FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLD] 16/08/2018 7.3 7.1 7.3 7.22 37.230 Theo dõi
2 [HOSE.TLD] 15/08/2018 7.2 7.15 7.4 7.2 250.490 Theo dõi
3 [HOSE.TLD] 14/08/2018 7.1 7.06 7.24 7.08 132.220 Theo dõi
4 [HOSE.TLD] 13/08/2018 7.01 7 7.1 7.02 115.910 Bán
5 [HOSE.TLD] 10/08/2018 7.04 7.01 7.15 7.01 139.440 Bán
6 [HOSE.TLD] 09/08/2018 7.05 7.01 7.25 7.1 176.390 Bán
7 [HOSE.TLD] 08/08/2018 7.04 7.03 7.14 7.04 141.520 Bán
8 [HOSE.TLD] 07/08/2018 7.02 7.02 7.16 7.05 352.040 Bán
9 [HOSE.TLD] 06/08/2018 7.3 7.01 7.45 7.01 766.250 Bán
10 [HOSE.TLD] 03/08/2018 7.15 7.15 7.49 7.16 732.830 Bán
11 [HOSE.TLD] 02/08/2018 7 7 7.4 7.23 675.070 Bán
12 [HOSE.TLD] 01/08/2018 7.51 7.15 7.6 7.15 190.530 Bán
13 [HOSE.TLD] 30/07/2018 8.62 7.97 8.62 7.97 965.720 Bán
14 [HOSE.TLD] 27/07/2018 7.95 7.44 8.56 8.56 3.062.970 Bán
15 [HOSE.TLD] 26/07/2018 8 7.52 8 8 801.680 Bán
16 [HOSE.TLD] 25/07/2018 8.08 8.08 8.64 8.08 1.035.140 Bán
17 [HOSE.TLD] 24/07/2018 9.32 8.55 9.61 8.68 1.325.410 Bán
18 [HOSE.TLD] 23/07/2018 9.19 7.99 9.19 9.19 2.236.100 Bán
19 [HOSE.TLD] 20/07/2018 8.59 8.42 9.1 8.59 722.270 Bán
20 [HOSE.TLD] 19/07/2018 8.65 8.65 9.3 9.05 1.932.280 Bán