FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMS] 03/01/2019 26.5 24.9 26.5 26 5.630 Mua
2 [HOSE.TMS] 02/01/2019 26.7 26 26.75 26.5 24.680 Mua
3 [HOSE.TMS] 28/12/2018 27 26 27 26.7 17.820 Mua
4 [HOSE.TMS] 27/12/2018 25 23.25 26.5 26 34.910 Mua
5 [HOSE.TMS] 26/12/2018 22.2 22.2 25 25 52.030 Mua
6 [HOSE.TMS] 25/12/2018 22.3 22 23.4 23.4 20.090 Mua
7 [HOSE.TMS] 21/12/2018 23.4 22.8 23.4 23 3.540 Mua
8 [HOSE.TMS] 20/12/2018 23.9 22.5 23.9 23 13.280 Mua
9 [HOSE.TMS] 19/12/2018 22.4 21.9 22.75 22.6 3.450 Theo dõi
10 [HOSE.TMS] 18/12/2018 22.75 21.5 22.75 22 13.430 Bán
11 [HOSE.TMS] 17/12/2018 22.2 22.2 22.35 22.35 19.270 Bán
12 [HOSE.TMS] 14/12/2018 22.4 22.3 22.4 22.35 2.100 Bán
13 [HOSE.TMS] 13/12/2018 22.9 22.3 22.9 22.3 38.280 Bán
14 [HOSE.TMS] 12/12/2018 23.95 22.9 23.95 22.9 24.600 Theo dõi
15 [HOSE.TMS] 11/12/2018 22.5 22.5 22.7 22.7 740 Bán
16 [HOSE.TMS] 10/12/2018 22.45 22.3 22.5 22.5 8.530 Bán
17 [HOSE.TMS] 07/12/2018 22.7 22.4 22.7 22.5 19.710 Theo dõi
18 [HOSE.TMS] 06/12/2018 22.7 22.7 22.7 22.7 220 Theo dõi
19 [HOSE.TMS] 05/12/2018 21.55 21.55 23 22.8 5.500 Theo dõi
20 [HOSE.TMS] 04/12/2018 22.7 22.6 22.8 22.8 17.270 Theo dõi