FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 20/11/2018 29.1 28.8 29.9 29.5 17.570 Bán
2 [HOSE.UIC] 19/11/2018 30 29.05 30.05 30 3.700 Mua
3 [HOSE.UIC] 16/11/2018 30.05 30.05 30.05 30.05 30 Mua
4 [HOSE.UIC] 14/11/2018 30.05 29.5 30.05 30.05 150 Mua
5 [HOSE.UIC] 13/11/2018 30.05 29.5 30.05 30.05 1.010 Mua
6 [HOSE.UIC] 12/11/2018 30.2 29.05 30.35 29.05 90 Theo dõi
7 [HOSE.UIC] 09/11/2018 29.5 29 30.35 30.1 9.000 Mua
8 [HOSE.UIC] 08/11/2018 30.1 30.05 30.1 30.1 13.150 Mua
9 [HOSE.UIC] 07/11/2018 30.3 29.5 30.3 30.1 12.790 Mua
10 [HOSE.UIC] 06/11/2018 29.5 29.5 30 30 24.020 Mua
11 [HOSE.UIC] 05/11/2018 30.35 30 30.35 30 530 Mua
12 [HOSE.UIC] 01/11/2018 29 29 30.1 30.1 6.990 Mua
13 [HOSE.UIC] 31/10/2018 29.85 29.85 30.2 30.2 26.140 Mua
14 [HOSE.UIC] 30/10/2018 28.6 28.6 30 29.85 33.920 Mua
15 [HOSE.UIC] 29/10/2018 28.5 28.5 29 28.5 11.260 Mua
16 [HOSE.UIC] 26/10/2018 28 28 29.4 29.15 3.020 Mua
17 [HOSE.UIC] 25/10/2018 29.3 28.1 29.3 28.1 3.200 Mua
18 [HOSE.UIC] 24/10/2018 28.05 28.05 29.7 29.35 4.500 Mua
19 [HOSE.UIC] 23/10/2018 29.8 28.55 29.8 28.55 12.600 Mua
20 [HOSE.UIC] 22/10/2018 29 27.5 29 28.55 15.870 Mua