FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLG] 22/03/2019 59 59 61.3 60.6 590 Bán
2 [HOSE.TLG] 21/03/2019 60.6 60 61.5 60 8.980 Bán
3 [HOSE.TLG] 20/03/2019 60.9 60.4 61.9 61.5 23.040 Bán
4 [HOSE.TLG] 19/03/2019 61 60.8 62 62 3.150 Bán
5 [HOSE.TLG] 18/03/2019 61.7 61.7 62.5 62.4 4.540 Bán
6 [HOSE.TLG] 15/03/2019 61.5 61.5 62.5 62.5 500 Bán
7 [HOSE.TLG] 14/03/2019 62.9 61.5 62.9 62.5 3.500 Bán
8 [HOSE.TLG] 13/03/2019 61.6 61.6 62.9 62.9 520 Bán
9 [HOSE.TLG] 12/03/2019 62 61.7 63 61.8 2.970 Bán
10 [HOSE.TLG] 11/03/2019 61.6 61 63.6 63 590 Bán
11 [HOSE.TLG] 08/03/2019 62.1 62.1 63.3 63 540 Bán
12 [HOSE.TLG] 07/03/2019 63.4 62 63.4 63.4 320 Mua
13 [HOSE.TLG] 06/03/2019 63.3 63 63.3 63 300 Bán
14 [HOSE.TLG] 05/03/2019 63.3 63.3 63.3 63.3 1.480 Mua
15 [HOSE.TLG] 04/03/2019 63.5 62 63.5 63.4 6.850 Mua
16 [HOSE.TLG] 01/03/2019 62.4 62.4 63.7 63.1 770 Theo dõi
17 [HOSE.TLG] 28/02/2019 63.2 61 63.5 63.5 2.760 Mua
18 [HOSE.TLG] 27/02/2019 61.5 61.5 62.7 62.7 330 Theo dõi
19 [HOSE.TLG] 26/02/2019 61.5 61.4 63.1 62.9 160 Theo dõi
20 [HOSE.TLG] 25/02/2019 61.3 61.3 63.5 63.2 830 Theo dõi