FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VJC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VJC] 22/03/2019 118.6 117.8 119.1 118.9 481.800 Bán
2 [HOSE.VJC] 21/03/2019 119.8 118.2 119.9 118.5 660.960 Bán
3 [HOSE.VJC] 20/03/2019 119.8 118.1 119.8 119.8 592.830 Bán
4 [HOSE.VJC] 19/03/2019 119.9 119 120.1 119.8 809.590 Bán
5 [HOSE.VJC] 18/03/2019 119 118.8 119.8 119.8 660.300 Bán
6 [HOSE.VJC] 15/03/2019 118.3 118.3 119.1 119 598.760 Bán
7 [HOSE.VJC] 14/03/2019 119.8 117.8 119.8 118.4 1.156.440 Bán
8 [HOSE.VJC] 13/03/2019 120.2 118.5 120.7 119.8 1.223.310 Bán
9 [HOSE.VJC] 12/03/2019 121.4 119.9 121.7 120.5 1.048.390 Bán
10 [HOSE.VJC] 11/03/2019 120.5 120 121.6 121.3 794.310 Mua
11 [HOSE.VJC] 08/03/2019 120.5 119.5 121 120.7 1.002.300 Theo dõi
12 [HOSE.VJC] 07/03/2019 121.4 120.9 121.6 121.4 1.014.890 Mua
13 [HOSE.VJC] 06/03/2019 120 120 121 121 939.310 Bán
14 [HOSE.VJC] 05/03/2019 120.6 119.5 120.7 120 1.074.790 Theo dõi
15 [HOSE.VJC] 04/03/2019 120.5 119.7 121.2 120.9 990.660 Theo dõi
16 [HOSE.VJC] 01/03/2019 119.1 117 120 120 1.125.320 Bán
17 [HOSE.VJC] 28/02/2019 123 119 123.1 119 1.629.860 Bán
18 [HOSE.VJC] 27/02/2019 123.6 122 123.6 122.7 1.333.370 Theo dõi
19 [HOSE.VJC] 26/02/2019 125 123.1 125 123.6 932.940 Mua
20 [HOSE.VJC] 25/02/2019 122.5 122.5 124.5 124.5 1.125.900 Mua