FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TVT] 18/05/2018 20.55 20.55 20.65 20.55 2.750 Bán
2 [HOSE.TVT] 17/05/2018 20.5 20.5 20.9 20.55 8.200 Bán
3 [HOSE.TVT] 16/05/2018 20.75 20.75 21.9 21.9 30.810 Mua
4 [HOSE.TVT] 15/05/2018 20.8 20.8 20.8 20.8 13.100 Bán
5 [HOSE.TVT] 11/05/2018 20.05 20.05 20.85 20.8 10.720 Bán
6 [HOSE.TVT] 10/05/2018 20.5 20.5 20.5 20.5 11.260 Bán
7 [HOSE.TVT] 09/05/2018 21 20.5 21 20.9 5.390 Bán
8 [HOSE.TVT] 08/05/2018 20.5 20.1 20.95 20.95 890 Bán
9 [HOSE.TVT] 07/05/2018 20.5 20.3 20.5 20.3 1.170 Bán
10 [HOSE.TVT] 04/05/2018 21.2 21.2 21.2 21.2 30 Bán
11 [HOSE.TVT] 03/05/2018 20.6 20.6 20.6 20.6 30 Bán
12 [HOSE.TVT] 26/04/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 1.170 Theo dõi
13 [HOSE.TVT] 23/04/2018 21.6 20.5 21.6 21.6 1.390 Theo dõi
14 [HOSE.TVT] 20/04/2018 20.5 20.5 21 21 1.000 Bán
15 [HOSE.TVT] 19/04/2018 21 21 21.1 21 54.590 Bán
16 [HOSE.TVT] 18/04/2018 21 20.9 21.1 21.1 5.500 Bán
17 [HOSE.TVT] 17/04/2018 20.5 20.5 21 21 4.890 Bán
18 [HOSE.TVT] 16/04/2018 20.9 20.3 21 21 67.900 Bán
19 [HOSE.TVT] 13/04/2018 21.4 20.4 21.8 21.8 3.260 Theo dõi
20 [HOSE.TVT] 12/04/2018 21 21 21.9 21.9 1.650 Theo dõi