FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 03/01/2019 0.9 0.84 0.91 0.86 264.300 Bán
2 [HOSE.VHG] 02/01/2019 0.9 0.85 0.91 0.9 27.650 Theo dõi
3 [HOSE.VHG] 28/12/2018 0.9 0.89 0.91 0.9 71.170 Theo dõi
4 [HOSE.VHG] 27/12/2018 0.91 0.9 0.92 0.9 36.560 Bán
5 [HOSE.VHG] 26/12/2018 0.86 0.85 0.92 0.91 91.160 Theo dõi
6 [HOSE.VHG] 25/12/2018 0.89 0.86 0.9 0.87 58.320 Bán
7 [HOSE.VHG] 24/12/2018 0.91 0.89 0.91 0.9 62.810 Bán
8 [HOSE.VHG] 21/12/2018 0.89 0.88 0.91 0.9 16.390 Bán
9 [HOSE.VHG] 20/12/2018 0.9 0.89 0.91 0.89 121.040 Bán
10 [HOSE.VHG] 19/12/2018 0.91 0.89 0.92 0.91 159.010 Bán
11 [HOSE.VHG] 18/12/2018 0.92 0.9 0.92 0.9 43.400 Bán
12 [HOSE.VHG] 17/12/2018 0.93 0.88 0.93 0.91 108.890 Bán
13 [HOSE.VHG] 14/12/2018 0.93 0.9 0.93 0.92 196.880 Bán
14 [HOSE.VHG] 13/12/2018 0.92 0.91 0.93 0.92 65.250 Bán
15 [HOSE.VHG] 12/12/2018 0.92 0.91 0.92 0.91 35.490 Bán
16 [HOSE.VHG] 11/12/2018 0.93 0.9 0.93 0.9 202.510 Bán
17 [HOSE.VHG] 10/12/2018 0.92 0.92 0.94 0.93 48.570 Theo dõi
18 [HOSE.VHG] 07/12/2018 0.92 0.92 0.95 0.94 123.870 Theo dõi
19 [HOSE.VHG] 06/12/2018 0.92 0.92 0.96 0.94 148.000 Theo dõi
20 [HOSE.VHG] 05/12/2018 0.94 0.91 0.94 0.93 90.800 Theo dõi