FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 17/07/2018 6.41 6.3 6.41 6.3 2.730 Bán
2 [HOSE.TMT] 16/07/2018 6.8 6.41 6.8 6.5 9.980 Bán
3 [HOSE.TMT] 13/07/2018 6.8 6.8 6.8 6.8 220 Bán
4 [HOSE.TMT] 12/07/2018 6.7 6.7 6.7 6.7 250 Bán
5 [HOSE.TMT] 11/07/2018 6.35 6.3 6.85 6.85 26.350 Theo dõi
6 [HOSE.TMT] 10/07/2018 6.6 6.45 6.9 6.6 6.930 Bán
7 [HOSE.TMT] 09/07/2018 6.91 6.91 6.91 6.91 1.500 Theo dõi
8 [HOSE.TMT] 06/07/2018 6.83 6.82 7 7 41.320 Theo dõi
9 [HOSE.TMT] 05/07/2018 6.84 6.41 6.84 6.83 33.960 Quá bán
10 [HOSE.TMT] 04/07/2018 6.64 6.64 6.85 6.85 13.360 Quá bán
11 [HOSE.TMT] 03/07/2018 6.86 6.39 6.86 6.76 3.580 Quá bán
12 [HOSE.TMT] 02/07/2018 6.43 6.42 6.86 6.86 55.810 Quá bán
13 [HOSE.TMT] 29/06/2018 6.51 6.51 6.9 6.9 52.460 Quá bán
14 [HOSE.TMT] 28/06/2018 7 7 7 7 750 Quá bán
15 [HOSE.TMT] 27/06/2018 7.09 7.09 7.09 7.09 120 Quá bán
16 [HOSE.TMT] 26/06/2018 7.09 6.61 7.09 7.09 16.720 Quá bán
17 [HOSE.TMT] 25/06/2018 6.7 6.7 7.18 7.09 2.550 Quá bán
18 [HOSE.TMT] 22/06/2018 6.83 6.79 7.2 7.2 11.700 Quá bán
19 [HOSE.TMT] 21/06/2018 6.79 6.79 7.29 7.29 51.170 Quá bán
20 [HOSE.TMT] 20/06/2018 7 6.92 7.39 7.3 103.690 Quá bán