FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VAF] 23/03/2018 11.15 10 11.15 10 30 Bán
2 [HOSE.VAF] 22/03/2018 11.3 10.45 11.3 10.45 140 Mua
3 [HOSE.VAF] 21/03/2018 11.15 11.1 11.55 11.15 1.810 Mua
4 [HOSE.VAF] 20/03/2018 10.8 9.4 10.8 10.8 2.020 Mua
5 [HOSE.VAF] 19/03/2018 9.45 10.1 10.1 10.1 10 Theo dõi
6 [HOSE.VAF] 16/03/2018 9.45 9.45 9.45 9.45 20 Theo dõi
7 [HOSE.VAF] 15/03/2018 10.15 10.15 10.15 10.15 50 Mua
8 [HOSE.VAF] 14/03/2018 10.9 9.81 10.9 10.9 2.660 Mua
9 [HOSE.VAF] 13/03/2018 10.8 10.2 10.95 10.2 1.610 Mua
10 [HOSE.VAF] 12/03/2018 10.25 10.25 10.95 10.25 33.810 Mua
11 [HOSE.VAF] 09/03/2018 11.7 10.25 11.7 10.25 2.520 Mua
12 [HOSE.VAF] 08/03/2018 9.64 9.64 11.05 11 11.130 Mua
13 [HOSE.VAF] 07/03/2018 10.35 10.35 10.35 10.35 60 Mua
14 [HOSE.VAF] 06/03/2018 10.5 9.7 10.5 9.7 640 Theo dõi
15 [HOSE.VAF] 05/03/2018 11.1 9.86 11.25 10 9.870 Mua
16 [HOSE.VAF] 02/03/2018 10 10 10.55 10.55 680 Mua
17 [HOSE.VAF] 01/03/2018 9.77 9.77 9.86 9.86 70 Mua
18 [HOSE.VAF] 28/02/2018 9.05 9.05 10 9.22 1.060 Bán
19 [HOSE.VAF] 27/02/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 20 Theo dõi
20 [HOSE.VAF] 26/02/2018 9.6 9.6 9.6 9.6 520 Bán