FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 17/07/2018 25.95 25.1 26 26 310 Mua
2 [HOSE.UIC] 16/07/2018 26.8 26.8 26.8 26.8 10 Mua
3 [HOSE.UIC] 13/07/2018 25.65 24.3 26 25.7 420 Theo dõi
4 [HOSE.UIC] 12/07/2018 24.55 25.75 25.75 25.75 10 Mua
5 [HOSE.UIC] 11/07/2018 25 24.55 25.95 24.55 710 Theo dõi
6 [HOSE.UIC] 10/07/2018 25 25 25.95 25.95 30 Mua
7 [HOSE.UIC] 09/07/2018 25.75 25 26.5 26 70 Mua
8 [HOSE.UIC] 06/07/2018 24 24 25.8 25.75 7.450 Mua
9 [HOSE.UIC] 05/07/2018 25.05 24.9 26 25 13.900 Theo dõi
10 [HOSE.UIC] 04/07/2018 25.5 25.5 27 26.75 10.840 Mua
11 [HOSE.UIC] 03/07/2018 26 24.9 26 25.6 110 Theo dõi
12 [HOSE.UIC] 02/07/2018 24.9 24.9 25.6 25.55 1.800 Mua
13 [HOSE.UIC] 29/06/2018 25.6 25.6 25.65 25.65 900 Mua
14 [HOSE.UIC] 28/06/2018 24.9 24.9 25.65 25.65 1.680 Mua
15 [HOSE.UIC] 27/06/2018 25 24.9 26 25.75 3.610 Mua
16 [HOSE.UIC] 26/06/2018 24.9 24.9 25.5 25.5 1.900 Mua
17 [HOSE.UIC] 25/06/2018 25.8 24.9 25.8 25.6 5.110 Mua
18 [HOSE.UIC] 22/06/2018 25.35 24.5 25.35 24.5 4.730 Bán
19 [HOSE.UIC] 21/06/2018 24 24 25.5 24.9 4.170 Theo dõi
20 [HOSE.UIC] 20/06/2018 24.85 24.3 25.45 25.45 48.260 Theo dõi