FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 03/01/2019 54 52.7 54.1 53.6 1.071.350 Bán
2 [HOSE.VCB] 02/01/2019 53.6 53.5 54.3 53.6 1.081.640 Bán
3 [HOSE.VCB] 28/12/2018 53.8 53.3 54.5 53.5 781.690 Bán
4 [HOSE.VCB] 27/12/2018 54 53.5 54.3 53.5 571.770 Bán
5 [HOSE.VCB] 26/12/2018 52.6 52.6 53.5 52.8 782.180 Bán
6 [HOSE.VCB] 25/12/2018 52 51 53 52.7 1.964.060 Bán
7 [HOSE.VCB] 24/12/2018 54.5 53.1 54.9 53.1 864.160 Bán
8 [HOSE.VCB] 21/12/2018 54.5 53.8 54.5 54.5 1.690.120 Bán
9 [HOSE.VCB] 20/12/2018 54.3 54.3 55.2 54.6 877.260 Bán
10 [HOSE.VCB] 19/12/2018 55.1 54.1 55.4 54.4 1.131.780 Bán
11 [HOSE.VCB] 18/12/2018 54.1 54.1 55.5 55.1 1.459.730 Bán
12 [HOSE.VCB] 17/12/2018 56 54.8 56.4 54.8 1.787.440 Theo dõi
13 [HOSE.VCB] 14/12/2018 57.5 56.5 57.6 56.5 880.580 Mua
14 [HOSE.VCB] 13/12/2018 58.3 57.6 58.4 57.6 851.900 Mua
15 [HOSE.VCB] 12/12/2018 57.3 56.8 58 58 1.466.430 Mua
16 [HOSE.VCB] 11/12/2018 56.9 56.2 57.2 56.8 1.119.050 Mua
17 [HOSE.VCB] 10/12/2018 57.2 56.6 57.4 56.9 1.050.910 Mua
18 [HOSE.VCB] 07/12/2018 57.4 57.1 57.7 57.2 835.390 Mua
19 [HOSE.VCB] 06/12/2018 57.4 56.7 58 56.9 2.258.320 Mua
20 [HOSE.VCB] 05/12/2018 57 56.5 58.2 57.8 2.014.850 Mua