FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VID] 22/03/2019 5.35 5.35 5.73 5.37 410 Bán
2 [HOSE.VID] 21/03/2019 5.27 5.27 5.75 5.75 120 Mua
3 [HOSE.VID] 20/03/2019 5.77 5.41 5.77 5.5 750 Theo dõi
4 [HOSE.VID] 19/03/2019 5.34 5.34 5.7 5.4 2.850 Theo dõi
5 [HOSE.VID] 18/03/2019 5.8 5.33 5.8 5.73 2.440 Mua
6 [HOSE.VID] 15/03/2019 5.5 5.5 5.73 5.73 620 Mua
7 [HOSE.VID] 14/03/2019 5.79 5.75 5.79 5.75 860 Mua
8 [HOSE.VID] 12/03/2019 5.9 5.62 5.9 5.8 3.490 Mua
9 [HOSE.VID] 11/03/2019 5.7 5.7 6.04 6.04 60 Mua
10 [HOSE.VID] 07/03/2019 5.65 5.4 5.65 5.65 2.510 Mua
11 [HOSE.VID] 06/03/2019 5.5 5.4 5.7 5.7 970 Mua
12 [HOSE.VID] 05/03/2019 5.6 5.6 5.6 5.6 110 Mua
13 [HOSE.VID] 01/03/2019 5.8 5.78 5.8 5.78 240 Mua
14 [HOSE.VID] 28/02/2019 5.5 5.5 5.79 5.5 7.520 Mua
15 [HOSE.VID] 27/02/2019 5.4 5.4 5.5 5.5 890 Mua
16 [HOSE.VID] 26/02/2019 4.92 4.92 5.49 5.49 1.600 Mua
17 [HOSE.VID] 25/02/2019 5.2 5.2 5.54 5.22 4.110 Bán
18 [HOSE.VID] 22/02/2019 5.2 5.2 5.34 5.2 670 Bán
19 [HOSE.VID] 21/02/2019 5.3 5.01 5.3 5.29 4.820 Bán
20 [HOSE.VID] 20/02/2019 5.27 5.27 5.31 5.3 490 Bán