FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 19/09/2018 33.4 33.4 33.5 33.5 240 Mua
2 [HOSE.TMP] 18/09/2018 32.95 32.95 32.95 32.95 100 Mua
3 [HOSE.TMP] 17/09/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 20 Mua
4 [HOSE.TMP] 13/09/2018 32 32 32 32 10 Theo dõi
5 [HOSE.TMP] 12/09/2018 31.65 31.65 31.65 31.65 1.000 Theo dõi
6 [HOSE.TMP] 11/09/2018 32.55 32.55 33.4 33.4 510 Mua
7 [HOSE.TMP] 10/09/2018 32.75 32.5 32.75 32.5 500 Mua
8 [HOSE.TMP] 07/09/2018 32.7 32.7 32.75 32.75 400 Mua
9 [HOSE.TMP] 04/09/2018 33 33 33 33 700 Mua
10 [HOSE.TMP] 31/08/2018 32.4 31.8 33.5 33.5 4.500 Mua
11 [HOSE.TMP] 30/08/2018 32.1 32 32.1 32 1.120 Bán
12 [HOSE.TMP] 29/08/2018 32 32 32.3 32.3 340 Mua
13 [HOSE.TMP] 28/08/2018 31.8 31.8 32 32 2.530 Theo dõi
14 [HOSE.TMP] 27/08/2018 31.95 31.8 32 31.8 5.420 Theo dõi
15 [HOSE.TMP] 24/08/2018 32 31.6 32 31.7 5.300 Theo dõi
16 [HOSE.TMP] 23/08/2018 32.6 32.6 32.6 32.6 10 Mua
17 [HOSE.TMP] 22/08/2018 32.4 32 32.6 32.4 3.320 Mua
18 [HOSE.TMP] 21/08/2018 31.7 31.7 32.4 32.4 5.730 Mua
19 [HOSE.TMP] 20/08/2018 31.6 31.6 32.5 32.5 10.010 Mua
20 [HOSE.TMP] 17/08/2018 32 31.6 32 31.6 1.460 Bán