FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 25/05/2018 9.88 9.88 9.88 9.88 250 Theo dõi
2 [HOSE.TMT] 23/05/2018 9.3 9.3 9.88 9.88 1.740 Theo dõi
3 [HOSE.TMT] 22/05/2018 9.37 9.21 10 10 16.900 Theo dõi
4 [HOSE.TMT] 21/05/2018 9.4 9.3 9.9 9.9 4.570 Theo dõi
5 [HOSE.TMT] 18/05/2018 9.6 9.6 10 10 420 Theo dõi
6 [HOSE.TMT] 17/05/2018 10.25 10 10.3 10.3 3.490 Mua
7 [HOSE.TMT] 16/05/2018 10.35 9.7 10.35 10.25 11.440 Mua
8 [HOSE.TMT] 15/05/2018 9.8 9.8 10.4 10.4 8.140 Mua
9 [HOSE.TMT] 14/05/2018 9.5 9.4 9.9 9.9 20.070 Mua
10 [HOSE.TMT] 11/05/2018 9.36 9.3 9.8 9.8 3.470 Theo dõi
11 [HOSE.TMT] 10/05/2018 9.6 9.3 9.9 9.9 11.800 Bán
12 [HOSE.TMT] 09/05/2018 9.3 9.3 9.85 9.8 8.100 Bán
13 [HOSE.TMT] 08/05/2018 9.85 9.85 10 9.9 12.330 Theo dõi
14 [HOSE.TMT] 07/05/2018 9.32 9.32 10.3 10 36.190 Theo dõi
15 [HOSE.TMT] 04/05/2018 10.25 9.6 10.25 10 15.440 Theo dõi
16 [HOSE.TMT] 03/05/2018 10 9.5 10.3 10.25 17.010 Theo dõi
17 [HOSE.TMT] 02/05/2018 10.2 9.8 10.35 10.2 28.120 Theo dõi
18 [HOSE.TMT] 27/04/2018 9.2 9 9.7 9.7 34.520 Bán
19 [HOSE.TMT] 26/04/2018 9.49 8.88 9.5 9.24 14.020 Bán
20 [HOSE.TMT] 24/04/2018 9.5 9.02 9.8 9.49 24.900 Theo dõi