FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 21/11/2018 9.2 9.2 9.5 9.5 1.510 Bán
2 [HOSE.TMT] 20/11/2018 9.4 9 9.4 9 2.010 Bán
3 [HOSE.TMT] 19/11/2018 9.2 9.2 9.2 9.2 1.010 Bán
4 [HOSE.TMT] 16/11/2018 9.79 9.1 9.79 9.1 710 Bán
5 [HOSE.TMT] 15/11/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 2.090 Bán
6 [HOSE.TMT] 14/11/2018 9.3 9 9.5 9.5 1.740 Bán
7 [HOSE.TMT] 13/11/2018 10 9.3 10 9.3 2.020 Bán
8 [HOSE.TMT] 12/11/2018 9.5 9.4 10 10 4.110 Theo dõi
9 [HOSE.TMT] 09/11/2018 9.9 9.9 10 9.9 710 Theo dõi
10 [HOSE.TMT] 08/11/2018 9.7 9.6 9.8 9.8 3.940 Theo dõi
11 [HOSE.TMT] 07/11/2018 9.7 9.14 9.7 9.56 7.180 Bán
12 [HOSE.TMT] 06/11/2018 9.69 9 9.7 9.7 16.470 Bán
13 [HOSE.TMT] 05/11/2018 9.6 9.4 9.97 9.45 8.150 Bán
14 [HOSE.TMT] 02/11/2018 9.97 9.5 9.97 9.96 8.310 Bán
15 [HOSE.TMT] 01/11/2018 9.99 9.97 9.99 9.97 520 Bán
16 [HOSE.TMT] 31/10/2018 9.99 9.5 10.05 10 46.870 Bán
17 [HOSE.TMT] 30/10/2018 10.2 9.4 10.2 9.99 39.990 Bán
18 [HOSE.TMT] 29/10/2018 10.7 9.5 10.7 10.1 10.500 Bán
19 [HOSE.TMT] 26/10/2018 10.05 9.5 10.35 10.1 27.120 Bán
20 [HOSE.TMT] 25/10/2018 10.4 10.05 10.6 10.05 15.640 Theo dõi