FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 21/11/2018 6.84 6.84 6.95 6.9 3.900 Mua
2 [HOSE.VIP] 20/11/2018 6.94 6.9 6.98 6.98 35.100 Mua
3 [HOSE.VIP] 19/11/2018 6.85 6.85 6.94 6.94 38.870 Mua
4 [HOSE.VIP] 16/11/2018 6.8 6.8 6.9 6.81 22.920 Bán
5 [HOSE.VIP] 15/11/2018 6.86 6.8 6.9 6.8 19.000 Bán
6 [HOSE.VIP] 14/11/2018 6.83 6.8 6.83 6.83 37.320 Theo dõi
7 [HOSE.VIP] 13/11/2018 6.84 6.82 6.84 6.83 11.090 Bán
8 [HOSE.VIP] 12/11/2018 6.85 6.81 6.85 6.84 22.480 Theo dõi
9 [HOSE.VIP] 09/11/2018 6.93 6.82 6.93 6.85 45.650 Theo dõi
10 [HOSE.VIP] 08/11/2018 6.9 6.82 6.9 6.85 18.270 Bán
11 [HOSE.VIP] 07/11/2018 6.83 6.83 6.9 6.9 23.410 Theo dõi
12 [HOSE.VIP] 06/11/2018 6.85 6.85 6.85 6.85 100 Bán
13 [HOSE.VIP] 05/11/2018 6.9 6.85 6.97 6.85 33.030 Bán
14 [HOSE.VIP] 02/11/2018 6.8 6.8 6.9 6.9 28.980 Bán
15 [HOSE.VIP] 01/11/2018 6.8 6.8 6.88 6.88 58.830 Bán
16 [HOSE.VIP] 31/10/2018 6.9 6.75 6.9 6.88 20.050 Bán
17 [HOSE.VIP] 30/10/2018 6.77 6.72 6.8 6.73 41.080 Bán
18 [HOSE.VIP] 29/10/2018 6.75 6.75 6.8 6.79 25.490 Bán
19 [HOSE.VIP] 26/10/2018 6.71 6.71 6.9 6.75 36.940 Bán
20 [HOSE.VIP] 25/10/2018 6.8 6.7 6.8 6.8 132.710 Bán