FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVB] 22/03/2019 18.7 18.65 19 18.9 110.500 Bán
2 [HOSE.TVB] 21/03/2019 19 18.65 19.2 18.65 121.670 Bán
3 [HOSE.TVB] 20/03/2019 19.6 19 19.6 19 142.850 Bán
4 [HOSE.TVB] 19/03/2019 19.7 19.05 19.7 19.5 99.790 Bán
5 [HOSE.TVB] 18/03/2019 20.05 19.5 20.25 19.5 166.200 Bán
6 [HOSE.TVB] 15/03/2019 20.35 20 20.45 20 191.720 Bán
7 [HOSE.TVB] 14/03/2019 20.7 20.1 20.7 20.3 105.620 Bán
8 [HOSE.TVB] 13/03/2019 20.8 19.9 20.8 20.6 154.700 Theo dõi
9 [HOSE.TVB] 12/03/2019 20.4 20.4 21 20.6 228.430 Theo dõi
10 [HOSE.TVB] 11/03/2019 20.3 20.3 20.8 20.4 193.160 Theo dõi
11 [HOSE.TVB] 08/03/2019 20.2 19.8 20.2 20.15 162.630 Theo dõi
12 [HOSE.TVB] 07/03/2019 20.2 20.05 20.65 20.2 133.080 Theo dõi
13 [HOSE.TVB] 06/03/2019 20.7 20.1 20.7 20.6 167.340 Theo dõi
14 [HOSE.TVB] 05/03/2019 21.1 20.7 21.35 20.8 108.580 Theo dõi
15 [HOSE.TVB] 04/03/2019 21.6 21.35 21.8 21.35 167.520 Mua
16 [HOSE.TVB] 01/03/2019 20.9 20.9 21.85 21.5 157.710 Mua
17 [HOSE.TVB] 28/02/2019 21 21 21.5 21.1 232.440 Theo dõi
18 [HOSE.TVB] 27/02/2019 20.85 20.85 21.6 21 236.190 Theo dõi
19 [HOSE.TVB] 26/02/2019 20 20 21.25 20.7 273.120 Theo dõi
20 [HOSE.TVB] 25/02/2019 20.45 20 20.75 20 196.220 Bán