FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 15/01/2019 34 33.7 34 33.7 210 Mua
2 [HOSE.TMP] 14/01/2019 33.5 33.3 33.5 33.5 270 Theo dõi
3 [HOSE.TMP] 09/01/2019 33.5 33.5 34.3 34.3 1.510 Mua
4 [HOSE.TMP] 08/01/2019 33.5 33.5 35 33.5 1.640 Theo dõi
5 [HOSE.TMP] 07/01/2019 33.1 32.95 33.1 33 860 Bán
6 [HOSE.TMP] 04/01/2019 34 33.5 34 33.5 600 Bán
7 [HOSE.TMP] 03/01/2019 32.3 32.3 32.3 32.3 1.000 Bán
8 [HOSE.TMP] 02/01/2019 32.4 32.3 32.95 32.3 2.850 Bán
9 [HOSE.TMP] 28/12/2018 33.3 32.1 33.3 32.4 850 Bán
10 [HOSE.TMP] 27/12/2018 33.4 33.35 33.4 33.35 290 Bán
11 [HOSE.TMP] 26/12/2018 33.8 33.2 33.8 33.4 330 Bán
12 [HOSE.TMP] 25/12/2018 32.5 32.5 33.7 33 10.410 Bán
13 [HOSE.TMP] 24/12/2018 33.95 33.3 33.95 33.8 710 Bán
14 [HOSE.TMP] 21/12/2018 34 33.5 34 33.9 220 Bán
15 [HOSE.TMP] 20/12/2018 34 34 34 34 150 Bán
16 [HOSE.TMP] 19/12/2018 34.5 34.4 34.5 34.4 220 Bán
17 [HOSE.TMP] 18/12/2018 33 32.05 34.5 34.5 1.760 Theo dõi
18 [HOSE.TMP] 17/12/2018 36 35.5 36 35.5 260 Theo dõi
19 [HOSE.TMP] 14/12/2018 35.6 35 35.6 35 610 Theo dõi
20 [HOSE.TMP] 13/12/2018 34.5 34.5 35.7 35.6 1.020 Mua