FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 25/05/2018 187 175 193 184 260 Mua
2 [HOSE.VCF] 24/05/2018 188 176 188 188 1.030 Mua
3 [HOSE.VCF] 23/05/2018 188 188 188 188 10 Mua
4 [HOSE.VCF] 22/05/2018 180.9 178.4 180.9 179 570 Mua
5 [HOSE.VCF] 21/05/2018 181.6 181.6 191.8 191.8 60 Mua
6 [HOSE.VCF] 18/05/2018 194 180 194 192 370 Mua
7 [HOSE.VCF] 17/05/2018 195 193 197 193 600 Mua
8 [HOSE.VCF] 16/05/2018 200 188 200 195 1.750 Mua
9 [HOSE.VCF] 15/05/2018 182.5 182 188 188 2.230 Mua
10 [HOSE.VCF] 14/05/2018 165 165 176.5 176.5 3.270 Mua
11 [HOSE.VCF] 11/05/2018 165.3 165 165.3 165 1.180 Mua
12 [HOSE.VCF] 10/05/2018 160.5 160.5 171 162.1 440 Mua
13 [HOSE.VCF] 09/05/2018 160.2 160.2 160.2 160.2 20 Theo dõi
14 [HOSE.VCF] 08/05/2018 160.2 160.2 161.9 161.9 2.480 Mua
15 [HOSE.VCF] 07/05/2018 160.1 160.1 160.1 160.1 10 Mua
16 [HOSE.VCF] 04/05/2018 160.5 160.5 160.5 160.5 3.010 Mua
17 [HOSE.VCF] 03/05/2018 160.1 160 160.2 160.1 140 Mua
18 [HOSE.VCF] 02/05/2018 160.2 160.1 165 160.2 580 Theo dõi
19 [HOSE.VCF] 27/04/2018 159.1 158.9 159.1 159.1 860 Theo dõi
20 [HOSE.VCF] 26/04/2018 159.9 158.7 162.6 159.1 1.440 Bán