FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDP] 07/12/2018 31.5 31.5 33 32 2.020 Bán
2 [HOSE.VDP] 06/12/2018 32.5 32.5 32.5 32.5 10 Mua
3 [HOSE.VDP] 05/12/2018 33.7 31.5 33.7 32 4.520 Bán
4 [HOSE.VDP] 04/12/2018 33.5 32 33.5 32 2.190 Bán
5 [HOSE.VDP] 03/12/2018 31.85 31.85 34 32.3 2.230 Bán
6 [HOSE.VDP] 28/11/2018 32.8 32 34.6 32 5.030 Bán
7 [HOSE.VDP] 27/11/2018 33.3 32 33.3 32.8 140 Theo dõi
8 [HOSE.VDP] 26/11/2018 33.7 32 33.7 33 320 Theo dõi
9 [HOSE.VDP] 23/11/2018 31 31 32.2 32.2 350 Bán
10 [HOSE.VDP] 22/11/2018 32.2 32.2 32.2 32.2 10 Bán
11 [HOSE.VDP] 21/11/2018 33.7 30 33.7 30.2 2.500 Bán
12 [HOSE.VDP] 20/11/2018 33.6 31.5 33.6 31.9 9.540 Bán
13 [HOSE.VDP] 19/11/2018 31.5 31.5 33.5 33.5 2.010 Mua
14 [HOSE.VDP] 15/11/2018 31 31 33.6 33.6 1.390 Mua
15 [HOSE.VDP] 14/11/2018 33.3 31.1 33.3 33 220 Theo dõi
16 [HOSE.VDP] 13/11/2018 34.5 31.6 34.5 31.7 2.560 Theo dõi
17 [HOSE.VDP] 12/11/2018 31.9 31.9 33.9 33.85 1.020 Mua
18 [HOSE.VDP] 08/11/2018 34.3 34.3 34.3 34.3 10 Mua
19 [HOSE.VDP] 07/11/2018 33.4 32 33.4 33.2 630 Mua
20 [HOSE.VDP] 06/11/2018 32.7 32.5 34.65 33.2 2.110 Mua