FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLG] 20/03/2018 96.2 96.2 100.9 100.9 810 Bán
2 [HOSE.TLG] 19/03/2018 99.9 97.1 99.9 99.9 1.210 Bán
3 [HOSE.TLG] 16/03/2018 101 100 101 101 410 Bán
4 [HOSE.TLG] 15/03/2018 95 95 101.9 101.5 330 Mua
5 [HOSE.TLG] 14/03/2018 97.3 97.3 101.9 101.9 230 Mua
6 [HOSE.TLG] 13/03/2018 100.8 97.1 100.8 100.4 880 Bán
7 [HOSE.TLG] 12/03/2018 100.8 100.8 101 100.8 13.010 Bán
8 [HOSE.TLG] 09/03/2018 101 97 101.4 101.4 270 Theo dõi
9 [HOSE.TLG] 08/03/2018 98 95 101.7 101.7 1.410 Mua
10 [HOSE.TLG] 07/03/2018 98.4 98.4 101.9 101.8 110 Mua
11 [HOSE.TLG] 05/03/2018 102.8 98 102.8 102 1.140 Mua
12 [HOSE.TLG] 02/03/2018 101 100 102.9 102 220 Mua
13 [HOSE.TLG] 01/03/2018 100 100 101.9 100 290 Theo dõi
14 [HOSE.TLG] 28/02/2018 102.9 100 102.9 101.9 140 Mua
15 [HOSE.TLG] 27/02/2018 100 99.9 100 100 220 Theo dõi
16 [HOSE.TLG] 26/02/2018 98.1 98.1 103.9 103.9 730 Mua
17 [HOSE.TLG] 23/02/2018 100.9 100.9 101 101 20 Mua
18 [HOSE.TLG] 22/02/2018 103.3 98 103.5 100.9 5.880 Mua
19 [HOSE.TLG] 21/02/2018 101.2 98.9 104 103.9 5.150 Mua
20 [HOSE.TLG] 13/02/2018 101.4 101.2 101.4 101.2 170 Theo dõi