FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VDS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VDS] 19/07/2018 7.5 7.5 7.95 7.9 23.780 Theo dõi
2 [HOSE.VDS] 18/07/2018 7.02 7.02 7.58 7.5 35.990 Bán
3 [HOSE.VDS] 17/07/2018 7.82 7.42 7.82 7.42 9.540 Bán
4 [HOSE.VDS] 16/07/2018 7.88 7.88 7.93 7.9 2.830 Theo dõi
5 [HOSE.VDS] 13/07/2018 7.9 7.73 7.9 7.88 1.750 Theo dõi
6 [HOSE.VDS] 12/07/2018 7.8 7.8 7.88 7.88 590 Theo dõi
7 [HOSE.VDS] 11/07/2018 7.88 7.49 7.88 7.8 730 Bán
8 [HOSE.VDS] 10/07/2018 8.05 7.89 8.15 7.89 390 Bán
9 [HOSE.VDS] 09/07/2018 7.98 7.8 7.99 7.97 550 Bán
10 [HOSE.VDS] 06/07/2018 7.72 7.49 7.9 7.9 2.320 Bán
11 [HOSE.VDS] 05/07/2018 8 7.65 8 7.65 2.120 Bán
12 [HOSE.VDS] 04/07/2018 7.32 7.32 8 8 36.800 Bán
13 [HOSE.VDS] 03/07/2018 8.1 7.8 8.2 7.8 9.840 Bán
14 [HOSE.VDS] 02/07/2018 8.39 8.2 8.4 8.2 5.330 Bán
15 [HOSE.VDS] 29/06/2018 8.49 8.4 8.49 8.48 10.440 Bán
16 [HOSE.VDS] 28/06/2018 8.88 8.4 8.88 8.4 35.580 Bán
17 [HOSE.VDS] 27/06/2018 8.8 8.79 8.97 8.97 18.810 Bán
18 [HOSE.VDS] 26/06/2018 9 8.6 9.08 8.88 3.340 Bán
19 [HOSE.VDS] 25/06/2018 9.19 9.09 9.2 9.18 5.770 Bán
20 [HOSE.VDS] 22/06/2018 9 9 9.19 9.19 1.850 Bán