FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNT] 03/01/2019 2.52 2.52 2.68 2.65 42.160 Bán
2 [HOSE.TNT] 02/01/2019 2.68 2.51 2.68 2.68 35.500 Bán
3 [HOSE.TNT] 28/12/2018 2.51 2.51 2.69 2.51 37.230 Bán
4 [HOSE.TNT] 27/12/2018 2.69 2.6 2.75 2.69 36.920 Bán
5 [HOSE.TNT] 26/12/2018 2.71 2.57 2.71 2.67 17.640 Bán
6 [HOSE.TNT] 25/12/2018 2.64 2.63 2.78 2.71 41.410 Bán
7 [HOSE.TNT] 24/12/2018 2.82 2.63 2.86 2.82 10.380 Theo dõi
8 [HOSE.TNT] 21/12/2018 2.82 2.65 2.84 2.82 7.730 Theo dõi
9 [HOSE.TNT] 20/12/2018 2.8 2.62 2.86 2.8 9.060 Theo dõi
10 [HOSE.TNT] 19/12/2018 2.76 2.61 2.76 2.7 27.410 Bán
11 [HOSE.TNT] 18/12/2018 2.84 2.61 2.84 2.68 41.070 Bán
12 [HOSE.TNT] 17/12/2018 2.8 2.8 2.85 2.8 10.230 Bán
13 [HOSE.TNT] 14/12/2018 2.94 2.8 2.94 2.87 91.810 Theo dõi
14 [HOSE.TNT] 13/12/2018 2.99 2.85 2.99 2.88 108.080 Mua
15 [HOSE.TNT] 12/12/2018 2.82 2.8 2.86 2.8 253.970 Theo dõi
16 [HOSE.TNT] 11/12/2018 2.9 2.81 2.91 2.86 134.980 Theo dõi
17 [HOSE.TNT] 10/12/2018 2.9 2.8 2.95 2.9 42.790 Mua
18 [HOSE.TNT] 07/12/2018 3.02 2.87 3.02 2.95 105.990 Mua
19 [HOSE.TNT] 06/12/2018 3.01 2.88 3.01 2.99 59.760 Mua
20 [HOSE.TNT] 05/12/2018 3.03 2.86 3.03 2.88 61.870 Mua