FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 11/12/2017 33 33 33 33 2.050 Theo dõi
2 [HOSE.TMP] 08/12/2017 32 32 32 32 2.000 Bán
3 [HOSE.TMP] 07/12/2017 33.35 33.35 33.35 33.35 300 Mua
4 [HOSE.TMP] 06/12/2017 33.35 32.6 33.35 33.35 1.170 Mua
5 [HOSE.TMP] 04/12/2017 33 33 33.5 33.5 2.820 Mua
6 [HOSE.TMP] 01/12/2017 32.1 32 32.5 32 7.000 Theo dõi
7 [HOSE.TMP] 30/11/2017 31 31 33.5 33.5 6.500 Mua
8 [HOSE.TMP] 29/11/2017 32.5 32.5 33 33 180 Theo dõi
9 [HOSE.TMP] 27/11/2017 34.9 33 34.9 33 3.020 Theo dõi
10 [HOSE.TMP] 24/11/2017 34.9 33.1 34.9 34.9 1.010 Mua
11 [HOSE.TMP] 23/11/2017 35 35 35 35 10 Mua
12 [HOSE.TMP] 21/11/2017 33 33 34 34 2.300 Mua
13 [HOSE.TMP] 20/11/2017 33 31.2 33 33 1.110 Mua
14 [HOSE.TMP] 17/11/2017 32.15 32.15 32.15 32.15 550 Bán
15 [HOSE.TMP] 16/11/2017 33.1 32 33.1 32 1.200 Theo dõi
16 [HOSE.TMP] 15/11/2017 33 34 34 34 1.070 Mua
17 [HOSE.TMP] 14/11/2017 33 33 33 33 8.410 Mua
18 [HOSE.TMP] 13/11/2017 33 32 33 32 6.490 Theo dõi
19 [HOSE.TMP] 10/11/2017 33 33 33 33 20 Mua
20 [HOSE.TMP] 09/11/2017 33 33 33 33 4.990 Mua