FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TYA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TYA] 20/09/2018 10.35 10.2 10.4 10.4 7.890 Theo dõi
2 [HOSE.TYA] 19/09/2018 10.4 10.3 10.4 10.3 1.420 Bán
3 [HOSE.TYA] 18/09/2018 10.2 10.2 10.4 10.4 7.330 Bán
4 [HOSE.TYA] 17/09/2018 10.3 10.2 10.45 10.4 6.120 Bán
5 [HOSE.TYA] 14/09/2018 10.4 10.3 10.55 10.45 2.550 Theo dõi
6 [HOSE.TYA] 13/09/2018 10.45 10.2 10.5 10.5 4.700 Theo dõi
7 [HOSE.TYA] 12/09/2018 10.5 10.25 10.5 10.45 16.880 Theo dõi
8 [HOSE.TYA] 11/09/2018 10.3 10.25 10.35 10.25 8.290 Bán
9 [HOSE.TYA] 10/09/2018 10.45 10.3 10.45 10.35 7.750 Bán
10 [HOSE.TYA] 07/09/2018 10.25 10.25 10.5 10.45 3.500 Bán
11 [HOSE.TYA] 05/09/2018 10.6 9.7 10.6 10.3 22.550 Bán
12 [HOSE.TYA] 04/09/2018 10.4 10.2 10.4 10.25 45.820 Bán
13 [HOSE.TYA] 31/08/2018 10.5 10.35 10.55 10.5 14.480 Theo dõi
14 [HOSE.TYA] 30/08/2018 10.65 10.4 10.65 10.5 9.410 Theo dõi
15 [HOSE.TYA] 29/08/2018 10.5 10.4 10.6 10.5 7.520 Bán
16 [HOSE.TYA] 28/08/2018 10.6 10.5 10.6 10.5 2.940 Bán
17 [HOSE.TYA] 27/08/2018 10.7 10.6 10.7 10.6 12.610 Bán
18 [HOSE.TYA] 24/08/2018 10.55 10.5 10.55 10.5 10.310 Bán
19 [HOSE.TYA] 23/08/2018 10.3 10.3 10.6 10.4 8.440 Theo dõi
20 [HOSE.TYA] 22/08/2018 10.8 10.5 10.8 10.5 12.570 Theo dõi