FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 25/06/2019 4.99 4.97 5 5 63.140 Bán
2 [HOSE.TLH] 24/06/2019 5 4.98 5 4.99 45.290 Theo dõi
3 [HOSE.TLH] 21/06/2019 5.03 4.98 5.03 5.03 27.620 Mua
4 [HOSE.TLH] 20/06/2019 4.99 4.99 5.03 5.03 158.450 Mua
5 [HOSE.TLH] 19/06/2019 4.99 4.96 5.03 4.99 133.690 Theo dõi
6 [HOSE.TLH] 18/06/2019 5.03 4.95 5.05 4.99 166.100 Theo dõi
7 [HOSE.TLH] 17/06/2019 4.99 4.99 5.04 4.99 57.980 Bán
8 [HOSE.TLH] 14/06/2019 5.04 5 5.04 5.03 50.870 Theo dõi
9 [HOSE.TLH] 13/06/2019 5.05 4.98 5.05 5.03 49.090 Theo dõi
10 [HOSE.TLH] 12/06/2019 5 4.99 5.04 5.04 38.340 Theo dõi
11 [HOSE.TLH] 11/06/2019 5 5 5.04 5 61.290 Theo dõi
12 [HOSE.TLH] 10/06/2019 5 4.96 5 4.99 104.540 Bán
13 [HOSE.TLH] 07/06/2019 4.96 4.96 4.99 4.98 49.880 Bán
14 [HOSE.TLH] 06/06/2019 5.03 4.96 5.03 4.97 40.750 Bán
15 [HOSE.TLH] 05/06/2019 5 4.98 5.05 4.99 95.350 Bán
16 [HOSE.TLH] 04/06/2019 4.97 4.97 5.02 5 54.410 Bán
17 [HOSE.TLH] 03/06/2019 5.05 4.97 5.05 4.97 114.900 Bán
18 [HOSE.TLH] 31/05/2019 5.05 5.02 5.07 5.05 144.900 Bán
19 [HOSE.TLH] 30/05/2019 5.08 5.02 5.08 5.05 28.790 Theo dõi
20 [HOSE.TLH] 29/05/2019 5.05 5.05 5.08 5.08 48.870 Theo dõi