FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 23/03/2018 7 7 7.15 7.1 13.710 Bán
2 [HOSE.VIP] 22/03/2018 7.1 7.06 7.15 7.07 25.230 Bán
3 [HOSE.VIP] 21/03/2018 7.1 7.05 7.12 7.08 38.270 Bán
4 [HOSE.VIP] 20/03/2018 7.11 7.1 7.2 7.1 69.640 Bán
5 [HOSE.VIP] 19/03/2018 7.24 7.19 7.29 7.24 8.760 Bán
6 [HOSE.VIP] 16/03/2018 7.2 7.2 7.3 7.2 28.870 Bán
7 [HOSE.VIP] 15/03/2018 7.15 7.14 7.4 7.4 16.740 Theo dõi
8 [HOSE.VIP] 14/03/2018 7.3 7.04 7.3 7.14 76.350 Bán
9 [HOSE.VIP] 13/03/2018 7.37 7.05 7.37 7.05 65.690 Bán
10 [HOSE.VIP] 12/03/2018 7.21 7.21 7.35 7.21 31.240 Bán
11 [HOSE.VIP] 09/03/2018 7.31 7.25 7.32 7.32 29.530 Bán
12 [HOSE.VIP] 08/03/2018 7.4 7.3 7.4 7.32 42.430 Bán
13 [HOSE.VIP] 07/03/2018 7.4 7.31 7.41 7.34 56.000 Bán
14 [HOSE.VIP] 06/03/2018 7.41 7.26 7.5 7.37 90.940 Bán
15 [HOSE.VIP] 05/03/2018 7.43 7.37 7.43 7.41 49.900 Bán
16 [HOSE.VIP] 02/03/2018 7.4 7.32 7.45 7.43 80.020 Bán
17 [HOSE.VIP] 01/03/2018 7.41 7.36 7.46 7.43 98.130 Bán
18 [HOSE.VIP] 28/02/2018 7.44 7.43 7.49 7.48 76.250 Bán
19 [HOSE.VIP] 27/02/2018 7.4 7.36 7.5 7.44 96.490 Bán
20 [HOSE.VIP] 26/02/2018 7.7 7.4 7.7 7.4 160.650 Theo dõi