FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRC] 20/11/2018 22.7 22.7 22.7 22.7 4.100 Bán
2 [HOSE.TRC] 19/11/2018 22.75 22.7 22.75 22.7 7.750 Bán
3 [HOSE.TRC] 16/11/2018 22.7 22.55 24.15 22.7 25.320 Bán
4 [HOSE.TRC] 15/11/2018 22.8 22.1 22.8 22.7 21.360 Bán
5 [HOSE.TRC] 14/11/2018 22.9 22.75 23.35 22.75 8.730 Bán
6 [HOSE.TRC] 13/11/2018 24.45 24.45 24.45 24.45 20 Mua
7 [HOSE.TRC] 12/11/2018 23.7 22.5 23.7 23 8.620 Theo dõi
8 [HOSE.TRC] 09/11/2018 23 22.6 23.85 23.7 3.310 Mua
9 [HOSE.TRC] 08/11/2018 23 22.4 23.15 23.15 5.820 Theo dõi
10 [HOSE.TRC] 07/11/2018 23 23 23.8 23.8 2.800 Mua
11 [HOSE.TRC] 06/11/2018 23.25 23.25 24.7 24.7 110 Mua
12 [HOSE.TRC] 05/11/2018 24.95 24.95 24.95 24.95 10 Mua
13 [HOSE.TRC] 31/10/2018 23.9 23.9 23.9 23.9 10 Mua
14 [HOSE.TRC] 30/10/2018 22.3 22.3 23.3 23.3 5.440 Theo dõi
15 [HOSE.TRC] 29/10/2018 22.6 22.3 22.6 22.3 56.660 Bán
16 [HOSE.TRC] 26/10/2018 24.2 22.5 24.2 22.5 550 Bán
17 [HOSE.TRC] 25/10/2018 23 22.9 23 22.9 5.210 Bán
18 [HOSE.TRC] 24/10/2018 23.1 22.9 23.1 22.9 7.060 Bán
19 [HOSE.TRC] 23/10/2018 23.45 23 23.45 23 19.570 Bán
20 [HOSE.TRC] 22/10/2018 23.45 23.45 23.45 23.45 6.380 Bán