FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 15/01/2019 4.93 4.52 4.93 4.6 2.260 Bán
2 [HOSE.UDC] 14/01/2019 4.79 4.79 4.9 4.79 6.390 Bán
3 [HOSE.UDC] 11/01/2019 5.15 5.15 5.15 5.15 120 Mua
4 [HOSE.UDC] 10/01/2019 5.2 4.6 5.2 4.85 9.520 Bán
5 [HOSE.UDC] 09/01/2019 4.93 4.93 4.93 4.93 10 Theo dõi
6 [HOSE.UDC] 08/01/2019 5.02 4.4 5.02 4.63 23.530 Bán
7 [HOSE.UDC] 04/01/2019 4.75 4.7 4.75 4.7 10.000 Bán
8 [HOSE.UDC] 03/01/2019 4.85 4.85 4.9 4.85 15.350 Bán
9 [HOSE.UDC] 02/01/2019 4.9 4.6 5.1 4.9 15.610 Bán
10 [HOSE.UDC] 28/12/2018 4.8 4.8 4.9 4.9 1.250 Bán
11 [HOSE.UDC] 27/12/2018 4.75 4.75 4.75 4.75 10 Bán
12 [HOSE.UDC] 26/12/2018 5 5 5 5 20 Theo dõi
13 [HOSE.UDC] 21/12/2018 5 4.99 5 5 1.640 Bán
14 [HOSE.UDC] 20/12/2018 4.93 4.93 4.93 4.93 10 Bán
15 [HOSE.UDC] 19/12/2018 4.8 4.8 4.8 4.8 3.010 Bán
16 [HOSE.UDC] 18/12/2018 5 5 5 5 20 Bán
17 [HOSE.UDC] 17/12/2018 5 5 5.05 5 1.000 Bán
18 [HOSE.UDC] 14/12/2018 5.15 4.95 5.15 5.1 39.010 Theo dõi
19 [HOSE.UDC] 13/12/2018 5.2 4.95 5.2 4.95 3.140 Bán
20 [HOSE.UDC] 12/12/2018 4.92 4.92 5 5 6.420 Bán