FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMP] 17/07/2018 30 29.5 30.8 30.8 2.560 Mua
2 [HOSE.TMP] 16/07/2018 30.8 30.8 30.8 30.8 200 Mua
3 [HOSE.TMP] 12/07/2018 30.5 30.5 30.8 30.5 510 Mua
4 [HOSE.TMP] 10/07/2018 30 30 30.5 30.5 2.280 Theo dõi
5 [HOSE.TMP] 09/07/2018 30 30 30 30 8.520 Theo dõi
6 [HOSE.TMP] 06/07/2018 30 30 30 30 1.510 Bán
7 [HOSE.TMP] 05/07/2018 30 30 30 30 3.540 Bán
8 [HOSE.TMP] 04/07/2018 30 30 30 30 500 Bán
9 [HOSE.TMP] 03/07/2018 30 30 30.05 30.05 2.920 Bán
10 [HOSE.TMP] 29/06/2018 29.55 29.5 29.55 29.5 2.000 Bán
11 [HOSE.TMP] 28/06/2018 30 30 30 30 4.000 Bán
12 [HOSE.TMP] 27/06/2018 30.5 30 30.5 30 580 Bán
13 [HOSE.TMP] 26/06/2018 30 30 30 30 2.040 Bán
14 [HOSE.TMP] 25/06/2018 30.5 30 30.5 30 7.650 Bán
15 [HOSE.TMP] 22/06/2018 30.6 30.1 31 30.2 13.330 Theo dõi
16 [HOSE.TMP] 21/06/2018 31.5 30.7 31.5 31 14.020 Theo dõi
17 [HOSE.TMP] 20/06/2018 31.5 31 31.5 31.5 4.600 Mua
18 [HOSE.TMP] 18/06/2018 31.5 31.5 31.5 31.5 100 Mua
19 [HOSE.TMP] 11/06/2018 30.65 30.65 30.65 30.65 1.110 Theo dõi
20 [HOSE.TMP] 08/06/2018 32 32 32 32 300 Mua