FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 20/03/2018 73.3 73.3 74.9 74 1.836.040 Mua
2 [HOSE.VCB] 19/03/2018 74.3 73 76.5 74.3 2.803.610 Mua
3 [HOSE.VCB] 16/03/2018 74.7 74.1 75.3 74.7 5.327.050 Mua
4 [HOSE.VCB] 15/03/2018 73 72.8 74.5 73.8 2.111.990 Mua
5 [HOSE.VCB] 14/03/2018 72.6 72.6 74.3 73.8 4.053.460 Mua
6 [HOSE.VCB] 13/03/2018 72 70.6 72.6 72 2.146.470 Mua
7 [HOSE.VCB] 12/03/2018 72 71.5 73.4 72 2.899.140 Mua
8 [HOSE.VCB] 09/03/2018 70.5 69.6 71.5 71 3.236.520 Mua
9 [HOSE.VCB] 08/03/2018 69.6 68.8 70.4 69.5 1.554.260 Mua
10 [HOSE.VCB] 07/03/2018 71.5 68.5 71.9 69.6 2.277.620 Mua
11 [HOSE.VCB] 06/03/2018 69 67.7 71.5 71.2 3.103.920 Mua
12 [HOSE.VCB] 05/03/2018 72 68 72.5 68 2.914.810 Mua
13 [HOSE.VCB] 02/03/2018 70 70 72 71.8 2.525.210 Mua
14 [HOSE.VCB] 01/03/2018 72.6 71 74.6 71.5 3.615.670 Mua
15 [HOSE.VCB] 28/02/2018 72.1 72 75 73.8 3.475.320 Mua
16 [HOSE.VCB] 27/02/2018 72.9 71.7 73.5 73.2 2.249.770 Mua
17 [HOSE.VCB] 26/02/2018 74.3 71.4 74.3 71.9 3.453.290 Mua
18 [HOSE.VCB] 23/02/2018 67 66.7 71.4 71.4 4.825.770 Mua
19 [HOSE.VCB] 22/02/2018 65.6 65.4 67.4 66.8 2.352.100 Mua
20 [HOSE.VCB] 21/02/2018 65 64.5 67.9 66.2 2.132.410 Mua