FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 15/12/2017 3.73 3.7 3.73 3.73 28.680 Bán
2 [HOSE.UDC] 14/12/2017 3.71 3.7 3.73 3.73 27.700 Bán
3 [HOSE.UDC] 13/12/2017 3.78 3.7 3.78 3.75 10.820 Theo dõi
4 [HOSE.UDC] 12/12/2017 3.71 3.71 3.75 3.75 6.510 Theo dõi
5 [HOSE.UDC] 11/12/2017 3.84 3.7 3.84 3.74 14.590 Theo dõi
6 [HOSE.UDC] 08/12/2017 3.84 3.7 3.84 3.8 8.280 Mua
7 [HOSE.UDC] 07/12/2017 3.66 3.66 3.8 3.7 610 Theo dõi
8 [HOSE.UDC] 06/12/2017 3.84 3.83 3.84 3.84 3.400 Mua
9 [HOSE.UDC] 05/12/2017 3.89 3.82 3.89 3.85 2.370 Mua
10 [HOSE.UDC] 04/12/2017 3.83 3.8 3.83 3.83 6.490 Mua
11 [HOSE.UDC] 01/12/2017 3.74 3.74 3.83 3.83 7.430 Mua
12 [HOSE.UDC] 30/11/2017 3.83 3.74 3.84 3.74 1.310 Bán
13 [HOSE.UDC] 29/11/2017 3.72 3.72 3.72 3.72 480 Bán
14 [HOSE.UDC] 28/11/2017 3.72 3.72 3.72 3.72 7.190 Bán
15 [HOSE.UDC] 27/11/2017 3.83 3.83 3.83 3.83 300 Mua
16 [HOSE.UDC] 24/11/2017 3.82 3.65 3.82 3.76 120 Theo dõi
17 [HOSE.UDC] 23/11/2017 3.83 3.72 3.83 3.73 7.070 Bán
18 [HOSE.UDC] 22/11/2017 3.7 3.7 3.84 3.72 33.000 Bán
19 [HOSE.UDC] 21/11/2017 3.85 3.7 3.85 3.7 23.360 Theo dõi
20 [HOSE.UDC] 20/11/2017 3.72 3.72 3.72 3.72 8.160 Theo dõi