FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIS] 12/06/2019 25.2 25.2 25.2 25.2 100 Theo dõi
2 [HOSE.VIS] 11/06/2019 24.1 24.1 24.1 24.1 290 Bán
3 [HOSE.VIS] 10/06/2019 24.1 24.1 24.1 24.1 100 Theo dõi
4 [HOSE.VIS] 04/06/2019 24.2 24.2 25.9 25.9 730 Mua
5 [HOSE.VIS] 29/05/2019 26 26 26 26 100 Mua
6 [HOSE.VIS] 28/05/2019 23.25 23.25 26 26 2.460 Mua
7 [HOSE.VIS] 27/05/2019 24 24 25 25 830 Bán
8 [HOSE.VIS] 24/05/2019 24 24 24 24 50 Bán
9 [HOSE.VIS] 22/05/2019 25.7 25.7 25.7 25.7 50 Mua
10 [HOSE.VIS] 10/05/2019 25.9 25.9 25.9 25.9 200 Mua
11 [HOSE.VIS] 07/05/2019 23.35 23.35 25.9 25.9 300 Mua
12 [HOSE.VIS] 02/05/2019 23.35 23.35 25.1 25.1 110 Bán
13 [HOSE.VIS] 26/04/2019 25.1 25.1 25.1 25.1 50 Theo dõi
14 [HOSE.VIS] 24/04/2019 25.15 25.15 25.15 25.15 110 Mua
15 [HOSE.VIS] 23/04/2019 25 25 25 25 100 Theo dõi
16 [HOSE.VIS] 22/04/2019 24.1 24.1 24.1 24.1 30 Theo dõi
17 [HOSE.VIS] 09/04/2019 24.2 24.2 26 25.9 3.280 Mua
18 [HOSE.VIS] 08/04/2019 26 26 26 26 70 Mua
19 [HOSE.VIS] 05/04/2019 24.2 24.2 26 26 1.020 Mua
20 [HOSE.VIS] 04/04/2019 26 26 26 26 200 Mua