FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 14/11/2018 7.55 7.55 8 7.7 45.850 Mua
2 [HOSE.TS4] 13/11/2018 6.98 6.73 7.59 7.54 42.100 Mua
3 [HOSE.TS4] 12/11/2018 7.01 6.75 7.1 7.1 31.200 Bán
4 [HOSE.TS4] 09/11/2018 6.98 6.8 7.18 7.18 26.810 Theo dõi
5 [HOSE.TS4] 08/11/2018 7 6.68 7.05 7.04 59.650 Bán
6 [HOSE.TS4] 07/11/2018 6.81 6.7 7.14 7 44.310 Bán
7 [HOSE.TS4] 06/11/2018 7.28 6.71 7.29 7.18 17.450 Theo dõi
8 [HOSE.TS4] 05/11/2018 7 6.71 7.17 7.17 34.250 Theo dõi
9 [HOSE.TS4] 02/11/2018 6.85 6.7 7.2 7.2 38.500 Theo dõi
10 [HOSE.TS4] 01/11/2018 6.99 6.48 7.2 7.2 36.010 Theo dõi
11 [HOSE.TS4] 31/10/2018 7.05 6.4 7.05 6.9 24.290 Bán
12 [HOSE.TS4] 30/10/2018 6.84 6.82 7.2 6.85 41.470 Bán
13 [HOSE.TS4] 29/10/2018 7.5 6.84 7.5 7.33 9.360 Bán
14 [HOSE.TS4] 26/10/2018 7.74 6.84 7.74 7.35 26.190 Bán
15 [HOSE.TS4] 25/10/2018 6.82 6.8 7.43 7.35 18.420 Bán
16 [HOSE.TS4] 24/10/2018 7.36 7.31 7.79 7.31 18.580 Bán
17 [HOSE.TS4] 23/10/2018 7.4 6.92 7.85 7.85 30.260 Bán
18 [HOSE.TS4] 22/10/2018 7.99 7.44 7.99 7.44 30.510 Bán
19 [HOSE.TS4] 19/10/2018 8 7.54 8 7.99 24.610 Mua
20 [HOSE.TS4] 18/10/2018 8.04 7.57 8.04 8 23.800 Mua