FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRA] 25/05/2018 79.6 79.6 80.5 80.1 2.890 Theo dõi
2 [HOSE.TRA] 24/05/2018 81.8 79 81.8 79.6 4.360 Bán
3 [HOSE.TRA] 23/05/2018 77 77 79 79 1.900 Bán
4 [HOSE.TRA] 22/05/2018 76.7 76.7 81.7 79 3.960 Bán
5 [HOSE.TRA] 21/05/2018 79 78.9 81.5 80.3 1.220 Bán
6 [HOSE.TRA] 18/05/2018 82.4 76.7 82.4 76.7 27.150 Quá bán
7 [HOSE.TRA] 17/05/2018 84.5 82 85 82.4 2.130 Bán
8 [HOSE.TRA] 16/05/2018 84 82.4 84 82.4 1.470 Bán
9 [HOSE.TRA] 15/05/2018 84.1 83 84.1 83.5 1.060 Theo dõi
10 [HOSE.TRA] 14/05/2018 84.5 84 84.5 84 1.040 Theo dõi
11 [HOSE.TRA] 11/05/2018 82.2 82.2 84.4 84.4 1.740 Theo dõi
12 [HOSE.TRA] 10/05/2018 82.2 82.2 82.4 82.2 2.270 Bán
13 [HOSE.TRA] 09/05/2018 82.1 81.6 82.3 82.2 5.240 Bán
14 [HOSE.TRA] 08/05/2018 86 82 86.1 82.1 1.450 Quá bán
15 [HOSE.TRA] 07/05/2018 82 81 82 81.2 16.580 Quá bán
16 [HOSE.TRA] 04/05/2018 83 82 84 82.6 24.360 Quá bán
17 [HOSE.TRA] 03/05/2018 87 82 87 83.9 6.010 Quá bán
18 [HOSE.TRA] 02/05/2018 87 87 90.5 87 18.380 Bán
19 [HOSE.TRA] 27/04/2018 88.3 88.1 88.3 88.1 980 Bán
20 [HOSE.TRA] 26/04/2018 89.5 87 89.5 87 8.930 Quá bán