FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNA] 20/09/2018 34.5 34.3 35 34.75 3.910 Theo dõi
2 [HOSE.TNA] 19/09/2018 35 34.5 35.5 34.9 6.590 Theo dõi
3 [HOSE.TNA] 18/09/2018 35.6 34.6 35.6 34.8 7.200 Theo dõi
4 [HOSE.TNA] 17/09/2018 36.4 34.4 36.4 34.6 10.930 Theo dõi
5 [HOSE.TNA] 14/09/2018 34.5 34.2 34.9 34.7 4.860 Mua
6 [HOSE.TNA] 13/09/2018 34.7 34.7 35.2 35 4.710 Mua
7 [HOSE.TNA] 12/09/2018 35.7 35.4 35.7 35.4 3.880 Mua
8 [HOSE.TNA] 11/09/2018 35.7 35.7 37 35.7 3.130 Mua
9 [HOSE.TNA] 10/09/2018 35.7 35.5 35.7 35.7 41.500 Mua
10 [HOSE.TNA] 07/09/2018 32.5 32 33.5 33.4 4.150 Theo dõi
11 [HOSE.TNA] 06/09/2018 33 33 33.95 33 4.470 Theo dõi
12 [HOSE.TNA] 05/09/2018 34.5 33.2 35 34.3 1.940 Mua
13 [HOSE.TNA] 04/09/2018 36.9 34.35 36.9 34.35 3.720 Mua
14 [HOSE.TNA] 31/08/2018 35.1 35 36.9 36.9 10.020 Mua
15 [HOSE.TNA] 30/08/2018 36.9 35.1 36.9 36.3 3.490 Mua
16 [HOSE.TNA] 29/08/2018 33.3 33 35.2 35 20.240 Mua
17 [HOSE.TNA] 28/08/2018 33.5 32.6 33.5 32.9 170 Mua
18 [HOSE.TNA] 27/08/2018 32.7 32.6 32.7 32.6 170 Mua
19 [HOSE.TNA] 24/08/2018 32.5 31.05 33 33 2.490 Mua
20 [HOSE.TNA] 23/08/2018 32.25 30.7 33 32.7 5.160 Mua