FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 03/01/2019 71.4 69.9 71.4 70 31.000 Bán
2 [HOSE.TRA] 02/01/2019 70 70 70 70 7.560 Bán
3 [HOSE.TRA] 28/12/2018 70 70 71.5 70 1.350 Bán
4 [HOSE.TRA] 27/12/2018 70 70 71.9 70 4.230 Bán
5 [HOSE.TRA] 26/12/2018 70 70 70 70 8.200 Bán
6 [HOSE.TRA] 25/12/2018 70 69.5 70.5 69.9 12.400 Bán
7 [HOSE.TRA] 24/12/2018 71.9 70 72 70.2 3.260 Bán
8 [HOSE.TRA] 21/12/2018 70.3 70 71.7 71.7 2.870 Bán
9 [HOSE.TRA] 20/12/2018 71.9 71.5 72 72 52.740 Theo dõi
10 [HOSE.TRA] 19/12/2018 71.6 71.5 72 71.9 33.000 Theo dõi
11 [HOSE.TRA] 18/12/2018 71.8 71.3 71.8 71.6 19.160 Bán
12 [HOSE.TRA] 17/12/2018 70 69.6 72 72 2.960 Bán
13 [HOSE.TRA] 14/12/2018 73.5 71.4 73.5 72.4 490 Theo dõi
14 [HOSE.TRA] 13/12/2018 73.5 71.9 73.5 71.9 1.070 Bán
15 [HOSE.TRA] 12/12/2018 72 71.2 73 71.9 1.690 Bán
16 [HOSE.TRA] 11/12/2018 73.4 71 73.4 71 670 Bán
17 [HOSE.TRA] 10/12/2018 72.5 72.4 73.8 72.5 1.510 Theo dõi
18 [HOSE.TRA] 07/12/2018 72 72 72.4 72.4 12.580 Theo dõi
19 [HOSE.TRA] 06/12/2018 72.8 72 72.8 72 8.330 Bán
20 [HOSE.TRA] 05/12/2018 73.4 71.8 73.4 72 1.880 Bán