FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 15/01/2019 10.65 10.4 10.65 10.6 1.430 Bán
2 [HOSE.TYA] 14/01/2019 10.5 10.5 10.65 10.65 3.500 Bán
3 [HOSE.TYA] 11/01/2019 10.65 10.5 10.7 10.65 520 Theo dõi
4 [HOSE.TYA] 10/01/2019 10.65 10.65 10.65 10.65 1.000 Theo dõi
5 [HOSE.TYA] 09/01/2019 10.6 10.6 10.65 10.65 5.500 Mua
6 [HOSE.TYA] 08/01/2019 10.5 10.5 10.7 10.7 3.700 Mua
7 [HOSE.TYA] 07/01/2019 10.7 10.5 10.7 10.7 1.610 Mua
8 [HOSE.TYA] 04/01/2019 10.7 10.7 10.7 10.7 500 Mua
9 [HOSE.TYA] 03/01/2019 10.7 10.1 10.8 10.7 3.010 Mua
10 [HOSE.TYA] 02/01/2019 10.7 10.7 10.8 10.7 2.010 Mua
11 [HOSE.TYA] 28/12/2018 10.8 10.7 10.8 10.7 2.520 Mua
12 [HOSE.TYA] 27/12/2018 10.6 10.5 10.7 10.7 2.130 Mua
13 [HOSE.TYA] 26/12/2018 10.5 10.5 10.6 10.6 1.030 Mua
14 [HOSE.TYA] 25/12/2018 10.5 10.5 10.75 10.7 2.650 Mua
15 [HOSE.TYA] 24/12/2018 10.65 10.65 10.75 10.7 14.780 Mua
16 [HOSE.TYA] 21/12/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 7.100 Mua
17 [HOSE.TYA] 20/12/2018 10.5 10.4 10.65 10.55 2.990 Mua
18 [HOSE.TYA] 19/12/2018 10.5 10.45 10.7 10.5 8.980 Mua
19 [HOSE.TYA] 18/12/2018 10.55 10.4 10.65 10.5 2.260 Mua
20 [HOSE.TYA] 17/12/2018 10.5 10.4 10.55 10.5 9.030 Mua