FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLD] 18/07/2019 5.4 5.3 5.4 5.34 160.990
2 [HOSE.TLD] 17/07/2019 5.4 5.32 5.4 5.35 43.060 Mua
3 [HOSE.TLD] 16/07/2019 5.4 5.3 5.44 5.35 109.500 Mua
4 [HOSE.TLD] 15/07/2019 5.22 4.86 5.45 5.45 579.200 Mua
5 [HOSE.TLD] 12/07/2019 5.22 5 5.22 5.14 131.140 Bán
6 [HOSE.TLD] 11/07/2019 5.18 4.86 5.29 5.25 320.140 Theo dõi
7 [HOSE.TLD] 10/07/2019 5.25 5.1 5.25 5.2 46.400 Bán
8 [HOSE.TLD] 09/07/2019 5.25 5.1 5.4 5.25 30.250 Theo dõi
9 [HOSE.TLD] 08/07/2019 5.2 5.2 5.3 5.25 83.880 Bán
10 [HOSE.TLD] 05/07/2019 5 5 5.28 5.2 297.060 Bán
11 [HOSE.TLD] 04/07/2019 5.2 5.01 5.25 5.06 109.640 Quá bán
12 [HOSE.TLD] 03/07/2019 5.2 5.1 5.35 5.28 40.200 Bán
13 [HOSE.TLD] 02/07/2019 5.3 5.26 5.32 5.3 41.910 Bán
14 [HOSE.TLD] 01/07/2019 5.32 5 5.4 5.32 52.570 Bán
15 [HOSE.TLD] 28/06/2019 5.35 5.1 5.43 5.35 65.430 Bán
16 [HOSE.TLD] 27/06/2019 5.38 5.36 5.45 5.38 50.970 Bán
17 [HOSE.TLD] 26/06/2019 5.4 5.35 5.46 5.4 52.940 Bán
18 [HOSE.TLD] 25/06/2019 5.38 5.32 5.48 5.36 102.360 Bán
19 [HOSE.TLD] 24/06/2019 5.4 5.35 5.4 5.38 109.430 Bán
20 [HOSE.TLD] 21/06/2019 5.4 5.4 5.49 5.4 247.140 Bán