FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 15/12/2017 8.9 8.81 9.15 8.9 13.120 Bán
2 [HOSE.TMT] 14/12/2017 8.81 8.81 9.4 9.2 940 Bán
3 [HOSE.TMT] 13/12/2017 9.1 8.95 9.6 9.2 16.400 Bán
4 [HOSE.TMT] 12/12/2017 9.3 9.03 9.6 9.6 9.930 Bán
5 [HOSE.TMT] 11/12/2017 9.7 9.21 9.7 9.7 8.340 Bán
6 [HOSE.TMT] 08/12/2017 9.7 9.5 9.7 9.7 1.980 Bán
7 [HOSE.TMT] 07/12/2017 9.4 9.27 9.89 9.81 9.590 Bán
8 [HOSE.TMT] 06/12/2017 9.27 9.27 9.27 9.27 1.000 Bán
9 [HOSE.TMT] 05/12/2017 9.98 9.96 9.98 9.96 4.510 Bán
10 [HOSE.TMT] 04/12/2017 9.86 9.17 9.9 9.9 37.810 Bán
11 [HOSE.TMT] 01/12/2017 9.53 9.53 9.86 9.86 840 Theo dõi
12 [HOSE.TMT] 30/11/2017 10.1 9.86 10.8 9.86 48.630 Theo dõi
13 [HOSE.TMT] 29/11/2017 10.4 10.4 10.6 10.6 10.010 Mua
14 [HOSE.TMT] 28/11/2017 10.35 10.35 10.35 10.35 1.000 Theo dõi
15 [HOSE.TMT] 27/11/2017 10.1 10 10.4 10.35 580 Mua
16 [HOSE.TMT] 24/11/2017 10.3 10 10.55 10.55 6.330 Mua
17 [HOSE.TMT] 23/11/2017 10.9 10.3 10.9 10.65 710 Mua
18 [HOSE.TMT] 22/11/2017 9.99 9.99 10.65 10.65 34.370 Mua
19 [HOSE.TMT] 21/11/2017 9.6 9.6 9.99 9.99 11.880 Bán
20 [HOSE.TMT] 20/11/2017 10 9.55 10 10 1.090 Bán