FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNC] 12/07/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 10 Bán
2 [HOSE.TNC] 11/07/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 10 Bán
3 [HOSE.TNC] 09/07/2018 13 13 13 13 1.600 Mua
4 [HOSE.TNC] 05/07/2018 13.75 13 13.75 13 70 Mua
5 [HOSE.TNC] 22/06/2018 12.9 11.6 12.9 12.9 150 Mua
6 [HOSE.TNC] 21/06/2018 12.5 12.1 12.5 12.1 2.500 Bán
7 [HOSE.TNC] 18/06/2018 13 13 13 13 2.000 Mua
8 [HOSE.TNC] 13/06/2018 12.8 12.1 13.1 13 510 Mua
9 [HOSE.TNC] 12/06/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 9.640 Theo dõi
10 [HOSE.TNC] 08/06/2018 12.8 12.8 13.25 13.25 160 Mua
11 [HOSE.TNC] 07/06/2018 12.4 12.4 12.4 12.4 650 Theo dõi
12 [HOSE.TNC] 06/06/2018 12.05 12.05 12.8 12.7 27.710 Theo dõi
13 [HOSE.TNC] 05/06/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 27.920 Theo dõi
14 [HOSE.TNC] 04/06/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 2.090 Theo dõi
15 [HOSE.TNC] 01/06/2018 12.9 12.9 13.7 13.65 5.110 Mua
16 [HOSE.TNC] 31/05/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 135.070 Mua
17 [HOSE.TNC] 30/05/2018 12.75 12 13 13 80.930 Mua
18 [HOSE.TNC] 29/05/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 1.000 Mua
19 [HOSE.TNC] 25/05/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 1.500 Theo dõi
20 [HOSE.TNC] 24/05/2018 12.2 12.2 12.2 12.2 1.000 Bán