FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDP] 18/10/2018 33.8 33.8 33.8 33.8 10 Theo dõi
2 [HOSE.VDP] 16/10/2018 33 33 33 33 10 Bán
3 [HOSE.VDP] 15/10/2018 34.95 32.85 34.95 33 2.590 Bán
4 [HOSE.VDP] 12/10/2018 32.9 31 32.9 32.85 120 Bán
5 [HOSE.VDP] 11/10/2018 32.8 30.95 32.95 32.8 9.480 Bán
6 [HOSE.VDP] 10/10/2018 32.7 32.7 32.95 32.95 490 Theo dõi
7 [HOSE.VDP] 09/10/2018 32.1 31.7 33.9 33 6.920 Theo dõi
8 [HOSE.VDP] 08/10/2018 35.9 31.65 35.9 33.5 40 Theo dõi
9 [HOSE.VDP] 05/10/2018 32.35 32.35 33.95 33.9 1.360 Mua
10 [HOSE.VDP] 04/10/2018 32.7 32.55 34.8 34.75 1.700 Mua
11 [HOSE.VDP] 02/10/2018 35 35 35 35 20 Mua
12 [HOSE.VDP] 01/10/2018 36.2 33.1 36.2 35 160 Mua
13 [HOSE.VDP] 28/09/2018 35.9 32.55 37 35.5 2.370 Mua
14 [HOSE.VDP] 27/09/2018 35 32.5 35.8 35 2.020 Mua
15 [HOSE.VDP] 26/09/2018 34.9 34.9 34.9 34.9 10 Mua
16 [HOSE.VDP] 25/09/2018 32.5 32.5 34.65 34.6 1.240 Mua
17 [HOSE.VDP] 24/09/2018 31.65 31.65 32.5 32.5 230 Mua
18 [HOSE.VDP] 21/09/2018 32.5 31.55 32.5 31.55 4.260 Bán
19 [HOSE.VDP] 20/09/2018 31.55 31.55 31.55 31.55 20 Bán
20 [HOSE.VDP] 19/09/2018 32.5 32 32.5 32 110 Theo dõi