FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TNT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TNT] 17/07/2018 1.57 1.57 1.64 1.6 20.060 Bán
2 [HOSE.TNT] 16/07/2018 1.59 1.59 1.65 1.6 58.000 Bán
3 [HOSE.TNT] 13/07/2018 1.56 1.56 1.67 1.59 66.780 Bán
4 [HOSE.TNT] 12/07/2018 1.59 1.53 1.6 1.59 12.330 Bán
5 [HOSE.TNT] 11/07/2018 1.61 1.57 1.61 1.59 8.590 Bán
6 [HOSE.TNT] 10/07/2018 1.63 1.57 1.63 1.62 42.200 Bán
7 [HOSE.TNT] 09/07/2018 1.65 1.58 1.67 1.63 37.750 Bán
8 [HOSE.TNT] 06/07/2018 1.6 1.6 1.67 1.65 12.840 Bán
9 [HOSE.TNT] 05/07/2018 1.71 1.64 1.75 1.65 28.590 Bán
10 [HOSE.TNT] 04/07/2018 1.63 1.63 1.77 1.71 25.850 Bán
11 [HOSE.TNT] 03/07/2018 1.83 1.71 1.83 1.71 73.430 Bán
12 [HOSE.TNT] 02/07/2018 1.86 1.82 1.86 1.83 9.430 Bán
13 [HOSE.TNT] 29/06/2018 1.86 1.79 1.86 1.86 24.050 Theo dõi
14 [HOSE.TNT] 28/06/2018 1.85 1.81 1.87 1.86 61.890 Theo dõi
15 [HOSE.TNT] 27/06/2018 1.86 1.8 1.86 1.85 21.470 Theo dõi
16 [HOSE.TNT] 26/06/2018 1.87 1.8 1.87 1.8 39.900 Bán
17 [HOSE.TNT] 25/06/2018 1.85 1.82 1.87 1.87 54.570 Theo dõi
18 [HOSE.TNT] 22/06/2018 1.88 1.82 1.88 1.86 10.410 Theo dõi
19 [HOSE.TNT] 21/06/2018 1.82 1.8 1.89 1.86 3.330 Bán
20 [HOSE.TNT] 20/06/2018 1.87 1.81 1.89 1.81 19.220 Bán