FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VIS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VIS] 20/11/2018 25.2 25.2 25.2 25.2 100 Theo dõi
2 [HOSE.VIS] 16/11/2018 25.2 25.2 27 27 1.580 Mua
3 [HOSE.VIS] 15/11/2018 27 27 27 27 150 Mua
4 [HOSE.VIS] 12/11/2018 25.15 25.15 27 27 430 Mua
5 [HOSE.VIS] 08/11/2018 26.95 26.95 27 27 20 Mua
6 [HOSE.VIS] 07/11/2018 23.25 23.25 26.5 26.5 1.480 Mua
7 [HOSE.VIS] 05/11/2018 26.5 25 26.5 25 130 Bán
8 [HOSE.VIS] 02/11/2018 26 26 26 26 100 Bán
9 [HOSE.VIS] 01/11/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 100 Bán
10 [HOSE.VIS] 31/10/2018 23.5 22.35 24 24 580 Bán
11 [HOSE.VIS] 29/10/2018 24 24 24 24 10 Bán
12 [HOSE.VIS] 26/10/2018 25 25 25 25 150 Bán
13 [HOSE.VIS] 25/10/2018 24.95 24.95 24.95 24.95 40 Bán
14 [HOSE.VIS] 24/10/2018 23.45 23.45 23.45 23.45 10 Quá bán
15 [HOSE.VIS] 23/10/2018 25.15 25.15 25.15 25.15 10 Bán
16 [HOSE.VIS] 22/10/2018 27.1 27 27.1 27 250 Bán
17 [HOSE.VIS] 19/10/2018 27.1 26.5 27.3 27.3 1.810 Bán
18 [HOSE.VIS] 18/10/2018 27.95 27.95 27.95 27.95 100 Mua
19 [HOSE.VIS] 16/10/2018 27.95 27.95 27.95 27.95 100 Mua
20 [HOSE.VIS] 15/10/2018 27.3 27.3 27.95 27.95 430 Mua