FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 07/12/2018 13.7 13.7 13.8 13.8 1.050 Mua
2 [HOSE.TVS] 06/12/2018 13.5 13.3 13.7 13.7 18.050 Mua
3 [HOSE.TVS] 05/12/2018 13 13 13.7 13.7 21.840 Mua
4 [HOSE.TVS] 04/12/2018 13.2 12.65 13.7 13.6 7.820 Mua
5 [HOSE.TVS] 03/12/2018 13.85 13.3 13.85 13.55 7.790 Theo dõi
6 [HOSE.TVS] 27/11/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 1.000 Bán
7 [HOSE.TVS] 26/11/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 22.620 Bán
8 [HOSE.TVS] 23/11/2018 13.4 13.4 13.6 13.4 60.580 Bán
9 [HOSE.TVS] 22/11/2018 13.45 13.4 13.45 13.4 22.500 Bán
10 [HOSE.TVS] 21/11/2018 13.5 13.4 13.6 13.45 104.790 Theo dõi
11 [HOSE.TVS] 20/11/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 30 Mua
12 [HOSE.TVS] 19/11/2018 13 13 13.7 13.7 2.060 Mua
13 [HOSE.TVS] 14/11/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 10 Mua
14 [HOSE.TVS] 13/11/2018 13.5 13.5 13.6 13.5 1.500 Mua
15 [HOSE.TVS] 12/11/2018 13.75 13.5 13.8 13.5 25.020 Mua
16 [HOSE.TVS] 08/11/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
17 [HOSE.TVS] 07/11/2018 13.75 13.75 13.75 13.75 160 Mua
18 [HOSE.TVS] 06/11/2018 13.5 13.5 13.8 13.6 31.430 Mua
19 [HOSE.TVS] 05/11/2018 13.75 13.6 13.75 13.6 5.300 Mua
20 [HOSE.TVS] 02/11/2018 13.4 13.4 13.9 13.6 55.730 Mua