FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 15/12/2017 250 245 248.2 245 220 Mua
2 [HOSE.VCF] 14/12/2017 247 247 250 250 160 Mua
3 [HOSE.VCF] 13/12/2017 260 251.2 260 251.2 640 Mua
4 [HOSE.VCF] 12/12/2017 255.5 250 260 260 480 Mua
5 [HOSE.VCF] 11/12/2017 255 255 260 255.5 860 Mua
6 [HOSE.VCF] 08/12/2017 263 260 263 260 1.290 Mua
7 [HOSE.VCF] 07/12/2017 246 246 246.1 246.1 1.290 Mua
8 [HOSE.VCF] 06/12/2017 230 230 230 230 350 Mua
9 [HOSE.VCF] 05/12/2017 201 201 215 215 1.110 Mua
10 [HOSE.VCF] 04/12/2017 201 201 201 201 10 Theo dõi
11 [HOSE.VCF] 30/11/2017 219 205 220 205 2.540 Theo dõi
12 [HOSE.VCF] 29/11/2017 217 200 220 220 290 Mua
13 [HOSE.VCF] 28/11/2017 210 210 210 210 10 Mua
14 [HOSE.VCF] 27/11/2017 201 201 214 214 360 Mua
15 [HOSE.VCF] 22/11/2017 200 200 200 200 10 Theo dõi
16 [HOSE.VCF] 21/11/2017 209 209 210 210 3.900 Mua
17 [HOSE.VCF] 20/11/2017 205 205 205 205 130 Mua
18 [HOSE.VCF] 16/11/2017 199 194.4 210 210 2.460 Mua
19 [HOSE.VCF] 14/11/2017 199.9 199.9 209 209 870 Mua
20 [HOSE.VCF] 09/11/2017 200 200 200 200 1.550 Theo dõi