FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 22/08/2019 7.65 7.65 7.97 7.97 2.160 Mua
2 [HOSE.VDS] 21/08/2019 8.44 7.97 8.44 7.98 4.500 Mua
3 [HOSE.VDS] 20/08/2019 7.5 7.5 7.97 7.97 10.880 Mua
4 [HOSE.VDS] 19/08/2019 7.43 7.15 7.5 7.5 9.060 Theo dõi
5 [HOSE.VDS] 16/08/2019 7.45 7.11 7.5 7.47 30.950 Bán
6 [HOSE.VDS] 15/08/2019 7.3 7.3 7.5 7.5 3.200 Theo dõi
7 [HOSE.VDS] 14/08/2019 7.1 7.1 7.65 7.65 10.030 Theo dõi
8 [HOSE.VDS] 13/08/2019 7.5 7.19 7.5 7.19 31.670 Bán
9 [HOSE.VDS] 12/08/2019 7.5 7.49 7.5 7.5 39.490 Bán
10 [HOSE.VDS] 09/08/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 24.000 Bán
11 [HOSE.VDS] 08/08/2019 7.49 7.49 7.96 7.5 26.190 Bán
12 [HOSE.VDS] 07/08/2019 7.5 6.99 7.5 7.5 30.040 Bán
13 [HOSE.VDS] 06/08/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 7.000 Theo dõi
14 [HOSE.VDS] 05/08/2019 7.5 7.3 7.5 7.5 8.780 Theo dõi
15 [HOSE.VDS] 02/08/2019 7.5 7.5 7.6 7.6 9.610 Mua
16 [HOSE.VDS] 01/08/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 5.950 Bán
17 [HOSE.VDS] 31/07/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 8.000 Bán
18 [HOSE.VDS] 30/07/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 18.890 Theo dõi
19 [HOSE.VDS] 29/07/2019 7.4 7.4 7.5 7.5 11.110 Bán
20 [HOSE.VDS] 26/07/2019 7.5 7.5 7.5 7.5 15.000 Bán