FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 15/01/2019 144 144 144 144 100 Theo dõi
2 [HOSE.VCF] 14/01/2019 144.8 141 144.8 141 110 Bán
3 [HOSE.VCF] 11/01/2019 140.9 140.9 141 140.9 1.330 Bán
4 [HOSE.VCF] 10/01/2019 141 140.9 141 140.9 1.320 Bán
5 [HOSE.VCF] 09/01/2019 144 140.9 144 141 1.410 Bán
6 [HOSE.VCF] 08/01/2019 146 144 147 144 510 Bán
7 [HOSE.VCF] 07/01/2019 141 141 144.9 141.1 620 Bán
8 [HOSE.VCF] 04/01/2019 141 141 141 141 110 Bán
9 [HOSE.VCF] 03/01/2019 142 140 142 140 90 Bán
10 [HOSE.VCF] 02/01/2019 146 141.6 145.8 142 250 Bán
11 [HOSE.VCF] 27/12/2018 146 146 146 146 10 Bán
12 [HOSE.VCF] 25/12/2018 142.5 141.5 143.5 143.5 90 Bán
13 [HOSE.VCF] 24/12/2018 144.8 142 144.8 143 310 Bán
14 [HOSE.VCF] 21/12/2018 145.6 145.6 146.2 146.2 40 Bán
15 [HOSE.VCF] 20/12/2018 148 148 148 148 300 Theo dõi
16 [HOSE.VCF] 19/12/2018 148.3 148.3 148.3 148.3 10 Theo dõi
17 [HOSE.VCF] 18/12/2018 146.9 146.6 146.9 146.6 70 Bán
18 [HOSE.VCF] 17/12/2018 146 146 148.2 148.2 20 Bán
19 [HOSE.VCF] 14/12/2018 148 148 150 150 1.310 Bán
20 [HOSE.VCF] 13/12/2018 146.4 146 149 148 710 Bán