FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 22/03/2019 6.67 6.6 6.67 6.65 19.530 Bán
2 [HOSE.VIP] 21/03/2019 6.65 6.6 6.7 6.65 53.190 Bán
3 [HOSE.VIP] 20/03/2019 6.68 6.58 6.68 6.62 61.680 Bán
4 [HOSE.VIP] 19/03/2019 6.65 6.63 6.7 6.7 125.190 Bán
5 [HOSE.VIP] 18/03/2019 6.8 6.68 6.8 6.7 54.610 Bán
6 [HOSE.VIP] 15/03/2019 7 6.66 7 6.75 120.270 Bán
7 [HOSE.VIP] 14/03/2019 6.55 6.55 6.84 6.72 64.280 Bán
8 [HOSE.VIP] 13/03/2019 7.53 7.47 7.6 7.47 174.620 Mua
9 [HOSE.VIP] 12/03/2019 7.5 7.45 7.52 7.49 183.630 Mua
10 [HOSE.VIP] 11/03/2019 7.5 7.41 7.5 7.5 68.890 Mua
11 [HOSE.VIP] 08/03/2019 7.6 7.45 7.6 7.5 166.090 Mua
12 [HOSE.VIP] 07/03/2019 7.59 7.55 7.7 7.59 114.980 Mua
13 [HOSE.VIP] 06/03/2019 7.45 7.45 7.65 7.55 176.420 Mua
14 [HOSE.VIP] 05/03/2019 7.45 7.43 7.49 7.49 51.150 Mua
15 [HOSE.VIP] 04/03/2019 7.4 7.4 7.58 7.45 37.330 Mua
16 [HOSE.VIP] 01/03/2019 7.3 7.28 7.4 7.35 47.260 Mua
17 [HOSE.VIP] 28/02/2019 7.4 7.3 7.4 7.3 80.970 Mua
18 [HOSE.VIP] 27/02/2019 7.36 7.27 7.41 7.4 105.060 Mua
19 [HOSE.VIP] 26/02/2019 7.4 7.3 7.4 7.36 110.750 Mua
20 [HOSE.VIP] 25/02/2019 7.35 7.35 7.47 7.4 93.180 Mua