FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TPC] 15/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 35.010 Bán
2 [HOSE.TPC] 14/12/2017 10.4 10 10.4 10.4 6.600 Bán
3 [HOSE.TPC] 13/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 1.000 Bán
4 [HOSE.TPC] 12/12/2017 10.5 10.3 10.5 10.3 43.110 Bán
5 [HOSE.TPC] 11/12/2017 10.5 10.5 10.5 10.5 200 Mua
6 [HOSE.TPC] 08/12/2017 10.4 10.3 10.4 10.4 5.010 Theo dõi
7 [HOSE.TPC] 07/12/2017 10.4 10.4 10.5 10.5 23.400 Mua
8 [HOSE.TPC] 06/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 5.960 Theo dõi
9 [HOSE.TPC] 05/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 550 Theo dõi
10 [HOSE.TPC] 04/12/2017 10.5 10.4 10.5 10.5 2.600 Mua
11 [HOSE.TPC] 01/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 10 Theo dõi
12 [HOSE.TPC] 30/11/2017 10.5 10.3 10.7 10.7 19.200 Mua
13 [HOSE.TPC] 29/11/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 1.000 Bán
14 [HOSE.TPC] 28/11/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 27.740 Bán
15 [HOSE.TPC] 27/11/2017 10.35 10.35 10.4 10.4 3.000 Bán
16 [HOSE.TPC] 24/11/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 2.000 Mua
17 [HOSE.TPC] 23/11/2017 10.2 10.2 10.4 10.4 26.310 Mua
18 [HOSE.TPC] 22/11/2017 10.15 10.1 10.4 10.4 3.300 Mua
19 [HOSE.TPC] 21/11/2017 10.2 10.1 10.4 10.4 3.560 Mua
20 [HOSE.TPC] 20/11/2017 10.2 10.2 10.4 10.4 27.500 Mua