FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 25/06/2019 5.65 5.6 5.65 5.65 3.120 Bán
2 [HOSE.VIP] 24/06/2019 5.63 5.6 5.66 5.63 45.550 Bán
3 [HOSE.VIP] 21/06/2019 5.67 5.62 5.69 5.67 24.690 Theo dõi
4 [HOSE.VIP] 20/06/2019 5.6 5.59 5.68 5.68 30.280 Theo dõi
5 [HOSE.VIP] 19/06/2019 5.6 5.6 5.71 5.6 28.210 Bán
6 [HOSE.VIP] 18/06/2019 5.7 5.6 5.7 5.65 2.650 Bán
7 [HOSE.VIP] 17/06/2019 5.7 5.6 5.71 5.69 62.940 Theo dõi
8 [HOSE.VIP] 14/06/2019 5.6 5.57 5.69 5.62 42.530 Bán
9 [HOSE.VIP] 13/06/2019 5.63 5.54 5.7 5.69 188.580 Theo dõi
10 [HOSE.VIP] 12/06/2019 5.62 5.62 5.7 5.7 18.090 Theo dõi
11 [HOSE.VIP] 11/06/2019 5.7 5.62 5.7 5.63 51.080 Bán
12 [HOSE.VIP] 10/06/2019 5.75 5.65 5.77 5.7 10.800 Bán
13 [HOSE.VIP] 07/06/2019 5.68 5.61 5.75 5.74 14.890 Theo dõi
14 [HOSE.VIP] 06/06/2019 5.7 5.62 5.7 5.68 7.070 Bán
15 [HOSE.VIP] 05/06/2019 5.7 5.64 5.7 5.68 42.430 Bán
16 [HOSE.VIP] 04/06/2019 5.73 5.61 5.73 5.65 16.680 Bán
17 [HOSE.VIP] 03/06/2019 5.75 5.67 5.75 5.7 40.670 Bán
18 [HOSE.VIP] 31/05/2019 5.76 5.74 5.77 5.77 23.080 Mua
19 [HOSE.VIP] 30/05/2019 5.76 5.74 5.78 5.76 13.170 Theo dõi
20 [HOSE.VIP] 29/05/2019 5.78 5.7 5.78 5.75 5.620 Bán