FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 24/05/2018 31.5 31.5 31.5 31.5 80 Bán
2 [HOSE.TMP] 23/05/2018 30 30 30 30 5.370 Bán
3 [HOSE.TMP] 22/05/2018 31 30 31 30 16.630 Bán
4 [HOSE.TMP] 21/05/2018 31.5 29.9 31.5 31 8.010 Bán
5 [HOSE.TMP] 18/05/2018 31.8 31.8 31.8 31.8 2.240 Bán
6 [HOSE.TMP] 17/05/2018 32 32 32 32 5.000 Bán
7 [HOSE.TMP] 16/05/2018 32 31.7 32 32 4.760 Bán
8 [HOSE.TMP] 15/05/2018 32 32 32 32 140 Bán
9 [HOSE.TMP] 14/05/2018 32 32 32 32 1.000 Bán
10 [HOSE.TMP] 10/05/2018 34 32.6 35.3 33 18.560 Theo dõi
11 [HOSE.TMP] 08/05/2018 34 33 34 33 700 Bán
12 [HOSE.TMP] 07/05/2018 34 32.5 34 33 790 Bán
13 [HOSE.TMP] 04/05/2018 33.6 33.5 33.6 33.5 20 Mua
14 [HOSE.TMP] 03/05/2018 33.6 33.6 33.6 33.6 100 Mua
15 [HOSE.TMP] 02/05/2018 33.5 31.65 33.5 33.5 10.050 Mua
16 [HOSE.TMP] 27/04/2018 33.5 33.5 33.5 33.5 500 Mua
17 [HOSE.TMP] 26/04/2018 32.2 32 32.2 32 900 Bán
18 [HOSE.TMP] 24/04/2018 33 32.5 33 32.5 4.540 Theo dõi
19 [HOSE.TMP] 23/04/2018 33 33 33.5 33 1.950 Theo dõi
20 [HOSE.TMP] 20/04/2018 33.6 33.5 33.6 33.5 1.040 Mua