FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 15/12/2017 33 32.7 33.8 33 1.790 Bán
2 [HOSE.UIC] 14/12/2017 33.9 32.6 33.9 32.7 5.250 Bán
3 [HOSE.UIC] 13/12/2017 32.2 32.2 34.1 32.6 4.920 Bán
4 [HOSE.UIC] 12/12/2017 33 32.55 34.2 34.2 2.250 Theo dõi
5 [HOSE.UIC] 11/12/2017 34.25 34.2 34.25 34.2 990 Theo dõi
6 [HOSE.UIC] 08/12/2017 34.25 34.25 34.25 34.25 240 Theo dõi
7 [HOSE.UIC] 07/12/2017 34.4 34.4 34.5 34.5 1.100 Mua
8 [HOSE.UIC] 05/12/2017 34.5 34.5 34.5 34.5 210 Mua
9 [HOSE.UIC] 04/12/2017 34.2 33.5 34.5 34.5 9.140 Mua
10 [HOSE.UIC] 01/12/2017 34.25 34 34.8 34.8 8.240 Mua
11 [HOSE.UIC] 30/11/2017 34.45 33.6 34.95 34.75 1.160 Mua
12 [HOSE.UIC] 29/11/2017 34.9 33.9 34.9 34.2 4.880 Theo dõi
13 [HOSE.UIC] 28/11/2017 33.6 33.55 34.6 33.6 5.140 Bán
14 [HOSE.UIC] 27/11/2017 34.95 33.55 35 35 15.180 Theo dõi
15 [HOSE.UIC] 24/11/2017 34.6 33.55 34.6 34.55 8.630 Bán
16 [HOSE.UIC] 23/11/2017 33.7 33.55 34.55 34.55 1.720 Bán
17 [HOSE.UIC] 22/11/2017 34 33.55 34.95 33.9 11.040 Bán
18 [HOSE.UIC] 21/11/2017 34.9 33.55 34.9 33.6 7.400 Bán
19 [HOSE.UIC] 20/11/2017 35 33.55 35 34.9 4.840 Bán
20 [HOSE.UIC] 17/11/2017 35.2 33.55 35.2 34 4.770 Bán