FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 25/06/2019 37.2 36.5 38.5 38.5 6.450 Bán
2 [HOSE.TMP] 24/06/2019 38.9 36.55 38.9 37.2 11.360 Bán
3 [HOSE.TMP] 21/06/2019 38.9 37.15 38.9 38.9 3.510 Bán
4 [HOSE.TMP] 20/06/2019 38.6 38 39.5 39.5 1.700 Bán
5 [HOSE.TMP] 19/06/2019 39.5 38.6 39.5 39.5 1.010 Bán
6 [HOSE.TMP] 17/06/2019 39.9 39 39.9 39 2.400 Bán
7 [HOSE.TMP] 14/06/2019 40 39.95 40 39.95 890 Theo dõi
8 [HOSE.TMP] 13/06/2019 40 40 40 40 100 Theo dõi
9 [HOSE.TMP] 12/06/2019 39.95 39.95 39.95 39.95 700 Theo dõi
10 [HOSE.TMP] 11/06/2019 39.9 39.9 39.95 39.95 250 Theo dõi
11 [HOSE.TMP] 10/06/2019 39.55 39.5 39.55 39.5 3.890 Bán
12 [HOSE.TMP] 06/06/2019 40 39.5 40 39.5 2.130 Bán
13 [HOSE.TMP] 05/06/2019 40 40 40 40 10 Bán
14 [HOSE.TMP] 04/06/2019 40 40 40.05 40 210 Bán
15 [HOSE.TMP] 03/06/2019 40 39 40 40 5.550 Theo dõi
16 [HOSE.TMP] 30/05/2019 40.9 40.65 40.9 40.65 500 Theo dõi
17 [HOSE.TMP] 29/05/2019 40.9 40.9 40.9 40.9 10 Mua
18 [HOSE.TMP] 28/05/2019 41.8 41 42 41.8 1.170 Mua
19 [HOSE.TMP] 27/05/2019 42 41.95 42 41.95 2.030 Mua
20 [HOSE.TMP] 24/05/2019 39.5 39.5 42 42 20 Mua