FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNI] 18/10/2018 8.85 8.83 8.9 8.85 163.200 Bán
2 [HOSE.TNI] 17/10/2018 8.9 8.8 8.92 8.9 379.620 Bán
3 [HOSE.TNI] 16/10/2018 9 8.7 9.2 8.9 150.860 Bán
4 [HOSE.TNI] 15/10/2018 8.75 8.75 9.3 9.2 462.270 Bán
5 [HOSE.TNI] 12/10/2018 8.83 8.83 9.49 9.4 576.810 Bán
6 [HOSE.TNI] 11/10/2018 9.49 9.49 10.1 9.49 573.890 Bán
7 [HOSE.TNI] 10/10/2018 10 10 10.3 10.2 750.790 Mua
8 [HOSE.TNI] 09/10/2018 10.05 9.95 10.05 10 355.610 Bán
9 [HOSE.TNI] 08/10/2018 9.95 9.95 10.05 10 616.620 Theo dõi
10 [HOSE.TNI] 05/10/2018 9.95 9.9 10.1 10.05 356.890 Theo dõi
11 [HOSE.TNI] 04/10/2018 10.05 9.83 10.1 10 604.810 Theo dõi
12 [HOSE.TNI] 03/10/2018 10 10 10.1 10.05 134.270 Mua
13 [HOSE.TNI] 02/10/2018 10.25 10 10.25 10 172.160 Mua
14 [HOSE.TNI] 01/10/2018 10.5 10.25 10.55 10.25 454.180 Mua
15 [HOSE.TNI] 28/09/2018 10.25 10.25 10.7 10.5 627.100 Mua
16 [HOSE.TNI] 27/09/2018 10.35 9.95 10.4 10.35 580.950 Mua
17 [HOSE.TNI] 26/09/2018 10 9.85 10.1 10.1 330.930 Mua
18 [HOSE.TNI] 25/09/2018 9.95 9.95 10.2 9.95 276.980 Mua
19 [HOSE.TNI] 24/09/2018 9.9 9.87 10.3 10.25 423.100 Mua
20 [HOSE.TNI] 21/09/2018 10.1 9.8 10.15 9.9 291.870 Mua