FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 15/12/2017 70.2 70.1 71.7 70.2 4.185.530 Bán
2 [HOSE.VIC] 14/12/2017 71.9 71 72.5 72 477.210 Bán
3 [HOSE.VIC] 13/12/2017 71.5 70.9 72.2 72 547.600 Bán
4 [HOSE.VIC] 12/12/2017 73 69 73.1 71.2 1.138.470 Bán
5 [HOSE.VIC] 11/12/2017 72 71 73.2 72 1.057.910 Bán
6 [HOSE.VIC] 08/12/2017 71.2 69.5 73.5 73 1.767.290 Bán
7 [HOSE.VIC] 07/12/2017 72.5 71 73.8 72 1.010.070 Bán
8 [HOSE.VIC] 06/12/2017 73.6 69.9 73.6 73 2.680.770 Bán
9 [HOSE.VIC] 05/12/2017 77 70.8 78.5 73 3.682.370 Theo dõi
10 [HOSE.VIC] 04/12/2017 75.1 74.5 77.2 76.1 1.716.220 Mua
11 [HOSE.VIC] 01/12/2017 74.5 73.8 75.4 74.6 966.230 Mua
12 [HOSE.VIC] 30/11/2017 76.2 74.5 76.7 74.5 1.728.020 Mua
13 [HOSE.VIC] 29/11/2017 77 76.1 77 76.2 1.324.620 Mua
14 [HOSE.VIC] 28/11/2017 77.5 76 78.9 76.2 1.786.250 Mua
15 [HOSE.VIC] 27/11/2017 74 72 79.5 76 2.152.690 Mua
16 [HOSE.VIC] 24/11/2017 76.5 74.5 76.5 74.5 858.280 Mua
17 [HOSE.VIC] 23/11/2017 76 75.2 77.8 76.5 1.302.120 Quá mua
18 [HOSE.VIC] 22/11/2017 77 73.5 78.8 76 1.670.670 Quá mua
19 [HOSE.VIC] 21/11/2017 78 76.5 81.6 77 3.764.030 Quá mua
20 [HOSE.VIC] 20/11/2017 71.8 71.5 76.3 76.3 1.958.970 Quá mua