FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 14/11/2018 151.5 150.5 151.5 151.5 260 Bán
2 [HOSE.VCF] 13/11/2018 153 150.5 154 150.5 1.010 Bán
3 [HOSE.VCF] 12/11/2018 157 153 157 157 250 Bán
4 [HOSE.VCF] 09/11/2018 158 158 158 158 280 Bán
5 [HOSE.VCF] 08/11/2018 157 157 157.5 157.5 450 Bán
6 [HOSE.VCF] 07/11/2018 158 158 158 158 200 Bán
7 [HOSE.VCF] 05/11/2018 158 158 158 158 10 Bán
8 [HOSE.VCF] 02/11/2018 160 159 160 159 260 Bán
9 [HOSE.VCF] 01/11/2018 162 155 162 159 700 Bán
10 [HOSE.VCF] 31/10/2018 156 155 163 163 340 Mua
11 [HOSE.VCF] 30/10/2018 161.5 161.5 161.5 161.5 400 Theo dõi
12 [HOSE.VCF] 29/10/2018 152.5 152.5 152.5 152.5 50 Bán
13 [HOSE.VCF] 26/10/2018 157.5 157.5 163 163 20 Theo dõi
14 [HOSE.VCF] 25/10/2018 150 150 161.5 161.5 20 Bán
15 [HOSE.VCF] 24/10/2018 160 160 160 160 50 Bán
16 [HOSE.VCF] 22/10/2018 155 155 163.9 163.9 120 Theo dõi
17 [HOSE.VCF] 19/10/2018 156.6 156.6 156.6 156.6 90 Bán
18 [HOSE.VCF] 18/10/2018 160 160 164 164 120 Theo dõi
19 [HOSE.VCF] 17/10/2018 162 160 160.2 160 200 Bán
20 [HOSE.VCF] 12/10/2018 162 162 162 162 50 Bán