FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 25/06/2019 182 175 182 179.6 90 Bán
2 [HOSE.VCF] 24/06/2019 180 173 180 179 560 Bán
3 [HOSE.VCF] 21/06/2019 181 178.1 183.4 181 90 Theo dõi
4 [HOSE.VCF] 20/06/2019 185 179 185 179 290 Bán
5 [HOSE.VCF] 19/06/2019 184 177.9 184 184 740 Theo dõi
6 [HOSE.VCF] 18/06/2019 180 180 180 180 100 Bán
7 [HOSE.VCF] 17/06/2019 179.9 179.9 180.1 180.1 360 Bán
8 [HOSE.VCF] 14/06/2019 180 180 182 180.1 780 Bán
9 [HOSE.VCF] 13/06/2019 177.1 177.1 193.8 177.7 440 Bán
10 [HOSE.VCF] 11/06/2019 182 181.5 188 188 830 Mua
11 [HOSE.VCF] 10/06/2019 190 188.9 190 188.9 150 Mua
12 [HOSE.VCF] 07/06/2019 190 181.6 190 188.8 420 Mua
13 [HOSE.VCF] 06/06/2019 181.1 181.1 188 188 250 Mua
14 [HOSE.VCF] 05/06/2019 181.1 181.1 191.8 181.5 820 Bán
15 [HOSE.VCF] 04/06/2019 181.1 181.1 193.9 182 380 Theo dõi
16 [HOSE.VCF] 03/06/2019 188.9 181.5 189 185 280 Theo dõi
17 [HOSE.VCF] 31/05/2019 182.1 182 189 189 110 Mua
18 [HOSE.VCF] 30/05/2019 181.3 181.3 190 190 20 Mua
19 [HOSE.VCF] 29/05/2019 189.9 182.3 189.9 182.8 750 Theo dõi
20 [HOSE.VCF] 28/05/2019 183.1 183 188.7 188.7 60 Mua