FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIS] 03/01/2019 21.05 21.05 24.15 24.15 410 Bán
2 [HOSE.VIS] 28/12/2018 22.6 22.6 22.6 22.6 130 Bán
3 [HOSE.VIS] 27/12/2018 22.9 22.9 22.9 22.9 10 Bán
4 [HOSE.VIS] 24/12/2018 23.5 23.5 24.6 24.6 50 Bán
5 [HOSE.VIS] 20/12/2018 24.6 24.6 24.6 24.6 10 Bán
6 [HOSE.VIS] 19/12/2018 23.25 23.25 25 25 1.510 Bán
7 [HOSE.VIS] 18/12/2018 25 25 25 25 2.100 Bán
8 [HOSE.VIS] 17/12/2018 25 25 25 25 1.000 Bán
9 [HOSE.VIS] 14/12/2018 23.25 23.25 25 25 7.160 Bán
10 [HOSE.VIS] 12/12/2018 25.4 25 25.4 25 1.010 Bán
11 [HOSE.VIS] 11/12/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 2.100 Theo dõi
12 [HOSE.VIS] 07/12/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 10 Theo dõi
13 [HOSE.VIS] 06/12/2018 25.4 25.4 26.1 25.4 145.000 Theo dõi
14 [HOSE.VIS] 05/12/2018 25.35 25.35 25.4 25.4 120 Theo dõi
15 [HOSE.VIS] 03/12/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 490 Theo dõi
16 [HOSE.VIS] 28/11/2018 25.35 23.6 25.35 25.35 3.890 Bán
17 [HOSE.VIS] 27/11/2018 25.35 25.35 25.35 25.35 80 Bán
18 [HOSE.VIS] 23/11/2018 25.2 25.2 25.35 25.35 2.070 Theo dõi
19 [HOSE.VIS] 22/11/2018 23.5 23.5 25.2 25.2 1.470 Theo dõi
20 [HOSE.VIS] 21/11/2018 25.2 25.2 25.2 25.2 100 Theo dõi