FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 21/11/2018 9.37 9.2 9.37 9.2 66.280 Bán
2 [HOSE.VDS] 20/11/2018 9.38 9.35 9.4 9.38 73.880 Bán
3 [HOSE.VDS] 19/11/2018 9.34 9.3 9.5 9.38 108.200 Bán
4 [HOSE.VDS] 16/11/2018 9.42 9.3 9.5 9.32 76.440 Bán
5 [HOSE.VDS] 15/11/2018 9.46 9.42 9.52 9.42 69.230 Bán
6 [HOSE.VDS] 14/11/2018 9.5 9.45 9.58 9.46 70.170 Bán
7 [HOSE.VDS] 13/11/2018 9.59 9.5 9.59 9.5 64.050 Bán
8 [HOSE.VDS] 12/11/2018 9.6 9.5 9.6 9.6 57.780 Mua
9 [HOSE.VDS] 09/11/2018 9.65 9.58 9.68 9.61 70.030 Mua
10 [HOSE.VDS] 08/11/2018 9.61 9.61 9.7 9.68 85.340 Mua
11 [HOSE.VDS] 07/11/2018 9.57 9.55 9.67 9.6 63.320 Theo dõi
12 [HOSE.VDS] 06/11/2018 9.52 9.5 9.6 9.57 64.620 Bán
13 [HOSE.VDS] 05/11/2018 9.54 9.51 9.59 9.51 66.110 Bán
14 [HOSE.VDS] 02/11/2018 9.5 9.5 9.6 9.55 88.810 Bán
15 [HOSE.VDS] 01/11/2018 9.67 9.5 9.7 9.5 63.140 Bán
16 [HOSE.VDS] 31/10/2018 9.44 9.44 9.7 9.66 80.260 Bán
17 [HOSE.VDS] 30/10/2018 9.38 9.38 9.49 9.46 55.090 Bán
18 [HOSE.VDS] 29/10/2018 9.42 9 9.42 9.38 55.440 Bán
19 [HOSE.VDS] 26/10/2018 9.43 9.41 9.6 9.43 58.010 Bán
20 [HOSE.VDS] 25/10/2018 8.99 8.99 9.47 9.43 51.220 Bán