FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRC] 23/03/2018 28.05 28.05 28.7 28.7 3.670 Bán
2 [HOSE.TRC] 22/03/2018 28.6 28.6 29 28.9 11.120 Mua
3 [HOSE.TRC] 21/03/2018 28.8 28.45 28.8 28.6 64.780 Theo dõi
4 [HOSE.TRC] 20/03/2018 28.9 28.45 28.9 28.8 31.940 Theo dõi
5 [HOSE.TRC] 19/03/2018 29 28.8 29 29 20.010 Mua
6 [HOSE.TRC] 16/03/2018 28.8 28.8 29 28.8 65.290 Theo dõi
7 [HOSE.TRC] 15/03/2018 29 28.7 29 28.8 29.240 Theo dõi
8 [HOSE.TRC] 14/03/2018 29 28.95 29.3 29 45.920 Mua
9 [HOSE.TRC] 13/03/2018 29 28.85 29 29 54.120 Mua
10 [HOSE.TRC] 12/03/2018 29 28.8 29.1 29 68.050 Mua
11 [HOSE.TRC] 09/03/2018 28.75 28.75 29.3 28.8 15.510 Theo dõi
12 [HOSE.TRC] 08/03/2018 28.7 28.5 29 28.8 30.270 Theo dõi
13 [HOSE.TRC] 07/03/2018 28.7 28.6 28.7 28.7 19.140 Bán
14 [HOSE.TRC] 06/03/2018 28.3 28.2 28.8 28.6 17.670 Bán
15 [HOSE.TRC] 05/03/2018 28.4 28.3 28.8 28.6 68.400 Bán
16 [HOSE.TRC] 02/03/2018 28.6 28.2 28.6 28.4 55.870 Bán
17 [HOSE.TRC] 01/03/2018 28.3 28.3 29 28.8 37.320 Mua
18 [HOSE.TRC] 28/02/2018 28.7 28.4 29 28.7 59.640 Bán
19 [HOSE.TRC] 27/02/2018 28.7 28.7 28.8 28.7 24.400 Bán
20 [HOSE.TRC] 26/02/2018 28.5 28.4 28.7 28.7 35.110 Bán