FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 15/12/2017 38.5 38.1 39.5 38.5 1.490 Bán
2 [HOSE.VFG] 14/12/2017 39.5 38 39.5 38.5 7.970 Bán
3 [HOSE.VFG] 13/12/2017 41 38.1 41 38.1 9.540 Bán
4 [HOSE.VFG] 12/12/2017 40 38.9 40 39.4 7.560 Bán
5 [HOSE.VFG] 11/12/2017 40.9 40.5 40.9 40.8 470 Theo dõi
6 [HOSE.VFG] 08/12/2017 40.5 39 42 40.5 1.330 Theo dõi
7 [HOSE.VFG] 07/12/2017 39.1 38.5 42.5 39.5 16.330 Bán
8 [HOSE.VFG] 06/12/2017 40.35 39.5 40.35 40 15.760 Bán
9 [HOSE.VFG] 05/12/2017 40.3 40.3 40.95 40.35 15.790 Bán
10 [HOSE.VFG] 04/12/2017 41.4 40.2 41.4 40.95 27.820 Bán
11 [HOSE.VFG] 01/12/2017 41.4 40.4 41.4 41.4 12.360 Bán
12 [HOSE.VFG] 30/11/2017 41.2 40.5 41.5 40.8 22.820 Bán
13 [HOSE.VFG] 29/11/2017 41.9 41 41.9 41.2 4.520 Bán
14 [HOSE.VFG] 28/11/2017 44 41.8 44 41.8 16.010 Bán
15 [HOSE.VFG] 27/11/2017 41.2 41.2 44.5 44 11.730 Bán
16 [HOSE.VFG] 24/11/2017 41.9 41.15 41.9 41.9 3.210 Bán
17 [HOSE.VFG] 23/11/2017 41.1 40.7 41.9 41.9 11.310 Bán
18 [HOSE.VFG] 22/11/2017 42 41.5 42 41.5 5.980 Bán
19 [HOSE.VFG] 21/11/2017 42 41.9 42.3 42 7.660 Bán
20 [HOSE.VFG] 20/11/2017 42.2 41 42.8 42 17.480 Bán