FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 22/03/2019 0.56 0.56 0.56 0.56 238.120 Mua
2 [HOSE.VHG] 21/03/2019 0.53 0.53 0.53 0.53 178.700 Mua
3 [HOSE.VHG] 20/03/2019 0.5 0.49 0.5 0.5 828.990 Mua
4 [HOSE.VHG] 19/03/2019 0.43 0.43 0.47 0.47 298.410 Mua
5 [HOSE.VHG] 18/03/2019 0.45 0.42 0.45 0.44 329.310 Theo dõi
6 [HOSE.VHG] 15/03/2019 0.47 0.44 0.47 0.45 327.040 Theo dõi
7 [HOSE.VHG] 14/03/2019 0.46 0.45 0.47 0.47 348.060 Mua
8 [HOSE.VHG] 13/03/2019 0.45 0.45 0.47 0.47 386.560 Mua
9 [HOSE.VHG] 12/03/2019 0.46 0.45 0.48 0.47 333.920 Mua
10 [HOSE.VHG] 11/03/2019 0.5 0.44 0.5 0.47 1.577.360 Mua
11 [HOSE.VHG] 08/03/2019 0.47 0.47 0.47 0.47 207.090 Mua
12 [HOSE.VHG] 07/03/2019 0.44 0.44 0.44 0.44 199.620 Theo dõi
13 [HOSE.VHG] 06/03/2019 0.42 0.42 0.42 0.42 384.690 Theo dõi
14 [HOSE.VHG] 05/03/2019 0.39 0.39 0.41 0.4 653.850 Theo dõi
15 [HOSE.VHG] 04/03/2019 0.37 0.37 0.39 0.39 586.860 Theo dõi
16 [HOSE.VHG] 01/03/2019 0.38 0.37 0.39 0.37 267.820 Quá bán
17 [HOSE.VHG] 28/02/2019 0.36 0.36 0.39 0.39 102.210 Bán
18 [HOSE.VHG] 27/02/2019 0.38 0.37 0.38 0.37 285.480 Quá bán
19 [HOSE.VHG] 26/02/2019 0.39 0.38 0.4 0.38 850.880 Quá bán
20 [HOSE.VHG] 25/02/2019 0.43 0.4 0.43 0.4 220.390 Quá bán