FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 22/08/2019 5.3 5.17 5.3 5.17 12.890 Bán
2 [HOSE.TS4] 21/08/2019 5.14 5.14 5.3 5.3 8.590 Bán
3 [HOSE.TS4] 20/08/2019 5.33 5.2 5.33 5.31 8.380 Bán
4 [HOSE.TS4] 19/08/2019 5.22 5.1 5.34 5.34 8.570 Bán
5 [HOSE.TS4] 16/08/2019 5.31 5.05 5.31 5.27 9.480 Bán
6 [HOSE.TS4] 15/08/2019 5.1 5.1 5.32 5.27 9.390 Bán
7 [HOSE.TS4] 14/08/2019 5.12 5.12 5.34 5.15 15.700 Bán
8 [HOSE.TS4] 13/08/2019 5.3 5.11 5.44 5.4 37.560 Bán
9 [HOSE.TS4] 12/08/2019 5.3 5.22 5.5 5.49 28.120 Bán
10 [HOSE.TS4] 09/08/2019 5.86 5.18 5.86 5.6 73.050 Bán
11 [HOSE.TS4] 08/08/2019 5.81 5.52 5.81 5.54 8.230 Bán
12 [HOSE.TS4] 07/08/2019 5.31 5.6 5.81 5.81 27.590 Theo dõi
13 [HOSE.TS4] 06/08/2019 5.31 5.2 5.47 5.43 13.820 Bán
14 [HOSE.TS4] 05/08/2019 5.6 5.31 5.65 5.31 52.900 Bán
15 [HOSE.TS4] 02/08/2019 5.51 5.51 5.7 5.7 8.330 Bán
16 [HOSE.TS4] 01/08/2019 5.56 5.52 5.7 5.55 17.190 Bán
17 [HOSE.TS4] 31/07/2019 5.9 5.56 5.9 5.85 17.530 Bán
18 [HOSE.TS4] 30/07/2019 5.92 5.71 5.92 5.9 20.610 Bán
19 [HOSE.TS4] 29/07/2019 5.95 5.95 5.95 5.95 3.000 Bán
20 [HOSE.TS4] 26/07/2019 5.8 5.76 5.9 5.9 17.260 Bán