FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TSC] 25/05/2018 1.94 1.88 1.94 1.9 74.650 Bán
2 [HOSE.TSC] 24/05/2018 1.94 1.92 1.95 1.92 83.790 Bán
3 [HOSE.TSC] 23/05/2018 1.96 1.9 1.96 1.94 169.040 Bán
4 [HOSE.TSC] 22/05/2018 1.97 1.9 1.99 1.95 218.960 Bán
5 [HOSE.TSC] 21/05/2018 2.03 1.99 2.03 1.99 112.380 Theo dõi
6 [HOSE.TSC] 18/05/2018 2.03 2 2.03 2 41.590 Theo dõi
7 [HOSE.TSC] 17/05/2018 2.02 2 2.04 2.02 102.020 Theo dõi
8 [HOSE.TSC] 16/05/2018 2.03 2 2.04 2.01 167.930 Theo dõi
9 [HOSE.TSC] 15/05/2018 2.07 2 2.07 2.03 206.350 Theo dõi
10 [HOSE.TSC] 14/05/2018 2.08 2.03 2.09 2.04 107.120 Bán
11 [HOSE.TSC] 11/05/2018 2.08 2.05 2.08 2.08 99.010 Theo dõi
12 [HOSE.TSC] 10/05/2018 2.1 2.03 2.1 2.08 61.470 Theo dõi
13 [HOSE.TSC] 09/05/2018 2.13 2.07 2.13 2.08 86.370 Theo dõi
14 [HOSE.TSC] 08/05/2018 2 1.98 2.11 2.1 346.490 Bán
15 [HOSE.TSC] 07/05/2018 1.98 1.98 2 2 65.410 Bán
16 [HOSE.TSC] 04/05/2018 1.99 1.95 1.99 1.98 131.480 Bán
17 [HOSE.TSC] 03/05/2018 1.95 1.93 1.99 1.98 110.620 Bán
18 [HOSE.TSC] 02/05/2018 1.95 1.95 2 1.95 205.940 Bán
19 [HOSE.TSC] 27/04/2018 2.03 1.95 2.04 1.95 373.860 Bán
20 [HOSE.TSC] 26/04/2018 2.17 2.03 2.17 2.03 181.770 Bán