FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 18/05/2018 7.02 6.56 7.18 7.14 88.770 Bán
2 [HOSE.TS4] 17/05/2018 7.1 6.9 7.4 6.9 66.560 Bán
3 [HOSE.TS4] 16/05/2018 7.15 6.91 7.33 7.33 104.050 Bán
4 [HOSE.TS4] 15/05/2018 7.25 7.01 7.35 7.35 96.820 Bán
5 [HOSE.TS4] 14/05/2018 7.25 7.11 7.37 7.37 59.210 Bán
6 [HOSE.TS4] 11/05/2018 7.31 7.18 7.48 7.48 95.630 Bán
7 [HOSE.TS4] 10/05/2018 7.48 7.2 7.5 7.5 57.460 Bán
8 [HOSE.TS4] 09/05/2018 7.23 7.15 7.52 7.52 88.000 Bán
9 [HOSE.TS4] 08/05/2018 7.55 7.11 7.55 7.52 118.290 Bán
10 [HOSE.TS4] 07/05/2018 7.3 7.2 7.56 7.55 111.210 Bán
11 [HOSE.TS4] 04/05/2018 7.64 7.21 7.64 7.59 41.600 Bán
12 [HOSE.TS4] 03/05/2018 7.4 7.01 7.64 7.64 108.810 Bán
13 [HOSE.TS4] 02/05/2018 7.3 7.2 7.7 7.3 122.010 Bán
14 [HOSE.TS4] 27/04/2018 7.72 7.39 7.72 7.71 44.160 Bán
15 [HOSE.TS4] 26/04/2018 7.78 7.3 7.78 7.72 84.000 Bán
16 [HOSE.TS4] 24/04/2018 7.4 7.24 7.78 7.78 165.570 Bán
17 [HOSE.TS4] 23/04/2018 7.78 7.2 7.8 7.78 73.150 Bán
18 [HOSE.TS4] 20/04/2018 7.7 7.01 7.7 7.7 78.220 Bán
19 [HOSE.TS4] 19/04/2018 7.74 7.3 7.78 7.45 123.440 Bán
20 [HOSE.TS4] 18/04/2018 7.7 7.61 7.74 7.73 65.940 Bán