FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 25/06/2019 11.25 11.2 11.25 11.25 8.900 Bán
2 [HOSE.TYA] 24/06/2019 11.15 11.15 11.35 11.25 8.440 Bán
3 [HOSE.TYA] 21/06/2019 11.15 11.15 11.25 11.15 8.550 Bán
4 [HOSE.TYA] 20/06/2019 11.25 11 11.4 11.35 32.710 Bán
5 [HOSE.TYA] 19/06/2019 11.4 11.1 11.7 11.4 22.890 Bán
6 [HOSE.TYA] 18/06/2019 11.2 11.2 11.55 11.2 9.660 Quá bán
7 [HOSE.TYA] 17/06/2019 11.45 11.3 11.6 11.5 5.780 Bán
8 [HOSE.TYA] 14/06/2019 11.25 11.05 11.45 11.45 40.230 Quá bán
9 [HOSE.TYA] 13/06/2019 11.5 11.25 11.7 11.25 24.200 Quá bán
10 [HOSE.TYA] 12/06/2019 11.5 11.45 11.6 11.6 6.420 Quá bán
11 [HOSE.TYA] 11/06/2019 12.05 11.45 12.05 11.8 64.160 Quá bán
12 [HOSE.TYA] 10/06/2019 13.6 13.6 14.2 13.7 36.940 Bán
13 [HOSE.TYA] 07/06/2019 13.8 13.5 13.8 13.7 13.180 Bán
14 [HOSE.TYA] 06/06/2019 13.7 13.55 13.75 13.7 34.300 Bán
15 [HOSE.TYA] 05/06/2019 13.8 13.7 13.8 13.8 11.060 Theo dõi
16 [HOSE.TYA] 04/06/2019 13.8 13.55 13.8 13.8 18.170 Theo dõi
17 [HOSE.TYA] 03/06/2019 13.75 13.5 13.8 13.8 21.860 Bán
18 [HOSE.TYA] 31/05/2019 13.9 13.55 13.9 13.75 22.970 Theo dõi
19 [HOSE.TYA] 30/05/2019 13.95 13.55 13.95 13.9 33.010 Mua
20 [HOSE.TYA] 29/05/2019 13.9 13.8 13.9 13.9 11.150 Mua