FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDP] 09/09/2019 38.3 35.8 35.8 35.8 18.500
2 [HOSE.VDP] 06/09/2019 38.3 33.6 38.3 37.9 1.240 Mua
3 [HOSE.VDP] 05/09/2019 38.4 36 38.4 36 1.130 Mua
4 [HOSE.VDP] 04/09/2019 35.9 35.5 38.4 38.4 3.780 Mua
5 [HOSE.VDP] 03/09/2019 36.2 35.5 36.2 35.9 4.050 Mua
6 [HOSE.VDP] 30/08/2019 37.5 35.5 37.3 36 13.070 Mua
7 [HOSE.VDP] 29/08/2019 37.5 35.5 37.5 37.3 1.580 Mua
8 [HOSE.VDP] 28/08/2019 36.4 36.4 36.4 36.4 20 Mua
9 [HOSE.VDP] 27/08/2019 36 35 36.1 36 20.610 Mua
10 [HOSE.VDP] 26/08/2019 37.9 33.55 38.5 36 1.400 Mua
11 [HOSE.VDP] 23/08/2019 36.1 36 36.1 36 1.010 Mua
12 [HOSE.VDP] 22/08/2019 36.5 35 37.2 35 9.590 Mua
13 [HOSE.VDP] 21/08/2019 35 35 35.1 35 11.250 Mua
14 [HOSE.VDP] 20/08/2019 35.5 35.2 35.5 35.2 1.010 Mua
15 [HOSE.VDP] 19/08/2019 33.9 33.9 35 34.8 13.040 Mua
16 [HOSE.VDP] 16/08/2019 34.4 34.3 34.4 34.35 20.510 Mua
17 [HOSE.VDP] 15/08/2019 34.9 33 34.9 34.4 9.690 Mua
18 [HOSE.VDP] 14/08/2019 32.9 32.9 33.3 33.3 12.030 Mua
19 [HOSE.VDP] 13/08/2019 31.1 31 31.2 31.2 3.420 Theo dõi
20 [HOSE.VDP] 12/08/2019 32.9 32.9 32.9 32.9 50 Mua