FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 25/05/2018 14.5 14.5 14.6 14.5 13.510 Theo dõi
2 [HOSE.TYA] 24/05/2018 14.4 14.25 14.75 14.6 4.540 Theo dõi
3 [HOSE.TYA] 23/05/2018 14.3 14.3 14.8 14.6 8.660 Theo dõi
4 [HOSE.TYA] 22/05/2018 14.55 14.4 14.8 14.5 10.970 Bán
5 [HOSE.TYA] 21/05/2018 14.7 14.55 14.85 14.8 8.250 Mua
6 [HOSE.TYA] 18/05/2018 14.6 14.6 15 14.85 5.310 Mua
7 [HOSE.TYA] 17/05/2018 14.55 14.55 14.6 14.6 1.730 Theo dõi
8 [HOSE.TYA] 16/05/2018 14.5 14.25 14.55 14.55 1.730 Theo dõi
9 [HOSE.TYA] 15/05/2018 14.5 14.3 14.6 14.5 25.810 Bán
10 [HOSE.TYA] 14/05/2018 14.8 14.3 14.8 14.35 5.300 Bán
11 [HOSE.TYA] 11/05/2018 14.6 14.3 15.1 14.7 130 Theo dõi
12 [HOSE.TYA] 10/05/2018 14.3 14.2 14.6 14.3 11.620 Bán
13 [HOSE.TYA] 09/05/2018 14.2 14.15 14.6 14.6 11.550 Bán
14 [HOSE.TYA] 08/05/2018 15 14.2 15 14.2 29.450 Bán
15 [HOSE.TYA] 07/05/2018 14.15 14.15 15.15 15 11.270 Theo dõi
16 [HOSE.TYA] 04/05/2018 14.9 14.4 14.9 14.9 8.180 Theo dõi
17 [HOSE.TYA] 03/05/2018 15.15 14.4 15.15 14.95 6.130 Bán
18 [HOSE.TYA] 02/05/2018 15.15 14 15.2 15.15 11.260 Bán
19 [HOSE.TYA] 27/04/2018 15.3 13.7 15.3 14.9 9.310 Bán
20 [HOSE.TYA] 26/04/2018 14.1 13.6 14.9 14.4 39.520 Bán