FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLD] 18/10/2018 7.02 7.01 7.05 7.05 173.320 Bán
2 [HOSE.TLD] 17/10/2018 7.05 7.02 7.1 7.05 112.370 Bán
3 [HOSE.TLD] 16/10/2018 7 7 7.09 7.01 146.200 Bán
4 [HOSE.TLD] 15/10/2018 7.01 7 7.1 7 157.280 Bán
5 [HOSE.TLD] 12/10/2018 7 7 7.1 7.01 400.470 Theo dõi
6 [HOSE.TLD] 11/10/2018 7 6.8 7.1 7 1.045.810 Theo dõi
7 [HOSE.TLD] 10/10/2018 7.56 7.1 7.56 7.11 281.790 Theo dõi
8 [HOSE.TLD] 09/10/2018 7.9 7.45 7.91 7.45 386.530 Mua
9 [HOSE.TLD] 08/10/2018 7.65 7.6 8.05 7.9 2.020.720 Mua
10 [HOSE.TLD] 05/10/2018 7.65 7.51 7.7 7.6 377.980 Mua
11 [HOSE.TLD] 04/10/2018 7.62 7.4 7.8 7.74 849.560 Mua
12 [HOSE.TLD] 03/10/2018 7.05 7.02 7.4 7.4 416.820 Mua
13 [HOSE.TLD] 02/10/2018 7.01 7.01 7.15 7.05 236.770 Theo dõi
14 [HOSE.TLD] 01/10/2018 7.1 7.02 7.15 7.02 194.200 Bán
15 [HOSE.TLD] 28/09/2018 7.08 7.02 7.08 7.06 341.240 Theo dõi
16 [HOSE.TLD] 27/09/2018 7.05 7 7.06 7.05 181.570 Theo dõi
17 [HOSE.TLD] 26/09/2018 7.03 7.01 7.1 7.05 91.490 Theo dõi
18 [HOSE.TLD] 25/09/2018 7.01 7.01 7.03 7.01 489.950 Bán
19 [HOSE.TLD] 24/09/2018 7.02 7.01 7.04 7.01 387.760 Bán
20 [HOSE.TLD] 21/09/2018 7.01 6.8 7.05 7.02 158.580 Bán