FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 18/05/2018 56.9 54.8 57.1 56.5 2.437.850 Bán
2 [HOSE.VCB] 17/05/2018 57 56.2 57.4 56.8 2.079.780 Bán
3 [HOSE.VCB] 16/05/2018 58.5 57 58.9 57 2.368.960 Bán
4 [HOSE.VCB] 15/05/2018 58.3 58.2 59.8 58.7 2.498.910 Bán
5 [HOSE.VCB] 14/05/2018 58.2 56.9 58.5 58.3 1.522.180 Bán
6 [HOSE.VCB] 11/05/2018 56.5 54.5 58 57.9 3.954.360 Bán
7 [HOSE.VCB] 10/05/2018 59.9 55.6 60.2 56.5 4.433.980 Bán
8 [HOSE.VCB] 09/05/2018 60.7 59.5 61 59.5 2.787.480 Bán
9 [HOSE.VCB] 08/05/2018 61.3 61 62.2 61 2.947.160 Bán
10 [HOSE.VCB] 07/05/2018 59.8 59.3 62.1 62.1 3.511.210 Theo dõi
11 [HOSE.VCB] 04/05/2018 60.2 58.9 60.7 59 3.234.250 Bán
12 [HOSE.VCB] 03/05/2018 58.2 56.9 59.7 59.6 3.451.890 Bán
13 [HOSE.VCB] 02/05/2018 58.2 57.8 61 58.2 2.862.030 Bán
14 [HOSE.VCB] 27/04/2018 58.2 58.1 60.2 60 2.940.100 Bán
15 [HOSE.VCB] 26/04/2018 60 58 61.3 58.2 4.669.710 Bán
16 [HOSE.VCB] 24/04/2018 59 58 60.7 60 4.451.970 Bán
17 [HOSE.VCB] 23/04/2018 59.6 59.6 64.8 59.6 2.876.760 Bán
18 [HOSE.VCB] 20/04/2018 61.2 60.7 64 64 2.996.320 Bán
19 [HOSE.VCB] 19/04/2018 64.4 61 64.5 61 4.909.820 Bán
20 [HOSE.VCB] 18/04/2018 67.8 64.8 67.8 64.8 2.005.410 Bán