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 10 Bán
6 [HOSE.TIX] 13/02/2018 31.9 31.9 31.9 31.9 10 Bán
7 [HOSE.TIX] 12/02/2018 34.1 34.1 34.1 34.1 10 Bán
8 [HOSE.TIX] 30/01/2018 41.7 36.3 41.7 36.3 20 Mua
9 [HOSE.TIX] 29/01/2018 39 39 39 39 420 Mua
10 [HOSE.TIX] 25/01/2018 36.45 36.45 36.45 36.45 130 Theo dõi
11 [HOSE.TIX] 22/01/2018 32.6 32.6 36.4 34.1 30 Bán
12 [HOSE.TIX] 19/01/2018 37.7 34.05 37.75 34.05 70 Bán
13 [HOSE.TIX] 18/01/2018 35.3 30.7 35.3 35.3 190 Theo dõi
14 [HOSE.TIX] 16/01/2018 33 33 33 33 10 Bán
15 [HOSE.TIX] 15/01/2018 35 34.75 35 34.75 80 Bán
16 [HOSE.TIX] 10/01/2018 37.35 37.35 37.35 37.35 230 Mua
17 [HOSE.TIX] 05/01/2018 34.95 34.95 34.95 34.95 210 Bán
18 [HOSE.TIX] 03/01/2018 32.7 32.7 32.7 32.7 10 Bán
19 [HOSE.TIX] 02/01/2018 36.2 33.9 33.9 33.9 10 Bán
20 [HOSE.TIX] 26/12/2017 37.8 36.2 38 36.2 130 Bán