FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TLH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TLH] 18/05/2018 10.25 10.15 10.25 10.2 48.950 Bán
2 [HOSE.TLH] 17/05/2018 10.25 10.15 10.25 10.2 60.800 Theo dõi
3 [HOSE.TLH] 16/05/2018 10.35 10.2 10.35 10.2 121.400 Theo dõi
4 [HOSE.TLH] 15/05/2018 10.5 10.2 10.6 10.3 403.280 Theo dõi
5 [HOSE.TLH] 14/05/2018 10.65 10.2 10.65 10.35 160.150 Theo dõi
6 [HOSE.TLH] 11/05/2018 10.5 10.35 10.5 10.4 50.410 Mua
7 [HOSE.TLH] 10/05/2018 10.55 10.4 10.8 10.4 178.010 Theo dõi
8 [HOSE.TLH] 09/05/2018 10.5 10.4 10.8 10.55 396.360 Theo dõi
9 [HOSE.TLH] 08/05/2018 10.05 10.05 10.5 10.5 411.140 Theo dõi
10 [HOSE.TLH] 07/05/2018 10.2 10.1 10.25 10.2 274.810 Bán
11 [HOSE.TLH] 04/05/2018 10.25 10.15 10.25 10.2 66.790 Bán
12 [HOSE.TLH] 03/05/2018 10.15 10 10.25 10.2 399.480 Bán
13 [HOSE.TLH] 02/05/2018 10.2 10.2 10.4 10.2 330.640 Bán
14 [HOSE.TLH] 27/04/2018 10.2 10.15 10.3 10.25 244.830 Bán
15 [HOSE.TLH] 26/04/2018 10.4 10.15 10.65 10.15 336.420 Bán
16 [HOSE.TLH] 24/04/2018 10.3 10.2 10.35 10.2 344.240 Bán
17 [HOSE.TLH] 23/04/2018 10.3 10.3 10.55 10.3 252.660 Bán
18 [HOSE.TLH] 20/04/2018 10.35 10.3 10.65 10.5 358.100 Bán
19 [HOSE.TLH] 19/04/2018 10.75 10.4 10.75 10.4 416.250 Bán
20 [HOSE.TLH] 18/04/2018 10.7 10.55 10.8 10.7 203.840 Bán