FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 22/03/2019 8.3 8.3 8.35 8.35 3.370 Mua
2 [HOSE.TMT] 21/03/2019 8.4 8.35 8.4 8.35 2.810 Mua
3 [HOSE.TMT] 20/03/2019 8.5 8.42 8.6 8.42 4.350 Mua
4 [HOSE.TMT] 19/03/2019 8.4 8.2 8.4 8.4 6.850 Mua
5 [HOSE.TMT] 18/03/2019 8 8 8.3 8.3 21.190 Mua
6 [HOSE.TMT] 15/03/2019 8.12 7.8 8.12 8 12.040 Mua
7 [HOSE.TMT] 14/03/2019 8.1 8 8.2 8.2 10.590 Mua
8 [HOSE.TMT] 13/03/2019 7.55 7.55 7.9 7.9 11.590 Mua
9 [HOSE.TMT] 12/03/2019 7.7 7.55 7.8 7.55 6.090 Theo dõi
10 [HOSE.TMT] 11/03/2019 7.4 7.4 7.6 7.6 4.000 Theo dõi
11 [HOSE.TMT] 08/03/2019 7.35 7.35 7.4 7.35 4.110 Bán
12 [HOSE.TMT] 07/03/2019 7.31 7.31 7.7 7.31 3.380 Bán
13 [HOSE.TMT] 06/03/2019 7.8 7.21 7.8 7.21 4.210 Bán
14 [HOSE.TMT] 05/03/2019 7.71 7.5 7.99 7.6 7.490 Bán
15 [HOSE.TMT] 04/03/2019 7.65 7.5 7.71 7.71 13.250 Bán
16 [HOSE.TMT] 01/03/2019 7.69 7.35 7.69 7.66 8.560 Bán
17 [HOSE.TMT] 28/02/2019 7.65 7.29 7.65 7.29 30 Bán
18 [HOSE.TMT] 27/02/2019 7.49 7.3 7.64 7.35 13.940 Bán
19 [HOSE.TMT] 26/02/2019 7.7 7.33 7.7 7.33 12.510 Bán
20 [HOSE.TMT] 25/02/2019 7.5 7.5 7.88 7.88 6.500 Theo dõi