FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VJC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VJC] 25/05/2018 171.5 159.5 171.5 159.5 813.960 Bán
2 [HOSE.VJC] 24/05/2018 179 169 179.9 171.5 621.940 Bán
3 [HOSE.VJC] 23/05/2018 176.9 172.6 178 178 585.560 Bán
4 [HOSE.VJC] 22/05/2018 175 172.5 182.9 176.9 592.970 Bán
5 [HOSE.VJC] 21/05/2018 191.5 183.2 193 184 413.480 Theo dõi
6 [HOSE.VJC] 18/05/2018 187 174.9 193 190 977.940 Theo dõi
7 [HOSE.VJC] 17/05/2018 195 185.7 195 188 576.390 Theo dõi
8 [HOSE.VJC] 16/05/2018 196.8 193.1 196.9 194.8 310.720 Mua
9 [HOSE.VJC] 15/05/2018 194 193 197.9 197 608.830 Mua
10 [HOSE.VJC] 14/05/2018 191 189.5 193 192.2 567.850 Theo dõi
11 [HOSE.VJC] 11/05/2018 191.1 185 191.1 189.9 340.050 Theo dõi
12 [HOSE.VJC] 10/05/2018 195 188 197.5 192.1 864.480 Theo dõi
13 [HOSE.VJC] 09/05/2018 188 185.6 199 194.2 584.740 Theo dõi
14 [HOSE.VJC] 08/05/2018 183.5 183.2 189.9 187.9 667.910 Bán
15 [HOSE.VJC] 07/05/2018 179 176.5 183 183 727.630 Bán
16 [HOSE.VJC] 04/05/2018 181 174 182.9 177 507.250 Bán
17 [HOSE.VJC] 03/05/2018 179.6 169.9 179.6 173 598.900 Quá bán
18 [HOSE.VJC] 02/05/2018 179.6 179.6 188 179.6 944.470 Bán
19 [HOSE.VJC] 27/04/2018 190 183 190 187 513.380 Bán
20 [HOSE.VJC] 26/04/2018 196 181.7 197 192 854.670 Bán