FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 18/05/2018 1.35 1.29 1.35 1.32 126.110 Mua
2 [HOSE.VHG] 17/05/2018 1.39 1.32 1.39 1.35 169.440 Mua
3 [HOSE.VHG] 16/05/2018 1.37 1.27 1.37 1.36 350.500 Mua
4 [HOSE.VHG] 15/05/2018 1.41 1.32 1.42 1.32 1.048.690 Mua
5 [HOSE.VHG] 14/05/2018 1.44 1.37 1.45 1.41 488.510 Mua
6 [HOSE.VHG] 11/05/2018 1.38 1.33 1.4 1.4 218.030 Mua
7 [HOSE.VHG] 10/05/2018 1.3 1.3 1.35 1.35 1.217.430 Mua
8 [HOSE.VHG] 09/05/2018 1.29 1.27 1.43 1.27 3.091.660 Mua
9 [HOSE.VHG] 08/05/2018 1.3 1.27 1.34 1.34 1.517.890 Mua
10 [HOSE.VHG] 07/05/2018 1.18 1.18 1.26 1.26 833.630 Mua
11 [HOSE.VHG] 04/05/2018 1.15 1.14 1.18 1.18 105.940 Theo dõi
12 [HOSE.VHG] 03/05/2018 1.1 1.09 1.21 1.14 905.500 Theo dõi
13 [HOSE.VHG] 02/05/2018 1.14 1.02 1.14 1.14 474.220 Theo dõi
14 [HOSE.VHG] 27/04/2018 1 1 1.07 1.07 289.270 Bán
15 [HOSE.VHG] 26/04/2018 1.1 0.99 1.1 1 427.430 Bán
16 [HOSE.VHG] 24/04/2018 1.05 1.04 1.08 1.06 127.120 Bán
17 [HOSE.VHG] 23/04/2018 1.05 1.05 1.14 1.05 402.390 Bán
18 [HOSE.VHG] 20/04/2018 1.02 1.02 1.13 1.09 739.040 Bán
19 [HOSE.VHG] 19/04/2018 1.17 1.09 1.17 1.09 1.312.340 Theo dõi
20 [HOSE.VHG] 18/04/2018 1.22 1.14 1.24 1.17 994.190 Theo dõi