FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 20/03/2018 43.3 41.2 43.3 41.2 6.700 Theo dõi
2 [HOSE.TMS] 19/03/2018 42 43.3 44.9 43.3 210 Mua
3 [HOSE.TMS] 16/03/2018 42 42 42 42 650 Theo dõi
4 [HOSE.TMS] 15/03/2018 41.95 41.95 42 42 4.640 Theo dõi
5 [HOSE.TMS] 14/03/2018 42 42 43 43 120 Mua
6 [HOSE.TMS] 13/03/2018 42.5 41 43.85 43 9.260 Mua
7 [HOSE.TMS] 12/03/2018 41 41 42.8 41 1.990 Bán
8 [HOSE.TMS] 09/03/2018 40.5 40.5 41 41 1.100 Bán
9 [HOSE.TMS] 08/03/2018 40.5 40.25 40.5 40.5 540 Bán
10 [HOSE.TMS] 07/03/2018 40.05 40 40.05 40 300 Bán
11 [HOSE.TMS] 06/03/2018 41.25 41.15 42.6 42 4.900 Bán
12 [HOSE.TMS] 05/03/2018 41.15 41.15 41.15 41.15 70 Theo dõi
13 [HOSE.TMS] 02/03/2018 42 42 43.3 43.3 450 Mua
14 [HOSE.TMS] 01/03/2018 43.3 41 43.3 41 1.120 Theo dõi
15 [HOSE.TMS] 28/02/2018 42.7 42.7 43 43 1.370 Mua
16 [HOSE.TMS] 27/02/2018 42 42 43.4 43.35 920 Mua
17 [HOSE.TMS] 26/02/2018 44.2 42 44.2 42 4.610 Theo dõi
18 [HOSE.TMS] 23/02/2018 44.7 39.8 44.7 44.2 5.200 Mua
19 [HOSE.TMS] 22/02/2018 42.5 42.5 42.5 42.5 100 Bán
20 [HOSE.TMS] 21/02/2018 41.5 41.3 42.1 41.3 11.520 Bán