FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNC] 26/11/2018 11.75 11.75 11.75 11.75 100 Bán
2 [HOSE.TNC] 13/11/2018 11.75 11.75 11.75 11.75 10 Bán
3 [HOSE.TNC] 12/11/2018 11 11 11 11 10 Bán
4 [HOSE.TNC] 09/11/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Bán
5 [HOSE.TNC] 08/11/2018 12.4 12.1 12.4 12.1 120 Bán
6 [HOSE.TNC] 07/11/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 10 Bán
7 [HOSE.TNC] 31/10/2018 12.7 12.15 12.7 12.15 320 Theo dõi
8 [HOSE.TNC] 30/10/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 200 Theo dõi
9 [HOSE.TNC] 26/10/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 50 Mua
10 [HOSE.TNC] 24/10/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Mua
11 [HOSE.TNC] 18/10/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 550 Bán
12 [HOSE.TNC] 17/10/2018 13.4 12.8 12.8 12.8 200 Bán
13 [HOSE.TNC] 16/10/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 10 Mua
14 [HOSE.TNC] 15/10/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 5.000 Theo dõi
15 [HOSE.TNC] 12/10/2018 13 12.8 13.1 12.8 11.550 Theo dõi
16 [HOSE.TNC] 11/10/2018 12.8 12.2 12.8 12.8 410 Theo dõi
17 [HOSE.TNC] 09/10/2018 13 12.8 13 12.8 410 Theo dõi
18 [HOSE.TNC] 08/10/2018 13.1 12.85 13.1 12.85 1.080 Theo dõi
19 [HOSE.TNC] 05/10/2018 12.6 12.6 12.8 12.8 1.200 Theo dõi
20 [HOSE.TNC] 04/10/2018 13.8 12.5 13.8 13.5 610 Mua