FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNC] 15/12/2017 11.65 11.4 11.4 11.4 4.000 Theo dõi
2 [HOSE.TNC] 13/12/2017 11.2 11.2 11.65 11.65 100 Mua
3 [HOSE.TNC] 11/12/2017 11.3 11.3 11.3 11.3 170 Theo dõi
4 [HOSE.TNC] 08/12/2017 11.45 11.4 11.45 11.4 2.000 Theo dõi
5 [HOSE.TNC] 07/12/2017 11.3 11.3 11.45 11.45 390 Theo dõi
6 [HOSE.TNC] 06/12/2017 11.6 11.4 11.6 11.45 5.430 Theo dõi
7 [HOSE.TNC] 05/12/2017 11.4 11.4 11.4 11.4 250 Theo dõi
8 [HOSE.TNC] 04/12/2017 11.6 11.6 11.6 11.6 7.310 Theo dõi
9 [HOSE.TNC] 29/11/2017 11.55 11.55 11.55 11.55 1.110 Theo dõi
10 [HOSE.TNC] 27/11/2017 10.8 10.8 11.55 11.55 570 Theo dõi
11 [HOSE.TNC] 24/11/2017 11.7 10.8 11.75 10.8 690 Bán
12 [HOSE.TNC] 23/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 1.010 Bán
13 [HOSE.TNC] 22/11/2017 11.25 11.2 11.6 11.2 4.120 Bán
14 [HOSE.TNC] 21/11/2017 11.85 11 11.85 11 2.000 Bán
15 [HOSE.TNC] 20/11/2017 11.5 11.5 11.75 11.75 3.020 Bán
16 [HOSE.TNC] 17/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 3.150 Bán
17 [HOSE.TNC] 16/11/2017 11.4 11.4 11.4 11.4 30 Bán
18 [HOSE.TNC] 15/11/2017 11.65 11.2 11.65 11.65 830 Bán
19 [HOSE.TNC] 10/11/2017 11.4 11.2 11.7 11.7 110 Theo dõi
20 [HOSE.TNC] 08/11/2017 11.9 11.5 11.9 11.7 4.290 Theo dõi