FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 03/01/2019 30 28.9 30 28.9 20.810 Bán
2 [HOSE.UIC] 02/01/2019 29.4 29 29.85 29.4 2.730 Bán
3 [HOSE.UIC] 28/12/2018 29.05 29 29.95 29.85 940 Bán
4 [HOSE.UIC] 27/12/2018 29.95 29.05 29.95 29.9 1.020 Bán
5 [HOSE.UIC] 26/12/2018 29.9 29 30.45 30 990 Bán
6 [HOSE.UIC] 25/12/2018 29.25 29.25 30.2 29.9 2.080 Bán
7 [HOSE.UIC] 21/12/2018 31.4 31.4 31.4 31.4 230 Mua
8 [HOSE.UIC] 19/12/2018 29.35 29.35 31.1 30 2.210 Theo dõi
9 [HOSE.UIC] 18/12/2018 31 29 31.8 31.5 210 Mua
10 [HOSE.UIC] 17/12/2018 32.5 29.25 32.5 31 110 Mua
11 [HOSE.UIC] 14/12/2018 31.45 29.4 31.45 30.75 980 Mua
12 [HOSE.UIC] 13/12/2018 30.9 30.9 30.9 30.9 10 Mua
13 [HOSE.UIC] 12/12/2018 31.65 29.8 31.65 31.3 240 Mua
14 [HOSE.UIC] 11/12/2018 31.3 30.9 31.3 31.05 1.530 Mua
15 [HOSE.UIC] 10/12/2018 30 30 31 31 11.140 Mua
16 [HOSE.UIC] 07/12/2018 31.2 29.7 31.45 31 44.880 Mua
17 [HOSE.UIC] 06/12/2018 29.65 29.65 31 30.95 25.220 Mua
18 [HOSE.UIC] 05/12/2018 30 30 31 31 1.070 Mua
19 [HOSE.UIC] 04/12/2018 29.2 29.15 31.2 31.2 15.060 Mua
20 [HOSE.UIC] 03/12/2018 31.4 30.9 31.4 31.25 240 Mua