FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 17/07/2018 3.1 3.1 3.1 3.1 5.000 Theo dõi
2 [HOSE.UDC] 16/07/2018 3 2.9 3 2.9 6.780 Bán
3 [HOSE.UDC] 13/07/2018 3 2.9 3 2.97 11.110 Bán
4 [HOSE.UDC] 12/07/2018 2.91 2.9 2.91 2.91 310 Bán
5 [HOSE.UDC] 11/07/2018 3 3 3 3 1.000 Bán
6 [HOSE.UDC] 10/07/2018 3.1 2.98 3.1 3 7.040 Bán
7 [HOSE.UDC] 09/07/2018 3.15 2.9 3.15 3 8.010 Bán
8 [HOSE.UDC] 06/07/2018 3 3 3.1 3.1 1.010 Bán
9 [HOSE.UDC] 05/07/2018 3 2.99 3.01 2.99 16.700 Bán
10 [HOSE.UDC] 04/07/2018 3.06 3 3.21 3.21 620 Bán
11 [HOSE.UDC] 03/07/2018 3.07 3.06 3.26 3.06 1.140 Bán
12 [HOSE.UDC] 02/07/2018 3.28 2.89 3.28 3.28 2.040 Mua
13 [HOSE.UDC] 29/06/2018 3.1 3.1 3.1 3.1 1.990 Bán
14 [HOSE.UDC] 28/06/2018 3.38 3.11 3.38 3.33 6.990 Mua
15 [HOSE.UDC] 27/06/2018 3.4 3.02 3.4 3.34 80 Mua
16 [HOSE.UDC] 26/06/2018 3.24 3.24 3.24 3.24 20 Theo dõi
17 [HOSE.UDC] 25/06/2018 3.4 3.1 3.4 3.2 2.570 Theo dõi
18 [HOSE.UDC] 22/06/2018 3.2 3.11 3.28 3.28 2.020 Mua
19 [HOSE.UDC] 21/06/2018 3.25 3.25 3.28 3.28 110 Mua
20 [HOSE.UDC] 20/06/2018 3.3 3.29 3.3 3.29 1.500 Mua