FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNT] 25/06/2019 2 1.9 2.01 2 3.900 Bán
2 [HOSE.TNT] 24/06/2019 2.02 1.88 2.02 2.01 7.380 Bán
3 [HOSE.TNT] 21/06/2019 2.02 1.96 2.03 2.02 4.600 Bán
4 [HOSE.TNT] 20/06/2019 2.01 1.98 2.02 2.02 2.850 Bán
5 [HOSE.TNT] 19/06/2019 2 2 2.04 2 12.010 Bán
6 [HOSE.TNT] 18/06/2019 2.03 2.03 2.04 2.03 13.640 Bán
7 [HOSE.TNT] 17/06/2019 2.05 2.03 2.05 2.03 10.730 Bán
8 [HOSE.TNT] 14/06/2019 2.05 2.02 2.05 2.02 210 Bán
9 [HOSE.TNT] 13/06/2019 2.07 2 2.07 2.01 20.330 Theo dõi
10 [HOSE.TNT] 12/06/2019 2.08 2.01 2.09 2.08 5.120 Mua
11 [HOSE.TNT] 11/06/2019 2.1 1.96 2.1 2.09 50.300 Mua
12 [HOSE.TNT] 10/06/2019 2.01 2 2.11 2.1 53.200 Mua
13 [HOSE.TNT] 07/06/2019 2.1 2 2.11 2.01 13.200 Theo dõi
14 [HOSE.TNT] 06/06/2019 2.12 2 2.12 2.1 6.220 Mua
15 [HOSE.TNT] 05/06/2019 2.11 2.03 2.11 2.1 20.090 Mua
16 [HOSE.TNT] 04/06/2019 2 2 2.09 2.03 6.020 Theo dõi
17 [HOSE.TNT] 03/06/2019 2.11 1.99 2.11 2 22.480 Theo dõi
18 [HOSE.TNT] 31/05/2019 2.11 2.11 2.12 2.12 230 Mua
19 [HOSE.TNT] 30/05/2019 2.12 2.06 2.13 2.12 8.810 Mua
20 [HOSE.TNT] 29/05/2019 2.02 2.02 2.16 2.13 54.230 Mua