FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 23/03/2018 37 37 38.4 37.7 18.780 Mua
2 [HOSE.VFG] 22/03/2018 36.1 36.1 38.45 38.45 40.410 Mua
3 [HOSE.VFG] 21/03/2018 36.5 36 38 36.5 28.140 Mua
4 [HOSE.VFG] 20/03/2018 36.5 36 37.2 37.05 2.570 Mua
5 [HOSE.VFG] 19/03/2018 37.3 35.2 37.9 37.3 40.310 Mua
6 [HOSE.VFG] 16/03/2018 37.1 34.7 37.1 37.1 46.080 Mua
7 [HOSE.VFG] 15/03/2018 35.4 34.6 35.45 34.7 40.370 Mua
8 [HOSE.VFG] 14/03/2018 32 32 34.55 34.55 51.950 Theo dõi
9 [HOSE.VFG] 13/03/2018 32 31.5 32.5 32.3 13.440 Bán
10 [HOSE.VFG] 12/03/2018 32.2 31.5 33.3 32.2 7.910 Bán
11 [HOSE.VFG] 09/03/2018 32.7 32.05 33.8 32.05 78.310 Bán
12 [HOSE.VFG] 08/03/2018 32.5 32.5 33.65 33.3 560 Bán
13 [HOSE.VFG] 07/03/2018 33.7 32.75 33.7 33.3 14.280 Bán
14 [HOSE.VFG] 06/03/2018 34.35 33.15 34.35 33.5 16.040 Bán
15 [HOSE.VFG] 05/03/2018 33.5 33.1 34 33.9 4.830 Bán
16 [HOSE.VFG] 02/03/2018 32.6 32.55 34 34 1.030 Theo dõi
17 [HOSE.VFG] 01/03/2018 34.5 34.3 34.5 34.3 3.260 Theo dõi
18 [HOSE.VFG] 28/02/2018 34.25 33.2 34.5 34.5 3.600 Theo dõi
19 [HOSE.VFG] 27/02/2018 35.5 33.05 35.5 34.4 12.520 Theo dõi
20 [HOSE.VFG] 26/02/2018 36.45 35.2 36.45 35.5 4.730 Mua