FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 15/12/2017 10.8 10.8 11.1 10.8 14.660 Bán
2 [HOSE.TYA] 14/12/2017 11 10.05 11 10.9 9.360 Bán
3 [HOSE.TYA] 13/12/2017 10.65 10.15 10.95 10.8 18.770 Bán
4 [HOSE.TYA] 12/12/2017 10.7 10.7 10.9 10.9 3.360 Bán
5 [HOSE.TYA] 11/12/2017 10.7 10.6 11 10.9 4.190 Bán
6 [HOSE.TYA] 08/12/2017 11 10.8 11 11 1.050 Theo dõi
7 [HOSE.TYA] 07/12/2017 11.05 11 11.05 11 20 Theo dõi
8 [HOSE.TYA] 06/12/2017 11 11 11.05 11.05 7.760 Theo dõi
9 [HOSE.TYA] 05/12/2017 10.8 10.8 11.25 11.1 8.300 Theo dõi
10 [HOSE.TYA] 04/12/2017 11.2 11 11.2 11 16.900 Theo dõi
11 [HOSE.TYA] 01/12/2017 11.3 11 11.35 11.35 2.820 Mua
12 [HOSE.TYA] 30/11/2017 11.1 10.7 11.65 11.35 28.450 Mua
13 [HOSE.TYA] 29/11/2017 10.8 10.7 11 11 35.470 Bán
14 [HOSE.TYA] 28/11/2017 11 11 11 11 300 Bán
15 [HOSE.TYA] 27/11/2017 10.85 10.7 11 11 16.270 Bán
16 [HOSE.TYA] 24/11/2017 10.9 10.7 11 10.95 13.910 Bán
17 [HOSE.TYA] 23/11/2017 11 10.75 11 11 7.870 Bán
18 [HOSE.TYA] 22/11/2017 10.6 10.6 11 11 15.540 Bán
19 [HOSE.TYA] 21/11/2017 10.75 10.6 11.1 11.1 13.660 Bán
20 [HOSE.TYA] 20/11/2017 11.35 10.75 11.35 10.75 10.070 Bán