FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHG] 19/09/2018 1.08 1.06 1.09 1.06 342.140 Theo dõi
2 [HOSE.VHG] 18/09/2018 1.07 1.04 1.08 1.08 270.100 Theo dõi
3 [HOSE.VHG] 17/09/2018 1.1 1.04 1.1 1.05 630.420 Theo dõi
4 [HOSE.VHG] 14/09/2018 1.08 1.07 1.13 1.08 528.980 Theo dõi
5 [HOSE.VHG] 13/09/2018 1.14 1.1 1.17 1.14 211.030 Mua
6 [HOSE.VHG] 12/09/2018 1.23 1.13 1.23 1.14 462.950 Mua
7 [HOSE.VHG] 11/09/2018 1.08 1.07 1.15 1.15 684.510 Mua
8 [HOSE.VHG] 10/09/2018 1.06 1.05 1.09 1.08 188.310 Theo dõi
9 [HOSE.VHG] 07/09/2018 1.06 1.04 1.06 1.06 148.010 Bán
10 [HOSE.VHG] 05/09/2018 1.06 1.04 1.07 1.07 327.900 Theo dõi
11 [HOSE.VHG] 04/09/2018 1.07 1.05 1.07 1.06 88.630 Theo dõi
12 [HOSE.VHG] 31/08/2018 1.04 1.04 1.07 1.07 144.760 Theo dõi
13 [HOSE.VHG] 30/08/2018 1.05 1.04 1.06 1.05 135.250 Bán
14 [HOSE.VHG] 29/08/2018 1.07 1.05 1.07 1.06 104.240 Bán
15 [HOSE.VHG] 28/08/2018 1.05 1.04 1.06 1.06 359.440 Bán
16 [HOSE.VHG] 27/08/2018 1.05 1.03 1.08 1.04 256.100 Bán
17 [HOSE.VHG] 24/08/2018 1.07 1.06 1.08 1.07 133.200 Bán
18 [HOSE.VHG] 23/08/2018 1.06 1.05 1.08 1.07 147.850 Bán
19 [HOSE.VHG] 22/08/2018 1.08 1.06 1.08 1.08 87.000 Bán
20 [HOSE.VHG] 21/08/2018 1.09 1.07 1.09 1.08 85.460 Bán