FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIS] 21/03/2019 24.25 24.25 24.25 24.25 1.000 Theo dõi
2 [HOSE.VIS] 20/03/2019 24 24 24.5 24.25 140.700 Theo dõi
3 [HOSE.VIS] 19/03/2019 24.5 24.5 24.5 24.5 41.000 Theo dõi
4 [HOSE.VIS] 18/03/2019 24.5 24.5 25 25 1.500 Mua
5 [HOSE.VIS] 15/03/2019 24.5 24.5 25 25 1.520 Mua
6 [HOSE.VIS] 14/03/2019 25 25 25 25 100 Mua
7 [HOSE.VIS] 13/03/2019 24.2 24.2 25 25 2.830 Mua
8 [HOSE.VIS] 11/03/2019 24.1 24.1 25 25 210 Mua
9 [HOSE.VIS] 08/03/2019 24 24 25 25 13.060 Mua
10 [HOSE.VIS] 07/03/2019 24.95 24 25 24.95 484.720 Theo dõi
11 [HOSE.VIS] 04/03/2019 24.1 24 24.5 24 28.640 Bán
12 [HOSE.VIS] 01/03/2019 24 24 24 24 20.500 Bán
13 [HOSE.VIS] 28/02/2019 22.95 22.95 23.9 23.8 61.390 Bán
14 [HOSE.VIS] 26/02/2019 23.5 23.3 23.9 23.9 680 Bán
15 [HOSE.VIS] 25/02/2019 23.8 23.8 23.9 23.9 133.350 Bán
16 [HOSE.VIS] 22/02/2019 24.1 23.8 24.1 24 152.720 Bán
17 [HOSE.VIS] 21/02/2019 24.6 24 24.6 24.55 22.960 Bán
18 [HOSE.VIS] 20/02/2019 24.6 24.6 24.6 24.6 2.150 Bán
19 [HOSE.VIS] 18/02/2019 24 24 25 25 1.610 Bán
20 [HOSE.VIS] 15/02/2019 25 24 25 24 5.650 Bán