FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UDC] 20/11/2018 5.19 5.19 5.5 5.47 15.270 Theo dõi
2 [HOSE.UDC] 19/11/2018 5.5 5.5 5.59 5.56 1.710 Mua
3 [HOSE.UDC] 16/11/2018 5.3 5.3 5.4 5.4 3.160 Theo dõi
4 [HOSE.UDC] 15/11/2018 5 5 5.26 5.25 21.240 Theo dõi
5 [HOSE.UDC] 14/11/2018 4.83 4.83 5.4 5.25 76.490 Theo dõi
6 [HOSE.UDC] 13/11/2018 5.19 5.19 5.19 5.19 45.310 Theo dõi
7 [HOSE.UDC] 12/11/2018 5.59 5.58 5.6 5.58 40.360 Mua
8 [HOSE.UDC] 09/11/2018 6.49 6 6.5 6 118.060 Mua
9 [HOSE.UDC] 08/11/2018 6.2 6 6.45 6.45 76.810 Mua
10 [HOSE.UDC] 07/11/2018 5.8 5.77 6.16 6.15 83.270 Mua
11 [HOSE.UDC] 06/11/2018 5.6 5.6 5.76 5.76 178.240 Mua
12 [HOSE.UDC] 05/11/2018 5.62 5.14 5.62 5.39 14.090 Mua
13 [HOSE.UDC] 02/11/2018 4.99 4.61 5.28 5.28 135.670 Mua
14 [HOSE.UDC] 01/11/2018 4.92 4.92 5.17 4.94 60.150 Mua
15 [HOSE.UDC] 31/10/2018 5.35 5.1 5.35 5.29 25.750 Mua
16 [HOSE.UDC] 30/10/2018 5.21 5 5.21 5.18 169.120 Mua
17 [HOSE.UDC] 29/10/2018 4.8 4.6 4.87 4.87 195.530 Mua
18 [HOSE.UDC] 26/10/2018 4.47 4.47 4.56 4.56 125.700 Mua
19 [HOSE.UDC] 25/10/2018 4.64 4.27 4.64 4.27 5.020 Theo dõi
20 [HOSE.UDC] 24/10/2018 4.3 4.3 4.6 4.59 65.510 Mua