FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHC] 07/12/2018 101 99.5 101.3 101 195.270 Bán
2 [HOSE.VHC] 06/12/2018 101.6 100.7 101.6 101 140.150 Bán
3 [HOSE.VHC] 05/12/2018 101.5 101.5 103.2 102 177.240 Bán
4 [HOSE.VHC] 04/12/2018 99 98.2 103.4 103.4 359.830 Bán
5 [HOSE.VHC] 03/12/2018 103.8 98.5 103.9 99 516.390 Theo dõi
6 [HOSE.VHC] 28/11/2018 106 104.6 106.6 106.4 112.530 Theo dõi
7 [HOSE.VHC] 27/11/2018 107.2 103.3 108.7 105.1 298.700 Theo dõi
8 [HOSE.VHC] 26/11/2018 112.5 107.2 112.5 107.2 313.170 Mua
9 [HOSE.VHC] 23/11/2018 109.8 108.5 113.5 112.3 248.310 Mua
10 [HOSE.VHC] 22/11/2018 108.4 108 109.8 109.6 143.900 Mua
11 [HOSE.VHC] 21/11/2018 106.2 106.1 107.7 107.7 194.270 Mua
12 [HOSE.VHC] 20/11/2018 107.2 106.1 109.8 107.2 173.100 Mua
13 [HOSE.VHC] 19/11/2018 109.9 107.3 109.9 107.9 111.740 Mua
14 [HOSE.VHC] 16/11/2018 106 105 109 108.9 291.630 Mua
15 [HOSE.VHC] 15/11/2018 101.6 101.6 105 104.5 216.230 Mua
16 [HOSE.VHC] 14/11/2018 105.2 101.2 106 103.4 340.470 Mua
17 [HOSE.VHC] 13/11/2018 102 102 107 105.1 403.630 Mua
18 [HOSE.VHC] 12/11/2018 100 99 104 104 286.930 Mua
19 [HOSE.VHC] 09/11/2018 102 99.5 105.1 100.5 241.290 Mua
20 [HOSE.VHC] 08/11/2018 100.5 100.5 103 103 236.090 Mua