FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 21/11/2018 23 22 23 23 23.560 Theo dõi
2 [HOSE.TMS] 20/11/2018 22.8 22.75 22.9 22.8 3.000 Mua
3 [HOSE.TMS] 19/11/2018 22 22 22.85 22.8 3.000 Mua
4 [HOSE.TMS] 16/11/2018 22.05 21.8 22.7 22.7 13.500 Theo dõi
5 [HOSE.TMS] 15/11/2018 22.4 22.3 22.5 22.3 3.780 Theo dõi
6 [HOSE.TMS] 14/11/2018 22.9 22.35 22.9 22.35 1.300 Theo dõi
7 [HOSE.TMS] 13/11/2018 22 22 22.9 22.9 7.320 Mua
8 [HOSE.TMS] 12/11/2018 22.9 22.9 22.9 22.9 2.000 Mua
9 [HOSE.TMS] 09/11/2018 22.5 22.3 23 23 6.300 Mua
10 [HOSE.TMS] 08/11/2018 22.9 22 23 23 13.040 Theo dõi
11 [HOSE.TMS] 07/11/2018 22.9 22.3 23 22.9 29.450 Theo dõi
12 [HOSE.TMS] 06/11/2018 22.5 22.5 23 22.9 2.700 Bán
13 [HOSE.TMS] 05/11/2018 22.2 22.2 23 22.5 5.460 Bán
14 [HOSE.TMS] 02/11/2018 22.5 21.4 22.5 22.5 1.610 Bán
15 [HOSE.TMS] 01/11/2018 22.45 21.35 22.45 21.35 6.300 Bán
16 [HOSE.TMS] 31/10/2018 21.95 21.3 21.95 21.8 4.420 Bán
17 [HOSE.TMS] 30/10/2018 21.9 21.25 21.9 21.25 4.860 Bán
18 [HOSE.TMS] 29/10/2018 22.5 21.05 22.5 21.9 3.580 Bán
19 [HOSE.TMS] 26/10/2018 21.5 21.5 22.45 22.45 1.660 Bán
20 [HOSE.TMS] 25/10/2018 23 21.5 23 21.5 1.310 Bán