FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 22/03/2019 150 149 150 149 110 Mua
2 [HOSE.VCF] 21/03/2019 149.5 149 150 149 860 Mua
3 [HOSE.VCF] 20/03/2019 150 149 152 149 2.530 Mua
4 [HOSE.VCF] 19/03/2019 150 149.3 150 149.5 890 Mua
5 [HOSE.VCF] 18/03/2019 150 149 150 149.2 1.180 Mua
6 [HOSE.VCF] 15/03/2019 149 148 149.5 149 1.370 Mua
7 [HOSE.VCF] 14/03/2019 152 149 152 149 140 Mua
8 [HOSE.VCF] 13/03/2019 149 149 149 149 180 Mua
9 [HOSE.VCF] 12/03/2019 150 149 150 149 780 Mua
10 [HOSE.VCF] 11/03/2019 148.8 148.8 149 149 40 Mua
11 [HOSE.VCF] 08/03/2019 148.9 146.5 149 148.9 1.580 Mua
12 [HOSE.VCF] 07/03/2019 148.5 148.5 149 148.5 110 Mua
13 [HOSE.VCF] 06/03/2019 149 145 150 148 940 Mua
14 [HOSE.VCF] 05/03/2019 150 148 150 149 890 Mua
15 [HOSE.VCF] 04/03/2019 150 147.8 150 149.5 720 Mua
16 [HOSE.VCF] 01/03/2019 153 148 154.6 148 680 Mua
17 [HOSE.VCF] 28/02/2019 145.5 144.5 145.5 144.5 310 Theo dõi
18 [HOSE.VCF] 26/02/2019 145.5 145 145.5 145.5 50 Theo dõi
19 [HOSE.VCF] 25/02/2019 142 142 145.5 145.5 70 Theo dõi
20 [HOSE.VCF] 22/02/2019 149 148 150 148 210 Mua