FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRC] 25/05/2018 27 25.8 27 26 7.040 Theo dõi
2 [HOSE.TRC] 24/05/2018 26.6 25.8 27 27 11.930 Mua
3 [HOSE.TRC] 23/05/2018 26.2 26 26.2 26.2 8.020 Theo dõi
4 [HOSE.TRC] 22/05/2018 27.7 26.55 27.7 26.55 2.690 Mua
5 [HOSE.TRC] 21/05/2018 26.5 26.35 26.9 26.9 28.800 Mua
6 [HOSE.TRC] 18/05/2018 26 26 26.5 26.5 3.010 Mua
7 [HOSE.TRC] 17/05/2018 27 26 27 26.4 2.350 Mua
8 [HOSE.TRC] 16/05/2018 26 26 26.6 26.4 3.380 Theo dõi
9 [HOSE.TRC] 15/05/2018 26.1 26.1 26.5 26.5 3.030 Theo dõi
10 [HOSE.TRC] 14/05/2018 26.3 26 26.3 26.1 3.070 Bán
11 [HOSE.TRC] 11/05/2018 26 25.55 26 25.6 3.830 Bán
12 [HOSE.TRC] 10/05/2018 26 26 26 26 30 Bán
13 [HOSE.TRC] 09/05/2018 25.6 25.6 26 26 2.160 Bán
14 [HOSE.TRC] 08/05/2018 26 25.9 26.1 26 4.510 Bán
15 [HOSE.TRC] 07/05/2018 26.1 26.1 26.1 26.1 2.980 Bán
16 [HOSE.TRC] 04/05/2018 25.7 25.4 26.1 26 1.940 Bán
17 [HOSE.TRC] 03/05/2018 25.75 25.2 25.75 25.5 28.320 Bán
18 [HOSE.TRC] 02/05/2018 26 25.8 26.2 26 4.410 Bán
19 [HOSE.TRC] 27/04/2018 26.45 25.8 26.5 26.1 88.670 Bán
20 [HOSE.TRC] 26/04/2018 26.5 26.1 26.5 26.2 26.400 Bán