FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 19/03/2018 2.58 2.56 2.63 2.58 445.250 Mua
2 [HOSE.TSC] 16/03/2018 2.59 2.55 2.66 2.59 493.890 Mua
3 [HOSE.TSC] 15/03/2018 2.56 2.54 2.69 2.55 618.540 Theo dõi
4 [HOSE.TSC] 14/03/2018 2.53 2.5 2.62 2.55 817.780 Theo dõi
5 [HOSE.TSC] 13/03/2018 2.61 2.5 2.62 2.53 825.100 Theo dõi
6 [HOSE.TSC] 12/03/2018 2.62 2.5 2.62 2.62 602.090 Mua
7 [HOSE.TSC] 09/03/2018 2.62 2.56 2.67 2.56 153.250 Mua
8 [HOSE.TSC] 08/03/2018 2.75 2.62 2.75 2.63 1.059.670 Mua
9 [HOSE.TSC] 07/03/2018 2.45 2.43 2.62 2.62 1.325.440 Mua
10 [HOSE.TSC] 06/03/2018 2.43 2.41 2.45 2.45 299.880 Mua
11 [HOSE.TSC] 05/03/2018 2.44 2.4 2.46 2.43 754.230 Theo dõi
12 [HOSE.TSC] 02/03/2018 2.39 2.39 2.45 2.44 254.290 Mua
13 [HOSE.TSC] 01/03/2018 2.42 2.39 2.45 2.41 264.130 Theo dõi
14 [HOSE.TSC] 28/02/2018 2.45 2.42 2.47 2.42 309.290 Theo dõi
15 [HOSE.TSC] 27/02/2018 2.42 2.42 2.47 2.46 391.420 Theo dõi
16 [HOSE.TSC] 26/02/2018 2.47 2.41 2.48 2.44 379.500 Theo dõi
17 [HOSE.TSC] 23/02/2018 2.39 2.37 2.47 2.47 390.300 Theo dõi
18 [HOSE.TSC] 22/02/2018 2.45 2.36 2.5 2.39 284.890 Bán
19 [HOSE.TSC] 21/02/2018 2.41 2.41 2.45 2.45 151.410 Bán
20 [HOSE.TSC] 13/02/2018 2.33 2.33 2.41 2.4 197.990 Bán