FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVB] 18/10/2018 29.1 28.1 29.1 28.3 49.350 Mua
2 [HOSE.TVB] 17/10/2018 28.8 28 29 28.8 59.550 Mua
3 [HOSE.TVB] 16/10/2018 27.9 27.9 28.5 28.15 55.900 Theo dõi
4 [HOSE.TVB] 15/10/2018 27.7 26.9 28.1 27.9 61.920 Theo dõi
5 [HOSE.TVB] 12/10/2018 27.55 27.3 28.1 27.7 57.780 Bán
6 [HOSE.TVB] 11/10/2018 27.55 26 27.6 27.55 41.610 Bán
7 [HOSE.TVB] 10/10/2018 27.5 27 27.95 27.95 59.600 Bán
8 [HOSE.TVB] 09/10/2018 27.5 27.1 27.9 27.9 54.480 Bán
9 [HOSE.TVB] 08/10/2018 28.05 27.8 28.25 27.9 46.350 Bán
10 [HOSE.TVB] 05/10/2018 28.5 28 28.65 28.2 48.050 Bán
11 [HOSE.TVB] 04/10/2018 28.5 28.5 28.8 28.8 56.880 Theo dõi
12 [HOSE.TVB] 03/10/2018 28.15 28.15 28.7 28.6 53.670 Theo dõi
13 [HOSE.TVB] 02/10/2018 28.25 28.1 28.5 28.4 42.130 Theo dõi
14 [HOSE.TVB] 01/10/2018 28.6 28.3 28.7 28.4 45.030 Theo dõi
15 [HOSE.TVB] 28/09/2018 29.5 28.6 29.5 28.6 46.300 Mua
16 [HOSE.TVB] 27/09/2018 29 28.9 29.7 29 51.420 Mua
17 [HOSE.TVB] 26/09/2018 29 28.95 29.5 29.2 58.580 Mua
18 [HOSE.TVB] 25/09/2018 29.1 28.9 29.5 29.1 64.610 Mua
19 [HOSE.TVB] 24/09/2018 29.4 29.15 29.95 29.4 55.580 Mua
20 [HOSE.TVB] 21/09/2018 29 29 29.95 29.5 82.740 Mua