FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 19/07/2018 72.2 72 74.5 72.5 4.320 Bán
2 [HOSE.TRA] 18/07/2018 73.5 72.2 73.5 72.2 2.080 Bán
3 [HOSE.TRA] 17/07/2018 72.3 72 73 72.9 770 Bán
4 [HOSE.TRA] 16/07/2018 73.9 72 73.9 72.3 2.850 Bán
5 [HOSE.TRA] 13/07/2018 74.9 73.1 74.9 74.2 380 Bán
6 [HOSE.TRA] 12/07/2018 73 72.2 73 73 2.980 Bán
7 [HOSE.TRA] 11/07/2018 73.5 72.2 75.2 72.2 6.060 Bán
8 [HOSE.TRA] 10/07/2018 73.8 73.2 75 74 3.740 Bán
9 [HOSE.TRA] 09/07/2018 76.8 73.8 76.8 73.8 1.260 Bán
10 [HOSE.TRA] 06/07/2018 77.4 72.7 77.4 72.8 92.530 Bán
11 [HOSE.TRA] 05/07/2018 77.3 77.3 80 77.6 3.510 Bán
12 [HOSE.TRA] 04/07/2018 78 77.5 78 78 16.590 Bán
13 [HOSE.TRA] 03/07/2018 77.8 77.7 78.4 77.7 7.890 Bán
14 [HOSE.TRA] 02/07/2018 79.8 76.5 79.8 77.8 9.500 Bán
15 [HOSE.TRA] 29/06/2018 76.1 76.1 79.7 79.7 1.540 Bán
16 [HOSE.TRA] 28/06/2018 79.5 78.8 79.7 78.9 1.720 Bán
17 [HOSE.TRA] 27/06/2018 79.8 78.5 79.9 78.5 5.220 Bán
18 [HOSE.TRA] 26/06/2018 79.5 78.3 79.5 78.3 350 Bán
19 [HOSE.TRA] 25/06/2018 77.8 77 81 77.9 5.490 Bán
20 [HOSE.TRA] 22/06/2018 76.1 76.1 78.7 77.8 3.760 Bán