FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNC] 25/05/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 1.500 Theo dõi
2 [HOSE.TNC] 24/05/2018 12.2 12.2 12.2 12.2 1.000 Bán
3 [HOSE.TNC] 23/05/2018 12 12 12.2 12.2 6.540 Bán
4 [HOSE.TNC] 22/05/2018 11.2 11.2 12.1 12.1 1.990 Bán
5 [HOSE.TNC] 21/05/2018 11.65 11.65 12 12 210 Bán
6 [HOSE.TNC] 18/05/2018 11.35 11.35 11.8 11.8 540 Bán
7 [HOSE.TNC] 17/05/2018 12 12 12 12 10 Bán
8 [HOSE.TNC] 16/05/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 200 Theo dõi
9 [HOSE.TNC] 15/05/2018 12 12 12.8 12.8 610 Theo dõi
10 [HOSE.TNC] 14/05/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Bán
11 [HOSE.TNC] 11/05/2018 12.25 12.2 12.25 12.2 1.000 Bán
12 [HOSE.TNC] 10/05/2018 12.2 12.2 13 13 250 Mua
13 [HOSE.TNC] 09/05/2018 13 13 13 13 10 Theo dõi
14 [HOSE.TNC] 08/05/2018 12.6 12.5 12.6 12.5 20.010 Bán
15 [HOSE.TNC] 07/05/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 10 Mua
16 [HOSE.TNC] 04/05/2018 12.75 12.65 12.75 12.65 14.100 Theo dõi
17 [HOSE.TNC] 03/05/2018 12.75 12.75 13 13 4.590 Mua
18 [HOSE.TNC] 27/04/2018 12.8 12.1 13 13 14.010 Mua
19 [HOSE.TNC] 26/04/2018 13 13 13 13 400 Mua
20 [HOSE.TNC] 24/04/2018 13 13 13 13 8.740 Mua