FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 13/07/2018 10.1 10 10.3 10.2 36.560 Bán
2 [HOSE.TYA] 12/07/2018 10.1 10 10.3 10.1 7.960 Bán
3 [HOSE.TYA] 11/07/2018 10.4 10.1 10.4 10.1 44.440 Bán
4 [HOSE.TYA] 10/07/2018 10.25 10.05 10.65 10.4 14.660 Bán
5 [HOSE.TYA] 09/07/2018 10.7 10.25 10.75 10.25 3.310 Bán
6 [HOSE.TYA] 06/07/2018 10.5 10.25 10.85 10.8 28.380 Bán
7 [HOSE.TYA] 05/07/2018 10.95 10.3 11.4 11 5.550 Bán
8 [HOSE.TYA] 04/07/2018 11.5 10.15 11.5 10.95 25.470 Bán
9 [HOSE.TYA] 03/07/2018 10.8 10.65 11 10.85 10.150 Bán
10 [HOSE.TYA] 02/07/2018 11 10.7 11.5 11.4 14.190 Bán
11 [HOSE.TYA] 29/06/2018 11.45 11.45 11.45 11.45 3.030 Bán
12 [HOSE.TYA] 28/06/2018 10.8 10.65 11.5 11.25 16.940 Bán
13 [HOSE.TYA] 27/06/2018 10.9 10.8 11.65 11.35 16.030 Bán
14 [HOSE.TYA] 26/06/2018 11.2 10.6 11.2 10.9 37.020 Bán
15 [HOSE.TYA] 25/06/2018 11.3 10.9 11.3 10.9 17.130 Bán
16 [HOSE.TYA] 22/06/2018 11.3 10.75 11.3 11.25 21.560 Bán
17 [HOSE.TYA] 21/06/2018 10.95 10.95 11.35 11.25 14.990 Bán
18 [HOSE.TYA] 20/06/2018 12.1 11.2 12.1 11.2 72.430 Bán
19 [HOSE.TYA] 19/06/2018 12.1 12 12.1 12 28.680 Bán
20 [HOSE.TYA] 18/06/2018 12.8 12.45 12.9 12.85 18.190 Bán