FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNI] 20/03/2018 5.87 5.83 5.91 5.91 377.460 Bán
2 [HOSE.TNI] 19/03/2018 5.87 5.85 6 5.87 426.560 Bán
3 [HOSE.TNI] 16/03/2018 6 5.8 6.13 6 382.370 Theo dõi
4 [HOSE.TNI] 15/03/2018 6.4 6.04 6.47 6.2 903.040 Theo dõi
5 [HOSE.TNI] 14/03/2018 6.59 6.4 6.59 6.49 408.490 Mua
6 [HOSE.TNI] 13/03/2018 6.72 6.5 6.75 6.6 515.750 Mua
7 [HOSE.TNI] 12/03/2018 6.72 6.3 6.74 6.72 2.189.780 Mua
8 [HOSE.TNI] 09/03/2018 6.2 6.17 6.35 6.3 864.790 Mua
9 [HOSE.TNI] 08/03/2018 6.18 6.15 6.2 6.2 359.260 Mua
10 [HOSE.TNI] 07/03/2018 6.16 6.16 6.2 6.2 542.510 Theo dõi
11 [HOSE.TNI] 06/03/2018 6.15 6.1 6.19 6.18 846.650 Theo dõi
12 [HOSE.TNI] 05/03/2018 6.12 6.12 6.2 6.16 710.130 Theo dõi
13 [HOSE.TNI] 02/03/2018 6.09 6 6.14 6.14 181.420 Theo dõi
14 [HOSE.TNI] 01/03/2018 6.15 6 6.15 6.1 230.340 Bán
15 [HOSE.TNI] 28/02/2018 6.1 6 6.14 6.1 204.920 Bán
16 [HOSE.TNI] 27/02/2018 6.13 6.07 6.13 6.1 121.890 Bán
17 [HOSE.TNI] 26/02/2018 6.13 6.05 6.18 6.13 208.720 Bán
18 [HOSE.TNI] 23/02/2018 6.15 6.1 6.2 6.1 159.590 Bán
19 [HOSE.TNI] 22/02/2018 6.1 6.08 6.15 6.15 249.660 Bán
20 [HOSE.TNI] 21/02/2018 6.15 6.05 6.16 6.1 207.340 Bán