FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 19/07/2018 1.71 1.7 1.79 1.79 171.140 Mua
2 [HOSE.TSC] 18/07/2018 1.68 1.65 1.68 1.68 37.530 Theo dõi
3 [HOSE.TSC] 17/07/2018 1.68 1.65 1.68 1.67 48.540 Theo dõi
4 [HOSE.TSC] 16/07/2018 1.69 1.66 1.72 1.68 120.290 Bán
5 [HOSE.TSC] 13/07/2018 1.63 1.62 1.7 1.67 163.660 Bán
6 [HOSE.TSC] 12/07/2018 1.63 1.59 1.63 1.63 7.710 Bán
7 [HOSE.TSC] 11/07/2018 1.65 1.6 1.66 1.62 143.150 Bán
8 [HOSE.TSC] 10/07/2018 1.69 1.65 1.7 1.65 106.250 Bán
9 [HOSE.TSC] 09/07/2018 1.7 1.65 1.7 1.68 68.870 Bán
10 [HOSE.TSC] 06/07/2018 1.6 1.6 1.7 1.69 166.810 Bán
11 [HOSE.TSC] 05/07/2018 1.74 1.69 1.79 1.7 111.840 Bán
12 [HOSE.TSC] 04/07/2018 1.8 1.72 1.8 1.73 80.040 Bán
13 [HOSE.TSC] 03/07/2018 1.78 1.75 1.83 1.75 86.340 Bán
14 [HOSE.TSC] 02/07/2018 1.82 1.78 1.82 1.78 123.130 Bán
15 [HOSE.TSC] 29/06/2018 1.8 1.79 1.83 1.8 98.120 Bán
16 [HOSE.TSC] 28/06/2018 1.83 1.79 1.84 1.82 153.680 Bán
17 [HOSE.TSC] 27/06/2018 1.81 1.81 1.87 1.83 85.350 Bán
18 [HOSE.TSC] 26/06/2018 1.83 1.8 1.83 1.83 104.690 Bán
19 [HOSE.TSC] 25/06/2018 1.82 1.8 1.84 1.83 102.500 Bán
20 [HOSE.TSC] 22/06/2018 1.82 1.79 1.82 1.8 34.010 Bán