FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCF] 19/09/2018 162.1 162.1 168 168 250 Mua
2 [HOSE.VCF] 18/09/2018 163.5 163.2 163.5 163.2 80 Bán
3 [HOSE.VCF] 17/09/2018 166 163 166 163 5.490 Bán
4 [HOSE.VCF] 14/09/2018 163.2 163.2 163.2 163.2 10 Bán
5 [HOSE.VCF] 13/09/2018 164 163.2 164 163.2 100 Bán
6 [HOSE.VCF] 12/09/2018 164 162.6 164 162.6 190 Bán
7 [HOSE.VCF] 11/09/2018 168 161.5 168 161.5 2.010 Bán
8 [HOSE.VCF] 10/09/2018 164.5 164.5 164.5 164.5 50 Theo dõi
9 [HOSE.VCF] 07/09/2018 164.1 164 164.1 164 50 Bán
10 [HOSE.VCF] 05/09/2018 168 167.5 168 167.5 560 Theo dõi
11 [HOSE.VCF] 04/09/2018 168 168 169 168 860 Theo dõi
12 [HOSE.VCF] 31/08/2018 168 168 168 168 180 Theo dõi
13 [HOSE.VCF] 30/08/2018 164 164 168 168 30 Theo dõi
14 [HOSE.VCF] 28/08/2018 162.1 162 169 169 300 Mua
15 [HOSE.VCF] 27/08/2018 165.5 162 165.5 162 220 Theo dõi
16 [HOSE.VCF] 23/08/2018 166 166 166 166 620 Theo dõi
17 [HOSE.VCF] 22/08/2018 165 165 165.5 165.5 30 Theo dõi
18 [HOSE.VCF] 21/08/2018 169 165 169 169 180 Mua
19 [HOSE.VCF] 20/08/2018 165 165 166 166 110 Bán
20 [HOSE.VCF] 17/08/2018 181.5 169.9 181.5 169.9 110 Theo dõi