FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 22/03/2019 4.45 4.45 4.45 4.45 200 Theo dõi
2 [HOSE.UDC] 21/03/2019 4.4 4.4 4.77 4.77 310 Mua
3 [HOSE.UDC] 20/03/2019 4.9 4.56 4.9 4.56 90 Theo dõi
4 [HOSE.UDC] 19/03/2019 4.89 4.75 4.9 4.9 1.040 Mua
5 [HOSE.UDC] 18/03/2019 4.76 4.43 4.76 4.75 1.810 Mua
6 [HOSE.UDC] 15/03/2019 4.43 4.43 4.7 4.45 1.510 Theo dõi
7 [HOSE.UDC] 14/03/2019 4.7 4.43 4.7 4.43 20 Theo dõi
8 [HOSE.UDC] 13/03/2019 5 4.44 5 4.44 2.520 Theo dõi
9 [HOSE.UDC] 12/03/2019 4.9 4.43 4.9 4.68 130 Mua
10 [HOSE.UDC] 11/03/2019 4.43 4.43 4.59 4.59 1.050 Mua
11 [HOSE.UDC] 08/03/2019 4.8 4.41 4.8 4.41 17.760 Theo dõi
12 [HOSE.UDC] 07/03/2019 4.6 4.51 4.97 4.6 620 Mua
13 [HOSE.UDC] 06/03/2019 4.48 4.48 4.65 4.65 3.000 Mua
14 [HOSE.UDC] 05/03/2019 4.81 4.41 4.81 4.81 30 Mua
15 [HOSE.UDC] 04/03/2019 4.71 4.42 4.71 4.5 5.060 Theo dõi
16 [HOSE.UDC] 01/03/2019 4.7 4.41 4.7 4.41 1.020 Theo dõi
17 [HOSE.UDC] 28/02/2019 4.6 4.4 4.6 4.4 8.030 Bán
18 [HOSE.UDC] 27/02/2019 4.42 4.41 4.42 4.41 5.860 Bán
19 [HOSE.UDC] 26/02/2019 4.6 4.4 4.6 4.4 66.040 Bán
20 [HOSE.UDC] 25/02/2019 4.3 4.3 4.54 4.4 11.130 Bán