FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 23/03/2018 12.15 11.3 12.15 11.8 15.670 Mua
2 [HOSE.TYA] 22/03/2018 12 11.7 12 11.9 8.340 Mua
3 [HOSE.TYA] 21/03/2018 12 11.6 12.8 12.2 9.110 Mua
4 [HOSE.TYA] 20/03/2018 11.8 11.8 12.1 12.1 210 Mua
5 [HOSE.TYA] 19/03/2018 12.1 11.5 12.3 12.1 38.150 Mua
6 [HOSE.TYA] 16/03/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 470 Mua
7 [HOSE.TYA] 15/03/2018 11.5 11.3 11.6 11.3 18.600 Theo dõi
8 [HOSE.TYA] 14/03/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 440 Mua
9 [HOSE.TYA] 13/03/2018 11.5 11.15 11.6 11.5 4.950 Mua
10 [HOSE.TYA] 12/03/2018 11.6 11.4 11.9 11.6 2.380 Mua
11 [HOSE.TYA] 09/03/2018 11.3 11.3 11.5 11.5 370 Mua
12 [HOSE.TYA] 08/03/2018 11.35 11.35 11.4 11.4 5.210 Mua
13 [HOSE.TYA] 07/03/2018 11.2 11 11.3 11.3 2.540 Mua
14 [HOSE.TYA] 06/03/2018 11.4 11 11.4 11.3 16.370 Mua
15 [HOSE.TYA] 05/03/2018 11.1 11.1 11.2 11.2 13.230 Bán
16 [HOSE.TYA] 02/03/2018 11.25 11.1 11.25 11.2 2.030 Bán
17 [HOSE.TYA] 01/03/2018 11.2 11.1 11.25 11.25 390 Theo dõi
18 [HOSE.TYA] 28/02/2018 11.35 11.15 11.35 11.2 18.040 Bán
19 [HOSE.TYA] 27/02/2018 11 10.95 11.25 11.25 7.550 Bán
20 [HOSE.TYA] 26/02/2018 11.2 11.1 11.4 11.35 12.890 Theo dõi