FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 19/03/2018 105.2 105 105.9 105.2 3.550 Bán
2 [HOSE.TRA] 16/03/2018 106 106 107 106 450 Bán
3 [HOSE.TRA] 15/03/2018 107 106 107 106 6.210 Bán
4 [HOSE.TRA] 14/03/2018 105.6 105.6 107.8 106 2.500 Bán
5 [HOSE.TRA] 13/03/2018 105.5 105.5 108 108 3.370 Bán
6 [HOSE.TRA] 12/03/2018 105.5 105.1 105.5 105.5 2.280 Bán
7 [HOSE.TRA] 09/03/2018 108 106 108.5 106 18.640 Bán
8 [HOSE.TRA] 08/03/2018 113 106 113 106 19.180 Bán
9 [HOSE.TRA] 07/03/2018 111 111 113 113 870 Bán
10 [HOSE.TRA] 06/03/2018 113 111.5 113 111.7 4.240 Bán
11 [HOSE.TRA] 02/03/2018 113.8 111.5 113.8 112 1.000 Bán
12 [HOSE.TRA] 01/03/2018 112.5 110.2 113.8 113.8 1.010 Theo dõi
13 [HOSE.TRA] 28/02/2018 114 112 114 112.5 5.020 Bán
14 [HOSE.TRA] 27/02/2018 111.6 110 112 112 6.960 Bán
15 [HOSE.TRA] 26/02/2018 111.5 111.5 113.6 111.6 5.270 Bán
16 [HOSE.TRA] 23/02/2018 112 112 113 112.2 2.840 Theo dõi
17 [HOSE.TRA] 22/02/2018 114 114 114 114 300 Theo dõi
18 [HOSE.TRA] 21/02/2018 116.4 113 116.4 113 1.810 Theo dõi
19 [HOSE.TRA] 13/02/2018 116 116 116 116 20 Mua
20 [HOSE.TRA] 12/02/2018 118 115 118 115 60 Mua