FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 21/11/2018 77.5 71.5 77.5 71.5 76.510 Bán
2 [HOSE.TRA] 20/11/2018 76 74 78.5 75 37.380 Bán
3 [HOSE.TRA] 19/11/2018 73.8 73.8 79.5 74.5 1.060 Bán
4 [HOSE.TRA] 16/11/2018 79 79 79 79 30 Mua
5 [HOSE.TRA] 15/11/2018 73.2 73.2 79 76.2 60 Bán
6 [HOSE.TRA] 14/11/2018 78.5 78.5 79 78.5 150 Mua
7 [HOSE.TRA] 13/11/2018 79.5 77 79.5 78.5 100 Mua
8 [HOSE.TRA] 12/11/2018 77 77 77 77 5.730 Bán
9 [HOSE.TRA] 09/11/2018 77.1 77.1 77.6 77.6 1.370 Bán
10 [HOSE.TRA] 08/11/2018 78 77.5 79.2 78 20.920 Bán
11 [HOSE.TRA] 07/11/2018 78 78 80 78 420 Bán
12 [HOSE.TRA] 06/11/2018 79 78 79 78 12.310 Bán
13 [HOSE.TRA] 05/11/2018 81 80 81 80 40 Theo dõi
14 [HOSE.TRA] 02/11/2018 78.9 77.5 78.9 78 790 Bán
15 [HOSE.TRA] 01/11/2018 77.6 74.9 77.6 75.1 5.420 Bán
16 [HOSE.TRA] 31/10/2018 78 77.6 78 77.6 5.090 Bán
17 [HOSE.TRA] 30/10/2018 78.1 75 78.1 77.8 5.610 Bán
18 [HOSE.TRA] 29/10/2018 78.2 78 78.2 78 2.360 Bán
19 [HOSE.TRA] 26/10/2018 78 78 78 78 30 Bán
20 [HOSE.TRA] 25/10/2018 80 78 80 78 2.120 Bán