FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 22/03/2019 12.4 12.2 12.4 12.3 4.030 Mua
2 [HOSE.TYA] 21/03/2019 12.25 12.25 12.3 12.3 2.050 Mua
3 [HOSE.TYA] 20/03/2019 12.2 12.2 12.35 12.3 6.220 Mua
4 [HOSE.TYA] 19/03/2019 12.35 12.2 12.35 12.3 2.540 Mua
5 [HOSE.TYA] 18/03/2019 12.3 12.2 12.5 12.4 5.430 Mua
6 [HOSE.TYA] 15/03/2019 12 12 12.35 12.3 8.720 Mua
7 [HOSE.TYA] 14/03/2019 12.1 11.8 12.1 12 4.890 Theo dõi
8 [HOSE.TYA] 13/03/2019 12 11.9 12.2 12.1 7.020 Mua
9 [HOSE.TYA] 12/03/2019 12 11.9 12.25 12.2 6.810 Mua
10 [HOSE.TYA] 11/03/2019 12.25 12.25 12.3 12.25 5.220 Mua
11 [HOSE.TYA] 08/03/2019 12.25 11.95 12.25 12.25 330 Mua
12 [HOSE.TYA] 07/03/2019 12.25 12.2 12.3 12.25 6.060 Mua
13 [HOSE.TYA] 06/03/2019 12.1 11.95 12.1 12.1 7.330 Mua
14 [HOSE.TYA] 05/03/2019 12.1 12 12.1 12.1 3.390 Mua
15 [HOSE.TYA] 04/03/2019 12 12 12.1 12.1 2.980 Mua
16 [HOSE.TYA] 01/03/2019 11.8 11.8 12 11.9 24.110 Mua
17 [HOSE.TYA] 28/02/2019 11.85 11.6 11.85 11.6 5.190 Mua
18 [HOSE.TYA] 27/02/2019 11.95 11.6 11.95 11.85 10.560 Mua
19 [HOSE.TYA] 26/02/2019 12 11.5 12 11.9 2.210 Mua
20 [HOSE.TYA] 25/02/2019 12 11.9 12 11.9 5.610 Mua