FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNC] 22/03/2018 12.5 12.3 12.5 12.3 15.000 Theo dõi
2 [HOSE.TNC] 21/03/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 5.000 Mua
3 [HOSE.TNC] 20/03/2018 13 12 13 13 25.610 Mua
4 [HOSE.TNC] 19/03/2018 12.8 12.8 13 12.8 8.440 Mua
5 [HOSE.TNC] 16/03/2018 12.8 12.05 12.8 12.8 17.010 Mua
6 [HOSE.TNC] 14/03/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 40 Bán
7 [HOSE.TNC] 13/03/2018 12.5 12.4 12.9 12.9 37.500 Mua
8 [HOSE.TNC] 12/03/2018 12.4 12.4 13 13 6.570 Mua
9 [HOSE.TNC] 09/03/2018 12.4 12.4 12.4 12.4 1.070 Bán
10 [HOSE.TNC] 08/03/2018 12.3 12.3 13 13 41.500 Mua
11 [HOSE.TNC] 07/03/2018 12.5 12.3 12.8 12.3 15.000 Bán
12 [HOSE.TNC] 06/03/2018 12.7 12 13.55 12 65.010 Bán
13 [HOSE.TNC] 05/03/2018 12.75 12.7 12.8 12.7 1.170 Theo dõi
14 [HOSE.TNC] 02/03/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 30 Theo dõi
15 [HOSE.TNC] 01/03/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 6.040 Bán
16 [HOSE.TNC] 28/02/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 6.150 Bán
17 [HOSE.TNC] 27/02/2018 12.15 12.15 12.95 12.95 20 Bán
18 [HOSE.TNC] 26/02/2018 13 13 13 13 3.000 Theo dõi
19 [HOSE.TNC] 23/02/2018 13 12.95 13 13 1.110 Theo dõi
20 [HOSE.TNC] 21/02/2018 13.8 12.65 13.8 12.65 100 Theo dõi