FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVS] 23/03/2018 12.6 12.6 13 13 11.850 Bán
2 [HOSE.TVS] 22/03/2018 12.75 12.7 13.2 13.2 27.640 Mua
3 [HOSE.TVS] 21/03/2018 12.85 12.75 13.1 12.9 27.290 Theo dõi
4 [HOSE.TVS] 20/03/2018 13.25 12.8 13.25 13 25.810 Mua
5 [HOSE.TVS] 19/03/2018 13.15 13 13.3 13.15 67.350 Mua
6 [HOSE.TVS] 16/03/2018 13 12.8 13 13 14.500 Mua
7 [HOSE.TVS] 15/03/2018 13.15 12.85 13.15 13 23.060 Mua
8 [HOSE.TVS] 14/03/2018 13.2 12.8 13.2 12.8 8.450 Theo dõi
9 [HOSE.TVS] 13/03/2018 13.1 12.8 13.2 13.2 27.810 Mua
10 [HOSE.TVS] 12/03/2018 13.25 13 13.4 13.25 73.070 Mua
11 [HOSE.TVS] 09/03/2018 13.2 13.2 13.3 13.3 43.730 Mua
12 [HOSE.TVS] 08/03/2018 13 12.95 13.2 13.2 115.230 Mua
13 [HOSE.TVS] 07/03/2018 12.8 12.7 13.1 13.1 43.020 Mua
14 [HOSE.TVS] 06/03/2018 12.7 12.6 12.8 12.8 7.640 Mua
15 [HOSE.TVS] 05/03/2018 12.5 12.5 12.85 12.7 29.520 Mua
16 [HOSE.TVS] 02/03/2018 12.5 12.5 12.6 12.5 13.770 Theo dõi
17 [HOSE.TVS] 01/03/2018 12.55 12.5 12.75 12.55 88.500 Mua
18 [HOSE.TVS] 28/02/2018 12.5 12.5 12.8 12.8 125.500 Mua
19 [HOSE.TVS] 27/02/2018 12.6 12.6 12.95 12.85 36.120 Mua
20 [HOSE.TVS] 26/02/2018 12.85 12.8 13 12.95 34.510 Mua