FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 03/01/2019 8.88 8.88 8.88 8.88 10 Bán
2 [HOSE.TMT] 28/12/2018 9.19 9.19 9.19 9.19 10 Theo dõi
3 [HOSE.TMT] 27/12/2018 9.09 9.09 9.09 9.09 10 Theo dõi
4 [HOSE.TMT] 26/12/2018 9 9 9 9 10 Bán
5 [HOSE.TMT] 25/12/2018 9 8.99 9 8.99 370 Theo dõi
6 [HOSE.TMT] 24/12/2018 9.49 9.49 9.49 9.49 10 Mua
7 [HOSE.TMT] 21/12/2018 8.4 8.37 9.06 9.06 2.100 Bán
8 [HOSE.TMT] 20/12/2018 9 9 9 9 150 Theo dõi
9 [HOSE.TMT] 19/12/2018 9 8.4 9 8.94 10.810 Theo dõi
10 [HOSE.TMT] 18/12/2018 8.9 8.7 9 8.95 12.020 Theo dõi
11 [HOSE.TMT] 17/12/2018 9.4 9.35 9.4 9.35 380 Mua
12 [HOSE.TMT] 14/12/2018 9 8.99 9.4 9.4 3.220 Mua
13 [HOSE.TMT] 13/12/2018 9 8.84 9.5 8.84 7.420 Bán
14 [HOSE.TMT] 12/12/2018 9 8.9 9.5 9.5 6.910 Mua
15 [HOSE.TMT] 11/12/2018 8.65 8.65 9.2 9.2 340 Theo dõi
16 [HOSE.TMT] 10/12/2018 9.3 8.6 9.3 9.2 1.530 Bán
17 [HOSE.TMT] 07/12/2018 8.7 8.56 9 9 1.310 Bán
18 [HOSE.TMT] 06/12/2018 8.56 8.56 8.56 8.56 1.040 Bán
19 [HOSE.TMT] 05/12/2018 9 9 9.2 9.2 620 Bán
20 [HOSE.TMT] 04/12/2018 9.2 9.2 9.2 9.2 700 Bán