FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIC] 25/05/2018 104.1 100 110.6 107 2.656.380 Bán
2 [HOSE.VIC] 24/05/2018 103 101.2 105 104.1 3.032.350 Bán
3 [HOSE.VIC] 23/05/2018 101.1 99 106.3 103 2.360.420 Bán
4 [HOSE.VIC] 22/05/2018 110.8 106.4 114 106.4 2.590.430 Bán
5 [HOSE.VIC] 21/05/2018 123 114.4 123 114.4 2.255.860 Theo dõi
6 [HOSE.VIC] 18/05/2018 122 120.5 125 123 1.523.270 Theo dõi
7 [HOSE.VIC] 17/05/2018 130 122.5 130 123 1.772.650 Theo dõi
8 [HOSE.VIC] 16/05/2018 132 128 132 130 879.210 Mua
9 [HOSE.VIC] 15/05/2018 133.9 132 134.8 132 1.713.520 Mua
10 [HOSE.VIC] 14/05/2018 125 125 132 132 2.365.670 Mua
11 [HOSE.VIC] 11/05/2018 120.1 119 124 124 1.349.320 Mua
12 [HOSE.VIC] 10/05/2018 122.8 120 122.8 120.5 1.783.310 Bán
13 [HOSE.VIC] 09/05/2018 122.6 121.8 123.2 122.9 1.685.960 Bán
14 [HOSE.VIC] 08/05/2018 124.6 123.2 124.9 123.9 1.263.540 Bán
15 [HOSE.VIC] 07/05/2018 123.5 123.5 125 124.6 1.059.820 Bán
16 [HOSE.VIC] 04/05/2018 121.6 120 125.1 124.5 3.214.170 Bán
17 [HOSE.VIC] 03/05/2018 123 122 126.1 123 4.728.270 Bán
18 [HOSE.VIC] 02/05/2018 125 120 126 125 5.204.200 Theo dõi
19 [HOSE.VIC] 27/04/2018 122.7 122 126.5 126 3.015.830 Theo dõi
20 [HOSE.VIC] 26/04/2018 126.8 122.9 127 127 6.434.440 Theo dõi