FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 17/07/2018 4.4 4.14 4.45 4.45 76.880 Quá bán
2 [HOSE.TS4] 16/07/2018 4.33 4.25 4.55 4.45 81.700 Quá bán
3 [HOSE.TS4] 13/07/2018 4.84 4.56 4.84 4.56 71.750 Quá bán
4 [HOSE.TS4] 12/07/2018 4.9 4.7 4.97 4.9 56.270 Quá bán
5 [HOSE.TS4] 11/07/2018 5.03 4.88 5.18 4.99 95.480 Quá bán
6 [HOSE.TS4] 10/07/2018 5.32 5.02 5.32 5.24 61.980 Quá bán
7 [HOSE.TS4] 09/07/2018 5.09 5.02 5.36 5.32 56.930 Bán
8 [HOSE.TS4] 06/07/2018 5.41 4.9 5.41 5.36 63.210 Bán
9 [HOSE.TS4] 05/07/2018 5 4.97 5.24 5.24 91.270 Quá bán
10 [HOSE.TS4] 04/07/2018 5.39 5.11 5.39 5.34 73.510 Quá bán
11 [HOSE.TS4] 03/07/2018 5.78 5.31 5.78 5.49 96.850 Quá bán
12 [HOSE.TS4] 02/07/2018 6.06 5.5 6.06 5.7 117.290 Quá bán
13 [HOSE.TS4] 29/06/2018 6.44 5.88 6.44 5.91 94.050 Bán
14 [HOSE.TS4] 28/06/2018 6.58 6.16 6.58 6.3 93.060 Bán
15 [HOSE.TS4] 27/06/2018 6.73 6.33 6.73 6.58 94.980 Bán
16 [HOSE.TS4] 26/06/2018 6.5 6.37 6.82 6.73 94.880 Bán
17 [HOSE.TS4] 25/06/2018 6.8 6.41 6.93 6.81 71.860 Bán
18 [HOSE.TS4] 22/06/2018 6.83 6.41 6.83 6.8 91.940 Bán
19 [HOSE.TS4] 21/06/2018 6.87 6.5 6.87 6.83 72.760 Bán
20 [HOSE.TS4] 20/06/2018 6.9 6.6 6.92 6.87 89.380 Theo dõi