FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TPC] 23/03/2018 9.9 9.8 10.4 10.4 40 Theo dõi
2 [HOSE.TPC] 22/03/2018 10 9.73 10 9.73 200 Bán
3 [HOSE.TPC] 21/03/2018 10.05 10 10.45 10.45 10.340 Theo dõi
4 [HOSE.TPC] 20/03/2018 10.5 10.3 10.5 10.3 330 Bán
5 [HOSE.TPC] 19/03/2018 10.6 10.5 10.6 10.6 10.000 Mua
6 [HOSE.TPC] 16/03/2018 10.6 10.6 10.6 10.6 1.000 Mua
7 [HOSE.TPC] 15/03/2018 10.8 10.6 10.8 10.6 2.050 Mua
8 [HOSE.TPC] 14/03/2018 10 10 10.7 10.7 6.010 Theo dõi
9 [HOSE.TPC] 13/03/2018 10 10 10.1 10 10.100 Bán
10 [HOSE.TPC] 12/03/2018 10.3 10 10.05 10 3.250 Bán
11 [HOSE.TPC] 07/03/2018 10.45 10.3 10.5 10.3 7.280 Bán
12 [HOSE.TPC] 06/03/2018 10.6 10.6 10.9 10.9 60 Mua
13 [HOSE.TPC] 05/03/2018 10.4 10.4 10.4 10.4 1.000 Bán
14 [HOSE.TPC] 02/03/2018 10.3 9.3 10.4 10.4 21.400 Bán
15 [HOSE.TPC] 01/03/2018 9.81 9.8 10.5 10 6.430 Bán
16 [HOSE.TPC] 28/02/2018 9.8 9.8 10.5 10.5 24.620 Bán
17 [HOSE.TPC] 23/02/2018 10 10 10.5 10.5 8.400 Bán
18 [HOSE.TPC] 22/02/2018 10.5 10.45 10.5 10.45 20 Bán
19 [HOSE.TPC] 21/02/2018 10.1 10.1 10.4 10.4 1.930 Theo dõi
20 [HOSE.TPC] 12/02/2018 9.77 9.77 10.45 10.45 290 Theo dõi