FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNA] 15/12/2017 34.95 34.2 35.35 34.9 1.700 Bán
2 [HOSE.TNA] 14/12/2017 34.8 34.3 35.4 34.95 13.110 Bán
3 [HOSE.TNA] 13/12/2017 35 34.2 35 34.9 15.110 Bán
4 [HOSE.TNA] 12/12/2017 35.4 33.6 35.5 35.1 8.150 Theo dõi
5 [HOSE.TNA] 11/12/2017 35.7 35.1 35.7 35.1 2.680 Theo dõi
6 [HOSE.TNA] 08/12/2017 35.7 35.35 35.95 35.8 10.820 Mua
7 [HOSE.TNA] 07/12/2017 35.5 35.05 35.6 35.4 2.490 Theo dõi
8 [HOSE.TNA] 06/12/2017 35.95 35 35.95 35.65 11.440 Theo dõi
9 [HOSE.TNA] 05/12/2017 35.3 35 35.95 35.3 23.140 Bán
10 [HOSE.TNA] 04/12/2017 35.5 35.5 35.95 35.7 7.590 Theo dõi
11 [HOSE.TNA] 01/12/2017 35.5 35.3 35.5 35.4 14.610 Theo dõi
12 [HOSE.TNA] 30/11/2017 35.8 35.3 35.9 35.4 9.360 Theo dõi
13 [HOSE.TNA] 29/11/2017 35.2 35.2 36 35.4 2.600 Theo dõi
14 [HOSE.TNA] 28/11/2017 35.4 35.2 35.5 35.2 9.220 Bán
15 [HOSE.TNA] 27/11/2017 34.7 34.7 35.4 35.4 5.970 Theo dõi
16 [HOSE.TNA] 24/11/2017 35.3 35 35.5 35.4 310 Theo dõi
17 [HOSE.TNA] 23/11/2017 35.7 34.6 35.7 35.3 11.510 Theo dõi
18 [HOSE.TNA] 22/11/2017 35.4 35 35.7 35.4 6.340 Theo dõi
19 [HOSE.TNA] 21/11/2017 36 35 36 35.4 12.040 Theo dõi
20 [HOSE.TNA] 20/11/2017 35.95 35.5 35.95 35.5 2.730 Theo dõi