FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 19/09/2018 99.6 98.5 100.1 98.6 416.470 Bán
2 [HOSE.VIC] 18/09/2018 98 98 99.6 99.6 613.160 Bán
3 [HOSE.VIC] 17/09/2018 100.8 98.9 101.3 99 465.650 Bán
4 [HOSE.VIC] 14/09/2018 100.3 99.7 101.5 101 614.370 Bán
5 [HOSE.VIC] 13/09/2018 101.4 100 102 100.3 422.540 Bán
6 [HOSE.VIC] 12/09/2018 101.2 101.1 103 101.4 629.760 Bán
7 [HOSE.VIC] 10/09/2018 98 97.1 99.9 99.3 896.450 Bán
8 [HOSE.VIC] 07/09/2018 96.1 96.1 99 97.2 698.830 Bán
9 [HOSE.VIC] 05/09/2018 102.1 101.5 102.8 101.5 610.500 Bán
10 [HOSE.VIC] 04/09/2018 103.4 102 103.4 102.1 343.190 Theo dõi
11 [HOSE.VIC] 31/08/2018 103.3 101.5 103.4 103.4 1.811.230 Theo dõi
12 [HOSE.VIC] 30/08/2018 103 102.5 103.5 103.4 1.172.570 Theo dõi
13 [HOSE.VIC] 29/08/2018 104.2 103 104.2 103 533.720 Theo dõi
14 [HOSE.VIC] 28/08/2018 103.6 103.5 104.5 104.2 617.620 Mua
15 [HOSE.VIC] 27/08/2018 104.1 103.8 105 104.2 839.360 Theo dõi
16 [HOSE.VIC] 24/08/2018 104.6 103.8 105.1 104 1.261.290 Theo dõi
17 [HOSE.VIC] 23/08/2018 104 104 105.9 104.6 1.808.380 Theo dõi
18 [HOSE.VIC] 22/08/2018 103.5 103.1 104.1 103.6 795.470 Bán
19 [HOSE.VIC] 21/08/2018 102.5 102 103.1 103.1 1.041.910 Bán
20 [HOSE.VIC] 20/08/2018 102 102 103.2 102.6 1.000.000 Bán