FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 22/03/2019 29.45 29.45 29.5 29.5 520 Theo dõi
2 [HOSE.TMS] 21/03/2019 29.55 29.55 29.95 29.55 250 Theo dõi
3 [HOSE.TMS] 20/03/2019 30 30 30 30 3.250 Mua
4 [HOSE.TMS] 19/03/2019 30.95 30.5 30.95 30.9 8.480 Mua
5 [HOSE.TMS] 18/03/2019 30.95 29.65 31 30.95 8.170 Mua
6 [HOSE.TMS] 15/03/2019 31 31 31 31 4.030 Mua
7 [HOSE.TMS] 14/03/2019 31.9 30.05 31.9 31 13.660 Mua
8 [HOSE.TMS] 13/03/2019 30 30 30.7 30.7 40 Mua
9 [HOSE.TMS] 12/03/2019 31 29.3 31 30 8.890 Mua
10 [HOSE.TMS] 11/03/2019 31.9 29 31.9 29 2.920 Mua
11 [HOSE.TMS] 08/03/2019 29 28.1 30 30 4.260 Mua
12 [HOSE.TMS] 07/03/2019 29 28.85 29.5 29 5.470 Mua
13 [HOSE.TMS] 06/03/2019 27.2 27.2 28.35 28.35 9.300 Mua
14 [HOSE.TMS] 05/03/2019 28 28 28 28 10 Mua
15 [HOSE.TMS] 04/03/2019 27.2 27 28 28 12.090 Mua
16 [HOSE.TMS] 01/03/2019 27 26 27 27 5.720 Mua
17 [HOSE.TMS] 28/02/2019 26.8 26.8 27 27 1.380 Mua
18 [HOSE.TMS] 27/02/2019 26.7 26.5 26.7 26.5 12.120 Theo dõi
19 [HOSE.TMS] 26/02/2019 26.6 26.5 27 26.5 12.880 Theo dõi
20 [HOSE.TMS] 25/02/2019 28 26.5 28 26.6 5.540 Theo dõi