FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 18/05/2018 11.35 10.95 11.35 11.2 40.300 Theo dõi
2 [HOSE.VDS] 17/05/2018 11.4 11.2 11.4 11.35 109.080 Mua
3 [HOSE.VDS] 16/05/2018 11.4 11.25 11.4 11.4 113.070 Mua
4 [HOSE.VDS] 15/05/2018 11.2 11.2 11.4 11.4 90.710 Theo dõi
5 [HOSE.VDS] 14/05/2018 11.15 11 11.3 11.2 83.910 Bán
6 [HOSE.VDS] 11/05/2018 11.1 11 11.15 11.15 108.290 Bán
7 [HOSE.VDS] 10/05/2018 11.4 11.1 11.45 11.1 104.020 Bán
8 [HOSE.VDS] 09/05/2018 11.25 11.2 11.5 11.4 109.310 Bán
9 [HOSE.VDS] 08/05/2018 11.2 11 11.3 11.25 161.130 Bán
10 [HOSE.VDS] 07/05/2018 11.15 11 11.25 11.2 95.870 Bán
11 [HOSE.VDS] 04/05/2018 11.2 10.9 11.25 11.15 114.090 Bán
12 [HOSE.VDS] 03/05/2018 11.1 10.8 11.15 11.15 58.550 Bán
13 [HOSE.VDS] 02/05/2018 11.15 10.9 11.15 11.1 134.610 Bán
14 [HOSE.VDS] 27/04/2018 11 10.9 11.15 11.15 69.160 Bán
15 [HOSE.VDS] 26/04/2018 11.85 11.05 11.9 11.05 124.430 Quá bán
16 [HOSE.VDS] 24/04/2018 11.3 11.3 11.9 11.85 200.020 Bán
17 [HOSE.VDS] 23/04/2018 11.85 11.85 12.7 11.85 228.450 Bán
18 [HOSE.VDS] 20/04/2018 12.7 12.55 12.75 12.7 110.530 Bán
19 [HOSE.VDS] 19/04/2018 12.9 12.6 12.95 12.7 147.630 Bán
20 [HOSE.VDS] 18/04/2018 13 12.9 13.15 12.95 196.980 Bán