FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 14/12/2017 11.2 11.1 11.7 11.45 368.030 Mua
2 [HOSE.TLH] 13/12/2017 11.3 11 11.35 11.15 265.350 Theo dõi
3 [HOSE.TLH] 12/12/2017 11.05 10.75 11.3 11.2 632.320 Theo dõi
4 [HOSE.TLH] 11/12/2017 11.4 11.15 11.4 11.15 407.310 Theo dõi
5 [HOSE.TLH] 08/12/2017 11.35 11.35 11.5 11.35 444.470 Mua
6 [HOSE.TLH] 07/12/2017 11.45 11.35 11.6 11.4 711.840 Mua
7 [HOSE.TLH] 06/12/2017 11.7 11.3 11.7 11.45 1.114.180 Mua
8 [HOSE.TLH] 05/12/2017 12 11.7 12.1 11.75 916.620 Mua
9 [HOSE.TLH] 04/12/2017 11.65 11.6 11.95 11.9 1.408.320 Mua
10 [HOSE.TLH] 01/12/2017 11 11 11.6 11.5 1.404.780 Mua
11 [HOSE.TLH] 30/11/2017 10.9 10.9 11.15 11 624.150 Mua
12 [HOSE.TLH] 29/11/2017 11 10.9 11.05 10.95 391.730 Mua
13 [HOSE.TLH] 28/11/2017 11.15 10.95 11.2 11.05 486.920 Theo dõi
14 [HOSE.TLH] 27/11/2017 10.9 10.8 11.2 11.1 650.090 Theo dõi
15 [HOSE.TLH] 24/11/2017 10.8 10.7 10.9 10.8 409.290 Theo dõi
16 [HOSE.TLH] 23/11/2017 10.9 10.75 11 10.85 409.410 Theo dõi
17 [HOSE.TLH] 22/11/2017 10.9 10.8 10.95 10.85 329.760 Theo dõi
18 [HOSE.TLH] 21/11/2017 10.9 10.8 11 10.8 453.720 Theo dõi
19 [HOSE.TLH] 20/11/2017 10.9 10.9 11 11 157.240 Mua
20 [HOSE.TLH] 17/11/2017 11.1 10.95 11.15 10.95 538.820 Mua