FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 15/12/2017 10.35 10.35 10.55 10.35 57.500 Mua
2 [HOSE.TVS] 14/12/2017 9.66 9.66 10.35 10.35 99.060 Mua
3 [HOSE.TVS] 13/12/2017 9.7 9.7 9.7 9.7 37.680 Mua
4 [HOSE.TVS] 12/12/2017 9.7 9.6 9.7 9.7 50.780 Mua
5 [HOSE.TVS] 11/12/2017 9.7 9.7 9.7 9.7 3.500 Mua
6 [HOSE.TVS] 08/12/2017 9.87 9.7 9.88 9.7 9.420 Mua
7 [HOSE.TVS] 07/12/2017 9.7 9.66 9.8 9.71 69.090 Mua
8 [HOSE.TVS] 06/12/2017 9.7 9.63 9.8 9.64 38.730 Theo dõi
9 [HOSE.TVS] 05/12/2017 9.75 9.63 9.79 9.63 24.190 Theo dõi
10 [HOSE.TVS] 04/12/2017 9.6 9.6 9.79 9.7 51.980 Mua
11 [HOSE.TVS] 01/12/2017 9.66 9.66 9.7 9.7 20 Mua
12 [HOSE.TVS] 30/11/2017 9.7 9.6 9.85 9.7 19.900 Mua
13 [HOSE.TVS] 29/11/2017 9.54 9.5 9.8 9.63 54.830 Mua
14 [HOSE.TVS] 28/11/2017 9.6 9.53 9.61 9.53 23.570 Mua
15 [HOSE.TVS] 27/11/2017 9.5 9.5 9.64 9.62 29.700 Mua
16 [HOSE.TVS] 23/11/2017 9.3 9.3 9.65 9.65 4.000 Mua
17 [HOSE.TVS] 22/11/2017 9.5 9.5 9.5 9.5 5.730 Mua
18 [HOSE.TVS] 21/11/2017 9.5 9.4 9.5 9.5 10.670 Mua
19 [HOSE.TVS] 20/11/2017 9.4 9 9.4 9.4 27.130 Theo dõi
20 [HOSE.TVS] 17/11/2017 9.3 9.3 9.89 9.5 2.340 Theo dõi