FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 23/03/2018 54 54 61.4 61.4 572.980 Mua
2 [HOSE.VHC] 22/03/2018 56.9 56 57.9 57.4 251.480 Mua
3 [HOSE.VHC] 21/03/2018 54 53 56 56 172.540 Mua
4 [HOSE.VHC] 20/03/2018 55.5 54 55.5 54 131.090 Mua
5 [HOSE.VHC] 19/03/2018 55.5 54.6 56.1 55.5 186.380 Mua
6 [HOSE.VHC] 16/03/2018 56.2 55.1 56.2 56.2 88.770 Mua
7 [HOSE.VHC] 15/03/2018 54.7 54.5 56.2 56.2 192.140 Mua
8 [HOSE.VHC] 14/03/2018 57.2 56.2 57.3 56.5 172.990 Mua
9 [HOSE.VHC] 13/03/2018 54.4 54.4 57.2 57.2 489.140 Mua
10 [HOSE.VHC] 12/03/2018 54.4 50.9 54.4 54.4 181.240 Mua
11 [HOSE.VHC] 09/03/2018 51 50.6 52.7 50.9 254.450 Bán
12 [HOSE.VHC] 08/03/2018 51.7 50.6 52.5 50.9 120.850 Bán
13 [HOSE.VHC] 07/03/2018 53 51 53.2 51.7 280.960 Bán
14 [HOSE.VHC] 06/03/2018 54.5 52.4 54.8 53 178.100 Theo dõi
15 [HOSE.VHC] 05/03/2018 55 53.5 55.4 54.3 376.150 Mua
16 [HOSE.VHC] 02/03/2018 50.2 50.2 53 52.8 120.350 Mua
17 [HOSE.VHC] 01/03/2018 50.7 50 51.5 50.2 213.510 Bán
18 [HOSE.VHC] 28/02/2018 51.5 50.8 52.5 51.5 74.900 Bán
19 [HOSE.VHC] 27/02/2018 51.9 50.1 51.9 51.5 112.140 Bán
20 [HOSE.VHC] 26/02/2018 53 51.1 53 51.5 178.420 Bán