FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 14/11/2018 5.84 5.77 5.88 5.82 244.690 Quá bán
2 [HOSE.TLH] 13/11/2018 5.91 5.77 5.91 5.82 121.370 Quá bán
3 [HOSE.TLH] 12/11/2018 6 5.82 6.09 5.91 48.740 Bán
4 [HOSE.TLH] 09/11/2018 6 5.97 6.04 5.98 279.120 Bán
5 [HOSE.TLH] 08/11/2018 6.16 5.99 6.16 5.99 125.110 Bán
6 [HOSE.TLH] 07/11/2018 6.23 5.99 6.27 5.99 319.370 Bán
7 [HOSE.TLH] 06/11/2018 6.3 6.21 6.3 6.23 144.220 Bán
8 [HOSE.TLH] 05/11/2018 6.27 6.2 6.27 6.25 78.550 Bán
9 [HOSE.TLH] 02/11/2018 6.23 6.2 6.3 6.26 246.900 Bán
10 [HOSE.TLH] 01/11/2018 6.41 6.2 6.41 6.2 428.910 Bán
11 [HOSE.TLH] 31/10/2018 6.41 6.35 6.48 6.41 297.570 Bán
12 [HOSE.TLH] 30/10/2018 6.54 6.35 6.64 6.4 338.910 Bán
13 [HOSE.TLH] 29/10/2018 6.62 6.54 6.65 6.6 206.420 Bán
14 [HOSE.TLH] 26/10/2018 7.07 6.67 7.07 6.7 105.680 Bán
15 [HOSE.TLH] 25/10/2018 6.8 6.66 6.81 6.7 378.140 Bán
16 [HOSE.TLH] 24/10/2018 7 6.93 7 6.99 54.390 Bán
17 [HOSE.TLH] 23/10/2018 7.05 6.91 7.08 7 56.450 Bán
18 [HOSE.TLH] 22/10/2018 7.02 7 7.19 7.18 131.500 Bán
19 [HOSE.TLH] 19/10/2018 7.1 7 7.1 7.1 35.720 Bán
20 [HOSE.TLH] 18/10/2018 7.05 7.01 7.1 7.1 114.240 Bán