FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 14/06/2019 27.75 27.75 27.8 27.8 2.000
2 [HOSE.TMS] 12/06/2019 26.9 26.9 27 27 8.650 Bán
3 [HOSE.TMS] 11/06/2019 27 27 27.45 27.45 9.500 Bán
4 [HOSE.TMS] 07/06/2019 27.3 27.3 27.5 27.5 230 Bán
5 [HOSE.TMS] 06/06/2019 27 27 27 27 190 Bán
6 [HOSE.TMS] 05/06/2019 27.55 27 27.55 27 270 Bán
7 [HOSE.TMS] 04/06/2019 26 26 27.7 27.7 3.380 Theo dõi
8 [HOSE.TMS] 31/05/2019 27.9 27.9 27.95 27.95 2.700 Theo dõi
9 [HOSE.TMS] 30/05/2019 28.9 28 28.9 28 1.470 Theo dõi
10 [HOSE.TMS] 29/05/2019 28 27.3 28 27.3 4.410 Bán
11 [HOSE.TMS] 28/05/2019 27.5 27.5 28 28 1.370 Theo dõi
12 [HOSE.TMS] 27/05/2019 27.1 27.1 28 28 1.530 Theo dõi
13 [HOSE.TMS] 23/05/2019 27.9 27.9 28 28 1.000 Theo dõi
14 [HOSE.TMS] 22/05/2019 27.1 27.1 28.1 27.1 1.150 Bán
15 [HOSE.TMS] 21/05/2019 26.8 26.75 27.25 27.25 290 Bán
16 [HOSE.TMS] 20/05/2019 28.1 28.1 28.1 28.1 2.150 Bán
17 [HOSE.TMS] 17/05/2019 27.3 27.25 28.1 28.1 4.820 Bán
18 [HOSE.TMS] 16/05/2019 27.3 27.3 28.2 28.15 3.060 Bán
19 [HOSE.TMS] 15/05/2019 27.2 27.2 28.3 28 1.210 Bán
20 [HOSE.TMS] 14/05/2019 27.25 27.2 28 27.4 7.480 Bán