FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 03/01/2019 1.28 1.28 1.32 1.3 317.110 Bán
2 [HOSE.TSC] 02/01/2019 1.3 1.28 1.33 1.3 69.760 Bán
3 [HOSE.TSC] 28/12/2018 1.31 1.29 1.32 1.29 38.800 Bán
4 [HOSE.TSC] 27/12/2018 1.32 1.3 1.34 1.31 89.630 Bán
5 [HOSE.TSC] 26/12/2018 1.3 1.28 1.32 1.3 12.430 Bán
6 [HOSE.TSC] 25/12/2018 1.34 1.28 1.34 1.3 147.160 Bán
7 [HOSE.TSC] 24/12/2018 1.35 1.34 1.35 1.35 19.900 Bán
8 [HOSE.TSC] 21/12/2018 1.35 1.32 1.35 1.35 28.850 Bán
9 [HOSE.TSC] 20/12/2018 1.35 1.33 1.35 1.33 40.090 Bán
10 [HOSE.TSC] 19/12/2018 1.39 1.34 1.39 1.34 74.740 Bán
11 [HOSE.TSC] 18/12/2018 1.39 1.37 1.39 1.38 53.340 Bán
12 [HOSE.TSC] 17/12/2018 1.4 1.38 1.4 1.39 30.190 Bán
13 [HOSE.TSC] 14/12/2018 1.4 1.39 1.4 1.4 42.010 Theo dõi
14 [HOSE.TSC] 13/12/2018 1.4 1.39 1.41 1.4 58.190 Bán
15 [HOSE.TSC] 12/12/2018 1.4 1.4 1.41 1.4 21.510 Bán
16 [HOSE.TSC] 11/12/2018 1.4 1.39 1.41 1.41 10.430 Theo dõi
17 [HOSE.TSC] 10/12/2018 1.4 1.4 1.41 1.41 46.160 Theo dõi
18 [HOSE.TSC] 07/12/2018 1.42 1.39 1.42 1.41 50.080 Theo dõi
19 [HOSE.TSC] 06/12/2018 1.39 1.39 1.42 1.41 72.500 Theo dõi
20 [HOSE.TSC] 05/12/2018 1.42 1.39 1.42 1.4 14.540 Bán