FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLG] 21/11/2018 69 65 70 69.6 410 Theo dõi
2 [HOSE.TLG] 20/11/2018 67.1 67.1 70.4 67.1 60 Theo dõi
3 [HOSE.TLG] 19/11/2018 70 68.5 73 71 310 Mua
4 [HOSE.TLG] 16/11/2018 69.9 69.9 73.4 73.2 220 Mua
5 [HOSE.TLG] 15/11/2018 68 66.1 69.4 69.4 660 Mua
6 [HOSE.TLG] 14/11/2018 69.2 69.2 69.5 69.5 30 Mua
7 [HOSE.TLG] 13/11/2018 64.1 62.6 68.8 68.5 2.540 Mua
8 [HOSE.TLG] 12/11/2018 66 66 66 66 10 Theo dõi
9 [HOSE.TLG] 09/11/2018 66.1 66.1 69.9 69.6 190 Mua
10 [HOSE.TLG] 08/11/2018 69.6 68 70 69.5 420 Mua
11 [HOSE.TLG] 07/11/2018 70 66.2 71.6 69.8 160 Theo dõi
12 [HOSE.TLG] 06/11/2018 69.8 66.4 70 67 2.190 Theo dõi
13 [HOSE.TLG] 05/11/2018 70.8 66.2 70.8 66.4 80 Bán
14 [HOSE.TLG] 02/11/2018 72.5 65 72.5 70 50 Theo dõi
15 [HOSE.TLG] 01/11/2018 66 66 69 68.9 3.150 Theo dõi
16 [HOSE.TLG] 31/10/2018 66 66 66 66 1.370 Bán
17 [HOSE.TLG] 30/10/2018 66 63 66 66 650 Bán
18 [HOSE.TLG] 29/10/2018 64.2 64 66.5 64 160 Quá bán
19 [HOSE.TLG] 26/10/2018 66.9 66.8 66.9 66.8 110 Quá bán
20 [HOSE.TLG] 25/10/2018 64.9 64.8 68.9 66.9 2.320 Quá bán