FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 22/03/2019 5.31 5.3 5.4 5.33 241.950 Theo dõi
2 [HOSE.TLH] 21/03/2019 5.4 5.35 5.42 5.35 273.360 Bán
3 [HOSE.TLH] 20/03/2019 5.31 5.31 5.45 5.44 231.930 Theo dõi
4 [HOSE.TLH] 19/03/2019 5.43 5.37 5.46 5.46 322.800 Mua
5 [HOSE.TLH] 18/03/2019 5.68 5.44 5.68 5.46 147.980 Mua
6 [HOSE.TLH] 15/03/2019 5.56 5.4 5.7 5.43 318.590 Mua
7 [HOSE.TLH] 14/03/2019 5.4 5.39 5.7 5.56 527.450 Mua
8 [HOSE.TLH] 13/03/2019 5.52 5.39 5.54 5.39 465.890 Mua
9 [HOSE.TLH] 12/03/2019 5.5 5.4 5.52 5.52 303.120 Mua
10 [HOSE.TLH] 11/03/2019 5.32 5.32 5.4 5.36 177.200 Mua
11 [HOSE.TLH] 08/03/2019 5.25 5.25 5.35 5.32 237.890 Mua
12 [HOSE.TLH] 07/03/2019 5.31 5.3 5.47 5.31 832.320 Mua
13 [HOSE.TLH] 06/03/2019 5.51 5.39 5.62 5.45 729.670 Mua
14 [HOSE.TLH] 05/03/2019 5.57 5.49 5.7 5.57 945.200 Mua
15 [HOSE.TLH] 04/03/2019 5.43 5.43 5.6 5.57 844.740 Mua
16 [HOSE.TLH] 01/03/2019 5.12 5.12 5.47 5.43 1.256.620 Mua
17 [HOSE.TLH] 28/02/2019 5.12 5.11 5.3 5.12 1.003.120 Mua
18 [HOSE.TLH] 27/02/2019 5.35 5.1 5.35 5.25 553.520 Mua
19 [HOSE.TLH] 26/02/2019 5.25 5.24 5.37 5.3 1.371.280 Mua
20 [HOSE.TLH] 25/02/2019 4.7 4.7 5.02 5.02 2.389.660 Mua