FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 17/07/2018 6.81 6.8 6.81 6.8 26.800 Theo dõi
2 [HOSE.VIP] 16/07/2018 6.79 6.78 6.81 6.81 4.890 Theo dõi
3 [HOSE.VIP] 13/07/2018 6.7 6.65 6.7 6.65 1.280 Bán
4 [HOSE.VIP] 12/07/2018 6.66 6.6 6.7 6.65 12.880 Bán
5 [HOSE.VIP] 11/07/2018 6.75 6.62 6.75 6.66 6.620 Bán
6 [HOSE.VIP] 10/07/2018 6.7 6.61 6.7 6.7 5.310 Bán
7 [HOSE.VIP] 09/07/2018 6.8 6.7 6.8 6.7 9.980 Bán
8 [HOSE.VIP] 06/07/2018 6.62 6.62 6.79 6.79 53.610 Bán
9 [HOSE.VIP] 05/07/2018 6.8 6.7 6.9 6.75 55.630 Bán
10 [HOSE.VIP] 04/07/2018 6.82 6.8 6.95 6.86 14.930 Bán
11 [HOSE.VIP] 03/07/2018 6.9 6.83 6.9 6.89 30.350 Bán
12 [HOSE.VIP] 02/07/2018 6.95 6.87 6.95 6.92 16.300 Bán
13 [HOSE.VIP] 29/06/2018 6.99 6.86 6.99 6.95 4.880 Theo dõi
14 [HOSE.VIP] 28/06/2018 6.85 6.84 6.91 6.9 42.700 Bán
15 [HOSE.VIP] 27/06/2018 7 6.9 7 7 2.020 Theo dõi
16 [HOSE.VIP] 26/06/2018 6.92 6.88 7 7 3.500 Theo dõi
17 [HOSE.VIP] 25/06/2018 6.89 6.89 6.99 6.9 7.890 Bán
18 [HOSE.VIP] 22/06/2018 6.88 6.88 6.99 6.99 15.490 Theo dõi
19 [HOSE.VIP] 21/06/2018 6.9 6.9 6.95 6.9 54.810 Bán
20 [HOSE.VIP] 20/06/2018 7 6.84 7 6.98 6.450 Bán