FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VCI] 18/10/2018 60.1 59.5 61.2 60.6 80.580 Bán
2 [HOSE.VCI] 17/10/2018 61.2 60.9 61.7 61.2 97.690 Bán
3 [HOSE.VCI] 16/10/2018 60.8 60.3 60.9 60.8 70.490 Bán
4 [HOSE.VCI] 15/10/2018 62 60.1 62 60.8 61.260 Bán
5 [HOSE.VCI] 12/10/2018 56.6 56.6 61.8 61 208.410 Bán
6 [HOSE.VCI] 11/10/2018 59.7 59.7 62.6 59.7 389.730 Theo dõi
7 [HOSE.VCI] 10/10/2018 64.2 63.8 65 64 114.680 Theo dõi
8 [HOSE.VCI] 09/10/2018 64.4 64.1 65.2 64.1 94.070 Theo dõi
9 [HOSE.VCI] 08/10/2018 65.5 64.4 65.9 64.4 89.790 Theo dõi
10 [HOSE.VCI] 05/10/2018 65.9 65.9 67.8 66 281.120 Mua
11 [HOSE.VCI] 04/10/2018 65.8 65.5 66.8 66.4 160.050 Mua
12 [HOSE.VCI] 03/10/2018 64.8 64.8 65.8 65.4 92.230 Mua
13 [HOSE.VCI] 02/10/2018 64.2 63.5 66.5 64.8 297.070 Mua
14 [HOSE.VCI] 01/10/2018 64.8 63.6 65.5 64.2 163.200 Mua
15 [HOSE.VCI] 28/09/2018 64.1 64.1 65.3 64.8 227.330 Mua
16 [HOSE.VCI] 27/09/2018 64.1 63.8 64.9 64.1 168.450 Mua
17 [HOSE.VCI] 26/09/2018 63.6 63.6 64.9 64 164.310 Mua
18 [HOSE.VCI] 25/09/2018 63.8 63.5 64.2 63.8 149.590 Mua
19 [HOSE.VCI] 24/09/2018 65 64 65.4 64 181.890 Mua
20 [HOSE.VCI] 21/09/2018 63.5 63.5 65.5 64.7 601.270 Mua