FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 25/05/2018 7.02 7 7.15 7.14 68.140 Bán
2 [HOSE.VIP] 24/05/2018 7.1 7 7.15 7.1 138.900 Bán
3 [HOSE.VIP] 23/05/2018 7.01 7.01 7.19 7.15 69.240 Bán
4 [HOSE.VIP] 22/05/2018 7.06 7.05 7.16 7.05 92.420 Bán
5 [HOSE.VIP] 21/05/2018 7.01 7.01 7.23 7.15 55.100 Theo dõi
6 [HOSE.VIP] 18/05/2018 7.23 7.15 7.23 7.2 22.300 Theo dõi
7 [HOSE.VIP] 17/05/2018 7.17 7.15 7.27 7.27 9.510 Mua
8 [HOSE.VIP] 16/05/2018 7.28 7.18 7.34 7.27 16.860 Mua
9 [HOSE.VIP] 15/05/2018 7.31 7.22 7.34 7.27 62.260 Mua
10 [HOSE.VIP] 14/05/2018 7.15 7.14 7.3 7.28 119.330 Mua
11 [HOSE.VIP] 11/05/2018 7.12 7.11 7.15 7.11 53.180 Bán
12 [HOSE.VIP] 10/05/2018 7.18 7.11 7.19 7.12 62.790 Bán
13 [HOSE.VIP] 09/05/2018 7.17 7.02 7.18 7.18 82.720 Theo dõi
14 [HOSE.VIP] 08/05/2018 7.31 7.17 7.31 7.17 70.440 Bán
15 [HOSE.VIP] 07/05/2018 7.28 7.14 7.31 7.31 157.260 Mua
16 [HOSE.VIP] 04/05/2018 7.2 7.16 7.28 7.28 176.770 Mua
17 [HOSE.VIP] 03/05/2018 7.2 7.1 7.2 7.2 55.100 Bán
18 [HOSE.VIP] 02/05/2018 7.2 7.04 7.28 7.2 73.640 Bán
19 [HOSE.VIP] 27/04/2018 7.11 7.03 7.2 7.06 25.190 Bán
20 [HOSE.VIP] 26/04/2018 7.19 7.02 7.19 7.15 37.910 Bán