FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VFG] 20/11/2018 41 40 41 41 4.790 Mua
2 [HOSE.VFG] 19/11/2018 38.3 38.3 39.5 39.5 1.610 Mua
3 [HOSE.VFG] 16/11/2018 35.65 35.65 38.5 38 6.440 Bán
4 [HOSE.VFG] 13/11/2018 36.3 36.3 38 38 1.320 Theo dõi
5 [HOSE.VFG] 12/11/2018 38 38 38.3 38.3 3.900 Mua
6 [HOSE.VFG] 09/11/2018 35.6 35.6 38 38 7.780 Mua
7 [HOSE.VFG] 08/11/2018 38 38 38.4 38 2.680 Mua
8 [HOSE.VFG] 07/11/2018 38 38 38 38 7.800 Mua
9 [HOSE.VFG] 06/11/2018 38.1 38 38.1 38 9.800 Mua
10 [HOSE.VFG] 05/11/2018 38 38 38 38 630 Mua
11 [HOSE.VFG] 02/11/2018 38.5 37.8 38.5 38 318.130 Mua
12 [HOSE.VFG] 01/11/2018 38.4 38 38.55 38 84.390 Mua
13 [HOSE.VFG] 31/10/2018 38.3 37.5 39.5 38.4 14.980 Mua
14 [HOSE.VFG] 30/10/2018 37.8 37.8 38.5 38.15 10.510 Mua
15 [HOSE.VFG] 29/10/2018 38.2 37.4 38.2 38.15 12.860 Mua
16 [HOSE.VFG] 26/10/2018 37 36 38.2 38.2 27.420 Mua
17 [HOSE.VFG] 25/10/2018 35.5 35.5 37 37 83.540 Mua
18 [HOSE.VFG] 24/10/2018 37.6 36 37.6 37 8.110 Mua
19 [HOSE.VFG] 23/10/2018 36 36 38 37.3 15.220 Mua
20 [HOSE.VFG] 22/10/2018 36.5 36.5 38.3 37.45 13.830 Mua