FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHM] 18/10/2018 76.4 75.5 76.8 75.6 146.220 Bán
2 [HOSE.VHM] 17/10/2018 76.4 75 77 76.4 300.010 Bán
3 [HOSE.VHM] 16/10/2018 73.1 73.1 75.1 74.6 349.810 Quá bán
4 [HOSE.VHM] 15/10/2018 77 73 77 73.1 505.140 Quá bán
5 [HOSE.VHM] 12/10/2018 76.5 76 79 77 666.960 Quá bán
6 [HOSE.VHM] 11/10/2018 76.5 75.1 80.2 76.5 736.740 Quá bán
7 [HOSE.VHM] 10/10/2018 81.5 80 81.5 80.1 378.520 Quá bán
8 [HOSE.VHM] 09/10/2018 81.2 80 82.2 80 267.080 Quá bán
9 [HOSE.VHM] 08/10/2018 82.5 80 83 80 265.800 Quá bán
10 [HOSE.VHM] 05/10/2018 104 102.1 104 102.1 304.710 Theo dõi
11 [HOSE.VHM] 04/10/2018 104 102.6 104 102.6 331.810 Bán
12 [HOSE.VHM] 03/10/2018 104.9 101.9 104.9 102 467.970 Bán
13 [HOSE.VHM] 02/10/2018 104.3 103.8 105 104 534.540 Theo dõi
14 [HOSE.VHM] 01/10/2018 106.5 103.1 107.1 103.1 523.580 Bán
15 [HOSE.VHM] 28/09/2018 105.5 104.6 106 106 846.730 Mua
16 [HOSE.VHM] 27/09/2018 104 103 104.5 104 525.990 Bán
17 [HOSE.VHM] 26/09/2018 102 101.9 102.5 101.9 473.580 Bán
18 [HOSE.VHM] 25/09/2018 102.4 101.6 103.4 102.4 472.130 Bán
19 [HOSE.VHM] 24/09/2018 101.5 101.5 103 102.9 634.680 Bán
20 [HOSE.VHM] 21/09/2018 104.6 101.5 105.1 101.5 8.102.520 Bán