FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 22/03/2019 39.9 39.6 39.9 39.6 4.360 Mua
2 [HOSE.VFG] 21/03/2019 39.5 39.5 39.7 39.5 23.840 Mua
3 [HOSE.VFG] 19/03/2019 39.5 39 39.5 39.5 7.100 Mua
4 [HOSE.VFG] 18/03/2019 39.5 39.2 39.5 39.2 2.450 Mua
5 [HOSE.VFG] 15/03/2019 39.6 39 39.6 39.4 3.020 Mua
6 [HOSE.VFG] 14/03/2019 39.2 38.5 39.4 38.5 11.240 Mua
7 [HOSE.VFG] 13/03/2019 38 38 38 38 1.280 Theo dõi
8 [HOSE.VFG] 12/03/2019 38 38 38 38 330 Theo dõi
9 [HOSE.VFG] 08/03/2019 37.2 37.2 37.2 37.2 20 Bán
10 [HOSE.VFG] 07/03/2019 37.4 37.4 39.2 37.4 30 Bán
11 [HOSE.VFG] 06/03/2019 38.7 38 38.7 38 6.300 Theo dõi
12 [HOSE.VFG] 05/03/2019 37 37 37.5 37.5 120 Bán
13 [HOSE.VFG] 04/03/2019 39.2 37.5 39.2 37.5 30 Bán
14 [HOSE.VFG] 01/03/2019 39.4 38.05 39.4 38.05 30 Bán
15 [HOSE.VFG] 28/02/2019 38.5 38 38.5 38 590 Bán
16 [HOSE.VFG] 27/02/2019 37.05 37.05 37.05 37.05 20 Bán
17 [HOSE.VFG] 26/02/2019 38.05 38.05 38.05 38.05 70 Bán
18 [HOSE.VFG] 25/02/2019 38.1 38 38.1 38 2.510 Bán
19 [HOSE.VFG] 22/02/2019 38.15 37.1 38.15 37.1 910 Bán
20 [HOSE.VFG] 20/02/2019 38.2 38.2 38.2 38.2 1.000 Theo dõi