FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 18/03/2019 7.9 7.7 7.9 7.9 20.840 Mua
2 [HOSE.VDS] 15/03/2019 7.9 7.8 7.9 7.85 24.750 Mua
3 [HOSE.VDS] 14/03/2019 7.91 7.77 7.97 7.9 24.310 Mua
4 [HOSE.VDS] 13/03/2019 7.78 7.75 7.91 7.91 68.220 Mua
5 [HOSE.VDS] 12/03/2019 7.81 7.75 7.89 7.78 42.090 Mua
6 [HOSE.VDS] 11/03/2019 7.8 7.68 7.89 7.81 59.560 Mua
7 [HOSE.VDS] 08/03/2019 7.94 7.79 7.94 7.8 47.230 Mua
8 [HOSE.VDS] 07/03/2019 8 7.8 8 8 195.230 Mua
9 [HOSE.VDS] 06/03/2019 8 7.9 8.01 7.99 75.860 Mua
10 [HOSE.VDS] 05/03/2019 7.96 7.95 8.05 8 64.540 Mua
11 [HOSE.VDS] 04/03/2019 7.59 7.59 7.97 7.96 65.660 Mua
12 [HOSE.VDS] 01/03/2019 7.5 7.49 7.6 7.59 52.170 Bán
13 [HOSE.VDS] 28/02/2019 7.65 7.5 7.65 7.5 64.400 Theo dõi
14 [HOSE.VDS] 27/02/2019 7.6 7.55 7.65 7.65 115.630 Mua
15 [HOSE.VDS] 26/02/2019 7.63 7.55 7.64 7.6 64.730 Theo dõi
16 [HOSE.VDS] 25/02/2019 7.74 7.6 7.85 7.63 74.460 Theo dõi
17 [HOSE.VDS] 22/02/2019 7.64 7.57 7.64 7.63 58.500 Mua
18 [HOSE.VDS] 21/02/2019 7.64 7.63 7.72 7.64 45.860 Mua
19 [HOSE.VDS] 20/02/2019 7.64 7.6 7.64 7.64 51.380 Mua
20 [HOSE.VDS] 19/02/2019 7.66 7.5 7.74 7.64 53.320 Mua