FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 13/07/2018 14.4 14.4 14.45 14.45 160 Theo dõi
2 [HOSE.TVS] 12/07/2018 14.45 14 14.45 14.45 5.090 Theo dõi
3 [HOSE.TVS] 11/07/2018 14.4 13.7 14.4 14.35 27.590 Theo dõi
4 [HOSE.TVS] 10/07/2018 14 13.55 14 14 1.490 Bán
5 [HOSE.TVS] 09/07/2018 13.8 13.2 13.85 13.85 11.020 Theo dõi
6 [HOSE.TVS] 06/07/2018 13.8 13.4 13.8 13.8 24.510 Theo dõi
7 [HOSE.TVS] 05/07/2018 13.9 13.4 14.4 14.4 13.720 Mua
8 [HOSE.TVS] 04/07/2018 14.5 13.8 14.5 14.4 16.320 Mua
9 [HOSE.TVS] 03/07/2018 14.2 14.2 14.8 14.8 2.120 Mua
10 [HOSE.TVS] 02/07/2018 14.5 13.8 14.5 14.5 4.120 Mua
11 [HOSE.TVS] 29/06/2018 14.85 14 14.85 14.8 3.840 Mua
12 [HOSE.TVS] 28/06/2018 14.95 14.15 15 14.85 8.970 Mua
13 [HOSE.TVS] 27/06/2018 14.55 14.5 15 15 2.600 Mua
14 [HOSE.TVS] 26/06/2018 15.1 13.85 15.4 15.4 71.260 Mua
15 [HOSE.TVS] 25/06/2018 13.7 13.55 14.4 14.4 18.560 Mua
16 [HOSE.TVS] 22/06/2018 13.5 13.5 13.8 13.5 18.420 Mua
17 [HOSE.TVS] 21/06/2018 13.2 13.05 13.5 13.5 25.400 Theo dõi
18 [HOSE.TVS] 20/06/2018 13.45 13 13.45 13.35 13.940 Bán
19 [HOSE.TVS] 19/06/2018 13.45 12.6 13.45 12.6 8.050 Bán
20 [HOSE.TVS] 18/06/2018 13.6 12.8 13.6 13.45 770 Theo dõi