FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 20/09/2018 89 89 93.2 93 116.680 Quá mua
2 [HOSE.VHC] 19/09/2018 90 88.2 90.3 90 64.050 Mua
3 [HOSE.VHC] 18/09/2018 90 87.5 90.4 90 139.180 Mua
4 [HOSE.VHC] 17/09/2018 88.1 88.1 91 90 273.120 Mua
5 [HOSE.VHC] 14/09/2018 84.9 84 88 86 175.290 Mua
6 [HOSE.VHC] 13/09/2018 85 84 86.2 84.9 69.530 Mua
7 [HOSE.VHC] 12/09/2018 81 81 85.1 84.9 285.360 Mua
8 [HOSE.VHC] 11/09/2018 81.9 80.8 81.9 80.8 65.780 Mua
9 [HOSE.VHC] 10/09/2018 81.3 80.4 82.5 81.7 53.010 Mua
10 [HOSE.VHC] 07/09/2018 82 79.3 83.6 81.3 118.960 Mua
11 [HOSE.VHC] 05/09/2018 80 79.1 82.1 79.3 108.720 Mua
12 [HOSE.VHC] 04/09/2018 76.9 75.2 80 79 109.240 Mua
13 [HOSE.VHC] 31/08/2018 77 76 78.5 77 307.280 Mua
14 [HOSE.VHC] 30/08/2018 72.5 72.5 77 77 188.680 Mua
15 [HOSE.VHC] 29/08/2018 71.5 71.2 73 73 47.900 Mua
16 [HOSE.VHC] 28/08/2018 72.1 71.5 72.4 71.6 66.620 Theo dõi
17 [HOSE.VHC] 27/08/2018 73.1 71.6 73.5 72.7 67.410 Mua
18 [HOSE.VHC] 24/08/2018 74.4 72 74.4 73.5 52.690 Mua
19 [HOSE.VHC] 23/08/2018 72.5 71.6 74.5 74.5 76.190 Mua
20 [HOSE.VHC] 22/08/2018 76.5 73.1 76.5 73.1 131.460 Mua