FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 23/03/2018 3.55 3.45 3.55 3.54 15.910 Bán
2 [HOSE.UDC] 22/03/2018 3.5 3.46 3.55 3.55 11.400 Bán
3 [HOSE.UDC] 21/03/2018 3.68 3.42 3.68 3.66 38.460 Mua
4 [HOSE.UDC] 20/03/2018 3.6 3.47 3.63 3.49 13.490 Bán
5 [HOSE.UDC] 19/03/2018 3.63 3.6 3.63 3.63 4.760 Bán
6 [HOSE.UDC] 16/03/2018 3.65 3.41 3.64 3.6 2.110 Bán
7 [HOSE.UDC] 15/03/2018 3.65 3.5 3.65 3.65 2.160 Bán
8 [HOSE.UDC] 14/03/2018 3.66 3.65 3.66 3.65 110 Theo dõi
9 [HOSE.UDC] 13/03/2018 3.64 3.64 3.65 3.64 10.580 Theo dõi
10 [HOSE.UDC] 12/03/2018 3.66 3.43 3.66 3.64 18.000 Theo dõi
11 [HOSE.UDC] 09/03/2018 3.6 3.6 3.66 3.66 180 Mua
12 [HOSE.UDC] 08/03/2018 3.68 3.68 3.68 3.68 10 Mua
13 [HOSE.UDC] 07/03/2018 3.58 3.51 3.67 3.66 19.530 Mua
14 [HOSE.UDC] 06/03/2018 3.6 3.58 3.67 3.67 15.190 Mua
15 [HOSE.UDC] 05/03/2018 3.6 3.47 3.68 3.68 10.030 Mua
16 [HOSE.UDC] 02/03/2018 3.52 3.52 3.68 3.67 4.050 Mua
17 [HOSE.UDC] 01/03/2018 3.68 3.52 3.68 3.52 490 Bán
18 [HOSE.UDC] 28/02/2018 3.46 3.46 3.68 3.68 40 Mua
19 [HOSE.UDC] 27/02/2018 3.51 3.5 3.68 3.68 100 Theo dõi
20 [HOSE.UDC] 26/02/2018 3.71 3.52 3.71 3.69 1.860 Theo dõi