FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 15/01/2019 37.8 37.8 39 39 5.130 Bán
2 [HOSE.VFG] 14/01/2019 39.1 39 39.1 39.1 12.690 Theo dõi
3 [HOSE.VFG] 08/01/2019 39.9 39.9 39.9 39.9 10 Mua
4 [HOSE.VFG] 04/01/2019 39 39 39.3 39 3.860 Theo dõi
5 [HOSE.VFG] 03/01/2019 37.2 37.2 39.3 39.3 20 Theo dõi
6 [HOSE.VFG] 28/12/2018 37.35 37.35 39 39 20 Theo dõi
7 [HOSE.VFG] 26/12/2018 39 39 39 39 900 Bán
8 [HOSE.VFG] 24/12/2018 37 37 37 37 1.010 Bán
9 [HOSE.VFG] 20/12/2018 37 37 38.35 37.5 1.270 Bán
10 [HOSE.VFG] 19/12/2018 38.5 38.5 38.5 38.5 200 Theo dõi
11 [HOSE.VFG] 17/12/2018 38.7 38.7 40 40 1.100 Theo dõi
12 [HOSE.VFG] 14/12/2018 40.5 40.5 40.5 40.5 300 Theo dõi
13 [HOSE.VFG] 13/12/2018 38.7 38.7 41 41 1.600 Mua
14 [HOSE.VFG] 12/12/2018 38.8 38.6 41 41 870 Mua
15 [HOSE.VFG] 11/12/2018 39 38.7 41.4 41.4 11.180 Mua
16 [HOSE.VFG] 05/12/2018 41.5 41.5 41.5 41.5 10 Mua
17 [HOSE.VFG] 04/12/2018 41.9 41.4 41.9 41.5 41.100 Mua
18 [HOSE.VFG] 03/12/2018 41.5 38.6 42 40.9 140 Mua
19 [HOSE.VFG] 28/11/2018 40 40 40.5 40.5 2.500 Mua
20 [HOSE.VFG] 27/11/2018 41.3 39 41.3 41 3.610 Mua