FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLG] 03/01/2019 64 64 64.4 64.4 20 Bán
2 [HOSE.TLG] 02/01/2019 65 65 65 65 10 Bán
3 [HOSE.TLG] 28/12/2018 66 65 66 65 1.490 Bán
4 [HOSE.TLG] 27/12/2018 65 65 65.2 65.2 2.850 Bán
5 [HOSE.TLG] 26/12/2018 66.4 64.5 66.4 65.2 1.760 Bán
6 [HOSE.TLG] 25/12/2018 64.7 64.5 65.9 65.9 5.150 Bán
7 [HOSE.TLG] 24/12/2018 68 64.2 68 66.6 380 Theo dõi
8 [HOSE.TLG] 21/12/2018 64.2 64.2 68 68 20 Mua
9 [HOSE.TLG] 20/12/2018 64.7 64.7 68.9 68 980 Mua
10 [HOSE.TLG] 19/12/2018 67.8 64.5 70.5 69 1.720 Mua
11 [HOSE.TLG] 18/12/2018 65 65 68.8 68.8 200 Mua
12 [HOSE.TLG] 17/12/2018 65 64.5 68 65 3.170 Theo dõi
13 [HOSE.TLG] 14/12/2018 66.5 66.5 69.3 69.3 390 Mua
14 [HOSE.TLG] 13/12/2018 65.2 65.1 66.8 66.8 390 Theo dõi
15 [HOSE.TLG] 12/12/2018 68.1 68.1 68.1 68.1 50 Mua
16 [HOSE.TLG] 11/12/2018 68.1 68.1 68.1 68.1 50 Mua
17 [HOSE.TLG] 10/12/2018 68.5 64.1 69 68.1 430 Mua
18 [HOSE.TLG] 07/12/2018 66.5 64.5 66.6 66.5 10.300 Bán
19 [HOSE.TLG] 06/12/2018 67.9 66 67.9 66.5 11.860 Bán
20 [HOSE.TLG] 05/12/2018 65.5 65.5 68 67.9 1.330 Theo dõi