FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 20/09/2018 6.66 6.2 6.9 6.89 46.190 Quá mua
2 [HOSE.TS4] 19/09/2018 6.37 6.05 6.5 6.5 45.140 Mua
3 [HOSE.TS4] 18/09/2018 6.06 6 6.38 6.37 42.460 Mua
4 [HOSE.TS4] 17/09/2018 6.14 5.9 6.4 6.4 54.000 Mua
5 [HOSE.TS4] 14/09/2018 5.85 5.85 6.14 6.14 30.540 Mua
6 [HOSE.TS4] 13/09/2018 6.16 5.78 6.16 5.84 28.700 Mua
7 [HOSE.TS4] 12/09/2018 5.4 5.39 5.76 5.76 121.770 Mua
8 [HOSE.TS4] 11/09/2018 5.3 5.12 5.39 5.39 67.540 Mua
9 [HOSE.TS4] 10/09/2018 5.45 5.12 5.45 5.4 61.050 Mua
10 [HOSE.TS4] 07/09/2018 5.29 4.95 5.4 5.4 65.420 Mua
11 [HOSE.TS4] 06/09/2018 4.85 4.82 5.18 5.18 68.330 Mua
12 [HOSE.TS4] 05/09/2018 4.84 4.8 4.96 4.85 49.650 Bán
13 [HOSE.TS4] 04/09/2018 4.85 4.81 4.98 4.98 50.420 Theo dõi
14 [HOSE.TS4] 31/08/2018 4.89 4.77 5 5 50.610 Theo dõi
15 [HOSE.TS4] 30/08/2018 4.72 4.65 4.9 4.9 41.930 Bán
16 [HOSE.TS4] 29/08/2018 4.8 4.75 4.94 4.76 46.680 Bán
17 [HOSE.TS4] 28/08/2018 4.88 4.72 4.93 4.93 40.300 Bán
18 [HOSE.TS4] 27/08/2018 4.82 4.79 4.9 4.9 48.600 Bán
19 [HOSE.TS4] 24/08/2018 4.9 4.8 4.96 4.96 38.360 Bán
20 [HOSE.TS4] 23/08/2018 4.83 4.83 4.98 4.98 41.680 Bán