FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 22/03/2019 32.8 32.6 34.8 34.7 5.200 Mua
2 [HOSE.UIC] 21/03/2019 32.6 32.6 36 35 11.510 Mua
3 [HOSE.UIC] 20/03/2019 35.3 35 36.3 35 230 Mua
4 [HOSE.UIC] 19/03/2019 34.4 34.4 35.4 35.3 510 Mua
5 [HOSE.UIC] 18/03/2019 32.9 32.9 34.4 34 85.100 Mua
6 [HOSE.UIC] 15/03/2019 32 31.7 33 32.9 460 Theo dõi
7 [HOSE.UIC] 14/03/2019 32.7 32.7 33.5 33.5 460 Mua
8 [HOSE.UIC] 13/03/2019 32.7 31 32.7 32.65 4.410 Theo dõi
9 [HOSE.UIC] 12/03/2019 31.5 31.5 32.7 32.4 3.080 Bán
10 [HOSE.UIC] 11/03/2019 33 31.5 33.3 32.85 1.570 Bán
11 [HOSE.UIC] 08/03/2019 32.5 31.5 33.4 32.95 1.810 Bán
12 [HOSE.UIC] 07/03/2019 32.5 31 33.7 32.5 14.590 Bán
13 [HOSE.UIC] 06/03/2019 31.9 31.9 33.95 31.9 22.690 Bán
14 [HOSE.UIC] 05/03/2019 32.5 31.9 34.25 31.9 30.040 Bán
15 [HOSE.UIC] 01/03/2019 34.8 32.05 34.8 34.25 15.110 Theo dõi
16 [HOSE.UIC] 28/02/2019 32.3 32 34.4 34.3 2.230 Theo dõi
17 [HOSE.UIC] 27/02/2019 32.05 31.95 34.35 33.9 11.820 Bán
18 [HOSE.UIC] 26/02/2019 34 34 34.4 34.35 100 Bán
19 [HOSE.UIC] 25/02/2019 34.9 32.2 34.9 32.2 40 Theo dõi
20 [HOSE.UIC] 22/02/2019 34.5 34 35.5 34.5 410 Mua