FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 17/07/2018 1.11 1.11 1.15 1.14 61.490 Bán
2 [HOSE.VHG] 16/07/2018 1.11 1.1 1.14 1.14 77.040 Bán
3 [HOSE.VHG] 13/07/2018 1.12 1.1 1.12 1.11 85.790 Bán
4 [HOSE.VHG] 12/07/2018 1.11 1.06 1.12 1.11 76.420 Bán
5 [HOSE.VHG] 11/07/2018 1.11 1.09 1.12 1.11 82.810 Bán
6 [HOSE.VHG] 10/07/2018 1.14 1.11 1.14 1.12 59.410 Bán
7 [HOSE.VHG] 09/07/2018 1.11 1.11 1.18 1.15 106.630 Bán
8 [HOSE.VHG] 06/07/2018 1.13 1.06 1.18 1.15 722.700 Bán
9 [HOSE.VHG] 05/07/2018 1.2 1.13 1.2 1.13 375.310 Bán
10 [HOSE.VHG] 04/07/2018 1.19 1.13 1.19 1.18 144.620 Bán
11 [HOSE.VHG] 03/07/2018 1.21 1.17 1.23 1.19 207.730 Bán
12 [HOSE.VHG] 02/07/2018 1.27 1.19 1.27 1.23 239.560 Bán
13 [HOSE.VHG] 29/06/2018 1.26 1.21 1.28 1.26 224.610 Bán
14 [HOSE.VHG] 28/06/2018 1.29 1.22 1.29 1.26 253.950 Theo dõi
15 [HOSE.VHG] 27/06/2018 1.3 1.29 1.34 1.29 144.040 Theo dõi
16 [HOSE.VHG] 26/06/2018 1.3 1.28 1.33 1.3 226.210 Theo dõi
17 [HOSE.VHG] 25/06/2018 1.35 1.3 1.4 1.34 485.490 Mua
18 [HOSE.VHG] 22/06/2018 1.32 1.29 1.35 1.35 95.600 Mua
19 [HOSE.VHG] 21/06/2018 1.32 1.27 1.33 1.33 526.700 Mua
20 [HOSE.VHG] 20/06/2018 1.34 1.29 1.36 1.32 266.270 Theo dõi