FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TPB] 18/10/2018 24.55 24.4 24.75 24.45 279.180 Bán
2 [HOSE.TPB] 17/10/2018 24.5 24.2 25 24.5 321.550 Bán
3 [HOSE.TPB] 16/10/2018 24.05 24 24.25 24.15 328.810 Bán
4 [HOSE.TPB] 15/10/2018 25.1 23.4 25.15 24 336.550 Bán
5 [HOSE.TPB] 12/10/2018 24.85 24.85 25.3 25.15 376.500 Theo dõi
6 [HOSE.TPB] 11/10/2018 24.9 24.9 26 24.9 500.890 Theo dõi
7 [HOSE.TPB] 10/10/2018 26.7 26.6 26.8 26.7 557.840 Mua
8 [HOSE.TPB] 09/10/2018 26.4 26.3 26.75 26.7 1.065.850 Mua
9 [HOSE.TPB] 08/10/2018 27.05 26.5 27.05 26.65 586.980 Mua
10 [HOSE.TPB] 05/10/2018 27.1 26.85 27.15 27 691.450 Mua
11 [HOSE.TPB] 04/10/2018 26.3 26.3 27.2 27 918.360 Mua
12 [HOSE.TPB] 03/10/2018 26.2 26.15 26.35 26.3 493.170 Mua
13 [HOSE.TPB] 02/10/2018 26.2 25.95 26.5 26.15 462.710 Theo dõi
14 [HOSE.TPB] 01/10/2018 26.2 26.15 26.35 26.2 334.990 Theo dõi
15 [HOSE.TPB] 28/09/2018 26 25.9 26.2 26.2 377.090 Theo dõi
16 [HOSE.TPB] 27/09/2018 26 25.95 26.2 26 237.590 Bán
17 [HOSE.TPB] 26/09/2018 26 25.8 26.55 26 280.770 Bán
18 [HOSE.TPB] 25/09/2018 25.95 25.85 26.25 25.95 352.600 Bán
19 [HOSE.TPB] 24/09/2018 26.3 26.2 26.4 26.25 179.800 Mua
20 [HOSE.TPB] 21/09/2018 26.25 26.2 26.4 26.25 458.990 Mua