FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TMT] 12/06/2019 8.8 8.8 8.8 8.8 10 Bán
2 [HOSE.TMT] 11/06/2019 8.5 8.4 8.5 8.5 710 Bán
3 [HOSE.TMT] 07/06/2019 8.94 8.94 8.94 8.94 600 Theo dõi
4 [HOSE.TMT] 06/06/2019 8.99 8.99 8.99 8.99 100 Theo dõi
5 [HOSE.TMT] 05/06/2019 9 8.99 9 8.99 310 Theo dõi
6 [HOSE.TMT] 31/05/2019 8.7 8.4 9 9 3.870 Theo dõi
7 [HOSE.TMT] 30/05/2019 8.89 8.89 8.89 8.89 5.630 Theo dõi
8 [HOSE.TMT] 29/05/2019 8.89 8.89 8.89 8.89 10 Bán
9 [HOSE.TMT] 28/05/2019 8.8 8.8 8.8 8.8 100 Bán
10 [HOSE.TMT] 27/05/2019 8.7 8.5 8.7 8.6 6.800 Bán
11 [HOSE.TMT] 24/05/2019 9 8.5 9.1 9 3.020 Bán
12 [HOSE.TMT] 23/05/2019 9 8.6 9 8.98 2.210 Bán
13 [HOSE.TMT] 22/05/2019 9 8.7 9 9 110 Bán
14 [HOSE.TMT] 21/05/2019 9.1 9.1 9.1 9.1 2.050 Theo dõi
15 [HOSE.TMT] 20/05/2019 9.1 9.1 9.1 9.1 160 Theo dõi
16 [HOSE.TMT] 17/05/2019 9.2 9.2 9.6 9.2 1.040 Theo dõi
17 [HOSE.TMT] 16/05/2019 9.21 9.21 9.65 9.65 1.530 Mua
18 [HOSE.TMT] 15/05/2019 9.7 9.4 9.7 9.65 850 Mua
19 [HOSE.TMT] 14/05/2019 9.69 9.6 9.7 9.7 3.880 Mua
20 [HOSE.TMT] 13/05/2019 9.7 9.5 9.7 9.7 1.820 Mua