FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TV1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TV1] 12/02/2018 18.1 17.95 18.2 18.2 1.230 Mua
2 [HOSE.TV1] 09/02/2018 17.9 16.7 17.9 17.75 620 Theo dõi
3 [HOSE.TV1] 08/02/2018 18 17.25 18.4 17.85 8.640 Mua
4 [HOSE.TV1] 06/02/2018 17.8 18.5 18.5 18.5 10 Mua
5 [HOSE.TV1] 05/02/2018 17.8 16.8 19.25 17.8 640 Mua
6 [HOSE.TV1] 31/01/2018 17.1 17 18.4 18 840 Mua
7 [HOSE.TV1] 30/01/2018 17 17 17.5 17.5 2.970 Bán
8 [HOSE.TV1] 25/01/2018 18.1 16.6 18.1 17.5 680 Bán
9 [HOSE.TV1] 22/01/2018 17.8 17.8 17.8 17.8 10 Mua
10 [HOSE.TV1] 19/01/2018 18 16.65 18 16.7 340 Bán
11 [HOSE.TV1] 18/01/2018 17 17 17.45 17.45 2.010 Theo dõi
12 [HOSE.TV1] 17/01/2018 17.5 17.5 17.8 17.8 1.870 Mua
13 [HOSE.TV1] 16/01/2018 17.1 17 17.75 17.5 58.910 Bán
14 [HOSE.TV1] 15/01/2018 17.25 17.25 17.9 17.9 1.170 Theo dõi
15 [HOSE.TV1] 12/01/2018 17.5 18.5 18.5 18.5 10 Mua
16 [HOSE.TV1] 11/01/2018 17 16.75 17.6 17.5 15.190 Bán
17 [HOSE.TV1] 09/01/2018 17.1 17.1 18 18 9.290 Theo dõi
18 [HOSE.TV1] 08/01/2018 18 17.2 18.25 17.2 4.420 Bán
19 [HOSE.TV1] 05/01/2018 17 17 17.7 17.5 2.100 Bán
20 [HOSE.TV1] 04/01/2018 18 17 18 17 3.150 Bán