FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 15/01/2019 101.4 100.4 101.5 101.5 711.450 Mua
2 [HOSE.VIC] 14/01/2019 101.3 100.2 101.9 101.4 562.930 Mua
3 [HOSE.VIC] 11/01/2019 101 100.1 101.4 101.4 569.030 Mua
4 [HOSE.VIC] 10/01/2019 101.2 100 101.5 101.4 551.980 Mua
5 [HOSE.VIC] 09/01/2019 101 99 101.9 101.5 659.210 Mua
6 [HOSE.VIC] 08/01/2019 102 99.7 102 101 494.300 Theo dõi
7 [HOSE.VIC] 07/01/2019 100.9 99.9 103 101 589.150 Theo dõi
8 [HOSE.VIC] 04/01/2019 100 98 100.7 100.6 458.000 Theo dõi
9 [HOSE.VIC] 03/01/2019 100 98.2 100.3 100.3 496.950 Bán
10 [HOSE.VIC] 02/01/2019 100.4 97.5 101.3 100.4 602.450 Bán
11 [HOSE.VIC] 28/12/2018 103.3 95.3 103.4 95.3 381.320 Bán
12 [HOSE.VIC] 27/12/2018 101 101 102.9 102.4 690.680 Mua
13 [HOSE.VIC] 26/12/2018 101 101 101.9 101.9 367.750 Bán
14 [HOSE.VIC] 25/12/2018 100.1 100.1 101.9 101.9 293.610 Bán
15 [HOSE.VIC] 24/12/2018 102 101.3 102.2 102 216.960 Bán
16 [HOSE.VIC] 21/12/2018 100.5 100 102 102 791.040 Theo dõi
17 [HOSE.VIC] 20/12/2018 101 100.8 102 101.9 387.370 Theo dõi
18 [HOSE.VIC] 19/12/2018 102 100.5 102.3 102 506.600 Theo dõi
19 [HOSE.VIC] 18/12/2018 101.8 100 102 102 531.470 Theo dõi
20 [HOSE.VIC] 17/12/2018 102 101.9 102.7 102.5 205.950 Mua