FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 25/06/2019 116.5 116.3 117.2 116.4 510.700 Mua
2 [HOSE.VIC] 24/06/2019 115 115 116.6 116.4 228.390 Mua
3 [HOSE.VIC] 21/06/2019 114.5 114.5 116.8 114.5 594.210 Bán
4 [HOSE.VIC] 20/06/2019 116.2 115.6 117.1 116 317.480 Mua
5 [HOSE.VIC] 19/06/2019 115.9 114.5 115.9 115.9 135.220 Mua
6 [HOSE.VIC] 18/06/2019 114.7 113.8 115 114 433.860 Theo dõi
7 [HOSE.VIC] 17/06/2019 115.9 113.8 116.5 114.5 415.390 Theo dõi
8 [HOSE.VIC] 14/06/2019 116 114.3 116 115.5 350.180 Theo dõi
9 [HOSE.VIC] 13/06/2019 115.2 115.2 115.9 115.5 267.940 Theo dõi
10 [HOSE.VIC] 12/06/2019 117 116 117.5 116 258.350 Mua
11 [HOSE.VIC] 11/06/2019 117.6 117 117.8 117 308.910 Mua
12 [HOSE.VIC] 10/06/2019 117.2 117.2 118.7 117.6 955.890 Mua
13 [HOSE.VIC] 07/06/2019 116.6 116.1 117 117 286.940 Mua
14 [HOSE.VIC] 06/06/2019 115.9 114.4 115.9 115.9 167.500 Mua
15 [HOSE.VIC] 05/06/2019 115 115 115.9 115.9 244.400 Mua
16 [HOSE.VIC] 04/06/2019 113.6 113.6 115.4 114.6 262.740 Bán
17 [HOSE.VIC] 03/06/2019 114 113 115.5 114.5 281.510 Bán
18 [HOSE.VIC] 31/05/2019 115.8 114.6 115.8 114.6 296.610 Bán
19 [HOSE.VIC] 30/05/2019 115.2 115 116.2 115 572.810 Bán
20 [HOSE.VIC] 29/05/2019 114.9 114 115.4 115.2 357.950 Theo dõi