FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 03/01/2019 8.3 8.26 8.34 8.28 39.390 Bán
2 [HOSE.VDS] 02/01/2019 8.3 8.28 8.37 8.3 43.400 Bán
3 [HOSE.VDS] 28/12/2018 8.3 8.3 8.39 8.37 49.810 Theo dõi
4 [HOSE.VDS] 27/12/2018 8.29 8.29 8.37 8.37 50.480 Bán
5 [HOSE.VDS] 26/12/2018 8.29 8.28 8.3 8.29 51.440 Bán
6 [HOSE.VDS] 25/12/2018 8.32 8.2 8.32 8.29 67.340 Bán
7 [HOSE.VDS] 24/12/2018 8.3 8.29 8.37 8.32 70.380 Bán
8 [HOSE.VDS] 21/12/2018 8.3 8.24 8.32 8.3 66.190 Bán
9 [HOSE.VDS] 20/12/2018 8.54 8.3 8.54 8.3 76.960 Bán
10 [HOSE.VDS] 19/12/2018 8.64 8.5 8.65 8.54 74.520 Bán
11 [HOSE.VDS] 18/12/2018 8.66 8.59 8.68 8.64 61.170 Bán
12 [HOSE.VDS] 17/12/2018 8.7 8.6 8.7 8.69 60.230 Bán
13 [HOSE.VDS] 14/12/2018 8.8 8.7 8.86 8.7 89.340 Theo dõi
14 [HOSE.VDS] 13/12/2018 8.76 8.76 8.85 8.8 82.840 Theo dõi
15 [HOSE.VDS] 12/12/2018 8.6 8.6 8.78 8.76 81.310 Bán
16 [HOSE.VDS] 11/12/2018 8.6 8.5 8.69 8.6 80.920 Bán
17 [HOSE.VDS] 10/12/2018 8.75 8.6 8.78 8.6 66.000 Bán
18 [HOSE.VDS] 07/12/2018 8.65 8.65 8.8 8.78 80.090 Bán
19 [HOSE.VDS] 06/12/2018 8.68 8.45 8.75 8.65 57.330 Bán
20 [HOSE.VDS] 05/12/2018 8.7 8.6 8.75 8.68 66.560 Bán