FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 25/06/2019 34.4 34.4 34.4 34.4 10 Theo dõi
2 [HOSE.UIC] 24/06/2019 34.35 33.7 34.9 34 4.140 Bán
3 [HOSE.UIC] 21/06/2019 34.35 33.5 34.45 34.35 510 Bán
4 [HOSE.UIC] 20/06/2019 33.4 33.4 34.5 34.5 290 Theo dõi
5 [HOSE.UIC] 19/06/2019 34.45 33.2 34.45 34.45 360 Theo dõi
6 [HOSE.UIC] 18/06/2019 33 33 34.5 34.5 180 Theo dõi
7 [HOSE.UIC] 17/06/2019 32.7 32.6 34.4 34.4 500 Theo dõi
8 [HOSE.UIC] 14/06/2019 32.7 32.15 34.15 34.1 260 Bán
9 [HOSE.UIC] 13/06/2019 34.25 33.8 34.25 34.25 250 Theo dõi
10 [HOSE.UIC] 12/06/2019 35 34.5 35.4 34.5 270 Theo dõi
11 [HOSE.UIC] 11/06/2019 34.5 34.5 35.5 34.5 270 Theo dõi
12 [HOSE.UIC] 10/06/2019 36 34.5 36 35.8 1.500 Mua
13 [HOSE.UIC] 06/06/2019 34 34 34.8 34.8 760 Theo dõi
14 [HOSE.UIC] 05/06/2019 34.5 34.5 34.8 34.8 460 Theo dõi
15 [HOSE.UIC] 04/06/2019 34.45 34.3 34.45 34.3 80 Bán
16 [HOSE.UIC] 03/06/2019 34.45 33.7 34.95 34.3 3.020 Bán
17 [HOSE.UIC] 31/05/2019 33.9 33.9 34.95 34.45 20.540 Bán
18 [HOSE.UIC] 30/05/2019 33.25 33.25 34 33.9 400 Bán
19 [HOSE.UIC] 29/05/2019 34.8 34.8 34.8 34.8 80 Bán
20 [HOSE.UIC] 28/05/2019 33.2 32.6 34.9 32.6 670 Bán