FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 15/01/2019 5.83 5.81 6.29 6.29 22.680 Bán
2 [HOSE.TS4] 14/01/2019 6.09 5.68 6.14 6.14 21.450 Bán
3 [HOSE.TS4] 11/01/2019 5.99 5.96 6.4 6.06 28.920 Bán
4 [HOSE.TS4] 10/01/2019 6.03 5.96 6.43 6.39 25.390 Bán
5 [HOSE.TS4] 09/01/2019 6.69 6.21 6.69 6.4 77.880 Bán
6 [HOSE.TS4] 08/01/2019 6.6 6.43 6.8 6.67 36.070 Bán
7 [HOSE.TS4] 07/01/2019 6.61 6.57 6.94 6.91 24.380 Bán
8 [HOSE.TS4] 04/01/2019 7.12 6.48 7.13 6.95 61.100 Bán
9 [HOSE.TS4] 03/01/2019 6.76 6.74 7.19 6.96 29.120 Bán
10 [HOSE.TS4] 02/01/2019 7 6.75 7 7 25.810 Bán
11 [HOSE.TS4] 28/12/2018 6.99 6.71 7.05 7.05 24.900 Bán
12 [HOSE.TS4] 27/12/2018 6.66 6.66 7 7 25.980 Bán
13 [HOSE.TS4] 26/12/2018 7 6.55 7 6.96 21.190 Bán
14 [HOSE.TS4] 25/12/2018 7 6.55 7 6.91 23.330 Bán
15 [HOSE.TS4] 24/12/2018 6.88 6.25 7 7 26.730 Bán
16 [HOSE.TS4] 21/12/2018 6.66 6.62 6.92 6.63 21.140 Bán
17 [HOSE.TS4] 20/12/2018 6.75 6.65 7.27 6.92 25.970 Bán
18 [HOSE.TS4] 19/12/2018 7.09 7.02 7.3 7.03 24.110 Theo dõi
19 [HOSE.TS4] 18/12/2018 7.13 7.01 7.34 7.3 24.750 Mua
20 [HOSE.TS4] 17/12/2018 7.21 7.1 7.4 7.37 19.730 Mua