FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 25/05/2018 51.3 51 54.1 52.3 613.360 Bán
2 [HOSE.VHC] 24/05/2018 50.8 49.9 52.5 51.3 410.790 Bán
3 [HOSE.VHC] 23/05/2018 49.5 49 50.5 50.4 352.480 Bán
4 [HOSE.VHC] 22/05/2018 51.8 49 51.9 50 339.050 Bán
5 [HOSE.VHC] 21/05/2018 52.1 51.8 52.9 52 172.880 Bán
6 [HOSE.VHC] 18/05/2018 52 51.1 52.4 51.3 252.820 Bán
7 [HOSE.VHC] 17/05/2018 51 51 53 51 193.850 Bán
8 [HOSE.VHC] 16/05/2018 52.3 50.3 53.3 51 520.640 Bán
9 [HOSE.VHC] 15/05/2018 55.3 53.5 56.8 53.5 303.620 Bán
10 [HOSE.VHC] 14/05/2018 57 55 57.4 56 323.700 Bán
11 [HOSE.VHC] 11/05/2018 54 51.2 57 57 651.640 Bán
12 [HOSE.VHC] 10/05/2018 58.6 54.9 58.6 54.9 346.130 Bán
13 [HOSE.VHC] 09/05/2018 57.1 57.1 59.9 59 234.250 Bán
14 [HOSE.VHC] 08/05/2018 55.8 55.8 58.3 58.3 247.900 Theo dõi
15 [HOSE.VHC] 07/05/2018 56.9 55 56.9 55.6 320.790 Bán
16 [HOSE.VHC] 04/05/2018 55.6 55.2 57.9 55.2 412.730 Bán
17 [HOSE.VHC] 03/05/2018 58.8 54.5 59.4 55.2 617.250 Bán
18 [HOSE.VHC] 02/05/2018 58 58 62 58 379.270 Bán
19 [HOSE.VHC] 27/04/2018 59.5 59.4 61.2 59.4 1.102.970 Theo dõi
20 [HOSE.VHC] 26/04/2018 69 63.8 69 63.8 277.510 Theo dõi