FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 18/05/2018 33.6 33.5 33.6 33.5 170 Mua
2 [HOSE.TMS] 17/05/2018 35 33 35 34.9 6.150 Mua
3 [HOSE.TMS] 16/05/2018 34 32.55 34 33.5 610 Mua
4 [HOSE.TMS] 15/05/2018 33.1 33 34 34 4.280 Mua
5 [HOSE.TMS] 14/05/2018 32.9 31.5 33 33 10.140 Theo dõi
6 [HOSE.TMS] 11/05/2018 31.5 31.5 32.2 31.5 6.830 Theo dõi
7 [HOSE.TMS] 10/05/2018 31.9 30 31.9 30.5 11.860 Bán
8 [HOSE.TMS] 09/05/2018 29.5 29.5 31.7 30 5.020 Bán
9 [HOSE.TMS] 08/05/2018 30.7 30.75 31.45 30.75 420 Bán
10 [HOSE.TMS] 07/05/2018 31.45 30.7 31.45 30.7 10.350 Bán
11 [HOSE.TMS] 04/05/2018 31.3 31.3 31.45 31.45 620 Theo dõi
12 [HOSE.TMS] 03/05/2018 29.8 29.8 31.8 30 24.670 Bán
13 [HOSE.TMS] 02/05/2018 31.8 32 32.5 32 10.020 Bán
14 [HOSE.TMS] 27/04/2018 31 31 31.8 31.8 880 Theo dõi
15 [HOSE.TMS] 26/04/2018 33 31 33 31 20.330 Bán
16 [HOSE.TMS] 24/04/2018 33.5 31.9 33.5 31.9 11.020 Theo dõi
17 [HOSE.TMS] 23/04/2018 31.9 31.9 33 31.9 1.210 Bán
18 [HOSE.TMS] 20/04/2018 34.15 31.8 34.15 34.1 19.600 Theo dõi
19 [HOSE.TMS] 19/04/2018 31.9 31.9 34.15 34.15 13.410 Bán
20 [HOSE.TMS] 18/04/2018 34.65 30.65 34.65 34.15 24.530 Bán