FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.UIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.UIC] 25/05/2018 27.7 26.7 27.7 27.2 150 Bán
2 [HOSE.UIC] 24/05/2018 28 25.15 28 27 27.520 Theo dõi
3 [HOSE.UIC] 23/05/2018 29.1 29.1 30.65 29.8 15.050 Theo dõi
4 [HOSE.UIC] 22/05/2018 30.8 29.7 30.8 30.7 9.910 Mua
5 [HOSE.UIC] 21/05/2018 31.45 30.5 31.5 30.9 12.250 Mua
6 [HOSE.UIC] 18/05/2018 30.5 29.9 30.5 30.5 15.050 Mua
7 [HOSE.UIC] 17/05/2018 29.7 29.5 31 29.7 62.090 Theo dõi
8 [HOSE.UIC] 16/05/2018 31.1 30 32 30.7 5.290 Mua
9 [HOSE.UIC] 15/05/2018 30.5 30.5 31.5 31.1 2.050 Mua
10 [HOSE.UIC] 14/05/2018 29.5 29.3 30.6 30.5 14.930 Mua
11 [HOSE.UIC] 11/05/2018 29.5 29.1 29.5 29.5 2.730 Mua
12 [HOSE.UIC] 10/05/2018 29.1 29 29.8 29.6 3.540 Theo dõi
13 [HOSE.UIC] 09/05/2018 29.5 29.5 29.8 29.8 3.220 Mua
14 [HOSE.UIC] 08/05/2018 29.8 29.2 29.8 29.5 590 Theo dõi
15 [HOSE.UIC] 07/05/2018 29.8 29 29.8 29 23.130 Bán
16 [HOSE.UIC] 04/05/2018 29 29 29.5 29 2.020 Bán
17 [HOSE.UIC] 03/05/2018 28.5 28.5 29.5 29.5 80 Bán
18 [HOSE.UIC] 02/05/2018 29.4 29 29.8 29.4 1.180 Bán
19 [HOSE.UIC] 27/04/2018 29.45 28.5 29.5 29.5 9.430 Bán
20 [HOSE.UIC] 26/04/2018 29 28.85 29.5 28.85 8.100 Bán