FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 20/03/2018 11.7 11.65 11.9 11.65 343.550 Bán
2 [HOSE.TLH] 19/03/2018 11.75 11.7 11.85 11.75 491.710 Theo dõi
3 [HOSE.TLH] 16/03/2018 11.8 11.75 12 11.8 670.840 Theo dõi
4 [HOSE.TLH] 15/03/2018 12 11.9 12.15 11.95 369.830 Mua
5 [HOSE.TLH] 14/03/2018 11.95 11.95 12.15 12.1 436.490 Mua
6 [HOSE.TLH] 13/03/2018 12.2 11.85 12.35 12 750.380 Mua
7 [HOSE.TLH] 12/03/2018 12.25 12.15 12.6 12.25 680.150 Mua
8 [HOSE.TLH] 09/03/2018 12.5 12.2 12.5 12.2 1.444.590 Mua
9 [HOSE.TLH] 08/03/2018 12.3 12.15 12.5 12.45 2.567.380 Mua
10 [HOSE.TLH] 07/03/2018 11.95 11.5 11.95 11.85 1.325.690 Mua
11 [HOSE.TLH] 06/03/2018 11.75 11.5 11.9 11.75 769.140 Mua
12 [HOSE.TLH] 05/03/2018 12.05 11.4 12.2 11.5 1.166.370 Mua
13 [HOSE.TLH] 02/03/2018 11.95 11.9 12.3 12.05 1.074.000 Mua
14 [HOSE.TLH] 01/03/2018 11.4 11.35 12.15 12.05 2.077.150 Mua
15 [HOSE.TLH] 28/02/2018 11.15 11.1 11.4 11.4 594.590 Mua
16 [HOSE.TLH] 27/02/2018 11.3 11.1 11.35 11.15 406.980 Mua
17 [HOSE.TLH] 26/02/2018 11.1 10.95 11.3 11.3 507.050 Mua
18 [HOSE.TLH] 23/02/2018 11.15 11 11.15 11.1 265.880 Bán
19 [HOSE.TLH] 22/02/2018 11.2 10.9 11.2 11 255.120 Bán
20 [HOSE.TLH] 21/02/2018 11.2 11 11.25 11.15 143.870 Bán