FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 14/11/2018 35 35 35.2 35 4.580 Mua
2 [HOSE.TMP] 13/11/2018 34 34 34.8 34.8 1.510 Mua
3 [HOSE.TMP] 12/11/2018 34.5 34.5 34.5 34.5 1.150 Mua
4 [HOSE.TMP] 09/11/2018 34 34 35 35 7.020 Mua
5 [HOSE.TMP] 08/11/2018 33.1 33.1 34.2 33.95 2.350 Mua
6 [HOSE.TMP] 06/11/2018 33.5 33 33.5 33.5 5.420 Bán
7 [HOSE.TMP] 05/11/2018 32.05 32.05 33.4 33.4 160 Bán
8 [HOSE.TMP] 02/11/2018 33.8 33.8 33.8 33.8 920 Mua
9 [HOSE.TMP] 01/11/2018 33.8 33 33.8 33.8 5.130 Mua
10 [HOSE.TMP] 31/10/2018 32.7 32.5 33.5 33.5 13.350 Theo dõi
11 [HOSE.TMP] 30/10/2018 33 33 33 33 1.000 Theo dõi
12 [HOSE.TMP] 29/10/2018 33.2 32 34 34 7.540 Mua
13 [HOSE.TMP] 26/10/2018 34.3 33.2 34.3 33.2 5.010 Theo dõi
14 [HOSE.TMP] 25/10/2018 34 33 34 34 3.310 Mua
15 [HOSE.TMP] 24/10/2018 34.8 34 35 34 720 Mua
16 [HOSE.TMP] 23/10/2018 34.5 34 34.8 34.8 780 Mua
17 [HOSE.TMP] 22/10/2018 33.15 33.15 34.5 34.5 6.910 Mua
18 [HOSE.TMP] 17/10/2018 32.95 32.5 33.9 33.2 8.800 Mua
19 [HOSE.TMP] 16/10/2018 32.95 32.95 32.95 32.95 30 Theo dõi
20 [HOSE.TMP] 15/10/2018 33.2 33.2 33.3 33.3 70 Mua