FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TRC] 15/12/2017 28.6 28.2 28.6 28.6 31.550 Bán
2 [HOSE.TRC] 14/12/2017 28.05 27.5 28.6 28.6 25.910 Theo dõi
3 [HOSE.TRC] 13/12/2017 28.1 28.1 28.6 28.6 13.100 Theo dõi
4 [HOSE.TRC] 12/12/2017 28.7 28 28.7 28.6 8.510 Theo dõi
5 [HOSE.TRC] 11/12/2017 28.45 28.4 28.75 28.7 14.880 Mua
6 [HOSE.TRC] 08/12/2017 28.9 28.35 28.9 28.6 11.250 Mua
7 [HOSE.TRC] 07/12/2017 28.65 28.4 28.8 28.7 11.620 Mua
8 [HOSE.TRC] 06/12/2017 28.7 28.4 28.7 28.55 19.140 Mua
9 [HOSE.TRC] 05/12/2017 28.95 28.6 29.05 28.6 22.700 Mua
10 [HOSE.TRC] 04/12/2017 28.2 28.1 29 28.95 28.510 Mua
11 [HOSE.TRC] 01/12/2017 29 28.5 29 28.8 10.160 Mua
12 [HOSE.TRC] 30/11/2017 28.7 28.7 29.3 29 41.390 Mua
13 [HOSE.TRC] 29/11/2017 28.5 28.3 28.7 28.6 25.450 Mua
14 [HOSE.TRC] 28/11/2017 28.4 28.3 28.5 28.4 29.210 Mua
15 [HOSE.TRC] 27/11/2017 28.1 28.1 28.6 28.4 21.150 Mua
16 [HOSE.TRC] 24/11/2017 28.6 27.9 28.8 28.5 23.160 Mua
17 [HOSE.TRC] 23/11/2017 27.7 27.5 28.8 28.6 68.810 Mua
18 [HOSE.TRC] 22/11/2017 27.7 27.4 27.8 27.7 36.680 Theo dõi
19 [HOSE.TRC] 21/11/2017 27.7 27.5 27.7 27.7 32.000 Bán
20 [HOSE.TRC] 20/11/2017 27.5 27.5 27.7 27.7 28.020 Bán