FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVT] 18/09/2018 20.7 20.7 21.25 21.25 27.940 Mua
2 [HOSE.TVT] 17/09/2018 20.25 20.2 20.35 20.3 14.210 Mua
3 [HOSE.TVT] 14/09/2018 20.2 20.2 20.2 20.2 10 Mua
4 [HOSE.TVT] 13/09/2018 20.3 20.3 20.7 20.7 2.100 Mua
5 [HOSE.TVT] 12/09/2018 20.9 20.1 20.9 20.2 30.940 Mua
6 [HOSE.TVT] 11/09/2018 20.5 20 20.65 20 26.060 Mua
7 [HOSE.TVT] 10/09/2018 20 19.9 20.6 20 34.240 Mua
8 [HOSE.TVT] 07/09/2018 19.85 19.7 20.2 19.9 2.060 Mua
9 [HOSE.TVT] 05/09/2018 19.8 19.6 19.9 19.9 4.000 Mua
10 [HOSE.TVT] 04/09/2018 20 19.6 20.5 19.8 27.330 Mua
11 [HOSE.TVT] 31/08/2018 19.95 19.75 19.95 19.75 5.310 Mua
12 [HOSE.TVT] 30/08/2018 20 19.8 20 19.8 1.200 Mua
13 [HOSE.TVT] 29/08/2018 19.95 19.55 20.3 19.8 4.660 Mua
14 [HOSE.TVT] 27/08/2018 19.85 19.8 19.95 19.95 5.970 Mua
15 [HOSE.TVT] 24/08/2018 19.9 19.8 19.95 19.85 4.950 Mua
16 [HOSE.TVT] 23/08/2018 19.9 19.85 19.9 19.85 1.180 Mua
17 [HOSE.TVT] 22/08/2018 19.65 19.6 19.7 19.7 1.700 Theo dõi
18 [HOSE.TVT] 21/08/2018 19.6 19.5 19.8 19.55 15.280 Bán
19 [HOSE.TVT] 20/08/2018 19.6 19.5 20 19.5 21.320 Bán
20 [HOSE.TVT] 17/08/2018 19.85 19.4 19.9 19.5 3.110 Bán