FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 20/09/2018 36.3 35 36.3 35.9 2.030 Bán
2 [HOSE.VFG] 19/09/2018 36.1 35.3 36.1 35.3 7.180 Bán
3 [HOSE.VFG] 18/09/2018 35 34 35.5 35.4 1.990 Bán
4 [HOSE.VFG] 17/09/2018 35.1 35 35.6 35 2.120 Bán
5 [HOSE.VFG] 14/09/2018 36.25 35 36.25 35.85 3.050 Bán
6 [HOSE.VFG] 13/09/2018 33.65 33.65 36.5 35.5 2.030 Bán
7 [HOSE.VFG] 12/09/2018 36.5 35.5 36.5 35.5 110 Bán
8 [HOSE.VFG] 11/09/2018 36.6 35.75 36.6 36.5 320 Bán
9 [HOSE.VFG] 10/09/2018 37.4 37.4 37.4 37.4 20 Mua
10 [HOSE.VFG] 07/09/2018 36.9 36.5 36.9 36.5 110 Bán
11 [HOSE.VFG] 05/09/2018 36.7 36.5 37 37 1.910 Theo dõi
12 [HOSE.VFG] 04/09/2018 36.8 36.5 37.8 37 2.780 Theo dõi
13 [HOSE.VFG] 31/08/2018 37.5 37 37.5 37 620 Theo dõi
14 [HOSE.VFG] 30/08/2018 36.9 36.9 36.9 36.9 460 Theo dõi
15 [HOSE.VFG] 29/08/2018 36.5 36.5 37 37 4.660 Theo dõi
16 [HOSE.VFG] 28/08/2018 37.95 36.5 37.95 37 2.810 Theo dõi
17 [HOSE.VFG] 27/08/2018 36.5 36.5 37.95 37.2 3.910 Mua
18 [HOSE.VFG] 23/08/2018 36.7 36.7 37.4 37.4 67.020 Mua
19 [HOSE.VFG] 22/08/2018 36 36 37.8 37.8 2.790 Mua
20 [HOSE.VFG] 21/08/2018 36.5 36 38 38 5.050 Mua