FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 15/01/2019 5 5 5.22 5.13 273.440 Bán
2 [HOSE.TLH] 14/01/2019 5.17 5.15 5.27 5.17 30.370 Bán
3 [HOSE.TLH] 11/01/2019 5.24 5.18 5.3 5.24 96.630 Bán
4 [HOSE.TLH] 10/01/2019 5.35 5.15 5.35 5.24 148.400 Bán
5 [HOSE.TLH] 09/01/2019 5.28 5.2 5.36 5.22 33.780 Bán
6 [HOSE.TLH] 08/01/2019 5.39 5.12 5.39 5.21 30.210 Bán
7 [HOSE.TLH] 07/01/2019 5.2 5.2 5.45 5.21 192.590 Bán
8 [HOSE.TLH] 04/01/2019 5.2 5.2 5.58 5.2 232.370 Bán
9 [HOSE.TLH] 03/01/2019 5.8 5.49 5.83 5.58 306.990 Bán
10 [HOSE.TLH] 02/01/2019 5.77 5.59 5.98 5.77 157.560 Bán
11 [HOSE.TLH] 28/12/2018 5.64 5.56 5.64 5.59 99.290 Bán
12 [HOSE.TLH] 27/12/2018 5.9 5.65 5.9 5.65 32.070 Bán
13 [HOSE.TLH] 26/12/2018 5.7 5.65 5.78 5.7 13.210 Bán
14 [HOSE.TLH] 25/12/2018 5.75 5.6 5.75 5.7 73.560 Bán
15 [HOSE.TLH] 24/12/2018 5.89 5.77 5.9 5.79 24.720 Bán
16 [HOSE.TLH] 21/12/2018 5.74 5.69 5.82 5.79 14.800 Bán
17 [HOSE.TLH] 20/12/2018 5.8 5.72 5.81 5.73 66.540 Bán
18 [HOSE.TLH] 19/12/2018 5.85 5.8 5.9 5.81 68.500 Bán
19 [HOSE.TLH] 18/12/2018 5.97 5.81 5.97 5.85 124.120 Bán
20 [HOSE.TLH] 17/12/2018 5.99 5.85 6 5.96 340.310 Bán