FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 14/12/2017 8.13 8.13 8.13 8.13 1.000 Mua
2 [HOSE.TS4] 13/12/2017 8.12 7.44 8.13 8.13 1.780 Mua
3 [HOSE.TS4] 12/12/2017 7.44 7.28 8.3 8 32.420 Mua
4 [HOSE.TS4] 11/12/2017 7.45 7.44 7.82 7.82 6.350 Mua
5 [HOSE.TS4] 07/12/2017 7.84 7.8 8 8 18.920 Mua
6 [HOSE.TS4] 06/12/2017 7.2 7.15 7.79 7.79 16.020 Mua
7 [HOSE.TS4] 05/12/2017 7.3 7.17 7.68 7.68 2.320 Theo dõi
8 [HOSE.TS4] 04/12/2017 7.5 7.35 7.74 7.7 18.040 Theo dõi
9 [HOSE.TS4] 01/12/2017 7.41 7.4 7.9 7.9 17.090 Mua
10 [HOSE.TS4] 30/11/2017 7.44 7.44 7.95 7.95 20 Mua
11 [HOSE.TS4] 29/11/2017 7.1 7.04 8.08 7.99 31.900 Mua
12 [HOSE.TS4] 28/11/2017 7.18 7.12 7.62 7.56 18.160 Bán
13 [HOSE.TS4] 27/11/2017 7.2 7.2 7.65 7.65 9.040 Bán
14 [HOSE.TS4] 24/11/2017 7.72 7.72 7.72 7.72 50 Bán
15 [HOSE.TS4] 23/11/2017 7.57 7.57 7.68 7.68 530 Bán
16 [HOSE.TS4] 22/11/2017 7.1 7.05 7.75 7.59 4.100 Bán
17 [HOSE.TS4] 21/11/2017 7.59 7.56 7.59 7.57 300 Bán
18 [HOSE.TS4] 20/11/2017 7.12 7.12 7.8 7.8 7.020 Bán
19 [HOSE.TS4] 17/11/2017 7.84 7.65 7.85 7.65 8.260 Bán
20 [HOSE.TS4] 16/11/2017 7.95 7.3 7.95 7.64 4.240 Bán