FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 20/03/2018 32.3 32.3 32.5 32.5 1.010 Bán
2 [HOSE.TMP] 19/03/2018 33.2 33.2 33.2 33.2 250 Bán
3 [HOSE.TMP] 16/03/2018 33 33.2 33.3 33.2 1.230 Bán
4 [HOSE.TMP] 15/03/2018 32.5 32.5 33.5 33 5.520 Bán
5 [HOSE.TMP] 14/03/2018 33 32.5 33 32.5 15.710 Bán
6 [HOSE.TMP] 12/03/2018 35.9 33.5 33.9 33.5 1.000 Theo dõi
7 [HOSE.TMP] 07/03/2018 35.9 35.9 35.9 35.9 500 Mua
8 [HOSE.TMP] 06/03/2018 35.6 35 35.9 35.9 1.000 Mua
9 [HOSE.TMP] 05/03/2018 35.9 35.9 35.9 35.9 100 Mua
10 [HOSE.TMP] 01/03/2018 36.1 36.1 36.1 36.1 100 Mua
11 [HOSE.TMP] 28/02/2018 37.45 37.45 37.45 37.45 10 Mua
12 [HOSE.TMP] 27/02/2018 37 36 37 36 1.090 Mua
13 [HOSE.TMP] 23/02/2018 37.25 37.25 37.25 37.25 1.000 Mua
14 [HOSE.TMP] 22/02/2018 38.3 38.3 38.3 38.3 2.130 Mua
15 [HOSE.TMP] 21/02/2018 38.3 38.3 38.3 38.3 1.000 Mua
16 [HOSE.TMP] 13/02/2018 32.6 32.6 36.3 36.3 20.100 Mua
17 [HOSE.TMP] 12/02/2018 34 34 34 34 120 Mua
18 [HOSE.TMP] 09/02/2018 32 31 33.9 33.9 7.830 Theo dõi
19 [HOSE.TMP] 08/02/2018 32 32 32 32 3.250 Bán
20 [HOSE.TMP] 07/02/2018 31 31 32 32 2.800 Bán