FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNA] 07/12/2018 13.85 13.5 13.85 13.6 4.310 Bán
2 [HOSE.TNA] 06/12/2018 13.7 13.5 13.9 13.85 10.050 Theo dõi
3 [HOSE.TNA] 05/12/2018 13 13 13.95 13.95 56.360 Theo dõi
4 [HOSE.TNA] 04/12/2018 13.8 13.6 13.8 13.6 8.210 Quá bán
5 [HOSE.TNA] 03/12/2018 14 13.65 14.3 13.7 17.930 Quá bán
6 [HOSE.TNA] 29/11/2018 13.95 13.7 14.4 13.95 19.500 Quá bán
7 [HOSE.TNA] 28/11/2018 13.9 13.6 13.95 13.8 14.610 Quá bán
8 [HOSE.TNA] 27/11/2018 13.9 13.5 13.9 13.8 10.630 Quá bán
9 [HOSE.TNA] 26/11/2018 13.85 13.6 13.85 13.7 8.540 Quá bán
10 [HOSE.TNA] 23/11/2018 13.7 13.65 13.9 13.85 6.580 Quá bán
11 [HOSE.TNA] 22/11/2018 13.6 13.6 13.9 13.9 7.000 Quá bán
12 [HOSE.TNA] 21/11/2018 14 13.9 14 13.9 3.100 Quá bán
13 [HOSE.TNA] 20/11/2018 14 13.85 14 13.9 5.430 Quá bán
14 [HOSE.TNA] 19/11/2018 13.7 13.6 13.85 13.85 4.280 Quá bán
15 [HOSE.TNA] 16/11/2018 13.5 13.5 13.8 13.8 5.820 Quá bán
16 [HOSE.TNA] 15/11/2018 13.7 13.6 13.8 13.8 19.230 Quá bán
17 [HOSE.TNA] 14/11/2018 14 13.8 14 13.8 430 Quá bán
18 [HOSE.TNA] 13/11/2018 13.9 13.5 13.9 13.8 5.030 Quá bán
19 [HOSE.TNA] 12/11/2018 14 13.8 14 14 1.520 Quá bán
20 [HOSE.TNA] 09/11/2018 14.3 13.8 14.3 14 3.070 Quá bán