FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VID] 25/05/2018 6.4 6.14 6.8 6.79 4.910 Theo dõi
2 [HOSE.VID] 24/05/2018 6.5 6.01 6.5 6.4 3.270 Bán
3 [HOSE.VID] 23/05/2018 6.07 6.05 6.46 6.16 19.730 Bán
4 [HOSE.VID] 22/05/2018 6.9 6.46 6.9 6.46 72.870 Bán
5 [HOSE.VID] 21/05/2018 6.99 6.36 6.99 6.94 11.000 Bán
6 [HOSE.VID] 18/05/2018 7.09 6.5 7.09 6.8 26.840 Bán
7 [HOSE.VID] 17/05/2018 7 6.8 7.05 6.8 25.250 Bán
8 [HOSE.VID] 16/05/2018 7.11 6.93 7.35 7.17 43.150 Bán
9 [HOSE.VID] 15/05/2018 7 7 7.5 7.45 3.480 Bán
10 [HOSE.VID] 14/05/2018 7.55 7.3 7.55 7.49 1.450 Bán
11 [HOSE.VID] 11/05/2018 7.4 7.11 7.4 7.4 17.760 Bán
12 [HOSE.VID] 10/05/2018 7.69 7.4 7.69 7.64 650 Theo dõi
13 [HOSE.VID] 09/05/2018 7.5 7.45 7.6 7.59 8.650 Bán
14 [HOSE.VID] 08/05/2018 7.41 7.23 7.74 7.24 91.140 Bán
15 [HOSE.VID] 07/05/2018 8.19 7.4 8.19 7.77 6.930 Bán
16 [HOSE.VID] 04/05/2018 7.66 7.4 7.78 7.78 8.920 Bán
17 [HOSE.VID] 03/05/2018 7.8 7.3 7.8 7.68 6.640 Bán
18 [HOSE.VID] 02/05/2018 7.7 7.7 7.98 7.7 42.520 Bán
19 [HOSE.VID] 27/04/2018 8.1 7.2 8.1 7.89 29.560 Bán
20 [HOSE.VID] 26/04/2018 7.5 6.9 7.78 7.69 30.110 Bán