FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 23/03/2018 181 180 181 181 730 Bán
2 [HOSE.VCF] 22/03/2018 181 181 181 181 300 Bán
3 [HOSE.VCF] 21/03/2018 181.1 181 181.1 181 280 Bán
4 [HOSE.VCF] 20/03/2018 181 181 181 181 1.230 Bán
5 [HOSE.VCF] 19/03/2018 182 182 190 182 660 Bán
6 [HOSE.VCF] 16/03/2018 185 182 185 182 310 Bán
7 [HOSE.VCF] 15/03/2018 183 181.5 185 185 430 Theo dõi
8 [HOSE.VCF] 14/03/2018 180.5 180.5 181.1 181.1 1.180 Bán
9 [HOSE.VCF] 13/03/2018 185 183 186 183 1.340 Bán
10 [HOSE.VCF] 12/03/2018 185 181.1 185 185 860 Theo dõi
11 [HOSE.VCF] 09/03/2018 194 181 194 182 1.120 Bán
12 [HOSE.VCF] 08/03/2018 182.5 182 182.5 182 30 Bán
13 [HOSE.VCF] 07/03/2018 182 182 182 182 370 Bán
14 [HOSE.VCF] 06/03/2018 187 182 187 182 50 Bán
15 [HOSE.VCF] 05/03/2018 190 186 190 187 360 Theo dõi
16 [HOSE.VCF] 02/03/2018 191 191 191 191 100 Theo dõi
17 [HOSE.VCF] 01/03/2018 185 185 192 191 150 Theo dõi
18 [HOSE.VCF] 28/02/2018 181 180 194 182.5 2.040 Bán
19 [HOSE.VCF] 27/02/2018 183 181 183 182 410 Bán
20 [HOSE.VCF] 26/02/2018 185 181.5 187.5 183 1.480 Bán