FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 19/03/2018 1.02 1.01 1.09 1.02 3.727.930 Theo dõi
2 [HOSE.VHG] 16/03/2018 1.02 1.01 1.05 1.02 741.420 Theo dõi
3 [HOSE.VHG] 15/03/2018 0.99 0.98 1.05 1.04 2.039.690 Mua
4 [HOSE.VHG] 14/03/2018 1.03 0.99 1.03 0.99 972.960 Theo dõi
5 [HOSE.VHG] 13/03/2018 1.03 1 1.03 1.02 260.010 Theo dõi
6 [HOSE.VHG] 12/03/2018 1.02 1.01 1.09 1.02 1.330.870 Theo dõi
7 [HOSE.VHG] 09/03/2018 1.03 1 1.09 1.08 3.049.820 Mua
8 [HOSE.VHG] 08/03/2018 0.97 0.97 1.04 1.02 435.250 Mua
9 [HOSE.VHG] 07/03/2018 1.06 1.01 1.06 1.01 2.335.320 Mua
10 [HOSE.VHG] 06/03/2018 1.04 1.03 1.09 1.08 3.601.200 Mua
11 [HOSE.VHG] 05/03/2018 1 1 1.02 1.02 1.527.330 Mua
12 [HOSE.VHG] 02/03/2018 0.86 0.85 0.96 0.96 875.590 Theo dõi
13 [HOSE.VHG] 01/03/2018 0.93 0.9 0.95 0.9 1.892.060 Theo dõi
14 [HOSE.VHG] 28/02/2018 1.01 0.96 1.02 0.96 1.011.830 Theo dõi
15 [HOSE.VHG] 27/02/2018 1.11 1.03 1.15 1.03 2.676.520 Mua
16 [HOSE.VHG] 26/02/2018 1.08 1.06 1.11 1.1 2.175.090 Theo dõi
17 [HOSE.VHG] 23/02/2018 0.98 0.98 1.04 1.04 1.720.090 Theo dõi
18 [HOSE.VHG] 22/02/2018 0.95 0.93 0.99 0.98 1.818.520 Bán
19 [HOSE.VHG] 21/02/2018 0.87 0.87 0.93 0.93 1.143.780 Bán
20 [HOSE.VHG] 13/02/2018 0.83 0.83 0.87 0.87 1.807.660 Bán