FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VHM] 18/07/2019 83 83 84 84 513.470
2 [HOSE.VHM] 17/07/2019 83.9 83.9 85.5 84 816.530 Mua
3 [HOSE.VHM] 16/07/2019 82 82 84 83.9 833.350 Mua
4 [HOSE.VHM] 15/07/2019 83.1 81.3 83 82 713.050 Theo dõi
5 [HOSE.VHM] 12/07/2019 83.1 82.4 83.7 83.1 626.820 Mua
6 [HOSE.VHM] 11/07/2019 83.7 83.1 83.9 83.1 392.510 Mua
7 [HOSE.VHM] 10/07/2019 83.1 83.1 83.8 83.4 321.230 Mua
8 [HOSE.VHM] 09/07/2019 83 82.5 83.8 83.1 579.540 Mua
9 [HOSE.VHM] 08/07/2019 85 83 85.2 83 666.020 Mua
10 [HOSE.VHM] 05/07/2019 84.2 83.5 86 86 1.234.430 Mua
11 [HOSE.VHM] 04/07/2019 80.6 81.9 85 85 2.075.630 Mua
12 [HOSE.VHM] 03/07/2019 80.6 80.1 82 82 1.517.660 Mua
13 [HOSE.VHM] 02/07/2019 81.1 80 81.2 81.1 1.087.630 Mua
14 [HOSE.VHM] 01/07/2019 81 79.3 81 81 1.090.570 Mua
15 [HOSE.VHM] 28/06/2019 79.3 76.5 79.5 79.3 928.700 Theo dõi
16 [HOSE.VHM] 27/06/2019 77.5 77.5 79 77.5 815.110 Bán
17 [HOSE.VHM] 26/06/2019 79 78.7 79.6 79 1.174.210 Theo dõi
18 [HOSE.VHM] 25/06/2019 79.8 79.5 80.1 79.5 866.490 Theo dõi
19 [HOSE.VHM] 24/06/2019 78.6 78.6 80.4 79.5 1.452.270 Theo dõi
20 [HOSE.VHM] 21/06/2019 78.5 78.5 79.3 78.5 3.742.200 Bán