FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TTB] 22/03/2019 22.05 22.05 22.15 22.1 127.680 Bán
2 [HOSE.TTB] 21/03/2019 21.95 21.95 22.2 22.05 208.890 Bán
3 [HOSE.TTB] 20/03/2019 22 21.9 22 21.95 140.550 Bán
4 [HOSE.TTB] 19/03/2019 22.05 22 22.05 22.05 174.670 Bán
5 [HOSE.TTB] 18/03/2019 22.05 22 22.2 22.1 200.620 Bán
6 [HOSE.TTB] 15/03/2019 22.2 22.05 22.3 22.05 206.000 Bán
7 [HOSE.TTB] 14/03/2019 22.5 22.25 22.5 22.25 103.770 Bán
8 [HOSE.TTB] 13/03/2019 22.5 22.5 22.7 22.55 182.100 Theo dõi
9 [HOSE.TTB] 12/03/2019 22.35 22.35 22.55 22.5 263.920 Theo dõi
10 [HOSE.TTB] 11/03/2019 22.3 22 22.35 22.35 471.530 Bán
11 [HOSE.TTB] 08/03/2019 22.45 22.2 22.45 22.3 132.980 Bán
12 [HOSE.TTB] 07/03/2019 22.5 22.4 22.6 22.5 150.680 Bán
13 [HOSE.TTB] 06/03/2019 22.2 22.1 22.45 22.45 178.580 Bán
14 [HOSE.TTB] 05/03/2019 22.8 22.3 22.8 22.35 192.890 Bán
15 [HOSE.TTB] 04/03/2019 22.95 22.7 22.95 22.8 160.190 Theo dõi
16 [HOSE.TTB] 01/03/2019 22.85 22.85 23.2 23 256.710 Mua
17 [HOSE.TTB] 28/02/2019 22.5 22.4 22.95 22.85 359.720 Theo dõi
18 [HOSE.TTB] 27/02/2019 22.45 22.4 22.5 22.5 159.640 Bán
19 [HOSE.TTB] 26/02/2019 22.6 22.35 22.6 22.45 221.670 Bán
20 [HOSE.TTB] 25/02/2019 22.6 22.45 22.7 22.6 270.460 Bán