FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VID] 13/07/2018 6.15 6.15 6.27 6.25 17.860 Bán
2 [HOSE.VID] 12/07/2018 6.12 6.11 6.28 6.12 850 Theo dõi
3 [HOSE.VID] 11/07/2018 6.21 6.2 6.43 6.39 5.360 Theo dõi
4 [HOSE.VID] 10/07/2018 6.4 6.4 6.4 6.4 30 Theo dõi
5 [HOSE.VID] 09/07/2018 6.5 6.06 6.5 6.43 12.210 Theo dõi
6 [HOSE.VID] 06/07/2018 6.2 6.2 6.6 6.44 1.580 Mua
7 [HOSE.VID] 05/07/2018 6.6 6.2 6.6 6.44 11.920 Mua
8 [HOSE.VID] 04/07/2018 6.3 6.3 6.44 6.44 10.610 Mua
9 [HOSE.VID] 03/07/2018 6.49 6.3 6.49 6.44 7.610 Mua
10 [HOSE.VID] 02/07/2018 6.39 6.15 6.49 6.49 13.690 Theo dõi
11 [HOSE.VID] 29/06/2018 6.01 6 6.36 6.36 11.570 Theo dõi
12 [HOSE.VID] 28/06/2018 6.29 6.28 6.36 6.36 10.980 Theo dõi
13 [HOSE.VID] 27/06/2018 6.2 6.03 6.3 6.29 14.290 Theo dõi
14 [HOSE.VID] 26/06/2018 6.28 6.15 6.28 6.28 10.390 Theo dõi
15 [HOSE.VID] 25/06/2018 6.23 6 6.45 6.28 48.320 Theo dõi
16 [HOSE.VID] 22/06/2018 6.2 6 6.3 6.1 37.580 Bán
17 [HOSE.VID] 21/06/2018 6.3 6 6.3 6 5.510 Bán
18 [HOSE.VID] 20/06/2018 6.39 6.2 6.39 6.3 4.060 Bán
19 [HOSE.VID] 19/06/2018 6.25 5.9 6.25 6.2 28.240 Bán
20 [HOSE.VID] 18/06/2018 6.59 6.15 6.59 6.2 37.920 Theo dõi