FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 03/01/2019 6.8 6.75 6.85 6.75 27.530 Bán
2 [HOSE.VIP] 02/01/2019 6.8 6.75 6.84 6.8 45.370 Bán
3 [HOSE.VIP] 28/12/2018 6.85 6.76 6.85 6.77 14.680 Bán
4 [HOSE.VIP] 27/12/2018 6.9 6.8 6.9 6.8 13.720 Bán
5 [HOSE.VIP] 26/12/2018 6.76 6.7 6.8 6.8 3.800 Bán
6 [HOSE.VIP] 25/12/2018 6.85 6.78 6.95 6.8 151.290 Bán
7 [HOSE.VIP] 24/12/2018 7.06 6.81 7.06 7.01 3.350 Theo dõi
8 [HOSE.VIP] 21/12/2018 6.9 6.88 7 7 90.180 Bán
9 [HOSE.VIP] 20/12/2018 6.93 6.85 7.09 6.9 200.800 Bán
10 [HOSE.VIP] 19/12/2018 6.92 6.91 7 6.96 18.510 Bán
11 [HOSE.VIP] 18/12/2018 7 6.9 7.1 7 10.420 Bán
12 [HOSE.VIP] 17/12/2018 7 7 7.1 7.1 21.040 Theo dõi
13 [HOSE.VIP] 14/12/2018 7.02 7 7.1 7.1 48.690 Theo dõi
14 [HOSE.VIP] 13/12/2018 7 7 7.1 7.1 21.020 Mua
15 [HOSE.VIP] 12/12/2018 7.05 7 7.08 7.05 14.770 Theo dõi
16 [HOSE.VIP] 11/12/2018 7.09 7 7.09 7.05 26.000 Theo dõi
17 [HOSE.VIP] 10/12/2018 7 7 7.08 7.08 42.370 Mua
18 [HOSE.VIP] 07/12/2018 7 7 7.1 7 31.330 Theo dõi
19 [HOSE.VIP] 06/12/2018 7.2 7 7.2 7.15 8.640 Mua
20 [HOSE.VIP] 05/12/2018 7.15 7.1 7.22 7.19 14.430 Mua