FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TS4
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TS4] 22/03/2019 5.92 5.71 5.92 5.9 15.900 Bán
2 [HOSE.TS4] 21/03/2019 5.77 5.72 6 5.92 51.110 Bán
3 [HOSE.TS4] 20/03/2019 5.81 5.7 5.96 5.7 29.690 Bán
4 [HOSE.TS4] 19/03/2019 5.9 5.8 6.01 5.99 17.760 Bán
5 [HOSE.TS4] 18/03/2019 6 5.82 6 6 20.470 Bán
6 [HOSE.TS4] 15/03/2019 5.92 5.9 6.03 6.01 16.290 Bán
7 [HOSE.TS4] 14/03/2019 6.08 5.93 6.08 6.06 25.190 Bán
8 [HOSE.TS4] 13/03/2019 5.94 5.94 6.1 6.09 21.560 Bán
9 [HOSE.TS4] 12/03/2019 6.01 5.98 6.1 6.01 42.910 Bán
10 [HOSE.TS4] 11/03/2019 5.94 5.92 6.19 6.19 21.440 Bán
11 [HOSE.TS4] 08/03/2019 6 5.96 6.17 6.15 17.810 Bán
12 [HOSE.TS4] 07/03/2019 6.19 6 6.21 6.19 60.030 Bán
13 [HOSE.TS4] 06/03/2019 6.22 6 6.22 6.21 11.030 Bán
14 [HOSE.TS4] 05/03/2019 6.15 6.13 6.26 6.13 13.450 Bán
15 [HOSE.TS4] 04/03/2019 6.25 6.11 6.32 6.28 25.380 Bán
16 [HOSE.TS4] 01/03/2019 6.27 6.24 6.44 6.25 17.080 Bán
17 [HOSE.TS4] 28/02/2019 6.17 6.12 6.42 6.42 17.990 Bán
18 [HOSE.TS4] 27/02/2019 6.33 6.11 6.36 6.35 21.290 Bán
19 [HOSE.TS4] 26/02/2019 6.22 6.18 6.39 6.39 17.030 Bán
20 [HOSE.TS4] 25/02/2019 6.52 6.2 6.52 6.4 21.700 Bán