FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVB] 16/08/2018 26.35 26.1 27.1 26.5 59.690 Mua
2 [HOSE.TVB] 15/08/2018 26.55 26.45 26.8 26.45 68.300 Mua
3 [HOSE.TVB] 14/08/2018 27.05 26.8 27.15 26.8 58.580 Mua
4 [HOSE.TVB] 13/08/2018 26.6 26 27.35 27.2 90.230 Mua
5 [HOSE.TVB] 10/08/2018 26.4 26.4 27.3 26.9 74.880 Mua
6 [HOSE.TVB] 09/08/2018 26.3 26.3 27 26.6 101.170 Mua
7 [HOSE.TVB] 08/08/2018 25.5 25.4 26.3 26.2 88.220 Mua
8 [HOSE.TVB] 07/08/2018 25.5 25 25.85 25.8 83.270 Mua
9 [HOSE.TVB] 06/08/2018 25.45 25 25.5 25.35 68.480 Theo dõi
10 [HOSE.TVB] 03/08/2018 25.3 24.9 25.4 25.4 68.440 Theo dõi
11 [HOSE.TVB] 02/08/2018 25.9 25.1 25.9 25.3 61.530 Theo dõi
12 [HOSE.TVB] 01/08/2018 26.6 26.4 27.4 26.4 109.660 Mua
13 [HOSE.TVB] 30/07/2018 25.8 25.65 26.2 26.2 111.880 Mua
14 [HOSE.TVB] 27/07/2018 25.3 25.3 25.8 25.5 82.290 Mua
15 [HOSE.TVB] 26/07/2018 25.2 24.9 25.3 25.3 69.370 Mua
16 [HOSE.TVB] 25/07/2018 25.3 25.05 25.7 25.2 77.020 Mua
17 [HOSE.TVB] 24/07/2018 25.5 25 25.6 25.45 66.780 Mua
18 [HOSE.TVB] 23/07/2018 25.5 25.4 25.85 25.5 76.400 Mua
19 [HOSE.TVB] 20/07/2018 25.4 25 25.65 25.4 87.910 Mua
20 [HOSE.TVB] 19/07/2018 25.4 25 25.65 25.3 83.570 Mua