FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNT] 22/02/2018 2.55 2.5 2.58 2.5 30.500 Bán
2 [HOSE.TNT] 21/02/2018 2.54 2.5 2.7 2.55 69.910 Bán
3 [HOSE.TNT] 13/02/2018 2.43 2.42 2.54 2.54 56.510 Bán
4 [HOSE.TNT] 12/02/2018 2.41 2.4 2.55 2.42 83.950 Bán
5 [HOSE.TNT] 09/02/2018 2.38 2.38 2.43 2.43 51.720 Bán
6 [HOSE.TNT] 08/02/2018 2.46 2.43 2.59 2.43 90.540 Bán
7 [HOSE.TNT] 07/02/2018 2.57 2.46 2.58 2.46 171.430 Bán
8 [HOSE.TNT] 06/02/2018 2.42 2.42 2.51 2.42 263.800 Bán
9 [HOSE.TNT] 05/02/2018 2.6 2.6 2.76 2.6 172.180 Bán
10 [HOSE.TNT] 02/02/2018 2.88 2.72 2.88 2.78 97.070 Theo dõi
11 [HOSE.TNT] 01/02/2018 2.88 2.8 2.9 2.83 106.430 Mua
12 [HOSE.TNT] 31/01/2018 2.7 2.7 2.9 2.9 542.480 Mua
13 [HOSE.TNT] 30/01/2018 2.6 2.6 2.72 2.72 164.390 Bán
14 [HOSE.TNT] 29/01/2018 2.62 2.6 2.68 2.67 259.060 Bán
15 [HOSE.TNT] 26/01/2018 2.65 2.55 2.76 2.55 83.490 Bán
16 [HOSE.TNT] 25/01/2018 2.74 2.65 2.74 2.7 236.850 Bán
17 [HOSE.TNT] 22/01/2018 2.71 2.7 2.8 2.7 91.640 Bán
18 [HOSE.TNT] 19/01/2018 2.8 2.7 2.8 2.72 56.870 Bán
19 [HOSE.TNT] 18/01/2018 2.76 2.71 2.8 2.8 287.460 Theo dõi
20 [HOSE.TNT] 17/01/2018 2.83 2.66 2.83 2.71 269.750 Theo dõi