FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 25/05/2018 13.1 13.05 13.4 13.4 2.650 Theo dõi
2 [HOSE.TVS] 23/05/2018 12.8 12.8 13.1 13.1 610 Bán
3 [HOSE.TVS] 22/05/2018 12.6 12.5 13.1 13.1 27.230 Bán
4 [HOSE.TVS] 21/05/2018 12.6 12.6 13.1 13.1 1.200 Bán
5 [HOSE.TVS] 18/05/2018 13.2 12.9 13.2 13.15 5.430 Bán
6 [HOSE.TVS] 17/05/2018 13.1 12.95 13.1 13 19.420 Bán
7 [HOSE.TVS] 16/05/2018 13 13 13.1 13 11.920 Bán
8 [HOSE.TVS] 15/05/2018 13.1 13 13.55 13.55 13.260 Bán
9 [HOSE.TVS] 11/05/2018 13.1 13.1 13.6 13.6 670 Bán
10 [HOSE.TVS] 10/05/2018 13.1 13 13.45 13.45 13.320 Bán
11 [HOSE.TVS] 09/05/2018 12.9 12.9 13.5 13.45 15.240 Bán
12 [HOSE.TVS] 08/05/2018 13.75 13.7 13.75 13.7 1.110 Bán
13 [HOSE.TVS] 07/05/2018 13.6 13.1 13.75 13.75 5.190 Bán
14 [HOSE.TVS] 04/05/2018 13.8 13.5 13.8 13.8 3.210 Theo dõi
15 [HOSE.TVS] 03/05/2018 13.3 13 13.8 13.8 128.200 Bán
16 [HOSE.TVS] 02/05/2018 13.8 13.5 13.8 13.8 50.860 Bán
17 [HOSE.TVS] 27/04/2018 13.55 13.5 13.8 13.6 44.330 Bán
18 [HOSE.TVS] 26/04/2018 14.2 13.3 14.2 13.9 55.160 Theo dõi
19 [HOSE.TVS] 24/04/2018 13 13 14.4 14 41.690 Theo dõi
20 [HOSE.TVS] 23/04/2018 13.6 13.25 14 13.6 99.060 Theo dõi