FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLG] 17/07/2018 99.4 94 99.4 96 870 Bán
2 [HOSE.TLG] 16/07/2018 96 95 98.3 96 970 Bán
3 [HOSE.TLG] 13/07/2018 96 96 96 96 10 Bán
4 [HOSE.TLG] 12/07/2018 98 91.6 98 98 1.870 Theo dõi
5 [HOSE.TLG] 10/07/2018 98.3 98.3 98.3 98.3 20 Mua
6 [HOSE.TLG] 09/07/2018 95.1 95.1 98 97 740 Theo dõi
7 [HOSE.TLG] 05/07/2018 97 97 98 98 470 Theo dõi
8 [HOSE.TLG] 03/07/2018 96 96 98.3 98.3 2.320 Mua
9 [HOSE.TLG] 29/06/2018 97 97 98.4 98.4 40 Mua
10 [HOSE.TLG] 28/06/2018 97 97 98 98 30 Mua
11 [HOSE.TLG] 27/06/2018 98 98 98 98 410 Mua
12 [HOSE.TLG] 20/06/2018 96 96 98.9 98.5 640 Mua
13 [HOSE.TLG] 18/06/2018 99.4 96 99.4 98.9 40 Mua
14 [HOSE.TLG] 15/06/2018 98 98 99.9 98.5 1.960 Mua
15 [HOSE.TLG] 14/06/2018 96 96 98 98 1.010 Mua
16 [HOSE.TLG] 11/06/2018 96 96 99.9 99.7 560 Mua
17 [HOSE.TLG] 08/06/2018 96.3 96 96.3 96 460 Theo dõi
18 [HOSE.TLG] 07/06/2018 96 96 98 96 1.250 Theo dõi
19 [HOSE.TLG] 06/06/2018 98 98 98 98 20 Mua
20 [HOSE.TLG] 05/06/2018 98 98 98 98 1.460 Mua