FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 23/03/2018 29.5 28.55 30.4 30.25 21.360 Mua
2 [HOSE.UIC] 22/03/2018 28.3 28.3 30.7 30.1 4.910 Mua
3 [HOSE.UIC] 21/03/2018 29 28.65 29.5 29.5 37.220 Theo dõi
4 [HOSE.UIC] 20/03/2018 29.7 29 29.8 29 8.040 Bán
5 [HOSE.UIC] 19/03/2018 29.3 29.3 30.8 29.3 5.770 Bán
6 [HOSE.UIC] 16/03/2018 29.5 28 29.9 29.5 6.820 Bán
7 [HOSE.UIC] 15/03/2018 29.9 29.9 29.9 29.9 120 Theo dõi
8 [HOSE.UIC] 14/03/2018 30.8 29.1 30.9 29.5 1.210 Theo dõi
9 [HOSE.UIC] 13/03/2018 31 29 31 29.8 24.770 Theo dõi
10 [HOSE.UIC] 12/03/2018 29.5 28.5 30 29.5 7.900 Theo dõi
11 [HOSE.UIC] 09/03/2018 30.9 29.5 30.9 29.95 8.390 Theo dõi
12 [HOSE.UIC] 08/03/2018 30 29.95 30.85 29.95 2.710 Theo dõi
13 [HOSE.UIC] 07/03/2018 30 29 30 29.9 3.630 Theo dõi
14 [HOSE.UIC] 06/03/2018 30 30 30.8 30.8 570 Mua
15 [HOSE.UIC] 05/03/2018 31 29.05 31 30.5 1.230 Mua
16 [HOSE.UIC] 02/03/2018 30 30 30 30 300 Mua
17 [HOSE.UIC] 01/03/2018 30.9 29 31 30 3.520 Theo dõi
18 [HOSE.UIC] 28/02/2018 29.5 29.1 31 29.5 12.850 Bán
19 [HOSE.UIC] 27/02/2018 30 29.05 30 29.05 6.540 Bán
20 [HOSE.UIC] 26/02/2018 30 30 30 30 3.580 Theo dõi