FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 13/06/2019 67.1 67 67.1 67 310 Theo dõi
2 [HOSE.TRA] 12/06/2019 67.2 67 68.6 68.6 560 Mua
3 [HOSE.TRA] 11/06/2019 67.6 67.6 69 68.6 151.540 Mua
4 [HOSE.TRA] 10/06/2019 67.7 67.5 68 67.6 25.220 Theo dõi
5 [HOSE.TRA] 07/06/2019 69.5 69 74.4 69.5 4.070 Mua
6 [HOSE.TRA] 06/06/2019 67.4 67 72.2 69.6 5.890 Mua
7 [HOSE.TRA] 05/06/2019 67.5 67.5 67.5 67.5 70 Theo dõi
8 [HOSE.TRA] 04/06/2019 66.8 66.8 67 67 6.530 Bán
9 [HOSE.TRA] 03/06/2019 67.3 66.8 67.3 66.8 1.030 Bán
10 [HOSE.TRA] 31/05/2019 67.2 67.1 67.3 67.3 1.210 Bán
11 [HOSE.TRA] 30/05/2019 67.5 67.3 67.5 67.3 500 Bán
12 [HOSE.TRA] 29/05/2019 68 67.5 68.5 67.5 13.830 Bán
13 [HOSE.TRA] 28/05/2019 69.6 67 69.6 68.5 50 Mua
14 [HOSE.TRA] 27/05/2019 66.8 66.8 67.5 67.5 6.060 Bán
15 [HOSE.TRA] 24/05/2019 67.4 66.7 67.4 67 2.270 Bán
16 [HOSE.TRA] 23/05/2019 67 67 67.5 67.5 4.720 Bán
17 [HOSE.TRA] 22/05/2019 67.5 67 68 67.5 3.970 Bán
18 [HOSE.TRA] 21/05/2019 67.6 67.5 68 67.5 6.110 Theo dõi
19 [HOSE.TRA] 20/05/2019 68 68 68 68 3.340 Theo dõi
20 [HOSE.TRA] 17/05/2019 68.5 68.5 69 68.5 8.740 Mua