FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 15/12/2017 54 53.8 55.5 54 135.000 Mua
2 [HOSE.VHC] 14/12/2017 53 52.2 53.3 53.3 13.320 Theo dõi
3 [HOSE.VHC] 13/12/2017 52.9 52 53.6 53.1 47.740 Theo dõi
4 [HOSE.VHC] 12/12/2017 54.1 50 54.1 52.9 101.000 Theo dõi
5 [HOSE.VHC] 11/12/2017 53.2 53.2 54 53.3 60.320 Mua
6 [HOSE.VHC] 08/12/2017 55.4 54 55.8 55 114.160 Mua
7 [HOSE.VHC] 07/12/2017 53.4 53.1 55.4 55.4 102.010 Mua
8 [HOSE.VHC] 06/12/2017 53 52 53.6 53.3 216.870 Mua
9 [HOSE.VHC] 05/12/2017 54.5 53 54.5 53.4 142.460 Mua
10 [HOSE.VHC] 04/12/2017 55 54.2 56.2 54.2 65.610 Mua
11 [HOSE.VHC] 01/12/2017 54 53.4 54.6 54.6 289.760 Mua
12 [HOSE.VHC] 30/11/2017 53 52.8 54.5 53.4 252.410 Mua
13 [HOSE.VHC] 29/11/2017 51.7 51.5 54.5 52.9 161.280 Mua
14 [HOSE.VHC] 28/11/2017 51.7 51 51.9 51.5 145.420 Mua
15 [HOSE.VHC] 27/11/2017 50.5 50.2 51.9 51.5 165.700 Mua
16 [HOSE.VHC] 24/11/2017 49.5 49.1 50.2 50 206.690 Mua
17 [HOSE.VHC] 23/11/2017 49 48.5 50 49.5 221.030 Mua
18 [HOSE.VHC] 22/11/2017 49.5 49 49.5 49 22.330 Mua
19 [HOSE.VHC] 21/11/2017 49.3 49 50.5 49.5 220.880 Mua
20 [HOSE.VHC] 20/11/2017 48.9 48.7 49.5 49.3 306.770 Mua