FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 13/07/2018 59.4 59.3 60.7 59.3 93.870 Mua
2 [HOSE.VHC] 12/07/2018 58.8 57.5 59.3 58.8 134.710 Theo dõi
3 [HOSE.VHC] 11/07/2018 55.5 55 57.5 57 280.340 Bán
4 [HOSE.VHC] 10/07/2018 56.5 55.7 58 55.7 78.170 Bán
5 [HOSE.VHC] 09/07/2018 57.1 56 58.5 57 42.940 Bán
6 [HOSE.VHC] 06/07/2018 54.4 53.9 57.1 57.1 65.330 Theo dõi
7 [HOSE.VHC] 05/07/2018 56.5 54.1 56.8 54.4 95.180 Bán
8 [HOSE.VHC] 04/07/2018 55.7 55 57 56.5 76.530 Theo dõi
9 [HOSE.VHC] 03/07/2018 57.2 55.6 59.7 55.6 199.400 Bán
10 [HOSE.VHC] 02/07/2018 57.6 56.7 58.7 57.5 104.780 Bán
11 [HOSE.VHC] 29/06/2018 59 58 60.7 58.7 96.370 Theo dõi
12 [HOSE.VHC] 28/06/2018 60.5 58.6 60.5 59.8 73.860 Mua
13 [HOSE.VHC] 27/06/2018 59.7 59.5 61.9 61 140.630 Mua
14 [HOSE.VHC] 26/06/2018 58 58 61 59.7 117.390 Mua
15 [HOSE.VHC] 25/06/2018 58 57 58.5 58 58.180 Bán
16 [HOSE.VHC] 22/06/2018 55.5 55.5 57.8 57.5 68.180 Bán
17 [HOSE.VHC] 21/06/2018 58.1 56 58.1 56.3 60.060 Bán
18 [HOSE.VHC] 20/06/2018 57.5 57.1 58.7 58 80.060 Theo dõi
19 [HOSE.VHC] 19/06/2018 56.8 55.2 58 56.8 225.220 Theo dõi
20 [HOSE.VHC] 18/06/2018 62.5 58.5 62.6 58.5 138.870 Theo dõi