FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 14/12/2017 44 43.9 45.5 45.3 2.166.840 Bán
2 [HOSE.VCB] 13/12/2017 45 43.7 45.1 44 1.177.420 Bán
3 [HOSE.VCB] 12/12/2017 45.3 41.6 45.4 44.7 2.440.280 Bán
4 [HOSE.VCB] 11/12/2017 46 44.6 46.9 44.6 1.447.900 Bán
5 [HOSE.VCB] 08/12/2017 47.6 46.5 47.6 47.05 1.517.040 Theo dõi
6 [HOSE.VCB] 07/12/2017 48 46.7 48 47.6 2.737.090 Theo dõi
7 [HOSE.VCB] 06/12/2017 48 47.1 48.3 48 2.102.030 Mua
8 [HOSE.VCB] 05/12/2017 49 48.1 50 48.1 1.975.550 Mua
9 [HOSE.VCB] 04/12/2017 48.5 48.3 49.4 49.4 1.939.700 Mua
10 [HOSE.VCB] 01/12/2017 48.6 48 48.9 48.3 2.085.760 Mua
11 [HOSE.VCB] 30/11/2017 48.8 48.5 50 48.5 1.997.210 Mua
12 [HOSE.VCB] 29/11/2017 48 48 49 49 1.440.140 Quá mua
13 [HOSE.VCB] 28/11/2017 48.1 47.5 48.4 48.2 1.712.500 Mua
14 [HOSE.VCB] 27/11/2017 47.5 46.8 48.2 47.9 2.242.960 Mua
15 [HOSE.VCB] 24/11/2017 47.5 47 47.7 47.4 1.363.450 Mua
16 [HOSE.VCB] 23/11/2017 48.7 46.85 48.9 47.9 2.666.680 Quá mua
17 [HOSE.VCB] 22/11/2017 46.7 46.7 48.1 48 3.116.060 Quá mua
18 [HOSE.VCB] 21/11/2017 45.3 45.2 47.7 46.7 3.799.100 Mua
19 [HOSE.VCB] 20/11/2017 44.4 44.35 45 45 1.783.000 Mua
20 [HOSE.VCB] 17/11/2017 44.8 44.35 45.15 44.4 2.063.770 Mua