FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIS] 15/12/2017 33 32.85 33 33 208.100 Quá mua
2 [HOSE.VIS] 14/12/2017 30 28.8 30.85 30.85 91.150 Quá mua
3 [HOSE.VIS] 13/12/2017 28.7 28.7 29.5 28.85 3.090 Mua
4 [HOSE.VIS] 12/12/2017 28.85 28.7 28.85 28.7 62.690 Mua
5 [HOSE.VIS] 11/12/2017 28.85 28.8 29 28.85 28.550 Mua
6 [HOSE.VIS] 08/12/2017 28.8 28.7 28.85 28.85 46.190 Mua
7 [HOSE.VIS] 07/12/2017 29 28.65 29 28.85 26.310 Mua
8 [HOSE.VIS] 06/12/2017 28.75 28.75 28.9 28.85 51.530 Mua
9 [HOSE.VIS] 05/12/2017 28.8 28.7 28.85 28.85 9.020 Mua
10 [HOSE.VIS] 04/12/2017 28.4 28.4 28.8 28.8 55.780 Mua
11 [HOSE.VIS] 01/12/2017 28.45 28.4 28.6 28.5 64.640 Mua
12 [HOSE.VIS] 30/11/2017 28.6 28.35 28.6 28.6 58.560 Mua
13 [HOSE.VIS] 29/11/2017 28.3 28.3 28.6 28.6 58.050 Mua
14 [HOSE.VIS] 28/11/2017 28.25 28.2 28.35 28.35 24.040 Mua
15 [HOSE.VIS] 27/11/2017 28.1 28.1 28.25 28.25 56.360 Mua
16 [HOSE.VIS] 24/11/2017 27.8 27.8 28 28 55.050 Mua
17 [HOSE.VIS] 23/11/2017 27.7 27.7 28 27.85 45.100 Mua
18 [HOSE.VIS] 22/11/2017 27.9 27.55 27.9 27.7 52.280 Mua
19 [HOSE.VIS] 21/11/2017 27.7 27.4 27.7 27.65 60.100 Mua
20 [HOSE.VIS] 20/11/2017 28 27.6 28 27.6 6.230 Mua