FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 22/03/2019 66.8 66.5 67 66.9 1.375.420 Mua
2 [HOSE.VCB] 21/03/2019 66.9 66.5 67.9 66.6 1.525.770 Mua
3 [HOSE.VCB] 20/03/2019 66.7 66.2 67.2 66.7 2.441.040 Mua
4 [HOSE.VCB] 19/03/2019 67.6 66.7 67.6 66.8 1.390.640 Mua
5 [HOSE.VCB] 18/03/2019 66.5 66.5 67.8 67.6 1.936.700 Mua
6 [HOSE.VCB] 15/03/2019 67.2 66 67.2 66 2.616.060 Mua
7 [HOSE.VCB] 14/03/2019 65.2 64.5 67 67 2.271.650 Mua
8 [HOSE.VCB] 13/03/2019 65 64.5 65.2 65.2 1.680.350 Mua
9 [HOSE.VCB] 12/03/2019 63 62.7 64.8 64.8 2.194.380 Mua
10 [HOSE.VCB] 11/03/2019 62.4 61.9 62.7 62.6 1.020.600 Mua
11 [HOSE.VCB] 08/03/2019 62.4 62.1 63 62.8 997.370 Mua
12 [HOSE.VCB] 07/03/2019 63.1 62.6 63.8 63.1 1.897.450 Mua
13 [HOSE.VCB] 06/03/2019 63.1 61.9 63.3 62.7 1.081.870 Mua
14 [HOSE.VCB] 05/03/2019 62.8 62.5 63.8 63 1.576.750 Mua
15 [HOSE.VCB] 04/03/2019 62.2 62.2 63 62.8 1.347.480 Mua
16 [HOSE.VCB] 01/03/2019 61 60.8 62.2 62.2 713.500 Mua
17 [HOSE.VCB] 28/02/2019 61.9 60.5 62.5 60.5 2.027.080 Mua
18 [HOSE.VCB] 27/02/2019 62.8 61.6 63 61.9 1.148.480 Mua
19 [HOSE.VCB] 26/02/2019 63.4 61.9 63.5 63 1.976.570 Mua
20 [HOSE.VCB] 25/02/2019 62.5 62.3 63.9 63.4 2.079.790 Mua