FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 23/03/2018 105.6 105.5 111.2 109.5 3.455.080 Mua
2 [HOSE.VIC] 22/03/2018 109 108 110.7 108 2.262.170 Mua
3 [HOSE.VIC] 21/03/2018 104.9 104.5 108.6 108 3.520.200 Mua
4 [HOSE.VIC] 20/03/2018 103 103 105.5 104.2 1.045.660 Mua
5 [HOSE.VIC] 19/03/2018 104.4 100.2 105 104.4 1.201.010 Mua
6 [HOSE.VIC] 16/03/2018 99.7 99.4 101 99.7 3.090.070 Mua
7 [HOSE.VIC] 15/03/2018 102.9 99.5 102.9 99.5 2.784.640 Mua
8 [HOSE.VIC] 14/03/2018 102.5 102.5 104.9 102.5 2.048.400 Mua
9 [HOSE.VIC] 13/03/2018 100 99.9 102.9 102.6 1.364.520 Mua
10 [HOSE.VIC] 12/03/2018 100 99.7 104.1 100 4.156.360 Mua
11 [HOSE.VIC] 09/03/2018 103.2 100 106 103.5 3.193.390 Mua
12 [HOSE.VIC] 08/03/2018 98 97.9 104.4 103.2 2.497.640 Mua
13 [HOSE.VIC] 07/03/2018 98.5 96.5 100 98.6 1.554.880 Mua
14 [HOSE.VIC] 06/03/2018 96 94 98.5 98.5 1.563.590 Mua
15 [HOSE.VIC] 05/03/2018 95 94 99.6 94 1.957.990 Mua
16 [HOSE.VIC] 02/03/2018 92 92 95.5 94.5 876.310 Mua
17 [HOSE.VIC] 01/03/2018 94.4 93.3 95.8 94 1.228.940 Mua
18 [HOSE.VIC] 28/02/2018 92.3 92.3 95.1 94.9 1.652.330 Mua
19 [HOSE.VIC] 27/02/2018 96.5 92.5 96.9 93.5 2.312.070 Mua
20 [HOSE.VIC] 26/02/2018 92 92 96.5 95 2.663.650 Mua