FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VAF] 03/01/2019 10.1 10.1 10.1 10.1 10 Theo dõi
2 [HOSE.VAF] 02/01/2019 10.5 10.5 10.5 10.5 20 Mua
3 [HOSE.VAF] 28/12/2018 10.5 10.15 11.4 11.2 34.450 Mua
4 [HOSE.VAF] 27/12/2018 10.2 10.2 10.9 10.9 6.520 Mua
5 [HOSE.VAF] 26/12/2018 10.3 10.2 10.5 10.2 2.260 Mua
6 [HOSE.VAF] 25/12/2018 9.8 9.8 10.7 10.35 1.110 Mua
7 [HOSE.VAF] 24/12/2018 10 10 10 10 60 Theo dõi
8 [HOSE.VAF] 20/12/2018 10 10 10 10 100 Bán
9 [HOSE.VAF] 19/12/2018 10.1 10.1 10.6 10.6 30 Mua
10 [HOSE.VAF] 18/12/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 470 Bán
11 [HOSE.VAF] 17/12/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 140 Bán
12 [HOSE.VAF] 14/12/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 50 Bán
13 [HOSE.VAF] 13/12/2018 10.3 10.05 10.3 10.05 230 Bán
14 [HOSE.VAF] 12/12/2018 10 9.81 10 9.81 110 Bán
15 [HOSE.VAF] 11/12/2018 10 10 10.15 10 180 Bán
16 [HOSE.VAF] 10/12/2018 10.05 10.05 10.7 10.05 240 Bán
17 [HOSE.VAF] 05/12/2018 10.45 10.05 10.45 10.05 490 Theo dõi
18 [HOSE.VAF] 04/12/2018 10.45 9.8 10.45 9.8 70 Theo dõi
19 [HOSE.VAF] 03/12/2018 10.2 10.2 10.3 10.3 60 Mua
20 [HOSE.VAF] 28/11/2018 10.7 9.8 10.7 10.6 250 Mua