FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 21/11/2018 53.1 53 55.4 55.4 1.908.000 Theo dõi
2 [HOSE.VCB] 20/11/2018 54 53.3 54 53.8 1.086.240 Theo dõi
3 [HOSE.VCB] 19/11/2018 54 53.2 54 54 1.145.500 Theo dõi
4 [HOSE.VCB] 16/11/2018 54 53.1 54.1 53.2 1.227.840 Bán
5 [HOSE.VCB] 15/11/2018 53.2 52.5 53.6 53.4 828.510 Bán
6 [HOSE.VCB] 14/11/2018 53.6 52.8 54.3 53.2 530.120 Bán
7 [HOSE.VCB] 13/11/2018 53.3 53.3 54.3 53.6 601.520 Theo dõi
8 [HOSE.VCB] 12/11/2018 54 52.8 54.6 54.6 687.980 Theo dõi
9 [HOSE.VCB] 09/11/2018 55.2 54.3 55.7 54.3 885.690 Theo dõi
10 [HOSE.VCB] 08/11/2018 56.7 55.7 56.8 55.7 575.720 Theo dõi
11 [HOSE.VCB] 07/11/2018 55.8 55.1 56.2 55.5 668.290 Theo dõi
12 [HOSE.VCB] 06/11/2018 57 55.8 57 55.8 667.710 Theo dõi
13 [HOSE.VCB] 05/11/2018 55.9 55.6 56.5 56.5 873.020 Theo dõi
14 [HOSE.VCB] 02/11/2018 55 55 56.3 56.2 1.136.910 Theo dõi
15 [HOSE.VCB] 01/11/2018 55.8 54.8 55.9 55 1.221.200 Bán
16 [HOSE.VCB] 31/10/2018 54.2 54.2 56.7 55.6 1.245.750 Bán
17 [HOSE.VCB] 30/10/2018 52.9 52.7 54.3 54.2 1.337.430 Bán
18 [HOSE.VCB] 29/10/2018 53.3 52.5 53.9 52.9 1.261.730 Bán
19 [HOSE.VCB] 26/10/2018 55.9 53.5 55.9 53.5 1.220.360 Bán
20 [HOSE.VCB] 25/10/2018 53 53 55.2 54.8 1.744.120 Bán