FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 13/06/2019 88.1 85 88.1 86 196.460 Bán
2 [HOSE.VHC] 12/06/2019 87.5 87.5 88.4 87.5 107.990 Bán
3 [HOSE.VHC] 11/06/2019 87.8 87.2 88.5 87.5 143.410 Bán
4 [HOSE.VHC] 10/06/2019 90.7 87.6 90.8 87.6 452.580 Bán
5 [HOSE.VHC] 07/06/2019 90.1 90.1 91 90.6 98.230 Bán
6 [HOSE.VHC] 06/06/2019 89 89 91 90.4 274.390 Bán
7 [HOSE.VHC] 05/06/2019 89 88.9 89.8 89.1 228.680 Bán
8 [HOSE.VHC] 04/06/2019 88 87.3 89.5 88.9 259.670 Theo dõi
9 [HOSE.VHC] 03/06/2019 89.6 88 90.6 88 490.070 Theo dõi
10 [HOSE.VHC] 31/05/2019 92.9 90.7 93.5 91 597.470 Theo dõi
11 [HOSE.VHC] 30/05/2019 95 93.5 95 93.5 387.700 Mua
12 [HOSE.VHC] 29/05/2019 95.8 95.5 97.3 95.5 845.980 Mua
13 [HOSE.VHC] 28/05/2019 93.3 92.8 96 96 766.800 Mua
14 [HOSE.VHC] 27/05/2019 93.2 92.7 94.5 93 243.600 Mua
15 [HOSE.VHC] 24/05/2019 93.2 93.1 95.3 93.2 496.670 Mua
16 [HOSE.VHC] 23/05/2019 91.2 91 93.6 93.5 239.570 Mua
17 [HOSE.VHC] 22/05/2019 91.2 91.2 93.3 91.2 487.200 Theo dõi
18 [HOSE.VHC] 21/05/2019 90.7 90.7 92.8 92 378.040 Mua
19 [HOSE.VHC] 20/05/2019 91 90.5 91.1 90.6 134.370 Theo dõi
20 [HOSE.VHC] 17/05/2019 92 90.8 92.1 91 192.990 Bán