FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNC] 22/03/2019 15 15 15 15 1.050 Mua
2 [HOSE.TNC] 21/03/2019 14.2 14.2 15 15 2.100 Mua
3 [HOSE.TNC] 15/03/2019 15 15 15 15 100 Mua
4 [HOSE.TNC] 14/03/2019 14.6 14.6 14.6 14.6 1.000 Mua
5 [HOSE.TNC] 13/03/2019 13.6 13.6 13.65 13.65 5.520 Mua
6 [HOSE.TNC] 12/03/2019 13.6 13.6 13.6 13.6 1.300 Mua
7 [HOSE.TNC] 11/03/2019 13.6 13.6 13.65 13.65 8.560 Mua
8 [HOSE.TNC] 08/03/2019 13.6 13.6 13.6 13.6 3.040 Mua
9 [HOSE.TNC] 07/03/2019 13.6 13.6 13.6 13.6 17.000 Mua
10 [HOSE.TNC] 06/03/2019 13.6 13.6 13.9 13.9 1.100 Mua
11 [HOSE.TNC] 05/03/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 12.000 Mua
12 [HOSE.TNC] 04/03/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 5.240 Mua
13 [HOSE.TNC] 01/03/2019 13.55 13.55 13.6 13.6 4.020 Mua
14 [HOSE.TNC] 27/02/2019 13 13 13 13 10 Mua
15 [HOSE.TNC] 26/02/2019 13.8 13.6 13.8 13.6 3.730 Mua
16 [HOSE.TNC] 25/02/2019 13.5 13.5 13.6 13.6 6.850 Mua
17 [HOSE.TNC] 22/02/2019 13.6 13.5 13.6 13.5 22.220 Mua
18 [HOSE.TNC] 21/02/2019 13.5 12.2 13.5 13.5 6.220 Mua
19 [HOSE.TNC] 20/02/2019 13 13 13 13 10 Mua
20 [HOSE.TNC] 19/02/2019 12.25 12.25 12.25 12.25 90 Theo dõi