FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDP] 16/08/2018 32 32 32 32 3.290 Mua
2 [HOSE.VDP] 15/08/2018 32 32 32 32 540 Mua
3 [HOSE.VDP] 14/08/2018 31.8 31.8 32.5 32 2.080 Mua
4 [HOSE.VDP] 13/08/2018 32 31.7 32 32 1.120 Mua
5 [HOSE.VDP] 10/08/2018 31.8 31.7 33 33 2.100 Mua
6 [HOSE.VDP] 09/08/2018 31.4 31.4 31.4 31.4 500 Mua
7 [HOSE.VDP] 08/08/2018 31.4 31.4 31.5 31.5 13.300 Mua
8 [HOSE.VDP] 07/08/2018 31 31 31.4 31.4 2.150 Mua
9 [HOSE.VDP] 03/08/2018 31 31 31 31 2.220 Theo dõi
10 [HOSE.VDP] 02/08/2018 31.1 31.1 31.1 31.1 5.000 Theo dõi
11 [HOSE.VDP] 01/08/2018 32 31.1 32 31.1 3.010 Theo dõi
12 [HOSE.VDP] 30/07/2018 31 31 31.2 31.2 1.690 Mua
13 [HOSE.VDP] 27/07/2018 31.2 31.2 31.2 31.2 200 Theo dõi
14 [HOSE.VDP] 26/07/2018 31 31 31 31 500 Theo dõi
15 [HOSE.VDP] 25/07/2018 31 31 31 31 750 Theo dõi
16 [HOSE.VDP] 24/07/2018 30.5 30.5 30.5 30.5 2.200 Bán
17 [HOSE.VDP] 23/07/2018 31.2 31.2 31.5 31.2 3.600 Theo dõi
18 [HOSE.VDP] 20/07/2018 30.4 30.4 31.6 31.6 1.600 Theo dõi
19 [HOSE.VDP] 19/07/2018 30.4 30.4 30.4 30.4 10 Bán
20 [HOSE.VDP] 18/07/2018 30.4 30.4 31 31 4.340 Bán