FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 15/12/2017 7.93 7.8 7.99 7.93 205.440 Mua
2 [HOSE.VIP] 14/12/2017 7.61 7.61 7.89 7.89 219.170 Theo dõi
3 [HOSE.VIP] 13/12/2017 7.75 7.27 7.8 7.7 334.960 Bán
4 [HOSE.VIP] 12/12/2017 7.85 7.72 7.86 7.8 346.050 Theo dõi
5 [HOSE.VIP] 11/12/2017 7.94 7.78 7.94 7.82 333.850 Theo dõi
6 [HOSE.VIP] 08/12/2017 7.99 7.94 8 7.94 318.290 Mua
7 [HOSE.VIP] 07/12/2017 7.72 7.72 7.99 7.94 27.330 Mua
8 [HOSE.VIP] 06/12/2017 7.85 7.5 8 7.81 133.180 Mua
9 [HOSE.VIP] 05/12/2017 7.9 7.9 8 8 89.100 Mua
10 [HOSE.VIP] 04/12/2017 8.1 7.8 8.11 8 377.820 Mua
11 [HOSE.VIP] 01/12/2017 8.1 7.9 8.1 8 337.980 Mua
12 [HOSE.VIP] 30/11/2017 7.81 7.81 8.2 8.1 224.730 Mua
13 [HOSE.VIP] 29/11/2017 7.89 7.8 7.95 7.89 155.400 Mua
14 [HOSE.VIP] 28/11/2017 7.99 7.7 7.99 7.89 118.820 Mua
15 [HOSE.VIP] 27/11/2017 7.9 7.8 7.96 7.94 164.650 Mua
16 [HOSE.VIP] 24/11/2017 7.67 7.56 7.89 7.81 134.160 Mua
17 [HOSE.VIP] 23/11/2017 7.64 7.5 7.64 7.6 479.000 Mua
18 [HOSE.VIP] 22/11/2017 7.44 7.41 7.64 7.59 132.620 Mua
19 [HOSE.VIP] 21/11/2017 7.6 7.45 7.6 7.59 117.280 Mua
20 [HOSE.VIP] 20/11/2017 7.3 7.2 7.7 7.59 64.350 Mua