FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VJC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VJC] 18/07/2019 130.1 128.5 131 128.5 612.200
2 [HOSE.VJC] 17/07/2019 131.1 129.5 131.1 130 597.950 Mua
3 [HOSE.VJC] 16/07/2019 129.6 129.5 131 131 817.510 Mua
4 [HOSE.VJC] 15/07/2019 131.4 129.1 130.4 129.5 592.580 Mua
5 [HOSE.VJC] 12/07/2019 131.4 130.2 131.6 130.2 604.680 Mua
6 [HOSE.VJC] 11/07/2019 131.5 130.4 131.5 131.3 599.200 Mua
7 [HOSE.VJC] 10/07/2019 129.7 129.6 131.5 131.5 803.320 Mua
8 [HOSE.VJC] 09/07/2019 128.5 127.7 128.9 128.9 629.690 Mua
9 [HOSE.VJC] 08/07/2019 129.1 127.7 129.1 128.5 606.760 Mua
10 [HOSE.VJC] 05/07/2019 129.5 129 129.8 129.5 420.080 Mua
11 [HOSE.VJC] 04/07/2019 128.5 128.1 129.9 129.5 559.370 Mua
12 [HOSE.VJC] 03/07/2019 128.5 127.3 128.6 128.5 491.480 Mua
13 [HOSE.VJC] 02/07/2019 128.5 126.9 128.7 128.5 609.150 Mua
14 [HOSE.VJC] 01/07/2019 127 126 127.8 127 780.500 Mua
15 [HOSE.VJC] 28/06/2019 128 124.2 128 128 977.470 Mua
16 [HOSE.VJC] 27/06/2019 124.5 124 124.6 124.5 663.660 Mua
17 [HOSE.VJC] 26/06/2019 124.2 123.8 124.5 124.2 690.590 Mua
18 [HOSE.VJC] 25/06/2019 123.1 123 124.5 123.9 655.640 Mua
19 [HOSE.VJC] 24/06/2019 123.2 123.2 123.8 123.5 628.250 Mua
20 [HOSE.VJC] 21/06/2019 123.2 122.4 123.5 123.2 559.790 Mua