FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 19/09/2018 7.2 7.13 7.24 7.19 194.690 Theo dõi
2 [HOSE.TLH] 18/09/2018 7.08 7.08 7.18 7.12 206.110 Bán
3 [HOSE.TLH] 17/09/2018 7.15 7.1 7.19 7.11 102.100 Bán
4 [HOSE.TLH] 14/09/2018 7.15 7.14 7.2 7.16 179.400 Theo dõi
5 [HOSE.TLH] 13/09/2018 7.16 7.13 7.16 7.15 131.950 Theo dõi
6 [HOSE.TLH] 12/09/2018 7.18 7.13 7.18 7.16 122.150 Theo dõi
7 [HOSE.TLH] 11/09/2018 7.14 7.12 7.19 7.16 157.660 Bán
8 [HOSE.TLH] 10/09/2018 7.13 7.11 7.18 7.16 157.060 Bán
9 [HOSE.TLH] 07/09/2018 7.17 7.1 7.17 7.1 62.230 Bán
10 [HOSE.TLH] 06/09/2018 7.1 7.07 7.19 7.1 193.580 Theo dõi
11 [HOSE.TLH] 05/09/2018 7.28 7.1 7.28 7.1 268.920 Theo dõi
12 [HOSE.TLH] 04/09/2018 7.38 7.19 7.38 7.25 463.240 Theo dõi
13 [HOSE.TLH] 31/08/2018 7.4 7.28 7.48 7.3 421.060 Theo dõi
14 [HOSE.TLH] 30/08/2018 7.5 7.31 7.52 7.31 324.000 Theo dõi
15 [HOSE.TLH] 29/08/2018 7.5 7.46 7.6 7.5 303.250 Mua
16 [HOSE.TLH] 28/08/2018 7.28 7.28 7.54 7.49 563.230 Theo dõi
17 [HOSE.TLH] 27/08/2018 7.28 7.24 7.28 7.28 77.520 Theo dõi
18 [HOSE.TLH] 24/08/2018 7.33 7.21 7.33 7.28 224.830 Theo dõi
19 [HOSE.TLH] 23/08/2018 7.27 7.22 7.27 7.24 140.770 Bán
20 [HOSE.TLH] 22/08/2018 7.21 7.2 7.25 7.24 156.090 Bán