FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 22/03/2019 36.5 36.5 36.5 36.5 50 Mua
2 [HOSE.TMP] 21/03/2019 36 36 36.5 36.5 1.710 Mua
3 [HOSE.TMP] 20/03/2019 35.1 35.1 36.5 36.5 710 Mua
4 [HOSE.TMP] 19/03/2019 35 35 35.8 35.1 420 Bán
5 [HOSE.TMP] 18/03/2019 35.5 35.3 35.6 35.6 10.800 Mua
6 [HOSE.TMP] 15/03/2019 35.6 35.6 37 35.6 680 Mua
7 [HOSE.TMP] 14/03/2019 35.5 35.5 35.6 35.6 15.010 Mua
8 [HOSE.TMP] 13/03/2019 35 35 35.7 35.5 16.840 Mua
9 [HOSE.TMP] 12/03/2019 35 34.8 35.5 35 9.070 Theo dõi
10 [HOSE.TMP] 11/03/2019 35.1 35 35.1 35 3.000 Theo dõi
11 [HOSE.TMP] 08/03/2019 35.3 35.1 35.7 35.7 3.330 Mua
12 [HOSE.TMP] 07/03/2019 35.5 35.5 35.5 35.5 140 Mua
13 [HOSE.TMP] 06/03/2019 35.95 35.9 35.95 35.9 110 Mua
14 [HOSE.TMP] 05/03/2019 35.5 35.5 35.5 35.5 220 Mua
15 [HOSE.TMP] 04/03/2019 36.5 35 36.5 35 2.760 Bán
16 [HOSE.TMP] 01/03/2019 36.45 35.5 36.5 35.5 5.110 Theo dõi
17 [HOSE.TMP] 28/02/2019 35.7 35.7 35.7 35.7 400 Mua
18 [HOSE.TMP] 27/02/2019 35 35 35.1 35 5.580 Bán
19 [HOSE.TMP] 26/02/2019 35.05 35 35.05 35 3.010 Bán
20 [HOSE.TMP] 25/02/2019 36 36 36 36 10 Mua