FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLG] 19/09/2018 74.5 74.2 74.5 74.3 170 Bán
2 [HOSE.TLG] 18/09/2018 74.6 74.5 74.6 74.5 150 Bán
3 [HOSE.TLG] 17/09/2018 74 74 75.2 74.5 750 Bán
4 [HOSE.TLG] 14/09/2018 74.1 74 75.4 74 18.760 Bán
5 [HOSE.TLG] 13/09/2018 74 74 75.6 75.5 3.840 Bán
6 [HOSE.TLG] 12/09/2018 75.6 73.6 75.6 75 220 Bán
7 [HOSE.TLG] 11/09/2018 74.8 74 76 75 450 Bán
8 [HOSE.TLG] 10/09/2018 74 73.6 74.8 74.2 1.730 Bán
9 [HOSE.TLG] 07/09/2018 73.1 73 74.3 73.9 5.010 Quá bán
10 [HOSE.TLG] 06/09/2018 73.1 73.1 74.8 73.8 470 Quá bán
11 [HOSE.TLG] 05/09/2018 76.3 73.5 76.3 74.9 500 Bán
12 [HOSE.TLG] 04/09/2018 76 74 76.6 76.4 1.500 Bán
13 [HOSE.TLG] 31/08/2018 76.5 73.1 76.5 76.4 1.020 Bán
14 [HOSE.TLG] 30/08/2018 76 72.2 76.5 76.5 3.510 Bán
15 [HOSE.TLG] 29/08/2018 95 94 96.5 96 810 Mua
16 [HOSE.TLG] 28/08/2018 95 88.4 95 95 4.690 Mua
17 [HOSE.TLG] 27/08/2018 96 94.8 96 95 2.450 Mua
18 [HOSE.TLG] 24/08/2018 95.5 94.9 95.7 95 3.840 Mua
19 [HOSE.TLG] 23/08/2018 95.5 95 95.9 95.5 2.210 Mua
20 [HOSE.TLG] 22/08/2018 94 94 95.8 95.5 3.640 Mua