FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 17/07/2018 165.5 165.5 173 172.5 80 Bán
2 [HOSE.VCF] 16/07/2018 165 162.8 177 177 270 Bán
3 [HOSE.VCF] 12/07/2018 174.9 175 175 175 510 Bán
4 [HOSE.VCF] 11/07/2018 175 173 175 174.9 70 Bán
5 [HOSE.VCF] 09/07/2018 167 167 180 180 150 Theo dõi
6 [HOSE.VCF] 06/07/2018 178 178 179 179 30 Theo dõi
7 [HOSE.VCF] 04/07/2018 173 173 173 173 70 Bán
8 [HOSE.VCF] 03/07/2018 173.5 173 173.5 173 140 Bán
9 [HOSE.VCF] 02/07/2018 175 173.5 175 173.5 290 Bán
10 [HOSE.VCF] 28/06/2018 180 180 180 180 50 Bán
11 [HOSE.VCF] 27/06/2018 180 180 180 180 170 Bán
12 [HOSE.VCF] 26/06/2018 175 172.1 185 182 240 Theo dõi
13 [HOSE.VCF] 25/06/2018 185 185 185 185 20 Mua
14 [HOSE.VCF] 22/06/2018 184 184 184 184 10 Theo dõi
15 [HOSE.VCF] 21/06/2018 178 178 180 180 50 Bán
16 [HOSE.VCF] 20/06/2018 179 179 179 179 40 Theo dõi
17 [HOSE.VCF] 19/06/2018 178 176 178 178 1.810 Theo dõi
18 [HOSE.VCF] 15/06/2018 184 177 185 185 370 Mua
19 [HOSE.VCF] 14/06/2018 186 186 186 186 170 Mua
20 [HOSE.VCF] 13/06/2018 185 182 186 186 360 Mua