FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNA] 13/07/2018 29.95 29.3 29.95 29.35 8.890 Quá bán
2 [HOSE.TNA] 12/07/2018 29.5 29 29.5 29.5 11.090 Quá bán
3 [HOSE.TNA] 11/07/2018 30.5 29 30.5 29.5 2.210 Quá bán
4 [HOSE.TNA] 10/07/2018 29.9 29.05 29.9 29.9 13.360 Quá bán
5 [HOSE.TNA] 09/07/2018 29.6 29.5 30.15 29.9 7.070 Quá bán
6 [HOSE.TNA] 06/07/2018 31 29.55 31 29.9 1.020 Quá bán
7 [HOSE.TNA] 05/07/2018 31.5 29 31.5 29.95 4.610 Quá bán
8 [HOSE.TNA] 04/07/2018 30 30 31.5 30.1 3.870 Quá bán
9 [HOSE.TNA] 03/07/2018 31.5 30.5 31.95 30.8 8.000 Bán
10 [HOSE.TNA] 02/07/2018 32 31.5 32 31.5 4.790 Bán
11 [HOSE.TNA] 29/06/2018 33.4 31.55 33.4 32 820 Bán
12 [HOSE.TNA] 28/06/2018 32 31 32 32 12.300 Bán
13 [HOSE.TNA] 27/06/2018 31.65 31.6 32.9 32.7 2.150 Bán
14 [HOSE.TNA] 26/06/2018 33 32.05 33 32.8 1.950 Bán
15 [HOSE.TNA] 25/06/2018 34.25 32.9 34.25 32.9 680 Bán
16 [HOSE.TNA] 22/06/2018 33.45 32.5 33.45 33 6.460 Bán
17 [HOSE.TNA] 21/06/2018 33.9 33.5 33.9 33.5 30 Theo dõi
18 [HOSE.TNA] 20/06/2018 33.7 33.5 33.7 33.5 620 Bán
19 [HOSE.TNA] 19/06/2018 34.2 32 34.8 33.4 4.680 Bán
20 [HOSE.TNA] 18/06/2018 34.6 33.1 34.6 33.5 6.370 Bán