FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNI] 07/12/2018 9.2 9.15 9.2 9.18 154.170 Bán
2 [HOSE.TNI] 06/12/2018 9.2 9.13 9.22 9.22 187.880 Bán
3 [HOSE.TNI] 05/12/2018 9.32 9.2 9.32 9.2 252.560 Bán
4 [HOSE.TNI] 04/12/2018 9.3 9.28 9.3 9.3 187.350 Bán
5 [HOSE.TNI] 03/12/2018 9.28 9.25 9.3 9.28 179.670 Bán
6 [HOSE.TNI] 29/11/2018 9.6 9.4 9.6 9.42 345.720 Mua
7 [HOSE.TNI] 28/11/2018 9.25 9.23 9.58 9.58 549.660 Mua
8 [HOSE.TNI] 27/11/2018 9.25 9.2 9.25 9.25 184.380 Theo dõi
9 [HOSE.TNI] 26/11/2018 9.3 9.2 9.37 9.3 256.400 Theo dõi
10 [HOSE.TNI] 23/11/2018 9.45 9.25 9.47 9.35 251.300 Mua
11 [HOSE.TNI] 22/11/2018 9.4 9.4 9.55 9.45 358.290 Mua
12 [HOSE.TNI] 21/11/2018 9.5 9.37 9.55 9.5 228.930 Mua
13 [HOSE.TNI] 20/11/2018 9.62 9.5 9.7 9.55 582.800 Mua
14 [HOSE.TNI] 19/11/2018 9.36 9.32 9.7 9.7 1.006.350 Mua
15 [HOSE.TNI] 16/11/2018 8.75 8.66 9.36 9.36 1.688.040 Mua
16 [HOSE.TNI] 15/11/2018 9.4 8.75 9.45 8.75 584.940 Theo dõi
17 [HOSE.TNI] 14/11/2018 9.55 9.37 9.57 9.4 828.780 Mua
18 [HOSE.TNI] 13/11/2018 9.26 9.2 9.57 9.5 1.247.070 Mua
19 [HOSE.TNI] 12/11/2018 9.65 9.4 9.73 9.4 1.140.350 Mua
20 [HOSE.TNI] 09/11/2018 9.55 9.4 9.65 9.65 853.200 Mua