FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VID] 07/12/2018 5.98 5.7 5.99 5.7 2.650 Bán
2 [HOSE.VID] 06/12/2018 5.55 5.55 5.98 5.97 90 Bán
3 [HOSE.VID] 05/12/2018 5.6 5.6 6.04 5.95 680 Bán
4 [HOSE.VID] 04/12/2018 6 5.59 6.04 6 4.600 Bán
5 [HOSE.VID] 03/12/2018 6.1 6 6.1 6 180 Bán
6 [HOSE.VID] 28/11/2018 6.03 5.8 6.03 6.02 1.350 Bán
7 [HOSE.VID] 27/11/2018 6.04 5.65 6.04 5.65 5.010 Bán
8 [HOSE.VID] 26/11/2018 5.65 5.65 6 5.65 2.280 Bán
9 [HOSE.VID] 23/11/2018 6.67 6.67 6.67 6.67 30 Mua
10 [HOSE.VID] 22/11/2018 6.69 6.5 6.69 6.67 3.070 Mua
11 [HOSE.VID] 21/11/2018 6.41 6.41 6.69 6.69 1.790 Mua
12 [HOSE.VID] 20/11/2018 6.41 6.4 6.61 6.61 230 Mua
13 [HOSE.VID] 16/11/2018 6.62 6.3 6.62 6.61 4.540 Mua
14 [HOSE.VID] 15/11/2018 6.72 6.5 6.72 6.62 5.250 Mua
15 [HOSE.VID] 14/11/2018 6.5 6.5 6.5 6.5 10 Theo dõi
16 [HOSE.VID] 13/11/2018 6.95 6.32 6.95 6.5 540 Theo dõi
17 [HOSE.VID] 12/11/2018 6.4 6.4 6.69 6.69 3.110 Mua
18 [HOSE.VID] 09/11/2018 6.5 6.5 6.5 6.5 110 Theo dõi
19 [HOSE.VID] 08/11/2018 6.65 6.65 6.65 6.65 10 Mua
20 [HOSE.VID] 07/11/2018 6.5 6.5 6.68 6.68 7.700 Mua