FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHM] 21/06/2018 115 114 115.1 115 117.280 Bán
2 [HOSE.VHM] 20/06/2018 107.1 107.1 116 115 613.980 Bán
3 [HOSE.VHM] 19/06/2018 116.5 114.7 116.5 115 770.730 Bán
4 [HOSE.VHM] 18/06/2018 116.5 116 118 116.5 626.280 Theo dõi
5 [HOSE.VHM] 15/06/2018 117.7 116.5 117.7 116.5 213.150 Theo dõi
6 [HOSE.VHM] 14/06/2018 118 116.3 118.5 117 624.230 Theo dõi
7 [HOSE.VHM] 13/06/2018 118 117.6 118.4 118 289.590 Mua
8 [HOSE.VHM] 12/06/2018 120 117 120 118 816.310 Mua
9 [HOSE.VHM] 11/06/2018 120.8 119 120.8 120 425.790 Mua
10 [HOSE.VHM] 08/06/2018 120 117.5 120.9 120 462.940 Mua
11 [HOSE.VHM] 07/06/2018 122 111.6 122 120 1.167.210 Quá bán
12 [HOSE.VHM] 06/06/2018 117.5 117 120.9 120 712.230 Quá bán
13 [HOSE.VHM] 05/06/2018 117.9 117 119 118 1.229.890 Quá bán
14 [HOSE.VHM] 04/06/2018 116 115.5 117.9 117.9 1.762.630 Quá bán
15 [HOSE.VHM] 01/06/2018 115.1 114.5 117.5 116.5 814.870 Quá bán
16 [HOSE.VHM] 31/05/2018 117 115.1 117.5 115.1 1.178.690 Quá bán
17 [HOSE.VHM] 30/05/2018 116 113 117 117 2.448.260 Quá bán
18 [HOSE.VHM] 29/05/2018 117 113.1 117.2 116 884.320 Quá bán
19 [HOSE.VHM] 28/05/2018 111 111 118 117 2.944.740 Quá bán
20 [HOSE.VHM] 25/05/2018 114.8 114.5 119.9 117.5 1.749.720 Quá bán