FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 22/03/2019 1.62 1.57 1.64 1.57 32.540 Theo dõi
2 [HOSE.TSC] 21/03/2019 1.57 1.56 1.66 1.62 82.100 Mua
3 [HOSE.TSC] 20/03/2019 1.64 1.55 1.65 1.64 121.850 Mua
4 [HOSE.TSC] 19/03/2019 1.67 1.59 1.67 1.59 87.370 Mua
5 [HOSE.TSC] 18/03/2019 1.69 1.59 1.7 1.67 105.580 Mua
6 [HOSE.TSC] 15/03/2019 1.72 1.58 1.72 1.69 403.890 Mua
7 [HOSE.TSC] 14/03/2019 1.64 1.6 1.7 1.69 595.190 Mua
8 [HOSE.TSC] 13/03/2019 1.47 1.47 1.59 1.59 332.890 Mua
9 [HOSE.TSC] 12/03/2019 1.5 1.46 1.56 1.49 138.250 Mua
10 [HOSE.TSC] 11/03/2019 1.51 1.5 1.57 1.5 164.280 Mua
11 [HOSE.TSC] 08/03/2019 1.59 1.57 1.63 1.58 191.880 Mua
12 [HOSE.TSC] 07/03/2019 1.62 1.49 1.67 1.62 213.780 Quá mua
13 [HOSE.TSC] 06/03/2019 1.51 1.51 1.65 1.59 383.730 Quá mua
14 [HOSE.TSC] 05/03/2019 1.57 1.51 1.57 1.57 1.326.560 Quá mua
15 [HOSE.TSC] 04/03/2019 1.38 1.38 1.47 1.47 294.480 Quá mua
16 [HOSE.TSC] 01/03/2019 1.31 1.27 1.38 1.38 263.090 Mua
17 [HOSE.TSC] 28/02/2019 1.28 1.27 1.31 1.29 179.520 Mua
18 [HOSE.TSC] 27/02/2019 1.25 1.25 1.29 1.27 229.990 Mua
19 [HOSE.TSC] 26/02/2019 1.26 1.25 1.26 1.25 86.010 Theo dõi
20 [HOSE.TSC] 25/02/2019 1.24 1.24 1.26 1.26 203.200 Theo dõi