FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VAF] 25/05/2018 10 10 11.1 10.05 40 Theo dõi
2 [HOSE.VAF] 24/05/2018 10.05 10 10.75 10.75 650 Mua
3 [HOSE.VAF] 23/05/2018 11.25 10.05 11.25 10.05 550 Theo dõi
4 [HOSE.VAF] 22/05/2018 10.75 9.4 10.75 10.75 11.070 Mua
5 [HOSE.VAF] 21/05/2018 9.5 9.5 10.05 10.05 120 Theo dõi
6 [HOSE.VAF] 18/05/2018 9.4 9.4 9.4 9.4 130 Bán
7 [HOSE.VAF] 17/05/2018 10.05 9.6 10.05 9.6 20 Bán
8 [HOSE.VAF] 16/05/2018 10.7 9.41 10.7 9.41 40 Bán
9 [HOSE.VAF] 15/05/2018 10 10 10 10 50 Bán
10 [HOSE.VAF] 11/05/2018 11.1 9.68 11.1 9.7 4.820 Theo dõi
11 [HOSE.VAF] 09/05/2018 11.3 10.4 11.3 10.4 1.590 Mua
12 [HOSE.VAF] 08/05/2018 10.3 10.3 10.7 10.6 80 Mua
13 [HOSE.VAF] 07/05/2018 10 10 10 10 20 Bán
14 [HOSE.VAF] 04/05/2018 11.1 10 11.2 10 4.010 Bán
15 [HOSE.VAF] 03/05/2018 10.7 10.5 10.7 10.5 110 Theo dõi
16 [HOSE.VAF] 02/05/2018 10 9.37 10.7 10 5.330 Bán
17 [HOSE.VAF] 27/04/2018 10 10 10 10 60 Bán
18 [HOSE.VAF] 26/04/2018 10 9.38 10 9.38 10.090 Bán
19 [HOSE.VAF] 24/04/2018 9.52 9.35 10.7 9.35 3.170 Bán
20 [HOSE.VAF] 23/04/2018 10 10 10 10 20 Bán