FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 20/09/2018 13.7 13.5 13.7 13.5 1.780 Theo dõi
2 [HOSE.TVS] 19/09/2018 13.7 13.5 13.7 13.7 1.520 Theo dõi
3 [HOSE.TVS] 17/09/2018 13.8 13.7 13.8 13.7 3.000 Theo dõi
4 [HOSE.TVS] 14/09/2018 13.9 13.85 13.95 13.95 32.820 Mua
5 [HOSE.TVS] 13/09/2018 13.6 13.6 14 14 5.870 Mua
6 [HOSE.TVS] 12/09/2018 13.8 13.7 13.9 13.85 12.630 Mua
7 [HOSE.TVS] 11/09/2018 13.6 13.6 13.8 13.8 66.640 Mua
8 [HOSE.TVS] 10/09/2018 13 13 13.6 13.6 9.880 Mua
9 [HOSE.TVS] 07/09/2018 13 13 13.6 13.6 7.210 Mua
10 [HOSE.TVS] 06/09/2018 13.8 13.6 13.8 13.7 10.660 Mua
11 [HOSE.TVS] 05/09/2018 13.85 13.5 13.85 13.5 20.230 Mua
12 [HOSE.TVS] 04/09/2018 13.5 13.5 13.6 13.6 9.800 Mua
13 [HOSE.TVS] 31/08/2018 13.7 13.2 14.05 13.3 58.000 Theo dõi
14 [HOSE.TVS] 30/08/2018 13.2 13.1 13.5 13.15 13.820 Theo dõi
15 [HOSE.TVS] 29/08/2018 13.3 13.3 13.6 13.6 6.010 Mua
16 [HOSE.TVS] 28/08/2018 13.2 13 13.65 13.65 14.860 Mua
17 [HOSE.TVS] 27/08/2018 13.4 13.4 13.6 13.6 74.720 Theo dõi
18 [HOSE.TVS] 24/08/2018 13 12.8 13.4 13.4 2.010 Bán
19 [HOSE.TVS] 22/08/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 1.000 Bán
20 [HOSE.TVS] 21/08/2018 12.7 12.3 13.2 13.2 4.990 Bán