FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCB] 19/09/2018 63.7 63.1 63.7 63.3 1.075.000 Mua
2 [HOSE.VCB] 18/09/2018 62.5 62.3 63.3 63.3 1.077.110 Mua
3 [HOSE.VCB] 17/09/2018 64 62.9 64 62.9 1.007.490 Mua
4 [HOSE.VCB] 14/09/2018 63.2 63.2 64.4 64 2.405.940 Mua
5 [HOSE.VCB] 13/09/2018 62.8 62.6 63.4 62.9 1.069.800 Mua
6 [HOSE.VCB] 12/09/2018 63.2 62.5 63.6 62.6 1.590.110 Mua
7 [HOSE.VCB] 11/09/2018 61.5 61.5 63.1 63 1.543.540 Mua
8 [HOSE.VCB] 10/09/2018 62 61.1 62.6 62 1.505.560 Bán
9 [HOSE.VCB] 07/09/2018 60.1 60.1 62.2 62 1.595.530 Theo dõi
10 [HOSE.VCB] 05/09/2018 61 60.3 61.8 60.6 1.766.180 Theo dõi
11 [HOSE.VCB] 04/09/2018 62.5 60.9 62.6 61 2.050.280 Theo dõi
12 [HOSE.VCB] 31/08/2018 63.8 62 64 62.5 1.949.400 Mua
13 [HOSE.VCB] 30/08/2018 63.1 62.4 64.2 63.8 1.336.350 Mua
14 [HOSE.VCB] 29/08/2018 63.9 63.1 64.1 63.1 1.117.930 Mua
15 [HOSE.VCB] 28/08/2018 63.5 62.9 64.3 64 2.588.320 Mua
16 [HOSE.VCB] 27/08/2018 62.5 62.4 63.5 63.1 1.805.900 Mua
17 [HOSE.VCB] 24/08/2018 62.6 61.8 62.6 62 1.779.380 Theo dõi
18 [HOSE.VCB] 23/08/2018 62 61.6 62.8 62.6 1.301.270 Mua
19 [HOSE.VCB] 22/08/2018 62.8 61.9 63 61.9 1.490.660 Mua
20 [HOSE.VCB] 21/08/2018 61 61 62.7 62.7 1.724.610 Mua