FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TPB] 18/07/2019 23.5 23.1 23.4 23.2 98.620
2 [HOSE.TPB] 17/07/2019 23.5 23.2 23.5 23.4 520.850 Mua
3 [HOSE.TPB] 16/07/2019 23.2 23.2 23.5 23.3 1.294.800 Mua
4 [HOSE.TPB] 15/07/2019 23 22.85 23.05 23.05 518.900 Mua
5 [HOSE.TPB] 12/07/2019 23 22.8 23 22.9 227.700 Bán
6 [HOSE.TPB] 11/07/2019 23 22.9 23.05 22.95 387.880 Bán
7 [HOSE.TPB] 10/07/2019 23.1 22.9 23.1 23 374.840 Theo dõi
8 [HOSE.TPB] 09/07/2019 23 22.9 23.1 23 406.570 Bán
9 [HOSE.TPB] 08/07/2019 23.2 22.8 23.2 23 365.820 Bán
10 [HOSE.TPB] 05/07/2019 23.3 23 23.3 23.1 355.190 Bán
11 [HOSE.TPB] 04/07/2019 23.25 23.05 23.25 23.2 943.790 Bán
12 [HOSE.TPB] 03/07/2019 23.25 22.95 23.25 23.1 688.790 Bán
13 [HOSE.TPB] 02/07/2019 23 22.9 23.2 23 423.140 Bán
14 [HOSE.TPB] 01/07/2019 22.9 22.8 23.05 22.9 300.040 Bán
15 [HOSE.TPB] 28/06/2019 22.85 22.5 22.95 22.85 347.030 Bán
16 [HOSE.TPB] 27/06/2019 22.7 22.55 22.8 22.7 349.370 Bán
17 [HOSE.TPB] 26/06/2019 22.7 22.5 22.95 22.7 612.320 Bán
18 [HOSE.TPB] 25/06/2019 22.95 22.4 23 22.9 760.970 Bán
19 [HOSE.TPB] 24/06/2019 23.6 22.95 23.6 22.95 495.680 Bán
20 [HOSE.TPB] 21/06/2019 23.6 23.3 23.8 23.6 501.090 Bán