FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 17/07/2018 7.62 7.6 7.7 7.6 134.460 Quá bán
2 [HOSE.TLH] 16/07/2018 7.76 7.6 7.76 7.7 101.850 Quá bán
3 [HOSE.TLH] 13/07/2018 7.85 7.56 7.85 7.69 177.120 Quá bán
4 [HOSE.TLH] 12/07/2018 7.6 7.54 7.7 7.6 149.020 Quá bán
5 [HOSE.TLH] 11/07/2018 7.76 7.63 7.88 7.7 192.200 Quá bán
6 [HOSE.TLH] 10/07/2018 7.99 7.8 7.99 7.9 37.380 Quá bán
7 [HOSE.TLH] 09/07/2018 8 7.74 8.05 7.97 227.570 Quá bán
8 [HOSE.TLH] 06/07/2018 7.84 7.8 8.09 8 104.170 Quá bán
9 [HOSE.TLH] 05/07/2018 8.17 7.9 8.2 8.09 51.260 Quá bán
10 [HOSE.TLH] 04/07/2018 8.01 8.01 8.58 8.17 53.320 Quá bán
11 [HOSE.TLH] 03/07/2018 8.6 8.14 8.6 8.14 40.670 Quá bán
12 [HOSE.TLH] 02/07/2018 8.66 8.4 8.67 8.5 66.740 Bán
13 [HOSE.TLH] 29/06/2018 8.65 8.65 8.89 8.67 43.930 Bán
14 [HOSE.TLH] 28/06/2018 8.35 8.35 8.7 8.66 47.860 Bán
15 [HOSE.TLH] 27/06/2018 9.62 9.5 9.66 9.52 169.270 Bán
16 [HOSE.TLH] 26/06/2018 9.5 9.5 9.62 9.62 149.350 Theo dõi
17 [HOSE.TLH] 25/06/2018 9.6 9.5 9.65 9.59 83.160 Bán
18 [HOSE.TLH] 22/06/2018 9.4 9.32 9.6 9.6 64.620 Bán
19 [HOSE.TLH] 21/06/2018 9.56 9.39 9.56 9.52 72.760 Bán
20 [HOSE.TLH] 20/06/2018 9.65 9.4 9.8 9.58 172.150 Bán