FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 22/03/2019 14.3 13.8 14.5 14.5 84.750 Mua
2 [HOSE.TVS] 21/03/2019 14.6 13.8 14.6 14.55 143.230 Mua
3 [HOSE.TVS] 20/03/2019 14.5 14.25 14.6 14.6 14.100 Mua
4 [HOSE.TVS] 19/03/2019 14.35 13.8 14.6 14.6 133.180 Mua
5 [HOSE.TVS] 18/03/2019 14.1 14.1 14.65 14.6 39.010 Mua
6 [HOSE.TVS] 15/03/2019 14.6 14.05 14.6 14.6 21.640 Mua
7 [HOSE.TVS] 14/03/2019 14.6 14.25 14.6 14.6 4.520 Mua
8 [HOSE.TVS] 13/03/2019 14.45 14.15 14.6 14.6 11.660 Mua
9 [HOSE.TVS] 12/03/2019 14 13.8 14.9 14.5 56.920 Mua
10 [HOSE.TVS] 11/03/2019 14.4 13.8 14.6 14.6 650.840 Mua
11 [HOSE.TVS] 08/03/2019 14.3 13.8 14.4 14.4 29.000 Mua
12 [HOSE.TVS] 07/03/2019 14 13.8 14.2 14 15.080 Bán
13 [HOSE.TVS] 06/03/2019 14.2 13.9 14.25 14.25 540 Mua
14 [HOSE.TVS] 05/03/2019 13.8 13.8 14.4 13.85 260 Bán
15 [HOSE.TVS] 04/03/2019 14.3 14.3 14.3 14.3 230 Theo dõi
16 [HOSE.TVS] 01/03/2019 14.15 13.75 14.85 14.1 630 Bán
17 [HOSE.TVS] 28/02/2019 13.75 13.7 14 13.9 49.840 Bán
18 [HOSE.TVS] 27/02/2019 14.05 13.75 14.35 14.35 59.860 Theo dõi
19 [HOSE.TVS] 26/02/2019 14.4 13.9 14.4 14.4 13.280 Mua
20 [HOSE.TVS] 25/02/2019 14.4 14.35 14.5 14.4 9.530 Mua