FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 25/06/2019 39.95 39.9 39.95 39.9 4.090 Mua
2 [HOSE.VFG] 24/06/2019 39.5 39 39.5 39.5 2.600 Mua
3 [HOSE.VFG] 21/06/2019 39.5 39.5 39.5 39.5 5.130 Mua
4 [HOSE.VFG] 20/06/2019 39.5 39.5 39.5 39.5 2.000 Mua
5 [HOSE.VFG] 17/06/2019 39.95 39.95 40.3 40.3 15.460 Mua
6 [HOSE.VFG] 14/06/2019 39.95 39.8 39.95 39.95 7.470 Mua
7 [HOSE.VFG] 13/06/2019 39.5 39.5 39.7 39.7 4.310 Mua
8 [HOSE.VFG] 12/06/2019 39.5 39 39.5 39.5 6.610 Mua
9 [HOSE.VFG] 11/06/2019 39.95 39.5 39.95 39.95 19.530 Mua
10 [HOSE.VFG] 10/06/2019 38 38 40 39.95 45.000 Mua
11 [HOSE.VFG] 07/06/2019 39.5 39 39.9 39.5 19.710 Mua
12 [HOSE.VFG] 06/06/2019 37.5 37.5 38.95 38.95 14.000 Mua
13 [HOSE.VFG] 05/06/2019 35.1 35.1 37.5 37.5 180 Theo dõi
14 [HOSE.VFG] 03/06/2019 37 37 37 37 100 Bán
15 [HOSE.VFG] 31/05/2019 36.05 36.05 37.9 37.9 360 Mua
16 [HOSE.VFG] 30/05/2019 35.6 35.6 37.9 37.9 20 Theo dõi
17 [HOSE.VFG] 29/05/2019 35.8 35.8 36.1 36.1 1.400 Bán
18 [HOSE.VFG] 28/05/2019 35.7 35.7 37.8 36.3 15.750 Bán
19 [HOSE.VFG] 27/05/2019 35.9 35.9 37.8 37.8 720 Bán
20 [HOSE.VFG] 22/05/2019 38 36.5 38 38 1.510 Theo dõi