FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVB] 14/12/2018 29.65 29.5 29.8 29.7 61.650 Theo dõi
2 [HOSE.TVB] 13/12/2018 29.55 29.5 29.8 29.75 60.720 Bán
3 [HOSE.TVB] 12/12/2018 29.35 29.35 29.65 29.65 55.000 Bán
4 [HOSE.TVB] 11/12/2018 29.2 28.95 29.4 29.35 54.580 Bán
5 [HOSE.TVB] 10/12/2018 29.9 29.3 29.9 29.3 62.260 Bán
6 [HOSE.TVB] 07/12/2018 30.2 29.95 30.2 29.95 48.910 Bán
7 [HOSE.TVB] 06/12/2018 31 30 31 30.2 57.030 Theo dõi
8 [HOSE.TVB] 05/12/2018 29.9 29.8 30.4 30.3 64.100 Theo dõi
9 [HOSE.TVB] 04/12/2018 29.95 29.6 30.05 30 68.280 Theo dõi
10 [HOSE.TVB] 03/12/2018 29.3 29.3 30.1 29.9 76.150 Bán
11 [HOSE.TVB] 28/11/2018 30 29.5 30 29.5 62.530 Bán
12 [HOSE.TVB] 27/11/2018 29.8 29.75 30 29.9 73.340 Bán
13 [HOSE.TVB] 26/11/2018 30.1 29.8 30.1 29.8 49.410 Bán
14 [HOSE.TVB] 23/11/2018 30.45 30 30.45 30 64.520 Theo dõi
15 [HOSE.TVB] 22/11/2018 30.7 30.1 30.75 30.5 60.320 Mua
16 [HOSE.TVB] 21/11/2018 30.2 30.1 30.7 30.7 60.900 Mua
17 [HOSE.TVB] 20/11/2018 30.6 30.2 30.6 30.4 48.450 Mua
18 [HOSE.TVB] 19/11/2018 31.25 30.4 31.25 30.6 58.270 Mua
19 [HOSE.TVB] 16/11/2018 30.5 30.05 30.95 30.9 72.530 Mua
20 [HOSE.TVB] 15/11/2018 30.7 30.6 31.1 30.9 77.200 Mua