FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 21/11/2018 0.89 0.86 0.93 0.92 461.940 Theo dõi
2 [HOSE.VHG] 20/11/2018 0.87 0.85 0.89 0.87 26.160 Bán
3 [HOSE.VHG] 19/11/2018 0.89 0.86 0.89 0.87 119.400 Bán
4 [HOSE.VHG] 16/11/2018 0.85 0.83 0.89 0.88 126.510 Bán
5 [HOSE.VHG] 15/11/2018 0.84 0.84 0.85 0.84 20.740 Bán
6 [HOSE.VHG] 14/11/2018 0.86 0.82 0.86 0.85 120.970 Bán
7 [HOSE.VHG] 13/11/2018 0.86 0.84 0.86 0.84 37.080 Quá bán
8 [HOSE.VHG] 12/11/2018 0.88 0.85 0.89 0.89 86.440 Bán
9 [HOSE.VHG] 09/11/2018 0.9 0.87 0.9 0.89 39.540 Bán
10 [HOSE.VHG] 08/11/2018 0.87 0.86 0.89 0.89 134.010 Bán
11 [HOSE.VHG] 07/11/2018 0.93 0.87 0.93 0.87 625.970 Quá bán
12 [HOSE.VHG] 06/11/2018 0.93 0.92 0.94 0.93 68.030 Bán
13 [HOSE.VHG] 05/11/2018 0.95 0.93 0.96 0.93 92.670 Bán
14 [HOSE.VHG] 02/11/2018 0.96 0.94 0.96 0.95 89.670 Bán
15 [HOSE.VHG] 01/11/2018 0.98 0.96 0.98 0.97 5.170 Bán
16 [HOSE.VHG] 31/10/2018 0.99 0.96 0.99 0.97 40.870 Bán
17 [HOSE.VHG] 30/10/2018 0.96 0.96 0.98 0.97 66.640 Bán
18 [HOSE.VHG] 29/10/2018 0.95 0.95 0.99 0.97 6.750 Bán
19 [HOSE.VHG] 26/10/2018 1 0.98 1 0.99 51.340 Bán
20 [HOSE.VHG] 25/10/2018 0.94 0.94 1 0.99 153.630 Bán