FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 14/11/2018 93.6 93.4 95.1 94.7 450.950 Bán
2 [HOSE.VIC] 13/11/2018 94.8 93.3 95 93.3 598.800 Bán
3 [HOSE.VIC] 12/11/2018 95.8 95.5 96 95.9 720.990 Bán
4 [HOSE.VIC] 09/11/2018 95 95 96 95.9 602.570 Bán
5 [HOSE.VIC] 08/11/2018 96 95.8 96.6 96 383.030 Bán
6 [HOSE.VIC] 07/11/2018 96.3 94.3 96.3 96 608.180 Bán
7 [HOSE.VIC] 06/11/2018 96 95.4 96.5 95.8 597.170 Bán
8 [HOSE.VIC] 05/11/2018 96 95.1 96.5 96 664.130 Bán
9 [HOSE.VIC] 02/11/2018 95.6 95.5 96.7 96 1.484.060 Bán
10 [HOSE.VIC] 01/11/2018 96.5 95 96.8 95.5 1.225.020 Bán
11 [HOSE.VIC] 31/10/2018 95.6 95.6 97.2 97.2 582.470 Bán
12 [HOSE.VIC] 30/10/2018 95.5 95.5 97.3 96.6 452.080 Theo dõi
13 [HOSE.VIC] 29/10/2018 95.5 95 97.7 97.2 643.700 Theo dõi
14 [HOSE.VIC] 26/10/2018 96.2 95.7 98 96.4 653.110 Theo dõi
15 [HOSE.VIC] 25/10/2018 96.7 94.6 98.2 96.8 404.050 Theo dõi
16 [HOSE.VIC] 24/10/2018 98 97.5 99.5 98.8 681.290 Theo dõi
17 [HOSE.VIC] 23/10/2018 98.1 96.5 99 99 608.750 Mua
18 [HOSE.VIC] 22/10/2018 98.1 97.1 99.6 99.1 536.930 Mua
19 [HOSE.VIC] 19/10/2018 96.5 96.5 99.1 99.1 915.870 Mua
20 [HOSE.VIC] 18/10/2018 98.5 98 99.2 99.1 896.140 Mua