FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VID] 15/12/2017 6.09 6.09 6.4 6.09 4.020 Bán
2 [HOSE.VID] 14/12/2017 5.87 5.87 6.4 6.38 44.480 Bán
3 [HOSE.VID] 13/12/2017 6.25 6.25 6.5 6.25 3.340 Bán
4 [HOSE.VID] 12/12/2017 6.6 6.25 6.65 6.55 30.930 Theo dõi
5 [HOSE.VID] 11/12/2017 6.73 6.69 6.73 6.69 30 Theo dõi
6 [HOSE.VID] 08/12/2017 6.3 6.3 6.4 6.39 1.400 Bán
7 [HOSE.VID] 07/12/2017 6.4 6.26 6.4 6.26 3.730 Theo dõi
8 [HOSE.VID] 06/12/2017 6.3 6.3 6.67 6.31 19.170 Bán
9 [HOSE.VID] 05/12/2017 6.5 6.29 6.79 6.65 22.090 Bán
10 [HOSE.VID] 04/12/2017 6.55 6.5 6.8 6.76 14.320 Theo dõi
11 [HOSE.VID] 01/12/2017 6.6 6.41 6.86 6.85 9.020 Theo dõi
12 [HOSE.VID] 30/11/2017 6.98 6.5 6.99 6.85 28.020 Theo dõi
13 [HOSE.VID] 29/11/2017 7 6.51 7 6.88 3.680 Theo dõi
14 [HOSE.VID] 28/11/2017 6.5 6.45 6.68 6.59 6.910 Bán
15 [HOSE.VID] 27/11/2017 6.59 6.4 6.7 6.59 1.580 Bán
16 [HOSE.VID] 24/11/2017 6.3 6.3 6.59 6.59 11.020 Bán
17 [HOSE.VID] 23/11/2017 6.27 6.27 6.8 6.4 8.370 Bán
18 [HOSE.VID] 22/11/2017 6.7 6.36 6.9 6.62 14.760 Bán
19 [HOSE.VID] 21/11/2017 7 6.71 7.1 6.71 9.560 Bán
20 [HOSE.VID] 20/11/2017 7.09 6.8 7.1 7.02 12.400 Theo dõi