FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 13/06/2019 1.5 1.5 1.61 1.59 498.580 Mua
2 [HOSE.TSC] 12/06/2019 1.49 1.47 1.52 1.51 135.570 Mua
3 [HOSE.TSC] 11/06/2019 1.46 1.45 1.49 1.49 95.980 Mua
4 [HOSE.TSC] 10/06/2019 1.47 1.43 1.47 1.46 127.570 Mua
5 [HOSE.TSC] 07/06/2019 1.43 1.43 1.45 1.44 166.750 Theo dõi
6 [HOSE.TSC] 06/06/2019 1.45 1.42 1.45 1.44 152.930 Theo dõi
7 [HOSE.TSC] 05/06/2019 1.45 1.43 1.45 1.43 24.200 Theo dõi
8 [HOSE.TSC] 04/06/2019 1.44 1.43 1.45 1.43 43.750 Theo dõi
9 [HOSE.TSC] 03/06/2019 1.47 1.38 1.56 1.45 51.810 Mua
10 [HOSE.TSC] 31/05/2019 1.46 1.41 1.48 1.47 38.230 Mua
11 [HOSE.TSC] 30/05/2019 1.5 1.44 1.5 1.46 69.280 Mua
12 [HOSE.TSC] 29/05/2019 1.49 1.45 1.5 1.49 122.580 Mua
13 [HOSE.TSC] 28/05/2019 1.53 1.44 1.53 1.45 88.950 Mua
14 [HOSE.TSC] 27/05/2019 1.4 1.4 1.51 1.51 231.130 Mua
15 [HOSE.TSC] 24/05/2019 1.37 1.37 1.43 1.42 50.090 Mua
16 [HOSE.TSC] 23/05/2019 1.38 1.36 1.4 1.4 86.230 Theo dõi
17 [HOSE.TSC] 22/05/2019 1.4 1.37 1.4 1.4 46.680 Bán
18 [HOSE.TSC] 21/05/2019 1.4 1.38 1.4 1.4 7.420 Bán
19 [HOSE.TSC] 20/05/2019 1.4 1.38 1.43 1.4 48.470 Bán
20 [HOSE.TSC] 17/05/2019 1.41 1.39 1.45 1.4 51.660 Bán