FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 18/09/2018 1.8 1.77 1.83 1.81 180.010 Mua
2 [HOSE.TSC] 17/09/2018 1.83 1.79 1.84 1.83 143.260 Mua
3 [HOSE.TSC] 14/09/2018 1.88 1.84 1.89 1.84 53.710 Mua
4 [HOSE.TSC] 13/09/2018 1.8 1.8 1.91 1.88 826.430 Mua
5 [HOSE.TSC] 12/09/2018 1.74 1.74 1.81 1.79 401.440 Mua
6 [HOSE.TSC] 11/09/2018 1.75 1.72 1.77 1.74 140.780 Theo dõi
7 [HOSE.TSC] 10/09/2018 1.77 1.74 1.77 1.75 49.790 Mua
8 [HOSE.TSC] 07/09/2018 1.72 1.7 1.76 1.75 281.890 Mua
9 [HOSE.TSC] 06/09/2018 1.73 1.72 1.77 1.72 109.560 Theo dõi
10 [HOSE.TSC] 05/09/2018 1.79 1.73 1.79 1.75 72.510 Mua
11 [HOSE.TSC] 04/09/2018 1.7 1.7 1.84 1.76 292.540 Mua
12 [HOSE.TSC] 31/08/2018 1.73 1.7 1.73 1.72 102.640 Theo dõi
13 [HOSE.TSC] 30/08/2018 1.74 1.7 1.74 1.72 83.120 Theo dõi
14 [HOSE.TSC] 29/08/2018 1.7 1.68 1.75 1.73 136.450 Theo dõi
15 [HOSE.TSC] 28/08/2018 1.69 1.67 1.72 1.7 231.150 Bán
16 [HOSE.TSC] 27/08/2018 1.69 1.68 1.7 1.69 77.710 Bán
17 [HOSE.TSC] 24/08/2018 1.71 1.7 1.72 1.7 37.980 Bán
18 [HOSE.TSC] 23/08/2018 1.69 1.67 1.71 1.7 66.310 Bán
19 [HOSE.TSC] 22/08/2018 1.72 1.7 1.72 1.7 57.700 Bán
20 [HOSE.TSC] 21/08/2018 1.72 1.67 1.72 1.7 129.620 Bán