FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDP] 22/03/2019 35 31.75 35.4 31.75 6.690 Theo dõi
2 [HOSE.VDP] 21/03/2019 37 34.1 37 34.1 1.620 Mua
3 [HOSE.VDP] 20/03/2019 35.05 33.5 35.1 35 4.700 Mua
4 [HOSE.VDP] 19/03/2019 35 34.55 35.5 35 970 Mua
5 [HOSE.VDP] 18/03/2019 35.5 34.55 35.5 34.55 5.460 Mua
6 [HOSE.VDP] 15/03/2019 35 35 35.5 35 12.950 Mua
7 [HOSE.VDP] 14/03/2019 35 34.9 35.6 35.5 62.230 Mua
8 [HOSE.VDP] 13/03/2019 33.4 33.2 35.7 33.5 12.940 Mua
9 [HOSE.VDP] 12/03/2019 33 33 33.4 33.4 3.970 Mua
10 [HOSE.VDP] 11/03/2019 33.3 32.5 33.3 33.3 570 Mua
11 [HOSE.VDP] 08/03/2019 33.2 32.3 33.4 33.3 5.310 Mua
12 [HOSE.VDP] 07/03/2019 33.35 31.6 33.6 33.35 7.980 Mua
13 [HOSE.VDP] 06/03/2019 30.2 30.2 31.45 31.45 2.300 Mua
14 [HOSE.VDP] 05/03/2019 30.3 29.4 30.3 29.4 2.200 Bán
15 [HOSE.VDP] 04/03/2019 31 29.7 31.2 30.2 6.350 Theo dõi
16 [HOSE.VDP] 01/03/2019 30.7 29.2 30.7 29.2 3.360 Bán
17 [HOSE.VDP] 28/02/2019 29.1 29 30.45 30.45 350 Theo dõi
18 [HOSE.VDP] 27/02/2019 30.1 30.1 30.65 30.65 310 Mua
19 [HOSE.VDP] 26/02/2019 30.7 29 30.8 30 680 Mua
20 [HOSE.VDP] 25/02/2019 29.95 28.8 30.75 28.8 1.330 Theo dõi