FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 13/07/2018 35.55 35.5 38.6 38 940 Theo dõi
2 [HOSE.VFG] 12/07/2018 38 38 38.4 38 20 Bán
3 [HOSE.VFG] 11/07/2018 38 38 38.45 38 100 Bán
4 [HOSE.VFG] 10/07/2018 37.85 37.8 37.85 37.8 1.630 Bán
5 [HOSE.VFG] 09/07/2018 38.2 35.5 38.3 37.5 2.170 Bán
6 [HOSE.VFG] 06/07/2018 37 35.9 38.3 37.9 530 Bán
7 [HOSE.VFG] 05/07/2018 35.55 35.55 38.6 38.6 510 Bán
8 [HOSE.VFG] 04/07/2018 38.45 35.5 38.45 38.2 40 Bán
9 [HOSE.VFG] 03/07/2018 37 37 38.3 37.85 150 Bán
10 [HOSE.VFG] 02/07/2018 38.6 34 38.6 37 330 Bán
11 [HOSE.VFG] 29/06/2018 38.6 36.3 39.9 36.3 650 Bán
12 [HOSE.VFG] 28/06/2018 39.35 39 39.35 39 120 Bán
13 [HOSE.VFG] 27/06/2018 40.9 37.8 40.9 39.45 500 Bán
14 [HOSE.VFG] 26/06/2018 40.5 38.05 41.5 39.9 390 Bán
15 [HOSE.VFG] 25/06/2018 39.2 37.5 39.2 38.9 440 Bán
16 [HOSE.VFG] 22/06/2018 47 47 49 48.4 350 Theo dõi
17 [HOSE.VFG] 21/06/2018 49.5 47.5 49.5 48 5.120 Bán
18 [HOSE.VFG] 20/06/2018 49.5 47.5 49.5 48 370 Bán
19 [HOSE.VFG] 19/06/2018 49.4 48.9 49.4 48.9 1.020 Mua
20 [HOSE.VFG] 18/06/2018 49.5 47.5 49.5 48 6.240 Bán