FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 21/11/2018 1.42 1.39 1.43 1.43 27.650 Bán
2 [HOSE.TSC] 20/11/2018 1.42 1.39 1.42 1.42 105.010 Bán
3 [HOSE.TSC] 19/11/2018 1.41 1.39 1.46 1.4 72.050 Bán
4 [HOSE.TSC] 16/11/2018 1.41 1.4 1.43 1.41 89.360 Bán
5 [HOSE.TSC] 15/11/2018 1.48 1.41 1.48 1.41 156.160 Bán
6 [HOSE.TSC] 14/11/2018 1.49 1.45 1.5 1.45 67.900 Bán
7 [HOSE.TSC] 13/11/2018 1.46 1.45 1.48 1.46 26.010 Bán
8 [HOSE.TSC] 12/11/2018 1.53 1.47 1.53 1.48 56.820 Bán
9 [HOSE.TSC] 09/11/2018 1.5 1.49 1.56 1.49 90.240 Bán
10 [HOSE.TSC] 08/11/2018 1.49 1.49 1.55 1.51 61.840 Bán
11 [HOSE.TSC] 07/11/2018 1.54 1.48 1.54 1.52 399.360 Bán
12 [HOSE.TSC] 06/11/2018 1.56 1.55 1.62 1.56 60.220 Bán
13 [HOSE.TSC] 05/11/2018 1.57 1.57 1.65 1.6 176.110 Bán
14 [HOSE.TSC] 02/11/2018 1.48 1.43 1.58 1.57 613.160 Bán
15 [HOSE.TSC] 01/11/2018 1.52 1.44 1.52 1.48 265.480 Bán
16 [HOSE.TSC] 31/10/2018 1.5 1.49 1.52 1.5 155.610 Bán
17 [HOSE.TSC] 30/10/2018 1.53 1.5 1.56 1.51 457.730 Bán
18 [HOSE.TSC] 29/10/2018 1.58 1.55 1.58 1.57 29.540 Bán
19 [HOSE.TSC] 26/10/2018 1.6 1.57 1.6 1.58 46.730 Bán
20 [HOSE.TSC] 25/10/2018 1.65 1.54 1.65 1.57 248.290 Bán