FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 20/11/2018 10.1 10.1 10.4 10.3 330 Bán
2 [HOSE.TYA] 19/11/2018 10.3 10.3 10.3 10.3 10 Bán
3 [HOSE.TYA] 16/11/2018 10.35 10.2 10.4 10.4 180 Bán
4 [HOSE.TYA] 15/11/2018 10.05 10.05 10.4 10.4 1.400 Bán
5 [HOSE.TYA] 14/11/2018 10.3 10.3 10.4 10.4 490 Bán
6 [HOSE.TYA] 13/11/2018 10.25 10.25 10.4 10.4 470 Bán
7 [HOSE.TYA] 12/11/2018 10.65 10.25 10.65 10.45 130 Bán
8 [HOSE.TYA] 09/11/2018 10.65 10.25 10.65 10.45 80 Theo dõi
9 [HOSE.TYA] 08/11/2018 10.5 10.2 10.5 10.5 5.180 Theo dõi
10 [HOSE.TYA] 07/11/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 3.500 Theo dõi
11 [HOSE.TYA] 06/11/2018 10.55 10.3 10.75 10.5 2.640 Theo dõi
12 [HOSE.TYA] 05/11/2018 10.1 10.1 10.6 10.55 6.110 Theo dõi
13 [HOSE.TYA] 02/11/2018 10.3 10.15 10.75 10.75 17.150 Mua
14 [HOSE.TYA] 01/11/2018 10.8 10.4 10.8 10.8 2.620 Mua
15 [HOSE.TYA] 31/10/2018 10.5 10.25 11 10.9 11.640 Mua
16 [HOSE.TYA] 30/10/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 100 Theo dõi
17 [HOSE.TYA] 29/10/2018 10.2 10 10.5 10.5 10.010 Theo dõi
18 [HOSE.TYA] 26/10/2018 10.2 10.2 10.5 10.5 1.950 Bán
19 [HOSE.TYA] 25/10/2018 10.1 10.1 10.25 10.25 8.290 Bán
20 [HOSE.TYA] 24/10/2018 10.7 10.2 10.7 10.25 6.450 Theo dõi