FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 17/07/2018 54 54 55.8 55.8 1.594.780 Theo dõi
2 [HOSE.VCB] 16/07/2018 55 54.3 55.5 54.9 1.302.130 Bán
3 [HOSE.VCB] 13/07/2018 53.3 52 54.9 54.8 1.709.410 Bán
4 [HOSE.VCB] 12/07/2018 52.4 50.5 53.6 52.4 1.422.890 Bán
5 [HOSE.VCB] 11/07/2018 51.9 50.1 52.5 51.2 3.312.190 Bán
6 [HOSE.VCB] 10/07/2018 55.5 53.1 55.5 53.1 1.360.490 Bán
7 [HOSE.VCB] 09/07/2018 55 54 56.4 54 1.434.270 Bán
8 [HOSE.VCB] 06/07/2018 51.1 50.5 55.4 55 3.443.450 Bán
9 [HOSE.VCB] 05/07/2018 55.4 52 55.6 52 2.865.870 Bán
10 [HOSE.VCB] 04/07/2018 56.2 54.7 56.5 55.6 2.452.480 Bán
11 [HOSE.VCB] 03/07/2018 58.3 56 58.3 56 3.355.250 Theo dõi
12 [HOSE.VCB] 02/07/2018 57.5 55.4 58.4 58.1 2.846.420 Theo dõi
13 [HOSE.VCB] 29/06/2018 57.9 56.8 58.7 58 1.439.520 Theo dõi
14 [HOSE.VCB] 28/06/2018 57 57 58.7 57.9 2.114.670 Theo dõi
15 [HOSE.VCB] 27/06/2018 59 58 60.5 58 2.602.270 Bán
16 [HOSE.VCB] 26/06/2018 58.5 58 59.4 59.3 1.346.430 Mua
17 [HOSE.VCB] 25/06/2018 60 58.9 60.2 59.4 2.415.610 Mua
18 [HOSE.VCB] 22/06/2018 56.1 55.5 58.7 58.7 2.529.630 Mua
19 [HOSE.VCB] 21/06/2018 58 56.4 58.2 57 1.637.920 Bán
20 [HOSE.VCB] 20/06/2018 57 56.2 58.7 58.1 2.767.440 Theo dõi