FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TV1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TV1] 18/05/2018 15.5 13.8 15.5 13.8 2.180 Bán
2 [HOSE.TV1] 17/05/2018 13.05 13 14.8 14.8 9.490 Bán
3 [HOSE.TV1] 16/05/2018 13.3 13.15 14 13.95 23.920 Bán
4 [HOSE.TV1] 15/05/2018 15 13.6 15 14 100 Bán
5 [HOSE.TV1] 14/05/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 70 Bán
6 [HOSE.TV1] 11/05/2018 15.65 15.65 15.65 15.65 10 Bán
7 [HOSE.TV1] 10/05/2018 15.65 15.65 15.65 15.65 10 Theo dõi
8 [HOSE.TV1] 09/05/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 10 Mua
9 [HOSE.TV1] 08/05/2018 16 16 16 16 10 Bán
10 [HOSE.TV1] 03/05/2018 14.8 14.8 16 15.9 7.740 Bán
11 [HOSE.TV1] 02/05/2018 15 13.95 16 15.8 6.350 Bán
12 [HOSE.TV1] 27/04/2018 13.5 13.4 15.2 15 3.460 Bán
13 [HOSE.TV1] 26/04/2018 14.5 14.4 14.5 14.4 10.240 Bán
14 [HOSE.TV1] 24/04/2018 15.95 14.85 15.95 15.45 4.750 Bán
15 [HOSE.TV1] 23/04/2018 17.1 15.95 15.95 15.95 110 Bán
16 [HOSE.TV1] 20/04/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 1.000 Mua
17 [HOSE.TV1] 19/04/2018 17.2 16 17.2 17.1 320 Mua
18 [HOSE.TV1] 18/04/2018 16.3 16.3 16.3 16.3 310 Bán
19 [HOSE.TV1] 17/04/2018 17.5 17.4 17.5 17.5 510 Mua
20 [HOSE.TV1] 16/04/2018 15.75 15.75 16.8 16.8 1.170 Bán