FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 15/12/2017 1.47 1.47 1.47 1.47 1.063.430 Mua
2 [HOSE.VHG] 14/12/2017 1.29 1.29 1.38 1.38 4.223.880 Mua
3 [HOSE.VHG] 13/12/2017 1.3 1.28 1.3 1.29 764.630 Bán
4 [HOSE.VHG] 12/12/2017 1.32 1.28 1.32 1.3 707.990 Bán
5 [HOSE.VHG] 11/12/2017 1.31 1.29 1.33 1.31 1.264.350 Bán
6 [HOSE.VHG] 08/12/2017 1.34 1.31 1.35 1.32 539.570 Bán
7 [HOSE.VHG] 07/12/2017 1.32 1.31 1.33 1.33 518.940 Theo dõi
8 [HOSE.VHG] 06/12/2017 1.33 1.31 1.34 1.32 549.710 Bán
9 [HOSE.VHG] 05/12/2017 1.34 1.32 1.35 1.33 877.360 Bán
10 [HOSE.VHG] 04/12/2017 1.32 1.3 1.38 1.34 1.153.780 Theo dõi
11 [HOSE.VHG] 01/12/2017 1.33 1.3 1.34 1.32 1.454.820 Bán
12 [HOSE.VHG] 30/11/2017 1.34 1.3 1.35 1.32 1.558.410 Bán
13 [HOSE.VHG] 29/11/2017 1.36 1.3 1.37 1.32 1.200.300 Theo dõi
14 [HOSE.VHG] 28/11/2017 1.38 1.34 1.39 1.37 1.066.670 Mua
15 [HOSE.VHG] 27/11/2017 1.33 1.32 1.42 1.38 2.346.410 Mua
16 [HOSE.VHG] 24/11/2017 1.3 1.29 1.33 1.33 519.790 Theo dõi
17 [HOSE.VHG] 23/11/2017 1.33 1.29 1.34 1.31 1.411.980 Theo dõi
18 [HOSE.VHG] 22/11/2017 1.35 1.33 1.37 1.34 443.330 Theo dõi
19 [HOSE.VHG] 21/11/2017 1.37 1.33 1.38 1.37 569.150 Theo dõi
20 [HOSE.VHG] 20/11/2017 1.43 1.37 1.43 1.37 458.400 Theo dõi