FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 25/05/2018 48 48 49.8 49.8 36.230 Mua
2 [HOSE.VFG] 24/05/2018 48.7 48.6 49 49 20.470 Bán
3 [HOSE.VFG] 23/05/2018 48.9 47.5 48.9 48.8 33.470 Theo dõi
4 [HOSE.VFG] 22/05/2018 47.1 47.1 48.8 48 24.190 Theo dõi
5 [HOSE.VFG] 21/05/2018 47.5 47 49.5 49 39.130 Mua
6 [HOSE.VFG] 18/05/2018 49 48.1 49.8 49.8 1.760 Mua
7 [HOSE.VFG] 17/05/2018 48.9 48 50 50 65.000 Mua
8 [HOSE.VFG] 16/05/2018 49 49 49 49 6.000 Mua
9 [HOSE.VFG] 15/05/2018 49 48.5 49.5 49 26.160 Mua
10 [HOSE.VFG] 14/05/2018 48 48 49.4 49 12.760 Mua
11 [HOSE.VFG] 11/05/2018 49 49 49 49 60 Mua
12 [HOSE.VFG] 10/05/2018 48 48 50 49.9 3.140 Mua
13 [HOSE.VFG] 09/05/2018 48.6 48.6 50.9 50 4.440 Mua
14 [HOSE.VFG] 08/05/2018 48.9 48.1 49 48.5 3.090 Theo dõi
15 [HOSE.VFG] 07/05/2018 49 47.6 49 48.5 190.200 Theo dõi
16 [HOSE.VFG] 04/05/2018 49 48 49 48 99.550 Bán
17 [HOSE.VFG] 03/05/2018 47.5 47.5 48.5 47.8 207.170 Bán
18 [HOSE.VFG] 02/05/2018 48.5 48 48.55 48.5 178.620 Bán
19 [HOSE.VFG] 27/04/2018 49.2 47.9 49.2 48.5 209.010 Bán
20 [HOSE.VFG] 26/04/2018 49.3 47.5 49.3 48 314.600 Bán