FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 15/12/2017 116 115.5 116.5 116.5 1.480 Bán
2 [HOSE.TRA] 14/12/2017 115.5 115 116 116 1.880 Bán
3 [HOSE.TRA] 13/12/2017 115.5 115.5 115.9 115.5 900 Bán
4 [HOSE.TRA] 12/12/2017 115.5 114.5 115.5 115.5 3.850 Bán
5 [HOSE.TRA] 11/12/2017 116 115.5 116.4 116 5.950 Bán
6 [HOSE.TRA] 08/12/2017 116 115.1 116 116 650 Bán
7 [HOSE.TRA] 07/12/2017 115 115 117.2 115.3 3.130 Bán
8 [HOSE.TRA] 06/12/2017 117.5 115 117.5 115 6.900 Bán
9 [HOSE.TRA] 05/12/2017 117 115 118 115 17.500 Bán
10 [HOSE.TRA] 04/12/2017 116 115 118.6 118.6 43.830 Bán
11 [HOSE.TRA] 01/12/2017 119.8 115 119.8 119 29.460 Bán
12 [HOSE.TRA] 30/11/2017 118 109.8 119.5 119.5 10.400 Bán
13 [HOSE.TRA] 29/11/2017 119 118 120 118 13.090 Bán
14 [HOSE.TRA] 28/11/2017 120 119 120 120 1.630 Bán
15 [HOSE.TRA] 27/11/2017 121 119.5 121 120 5.200 Bán
16 [HOSE.TRA] 24/11/2017 119 119 121 121 8.690 Theo dõi
17 [HOSE.TRA] 23/11/2017 118.7 118.7 120 120 3.880 Bán
18 [HOSE.TRA] 22/11/2017 120 119 120 119.3 4.050 Bán
19 [HOSE.TRA] 21/11/2017 122 120 122 120 5.450 Bán
20 [HOSE.TRA] 20/11/2017 119 119 122 121.3 1.810 Bán