FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VID] 13/06/2019 5.07 5.07 5.07 5.07 10 Theo dõi
2 [HOSE.VID] 12/06/2019 4.9 4.9 4.9 4.9 100 Bán
3 [HOSE.VID] 11/06/2019 4.9 4.9 5.08 5.08 210 Theo dõi
4 [HOSE.VID] 10/06/2019 5.09 5.09 5.09 5.09 10 Mua
5 [HOSE.VID] 07/06/2019 4.81 4.74 5 5 230 Theo dõi
6 [HOSE.VID] 03/06/2019 4.88 4.88 5.09 5.09 120 Theo dõi
7 [HOSE.VID] 31/05/2019 5.1 5.1 5.1 5.1 600 Theo dõi
8 [HOSE.VID] 30/05/2019 5 5 5.1 5.1 1.110 Theo dõi
9 [HOSE.VID] 29/05/2019 4.95 4.95 5.05 5.05 630 Bán
10 [HOSE.VID] 28/05/2019 5 4.98 5.19 5.19 3.860 Theo dõi
11 [HOSE.VID] 27/05/2019 5 5 5.09 5.09 390 Bán
12 [HOSE.VID] 24/05/2019 5 4.98 5.12 5 3.690 Bán
13 [HOSE.VID] 23/05/2019 5 4.8 5.1 4.96 7.670 Bán
14 [HOSE.VID] 22/05/2019 5.11 5 5.14 5.11 50 Bán
15 [HOSE.VID] 21/05/2019 5 5 5.12 5.12 510 Bán
16 [HOSE.VID] 20/05/2019 4.71 4.71 5.14 5.14 1.830 Bán
17 [HOSE.VID] 17/05/2019 4.8 4.8 5.2 5.04 120 Bán
18 [HOSE.VID] 16/05/2019 5.1 5.1 5.16 5.16 1.160 Bán
19 [HOSE.VID] 15/05/2019 5.18 5.18 5.18 5.18 10 Bán
20 [HOSE.VID] 14/05/2019 4.83 4.83 5.18 5.18 170 Bán