FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHM] 16/08/2018 107.8 107.1 107.9 107.8 726.220 Theo dõi
2 [HOSE.VHM] 15/08/2018 107.8 107.1 107.9 107.8 436.300 Theo dõi
3 [HOSE.VHM] 14/08/2018 107 107 108 107.8 406.610 Theo dõi
4 [HOSE.VHM] 13/08/2018 108.4 106.9 108.4 107.5 1.088.420 Theo dõi
5 [HOSE.VHM] 10/08/2018 109 106 109 106.9 120.470 Theo dõi
6 [HOSE.VHM] 09/08/2018 108 108 109 108.7 285.670 Mua
7 [HOSE.VHM] 08/08/2018 107.5 107.5 108.8 108 134.310 Theo dõi
8 [HOSE.VHM] 07/08/2018 109 107 109 107.5 160.500 Theo dõi
9 [HOSE.VHM] 06/08/2018 109 108.8 109.1 109 182.880 Mua
10 [HOSE.VHM] 03/08/2018 109.2 108.5 109.7 109 398.200 Mua
11 [HOSE.VHM] 02/08/2018 109.9 108.6 109.9 108.8 265.210 Mua
12 [HOSE.VHM] 01/08/2018 110.3 108.5 110.4 108.6 320.670 Theo dõi
13 [HOSE.VHM] 30/07/2018 106 105 110.5 110.5 324.540 Mua
14 [HOSE.VHM] 27/07/2018 106 105 106.5 105.9 67.370 Bán
15 [HOSE.VHM] 26/07/2018 106.5 106 107.8 106 205.970 Bán
16 [HOSE.VHM] 25/07/2018 107 105.4 107 106.5 123.900 Bán
17 [HOSE.VHM] 24/07/2018 103 103 107.7 106.5 52.950 Bán
18 [HOSE.VHM] 23/07/2018 107.8 103 109.5 107.8 140.470 Bán
19 [HOSE.VHM] 20/07/2018 106.9 106.1 108 106.9 361.710 Bán
20 [HOSE.VHM] 19/07/2018 108 106.5 108 106.5 359.780 Bán