FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIP] 19/09/2018 6.81 6.81 6.92 6.92 11.860 Mua
2 [HOSE.VIP] 18/09/2018 6.81 6.81 6.9 6.81 32.320 Bán
3 [HOSE.VIP] 17/09/2018 6.83 6.8 6.9 6.9 16.780 Theo dõi
4 [HOSE.VIP] 14/09/2018 6.9 6.86 6.97 6.86 25.620 Bán
5 [HOSE.VIP] 13/09/2018 6.8 6.76 6.92 6.91 38.900 Bán
6 [HOSE.VIP] 12/09/2018 6.81 6.75 6.9 6.9 14.450 Bán
7 [HOSE.VIP] 10/09/2018 6.98 6.9 6.98 6.94 12.260 Theo dõi
8 [HOSE.VIP] 07/09/2018 6.86 6.86 6.94 6.94 25.000 Bán
9 [HOSE.VIP] 05/09/2018 6.86 6.85 6.9 6.87 18.240 Bán
10 [HOSE.VIP] 04/09/2018 6.82 6.82 6.9 6.87 26.640 Bán
11 [HOSE.VIP] 31/08/2018 6.95 6.8 6.95 6.94 3.110 Bán
12 [HOSE.VIP] 30/08/2018 6.85 6.8 6.85 6.8 64.430 Bán
13 [HOSE.VIP] 29/08/2018 6.85 6.82 6.9 6.85 39.940 Bán
14 [HOSE.VIP] 28/08/2018 6.87 6.83 6.87 6.85 35.180 Bán
15 [HOSE.VIP] 27/08/2018 6.91 6.88 6.92 6.89 60.380 Bán
16 [HOSE.VIP] 24/08/2018 6.9 6.9 7 7 33.070 Bán
17 [HOSE.VIP] 23/08/2018 7 6.99 7 7 23.000 Bán
18 [HOSE.VIP] 22/08/2018 7 6.9 7 7 151.050 Bán
19 [HOSE.VIP] 21/08/2018 7 6.95 7.04 7.04 29.800 Bán
20 [HOSE.VIP] 20/08/2018 7 7 7.08 7.04 10.590 Bán