FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 25/05/2018 3 3 3.2 3 11.730 Bán
2 [HOSE.UDC] 24/05/2018 3.2 3.1 3.2 3.2 1.120 Theo dõi
3 [HOSE.UDC] 23/05/2018 3 3 3.2 3.2 2.530 Theo dõi
4 [HOSE.UDC] 22/05/2018 3.3 3.1 3.3 3.11 30.130 Theo dõi
5 [HOSE.UDC] 21/05/2018 3.39 3.05 3.39 3.13 2.840 Theo dõi
6 [HOSE.UDC] 18/05/2018 3.2 3.2 3.49 3.22 15.010 Theo dõi
7 [HOSE.UDC] 17/05/2018 3.32 3.3 3.6 3.38 1.290 Mua
8 [HOSE.UDC] 16/05/2018 3.25 3.25 3.45 3.4 7.920 Mua
9 [HOSE.UDC] 15/05/2018 3.2 3.2 3.25 3.25 111.130 Theo dõi
10 [HOSE.UDC] 14/05/2018 3.2 3.1 3.2 3.11 13.310 Bán
11 [HOSE.UDC] 11/05/2018 3.3 3.2 3.3 3.2 50.300 Bán
12 [HOSE.UDC] 10/05/2018 3.2 3.1 3.2 3.1 28.820 Bán
13 [HOSE.UDC] 09/05/2018 3 3 3.1 3.1 14.610 Bán
14 [HOSE.UDC] 08/05/2018 3.24 2.9 3.24 2.9 2.410 Bán
15 [HOSE.UDC] 07/05/2018 3.1 3 3.1 3.03 10.240 Bán
16 [HOSE.UDC] 04/05/2018 3.15 3.07 3.2 3.07 52.570 Bán
17 [HOSE.UDC] 03/05/2018 3.63 3.3 3.63 3.3 330 Bán
18 [HOSE.UDC] 02/05/2018 3.58 3.41 3.41 3.41 20 Bán
19 [HOSE.UDC] 27/04/2018 3.48 3.48 3.58 3.58 310 Mua
20 [HOSE.UDC] 26/04/2018 3.62 3.48 3.62 3.48 1.280 Bán