FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDP] 17/07/2019 32 32 32 32 20 Bán
2 [HOSE.VDP] 16/07/2019 31.9 31.8 31.9 31.8 2.110 Bán
3 [HOSE.VDP] 15/07/2019 31 32 32 32 230 Bán
4 [HOSE.VDP] 12/07/2019 31 31 32 31.95 1.140 Bán
5 [HOSE.VDP] 11/07/2019 31.95 31.95 31.95 31.95 10 Bán
6 [HOSE.VDP] 09/07/2019 32.15 32.1 32.15 32.1 200 Bán
7 [HOSE.VDP] 08/07/2019 32.5 32 32.5 32.3 130 Bán
8 [HOSE.VDP] 05/07/2019 32.3 32.3 32.3 32.3 10 Bán
9 [HOSE.VDP] 04/07/2019 33.25 33.25 33.25 33.25 10 Bán
10 [HOSE.VDP] 03/07/2019 33.25 33.25 33.25 33.25 50 Bán
11 [HOSE.VDP] 02/07/2019 33.25 33.25 33.25 33.25 10 Theo dõi
12 [HOSE.VDP] 28/06/2019 33.65 31.5 33.65 33.65 320 Mua
13 [HOSE.VDP] 25/06/2019 31.5 31.5 33.65 33.65 40 Mua
14 [HOSE.VDP] 21/06/2019 33.4 31.5 33.4 33.4 4.810 Mua
15 [HOSE.VDP] 20/06/2019 33.75 31.55 33.75 33.4 2.020 Mua
16 [HOSE.VDP] 19/06/2019 33.4 33.3 33.7 33.4 2.240 Mua
17 [HOSE.VDP] 18/06/2019 33.8 33.4 33.8 33.4 32.470 Mua
18 [HOSE.VDP] 17/06/2019 33.45 33 33.5 33.4 8.590 Mua
19 [HOSE.VDP] 14/06/2019 32.8 32.8 33.45 33.45 820 Mua
20 [HOSE.VDP] 13/06/2019 32.85 32.85 33.5 33.5 70 Mua