FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VAF] 20/09/2018 10.2 10.2 10.25 10.25 290 Theo dõi
2 [HOSE.VAF] 19/09/2018 10.25 9.62 10.25 9.62 20 Bán
3 [HOSE.VAF] 18/09/2018 9.6 9.58 10.2 9.61 75.130 Bán
4 [HOSE.VAF] 17/09/2018 9.75 9.57 10.4 9.57 5.070 Bán
5 [HOSE.VAF] 10/09/2018 10.35 9.75 10.35 9.75 30 Bán
6 [HOSE.VAF] 04/09/2018 9.76 9.76 9.76 9.76 10 Bán
7 [HOSE.VAF] 31/08/2018 10.5 9.81 10.5 9.81 20 Bán
8 [HOSE.VAF] 30/08/2018 9.83 9.83 9.83 9.83 60 Bán
9 [HOSE.VAF] 29/08/2018 10.4 10.4 10.4 10.4 10 Mua
10 [HOSE.VAF] 27/08/2018 10 9.75 10.2 9.75 50 Bán
11 [HOSE.VAF] 24/08/2018 10.45 9.65 10.75 9.65 60 Bán
12 [HOSE.VAF] 22/08/2018 10.45 10.05 10.45 10.05 30 Theo dõi
13 [HOSE.VAF] 21/08/2018 10.45 10 10.45 10 710 Theo dõi
14 [HOSE.VAF] 20/08/2018 10.45 10.45 10.45 10.45 10 Mua
15 [HOSE.VAF] 17/08/2018 10.4 10.1 10.4 10.1 20 Mua
16 [HOSE.VAF] 14/08/2018 10.4 10 10.4 10 20 Bán
17 [HOSE.VAF] 13/08/2018 10 10 10 10 10 Bán
18 [HOSE.VAF] 10/08/2018 10.45 10.45 10.45 10.45 10 Mua
19 [HOSE.VAF] 08/08/2018 10 10 10 10 10 Theo dõi
20 [HOSE.VAF] 07/08/2018 10.45 9.97 10.45 9.97 390 Theo dõi