FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHM] 22/03/2019 89 88 91.2 91.1 957.080 Theo dõi
2 [HOSE.VHM] 21/03/2019 93 88.2 93 88.2 1.009.930 Theo dõi
3 [HOSE.VHM] 20/03/2019 93.1 91 93.4 92.2 1.061.950 Theo dõi
4 [HOSE.VHM] 19/03/2019 95 93.5 95.2 94 1.100.900 Mua
5 [HOSE.VHM] 18/03/2019 94 94 94.9 94.3 1.056.390 Mua
6 [HOSE.VHM] 15/03/2019 94 92.5 94 93.3 2.496.760 Mua
7 [HOSE.VHM] 14/03/2019 94.3 92.8 94.6 94 708.190 Mua
8 [HOSE.VHM] 13/03/2019 92.6 92.5 96 94 1.654.850 Mua
9 [HOSE.VHM] 12/03/2019 91.2 90.9 92.6 92.3 864.570 Mua
10 [HOSE.VHM] 11/03/2019 91 90 92.3 90 533.740 Bán
11 [HOSE.VHM] 08/03/2019 92 91.4 92.9 91.5 699.850 Theo dõi
12 [HOSE.VHM] 07/03/2019 92 91.9 95.3 92 1.306.970 Mua
13 [HOSE.VHM] 06/03/2019 91 90.8 91.9 91.8 592.410 Mua
14 [HOSE.VHM] 05/03/2019 92.2 90.5 92.9 91 1.152.650 Mua
15 [HOSE.VHM] 04/03/2019 92 89.6 93.5 93.2 910.620 Mua
16 [HOSE.VHM] 01/03/2019 88.5 87.5 91.4 91 806.340 Mua
17 [HOSE.VHM] 28/02/2019 92.1 87.5 92.3 87.5 1.270.190 Mua
18 [HOSE.VHM] 27/02/2019 93 91.5 93.3 92.7 896.260 Mua
19 [HOSE.VHM] 26/02/2019 92 90 93 92 1.103.360 Mua
20 [HOSE.VHM] 25/02/2019 94.5 91.3 95.1 92 838.040 Mua