FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 25/06/2019 72.8 72 72.8 72.4 390.840 Mua
2 [HOSE.VCB] 24/06/2019 71.5 71 73.8 73 1.407.410 Mua
3 [HOSE.VCB] 21/06/2019 71 71 72 71 1.785.930 Mua
4 [HOSE.VCB] 20/06/2019 69.7 69.6 71.5 71.5 934.290 Mua
5 [HOSE.VCB] 19/06/2019 69.8 69.4 70.7 69.8 767.310 Mua
6 [HOSE.VCB] 18/06/2019 69 68.2 70.5 70.3 958.120 Mua
7 [HOSE.VCB] 17/06/2019 69.2 69 70.3 69.2 1.018.520 Mua
8 [HOSE.VCB] 14/06/2019 67.5 67.3 69.6 69.2 2.478.770 Mua
9 [HOSE.VCB] 13/06/2019 67 66.4 67.5 67.3 546.960 Mua
10 [HOSE.VCB] 12/06/2019 67.4 66.9 67.5 67 212.910 Theo dõi
11 [HOSE.VCB] 11/06/2019 66.5 66.5 67.5 67.4 280.100 Mua
12 [HOSE.VCB] 10/06/2019 66.8 66 67.5 66.7 585.460 Theo dõi
13 [HOSE.VCB] 07/06/2019 66.5 65.2 67 65.6 490.880 Bán
14 [HOSE.VCB] 06/06/2019 66.7 65 66.7 65.9 394.550 Bán
15 [HOSE.VCB] 05/06/2019 67.2 66.7 67.5 66.7 269.120 Bán
16 [HOSE.VCB] 04/06/2019 66 65.9 67.5 67.2 387.780 Theo dõi
17 [HOSE.VCB] 03/06/2019 66.5 64 67.2 66.5 593.660 Bán
18 [HOSE.VCB] 31/05/2019 67.5 66.8 68 67.2 712.090 Theo dõi
19 [HOSE.VCB] 30/05/2019 67.5 67.3 68.1 67.7 320.900 Mua
20 [HOSE.VCB] 29/05/2019 67.6 67.2 68.1 67.5 313.510 Mua