FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 22/08/2019 4.58 4.57 4.65 4.6 81.840 Theo dõi
2 [HOSE.TLH] 21/08/2019 4.6 4.53 4.6 4.58 183.170 Bán
3 [HOSE.TLH] 20/08/2019 4.68 4.56 4.7 4.6 70.070 Bán
4 [HOSE.TLH] 19/08/2019 4.5 4.5 4.62 4.53 56.140 Bán
5 [HOSE.TLH] 16/08/2019 4.63 4.6 4.64 4.62 244.170 Theo dõi
6 [HOSE.TLH] 15/08/2019 4.61 4.6 4.66 4.6 154.370 Bán
7 [HOSE.TLH] 14/08/2019 4.66 4.6 4.68 4.65 154.770 Theo dõi
8 [HOSE.TLH] 13/08/2019 4.65 4.6 4.65 4.65 97.610 Bán
9 [HOSE.TLH] 12/08/2019 4.66 4.52 4.66 4.65 50.620 Bán
10 [HOSE.TLH] 09/08/2019 4.69 4.63 4.69 4.65 127.660 Bán
11 [HOSE.TLH] 08/08/2019 4.9 4.6 4.9 4.63 60.590 Bán
12 [HOSE.TLH] 07/08/2019 4.5 4.56 4.64 4.6 99.670 Bán
13 [HOSE.TLH] 06/08/2019 4.5 4.5 4.71 4.6 229.990 Bán
14 [HOSE.TLH] 05/08/2019 4.7 4.7 4.76 4.7 172.430 Bán
15 [HOSE.TLH] 02/08/2019 4.5 4.32 4.75 4.75 134.880 Bán
16 [HOSE.TLH] 01/08/2019 4.5 4.5 4.57 4.53 75.390 Quá bán
17 [HOSE.TLH] 31/07/2019 4.62 4.5 4.63 4.52 66.730 Quá bán
18 [HOSE.TLH] 30/07/2019 4.8 4.6 4.8 4.69 185.100 Bán
19 [HOSE.TLH] 29/07/2019 4.93 4.85 4.93 4.85 70.670 Bán
20 [HOSE.TLH] 26/07/2019 4.97 4.92 5.1 4.93 93.930 Bán