FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIS] 25/05/2018 31.2 30.9 31.2 30.9 31.700 Quá bán
2 [HOSE.VIS] 24/05/2018 32.55 31.3 32.55 31.3 32.600 Quá bán
3 [HOSE.VIS] 23/05/2018 34.15 32.7 34.2 33 48.920 Bán
4 [HOSE.VIS] 22/05/2018 34.05 34.05 34.15 34.15 27.100 Bán
5 [HOSE.VIS] 21/05/2018 33.95 33.95 34.1 34.1 210 Bán
6 [HOSE.VIS] 18/05/2018 34.1 33.95 34.1 34.1 32.220 Bán
7 [HOSE.VIS] 17/05/2018 33.9 33.9 34.25 34.1 43.140 Bán
8 [HOSE.VIS] 16/05/2018 33.9 33.85 34 34 10.420 Bán
9 [HOSE.VIS] 15/05/2018 33.9 33.8 34 34 31.910 Bán
10 [HOSE.VIS] 14/05/2018 33.8 33.8 34 34 18.480 Bán
11 [HOSE.VIS] 11/05/2018 34.5 33.8 34.5 33.8 19.470 Bán
12 [HOSE.VIS] 10/05/2018 34.55 34.45 34.6 34.5 52.110 Mua
13 [HOSE.VIS] 09/05/2018 34.5 34.4 34.55 34.55 38.010 Theo dõi
14 [HOSE.VIS] 08/05/2018 34.4 34.4 34.55 34.5 52.220 Theo dõi
15 [HOSE.VIS] 07/05/2018 34.15 34.15 34.4 34.4 65.770 Theo dõi
16 [HOSE.VIS] 04/05/2018 34 34 34.25 34.15 52.590 Theo dõi
17 [HOSE.VIS] 03/05/2018 34.1 34 34.1 34 38.900 Bán
18 [HOSE.VIS] 02/05/2018 34.15 34 34.2 34.15 48.620 Theo dõi
19 [HOSE.VIS] 27/04/2018 34 34 34.6 34.2 33.670 Bán
20 [HOSE.VIS] 26/04/2018 33.6 33.6 34 34 4.270 Bán