FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 19/09/2018 26 25.85 26 26 10.420 Mua
2 [HOSE.TMS] 18/09/2018 26 25.95 26 26 1.170 Mua
3 [HOSE.TMS] 17/09/2018 26 25.95 26 25.95 2.040 Theo dõi
4 [HOSE.TMS] 14/09/2018 25.7 25.7 26 26 4.190 Theo dõi
5 [HOSE.TMS] 13/09/2018 25.7 25.7 25.75 25.75 3.930 Theo dõi
6 [HOSE.TMS] 12/09/2018 25.7 25.7 25.75 25.7 1.780 Theo dõi
7 [HOSE.TMS] 11/09/2018 25.7 25.2 25.7 25.7 1.020 Bán
8 [HOSE.TMS] 10/09/2018 25.8 25.65 25.9 25.7 840 Bán
9 [HOSE.TMS] 07/09/2018 25.6 25.4 25.6 25.5 1.740 Theo dõi
10 [HOSE.TMS] 06/09/2018 25.5 25.1 25.9 25.5 13.690 Theo dõi
11 [HOSE.TMS] 05/09/2018 25.9 25.9 25.9 25.9 200 Theo dõi
12 [HOSE.TMS] 04/09/2018 25.9 25.8 26 25.9 1.330 Theo dõi
13 [HOSE.TMS] 31/08/2018 25.9 25.6 26.1 25.9 6.120 Theo dõi
14 [HOSE.TMS] 30/08/2018 26.15 25.6 26.15 25.9 4.810 Theo dõi
15 [HOSE.TMS] 29/08/2018 25.2 25.2 26 25.9 1.560 Theo dõi
16 [HOSE.TMS] 28/08/2018 25.6 25.6 25.6 25.6 30 Bán
17 [HOSE.TMS] 27/08/2018 24.75 24.75 25.75 25.6 18.790 Bán
18 [HOSE.TMS] 24/08/2018 25.5 25.5 25.7 25.6 950 Bán
19 [HOSE.TMS] 23/08/2018 26.25 26 26.25 26 4.570 Bán
20 [HOSE.TMS] 22/08/2018 25.5 25 25.8 25.8 23.330 Bán