FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 17/07/2018 29.95 29.95 29.95 29.95 10 Theo dõi
2 [HOSE.TMS] 16/07/2018 29 29 30 29.8 1.340 Theo dõi
3 [HOSE.TMS] 13/07/2018 29.85 29.85 30 30 1.000 Theo dõi
4 [HOSE.TMS] 11/07/2018 28.1 28 29.9 29.9 1.120 Theo dõi
5 [HOSE.TMS] 10/07/2018 28.6 27.95 29.8 27.95 560 Bán
6 [HOSE.TMS] 09/07/2018 28.1 28.1 28.1 28.1 70 Bán
7 [HOSE.TMS] 06/07/2018 29 27 30 30 660 Bán
8 [HOSE.TMS] 05/07/2018 30.4 28.8 30.4 28.8 130 Bán
9 [HOSE.TMS] 04/07/2018 30 29.5 30 29.5 220 Bán
10 [HOSE.TMS] 02/07/2018 30 29.35 30.8 30.8 2.700 Theo dõi
11 [HOSE.TMS] 29/06/2018 31 30 31 30.1 410 Bán
12 [HOSE.TMS] 28/06/2018 31.4 30.1 31.4 30.1 8.960 Bán
13 [HOSE.TMS] 27/06/2018 28.65 28.65 30.9 30 2.220 Bán
14 [HOSE.TMS] 26/06/2018 30 30 31 30 340 Theo dõi
15 [HOSE.TMS] 25/06/2018 31 29.15 31 30 9.370 Theo dõi
16 [HOSE.TMS] 22/06/2018 31 30.5 31.3 31.3 400 Theo dõi
17 [HOSE.TMS] 21/06/2018 32 32 32 32 5.000 Mua
18 [HOSE.TMS] 20/06/2018 31 30 31 30 4.890 Bán
19 [HOSE.TMS] 19/06/2018 31 31 31 31 100 Theo dõi
20 [HOSE.TMS] 18/06/2018 32.3 31 32.3 32 7.180 Mua