FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 15/12/2017 3.79 3.77 3.84 3.79 400.000 Bán
2 [HOSE.TSC] 14/12/2017 3.76 3.74 3.82 3.82 422.600 Bán
3 [HOSE.TSC] 13/12/2017 3.79 3.75 3.88 3.78 475.320 Bán
4 [HOSE.TSC] 12/12/2017 3.86 3.66 3.9 3.78 870.660 Theo dõi
5 [HOSE.TSC] 11/12/2017 3.89 3.8 3.94 3.86 410.330 Theo dõi
6 [HOSE.TSC] 08/12/2017 3.89 3.89 4.04 3.9 510.880 Theo dõi
7 [HOSE.TSC] 07/12/2017 3.92 3.89 4.1 3.89 1.073.230 Theo dõi
8 [HOSE.TSC] 06/12/2017 4.02 3.87 4.06 3.89 865.660 Theo dõi
9 [HOSE.TSC] 05/12/2017 4.11 4.02 4.24 4.04 997.850 Mua
10 [HOSE.TSC] 04/12/2017 3.99 3.94 4.18 4.12 2.227.360 Mua
11 [HOSE.TSC] 01/12/2017 3.87 3.87 3.97 3.97 1.011.560 Mua
12 [HOSE.TSC] 30/11/2017 3.94 3.85 3.97 3.97 818.200 Mua
13 [HOSE.TSC] 29/11/2017 3.99 3.92 4 3.92 779.430 Mua
14 [HOSE.TSC] 28/11/2017 4.03 3.97 4.13 3.99 1.283.010 Mua
15 [HOSE.TSC] 27/11/2017 3.76 3.76 4.04 4.03 2.091.590 Mua
16 [HOSE.TSC] 24/11/2017 3.8 3.73 3.8 3.78 518.780 Theo dõi
17 [HOSE.TSC] 23/11/2017 3.72 3.72 3.85 3.78 500.430 Mua
18 [HOSE.TSC] 22/11/2017 3.79 3.73 3.8 3.75 581.760 Mua
19 [HOSE.TSC] 21/11/2017 4.04 3.79 4.04 3.79 640.520 Mua
20 [HOSE.TSC] 20/11/2017 3.92 3.86 4.04 3.95 756.310 Mua