FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 19/09/2018 25.8 25.2 25.8 25.2 8.590 Bán
2 [HOSE.UIC] 18/09/2018 25.85 25.45 25.85 25.45 1.960 Bán
3 [HOSE.UIC] 17/09/2018 25.95 25 25.95 25.4 8.010 Bán
4 [HOSE.UIC] 14/09/2018 25.2 25.1 25.45 25.45 27.490 Bán
5 [HOSE.UIC] 13/09/2018 25.3 25.2 25.35 25.35 340 Bán
6 [HOSE.UIC] 12/09/2018 26.2 24.9 26.2 25.3 28.090 Bán
7 [HOSE.UIC] 11/09/2018 25.15 25.15 25.2 25.2 3.320 Bán
8 [HOSE.UIC] 10/09/2018 25.15 25.15 25.5 25.15 650 Bán
9 [HOSE.UIC] 07/09/2018 25.25 25 25.7 25.7 28.910 Bán
10 [HOSE.UIC] 05/09/2018 25.95 25.1 25.95 25.65 1.680 Bán
11 [HOSE.UIC] 04/09/2018 25.15 25.15 25.75 25.75 310 Bán
12 [HOSE.UIC] 31/08/2018 25.1 25 25.7 25.7 7.170 Bán
13 [HOSE.UIC] 28/08/2018 25 25 25.85 25.8 9.010 Bán
14 [HOSE.UIC] 27/08/2018 25.15 25.15 25.9 25.9 200 Mua
15 [HOSE.UIC] 24/08/2018 26 25.2 26 25.95 70 Theo dõi
16 [HOSE.UIC] 23/08/2018 25.2 25.2 26.2 25.5 12.990 Bán
17 [HOSE.UIC] 22/08/2018 25.2 25.2 25.8 25.8 7.220 Bán
18 [HOSE.UIC] 21/08/2018 26 25.15 26 25.8 650 Bán
19 [HOSE.UIC] 20/08/2018 26.25 25.25 26.25 26.05 1.170 Theo dõi
20 [HOSE.UIC] 17/08/2018 26.15 25.25 26.15 25.25 30 Bán