FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VAF] 13/07/2018 10 10 10 10 100 Theo dõi
2 [HOSE.VAF] 12/07/2018 10.2 10.2 10.5 10.2 3.610 Mua
3 [HOSE.VAF] 11/07/2018 10.75 9.57 10.75 10.6 430 Mua
4 [HOSE.VAF] 10/07/2018 10.75 10.1 10.75 10.1 100 Mua
5 [HOSE.VAF] 09/07/2018 10.8 10.15 10.8 10.15 50 Mua
6 [HOSE.VAF] 06/07/2018 10.8 10.05 10.8 10.2 230 Mua
7 [HOSE.VAF] 05/07/2018 10.85 10.25 10.85 10.25 120 Mua
8 [HOSE.VAF] 04/07/2018 10.15 10.15 10.8 10.2 400 Mua
9 [HOSE.VAF] 03/07/2018 10.25 10.1 10.95 10.1 310 Mua
10 [HOSE.VAF] 02/07/2018 10.75 10.2 10.75 10.25 1.530 Mua
11 [HOSE.VAF] 29/06/2018 10.45 10.05 10.45 10.05 160 Mua
12 [HOSE.VAF] 28/06/2018 10.3 9.8 10.3 9.8 240 Bán
13 [HOSE.VAF] 27/06/2018 10.8 9.47 10.85 9.65 1.730 Bán
14 [HOSE.VAF] 26/06/2018 10.15 9.9 10.15 10.15 420 Theo dõi
15 [HOSE.VAF] 25/06/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 20 Bán
16 [HOSE.VAF] 22/06/2018 9.5 9.5 9.5 9.5 100 Bán
17 [HOSE.VAF] 21/06/2018 10 9.38 10 9.5 440 Bán
18 [HOSE.VAF] 20/06/2018 10 9.35 10 9.37 760 Bán
19 [HOSE.VAF] 19/06/2018 9.8 9.37 9.8 9.37 180 Bán
20 [HOSE.VAF] 18/06/2018 9.53 9.53 9.53 9.53 110 Bán