FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 15/12/2017 46.3 46.95 47.65 47 3.140 Theo dõi
2 [HOSE.TMS] 14/12/2017 44.8 44.8 46.3 46.3 1.230 Bán
3 [HOSE.TMS] 13/12/2017 46.5 43.65 46.5 43.65 18.410 Quá bán
4 [HOSE.TMS] 12/12/2017 45.55 45.55 47 46.9 3.080 Bán
5 [HOSE.TMS] 11/12/2017 46.2 46.2 46.9 46.9 1.870 Bán
6 [HOSE.TMS] 08/12/2017 46.9 46.9 47 47 1.470 Bán
7 [HOSE.TMS] 07/12/2017 47 46.8 47 47 2.820 Bán
8 [HOSE.TMS] 06/12/2017 47 47 47.2 47 450 Bán
9 [HOSE.TMS] 05/12/2017 47 47 47.5 47.5 3.550 Bán
10 [HOSE.TMS] 04/12/2017 47 47 47.5 47.5 6.860 Bán
11 [HOSE.TMS] 01/12/2017 47.5 46 47.75 47.75 22.370 Bán
12 [HOSE.TMS] 30/11/2017 48.6 47.2 48.6 47.5 2.070 Bán
13 [HOSE.TMS] 29/11/2017 47 47 48.7 47.5 27.800 Bán
14 [HOSE.TMS] 28/11/2017 47 47 49.7 47.3 32.640 Bán
15 [HOSE.TMS] 27/11/2017 50 49.1 50 50 16.180 Bán
16 [HOSE.TMS] 24/11/2017 51 49.5 51 50.5 1.440 Bán
17 [HOSE.TMS] 23/11/2017 48.5 48.5 50 50 10.320 Bán
18 [HOSE.TMS] 22/11/2017 51.4 50 51.4 50.5 7.560 Bán
19 [HOSE.TMS] 21/11/2017 51 50 51 50 11.890 Bán
20 [HOSE.TMS] 20/11/2017 50 48.6 50 50 14.720 Bán