FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VAF] 15/12/2017 9.8 9.8 10.35 9.8 20 Bán
2 [HOSE.VAF] 13/12/2017 9.7 9.7 9.7 9.7 20 Bán
3 [HOSE.VAF] 12/12/2017 10.1 10.1 10.1 10.1 30 Bán
4 [HOSE.VAF] 11/12/2017 11.2 10.7 11.2 10.7 540 Bán
5 [HOSE.VAF] 08/12/2017 10.3 10.3 11.15 11.15 890 Bán
6 [HOSE.VAF] 07/12/2017 10.5 10.5 11.75 10.5 60 Bán
7 [HOSE.VAF] 05/12/2017 12.3 11 12.3 11 120 Bán
8 [HOSE.VAF] 04/12/2017 12 11.55 12.95 11.55 70 Bán
9 [HOSE.VAF] 30/11/2017 12.1 12.1 12.3 12.2 100 Mua
10 [HOSE.VAF] 29/11/2017 11.55 11.55 11.55 11.55 50 Bán
11 [HOSE.VAF] 27/11/2017 11.6 11.4 12.25 12.2 130 Mua
12 [HOSE.VAF] 24/11/2017 11.5 11.5 12.4 11.5 2.710 Bán
13 [HOSE.VAF] 23/11/2017 12.4 11.15 12.5 12.35 330 Mua
14 [HOSE.VAF] 22/11/2017 11.95 11.9 11.95 11.9 40 Mua
15 [HOSE.VAF] 21/11/2017 12.6 11.15 12.6 11.2 2.390 Bán
16 [HOSE.VAF] 20/11/2017 11.95 11.95 12.45 11.95 50 Bán
17 [HOSE.VAF] 17/11/2017 12.3 12.3 12.8 12.8 60 Mua
18 [HOSE.VAF] 16/11/2017 11.85 11.85 12.5 12.3 100 Theo dõi
19 [HOSE.VAF] 15/11/2017 11.85 11.1 11.85 11.85 90 Bán
20 [HOSE.VAF] 14/11/2017 12.45 11.1 12.45 11.1 30 Bán