FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 19/09/2018 9.6 9.6 9.7 9.65 36.420 Mua
2 [HOSE.VDS] 18/09/2018 9.72 9.1 9.72 9.56 117.450 Mua
3 [HOSE.VDS] 17/09/2018 9.73 9.69 9.73 9.72 39.750 Mua
4 [HOSE.VDS] 14/09/2018 9.55 9.5 9.74 9.74 40.270 Mua
5 [HOSE.VDS] 13/09/2018 9.25 9.2 9.5 9.5 42.890 Mua
6 [HOSE.VDS] 12/09/2018 9 8.95 9.26 9.25 54.080 Theo dõi
7 [HOSE.VDS] 11/09/2018 8.95 8.95 8.97 8.96 45.500 Theo dõi
8 [HOSE.VDS] 10/09/2018 9 8.95 9.1 8.96 15.650 Theo dõi
9 [HOSE.VDS] 07/09/2018 8.94 8.94 9 9 26.930 Theo dõi
10 [HOSE.VDS] 05/09/2018 9.5 9.05 9.51 9.05 72.900 Theo dõi
11 [HOSE.VDS] 04/09/2018 9.85 9.17 9.87 9.5 86.450 Mua
12 [HOSE.VDS] 31/08/2018 9.95 9.85 10 9.85 97.970 Mua
13 [HOSE.VDS] 30/08/2018 10 9.89 10.05 9.95 100.120 Mua
14 [HOSE.VDS] 29/08/2018 9.91 9.79 10 10 129.690 Mua
15 [HOSE.VDS] 28/08/2018 9.79 9.77 10.2 9.9 126.560 Mua
16 [HOSE.VDS] 27/08/2018 9.29 9.29 9.83 9.77 142.020 Mua
17 [HOSE.VDS] 24/08/2018 8.78 8.51 9.23 9.19 57.620 Mua
18 [HOSE.VDS] 23/08/2018 8.84 8.83 9.09 8.87 54.310 Mua
19 [HOSE.VDS] 22/08/2018 8.5 8.34 8.84 8.84 63.700 Mua
20 [HOSE.VDS] 21/08/2018 8.18 8.18 8.4 8.28 52.380 Mua