FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 22/03/2019 117 117 118.9 118.6 1.114.660 Theo dõi
2 [HOSE.VIC] 21/03/2019 120 117 120.3 117 1.208.480 Theo dõi
3 [HOSE.VIC] 20/03/2019 121 119.1 121 120.2 780.190 Mua
4 [HOSE.VIC] 19/03/2019 121.3 120.7 122.4 121 1.190.080 Mua
5 [HOSE.VIC] 18/03/2019 120 119.1 121.3 121.3 1.114.570 Mua
6 [HOSE.VIC] 15/03/2019 119.3 117.9 119.3 118.7 1.704.580 Mua
7 [HOSE.VIC] 14/03/2019 116.5 115.6 118.8 118.8 1.155.340 Mua
8 [HOSE.VIC] 13/03/2019 118.5 117 120 117.5 1.262.350 Mua
9 [HOSE.VIC] 12/03/2019 119 118.2 119.4 118.6 902.200 Mua
10 [HOSE.VIC] 11/03/2019 117 117 118.3 118.3 429.390 Mua
11 [HOSE.VIC] 08/03/2019 119 118.1 119.6 118.1 845.280 Mua
12 [HOSE.VIC] 07/03/2019 119.2 117.8 122.5 119.2 1.797.980 Mua
13 [HOSE.VIC] 06/03/2019 117.7 117.1 117.7 117.7 377.280 Mua
14 [HOSE.VIC] 05/03/2019 117.4 116.9 117.8 117.3 706.060 Mua
15 [HOSE.VIC] 04/03/2019 116.7 115.8 117.6 117.4 660.550 Mua
16 [HOSE.VIC] 01/03/2019 114 114 117 115.1 739.260 Mua
17 [HOSE.VIC] 28/02/2019 117 113.1 117.4 114 1.132.410 Mua
18 [HOSE.VIC] 27/02/2019 115.5 115.5 117.9 117.4 824.620 Mua
19 [HOSE.VIC] 26/02/2019 116 113.5 116.6 115.5 792.710 Mua
20 [HOSE.VIC] 25/02/2019 117 115.9 117.9 116.3 624.890 Mua