FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 22/03/2019 91 89.7 91 89.7 82.820 Bán
2 [HOSE.VHC] 21/03/2019 90.3 90.1 93 90.7 159.100 Bán
3 [HOSE.VHC] 20/03/2019 90.8 89.7 90.8 90 152.090 Bán
4 [HOSE.VHC] 19/03/2019 92.2 90.3 93 90.3 250.610 Bán
5 [HOSE.VHC] 18/03/2019 91.3 91.3 92.7 92.7 160.110 Theo dõi
6 [HOSE.VHC] 15/03/2019 91.1 90.5 92.5 91.3 135.830 Bán
7 [HOSE.VHC] 14/03/2019 93.3 90.7 93.3 91.2 374.970 Bán
8 [HOSE.VHC] 13/03/2019 92 91.3 93.7 93.3 137.370 Bán
9 [HOSE.VHC] 12/03/2019 93 92 93.9 92 266.850 Theo dõi
10 [HOSE.VHC] 11/03/2019 94.6 91.7 94.6 92.2 340.130 Theo dõi
11 [HOSE.VHC] 08/03/2019 96.5 94.6 96.9 94.6 329.680 Theo dõi
12 [HOSE.VHC] 07/03/2019 97 97 98.9 97 294.490 Mua
13 [HOSE.VHC] 06/03/2019 98.1 97.2 99.3 98.7 137.730 Mua
14 [HOSE.VHC] 05/03/2019 96.5 96.5 99.5 98.1 465.320 Mua
15 [HOSE.VHC] 04/03/2019 95.9 94.1 96.5 96.5 225.860 Mua
16 [HOSE.VHC] 01/03/2019 95 95 96.6 96 135.970 Mua
17 [HOSE.VHC] 28/02/2019 96.5 94.5 97 95 187.830 Mua
18 [HOSE.VHC] 27/02/2019 97.5 96.4 97.5 97.2 191.210 Mua
19 [HOSE.VHC] 26/02/2019 94.9 94.9 97.5 97.1 508.360 Mua
20 [HOSE.VHC] 25/02/2019 91.6 91.6 95.7 94.5 215.980 Mua