FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TPB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TPB] 07/12/2018 22 21.4 22 21.95 867.780 Bán
2 [HOSE.TPB] 06/12/2018 26.5 26.3 26.8 26.5 575.460 Mua
3 [HOSE.TPB] 05/12/2018 26 25.85 26.5 26.4 459.590 Mua
4 [HOSE.TPB] 04/12/2018 26.45 26 26.5 26 307.480 Bán
5 [HOSE.TPB] 03/12/2018 25.9 25.5 26.5 26.45 473.550 Mua
6 [HOSE.TPB] 29/11/2018 25.8 25.35 25.8 25.4 237.440 Theo dõi
7 [HOSE.TPB] 28/11/2018 25.9 25 25.9 25.4 313.540 Theo dõi
8 [HOSE.TPB] 27/11/2018 26.4 25.7 26.45 25.9 313.350 Theo dõi
9 [HOSE.TPB] 26/11/2018 26.5 26.45 26.95 26.45 600.550 Mua
10 [HOSE.TPB] 23/11/2018 28.1 27.4 28.1 27.5 1.055.230 Mua
11 [HOSE.TPB] 22/11/2018 27.5 26.9 28.1 28.1 1.262.510 Mua
12 [HOSE.TPB] 21/11/2018 26.2 25.95 27 26.9 307.800 Mua
13 [HOSE.TPB] 20/11/2018 26.25 26.1 26.25 26.2 286.420 Mua
14 [HOSE.TPB] 19/11/2018 26 26 26.2 26.2 331.610 Mua
15 [HOSE.TPB] 16/11/2018 25.6 25.6 26 25.95 252.140 Mua
16 [HOSE.TPB] 15/11/2018 25.55 25.4 25.6 25.55 233.890 Mua
17 [HOSE.TPB] 14/11/2018 25.45 25.45 25.6 25.5 180.650 Mua
18 [HOSE.TPB] 13/11/2018 25.5 25.25 25.5 25.45 206.970 Mua
19 [HOSE.TPB] 12/11/2018 25.1 24.95 25.55 25.55 234.920 Mua
20 [HOSE.TPB] 09/11/2018 25.3 25 25.6 25.1 563.400 Mua