FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 17/07/2018 101 100 104.1 104 1.207.830 Bán
2 [HOSE.VIC] 16/07/2018 103.5 101 103.5 102.5 1.073.340 Bán
3 [HOSE.VIC] 13/07/2018 104.2 102 104.2 103 564.040 Bán
4 [HOSE.VIC] 12/07/2018 103 101 104.9 103 357.710 Bán
5 [HOSE.VIC] 11/07/2018 101 100 104.5 104.5 840.120 Bán
6 [HOSE.VIC] 10/07/2018 105 102.5 106.5 103 795.030 Bán
7 [HOSE.VIC] 09/07/2018 106 104.5 107.3 105 701.990 Bán
8 [HOSE.VIC] 06/07/2018 104.1 101.8 106.9 106.2 1.431.620 Bán
9 [HOSE.VIC] 05/07/2018 104 103 107.3 106.5 1.420.080 Bán
10 [HOSE.VIC] 04/07/2018 99.5 97 106.2 105 1.971.010 Bán
11 [HOSE.VIC] 03/07/2018 106 99.7 107 99.7 3.208.300 Bán
12 [HOSE.VIC] 02/07/2018 106 106 108.5 107.2 953.200 Bán
13 [HOSE.VIC] 29/06/2018 105.1 105.1 107.8 107.5 2.967.850 Bán
14 [HOSE.VIC] 28/06/2018 105 105 110.7 107.5 1.193.310 Bán
15 [HOSE.VIC] 27/06/2018 123.6 123 125.8 125.2 1.177.710 Mua
16 [HOSE.VIC] 26/06/2018 121 120.5 123.9 123.6 762.320 Bán
17 [HOSE.VIC] 25/06/2018 125 123 125 123.7 562.650 Theo dõi
18 [HOSE.VIC] 22/06/2018 124.9 122.8 124.9 122.8 461.620 Theo dõi
19 [HOSE.VIC] 21/06/2018 125 122.2 125.5 124 1.700.320 Mua
20 [HOSE.VIC] 20/06/2018 123 122 125 125 872.130 Mua