FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 25/06/2019 6.44 6.42 6.59 6.5 9.890 Bán
2 [HOSE.TS4] 24/06/2019 6.43 6.31 6.64 6.64 9.870 Theo dõi
3 [HOSE.TS4] 21/06/2019 6.51 6.41 6.6 6.51 11.670 Theo dõi
4 [HOSE.TS4] 20/06/2019 6.65 6.44 6.65 6.65 10.230 Theo dõi
5 [HOSE.TS4] 19/06/2019 6.65 6.5 6.65 6.65 12.390 Bán
6 [HOSE.TS4] 18/06/2019 6.6 6.53 6.72 6.72 11.600 Theo dõi
7 [HOSE.TS4] 17/06/2019 6.58 6.58 6.8 6.8 37.290 Mua
8 [HOSE.TS4] 14/06/2019 6.6 6.51 6.69 6.67 10.640 Theo dõi
9 [HOSE.TS4] 13/06/2019 6.43 6.43 6.7 6.7 32.150 Theo dõi
10 [HOSE.TS4] 12/06/2019 6.3 6.26 6.7 6.7 14.830 Theo dõi
11 [HOSE.TS4] 11/06/2019 6.42 6.36 6.6 6.38 24.460 Bán
12 [HOSE.TS4] 10/06/2019 6.52 6.3 6.69 6.69 21.310 Bán
13 [HOSE.TS4] 07/06/2019 6.6 6.46 6.79 6.7 11.370 Bán
14 [HOSE.TS4] 06/06/2019 6.69 6.42 6.79 6.7 16.350 Bán
15 [HOSE.TS4] 05/06/2019 6.53 6.4 6.7 6.69 15.930 Theo dõi
16 [HOSE.TS4] 04/06/2019 6.58 6.55 6.7 6.7 19.470 Theo dõi
17 [HOSE.TS4] 03/06/2019 6.8 6.62 6.98 6.8 28.630 Mua
18 [HOSE.TS4] 31/05/2019 6.47 6.47 7.15 7.09 23.020 Mua
19 [HOSE.TS4] 30/05/2019 6.38 6.38 6.81 6.81 36.690 Mua
20 [HOSE.TS4] 29/05/2019 6.9 6.81 6.9 6.81 74.860 Mua