FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.VJC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.VJC] 18/10/2018 139.2 136 139.7 136.5 653.560 Bán
2 [HOSE.VJC] 17/10/2018 139.2 137.5 139.3 139.2 850.710 Bán
3 [HOSE.VJC] 16/10/2018 139.4 136.8 140 137 817.220 Bán
4 [HOSE.VJC] 15/10/2018 141 138 142 139.2 367.010 Bán
5 [HOSE.VJC] 12/10/2018 140.8 138.5 141 141 733.920 Bán
6 [HOSE.VJC] 11/10/2018 140.8 135 143.9 140.8 591.640 Bán
7 [HOSE.VJC] 10/10/2018 143.2 143.2 145 145 748.570 Bán
8 [HOSE.VJC] 09/10/2018 141 141 143.3 143 586.610 Bán
9 [HOSE.VJC] 08/10/2018 143.1 140.6 143.4 140.6 658.020 Bán
10 [HOSE.VJC] 05/10/2018 143.5 142.4 143.5 143.1 604.170 Bán
11 [HOSE.VJC] 04/10/2018 145 142.5 145 143.6 837.900 Bán
12 [HOSE.VJC] 03/10/2018 145.8 144.4 146 144.8 697.070 Theo dõi
13 [HOSE.VJC] 02/10/2018 148 144 148 145 1.375.300 Theo dõi
14 [HOSE.VJC] 01/10/2018 151.6 147.5 151.8 148.5 1.238.340 Theo dõi
15 [HOSE.VJC] 28/09/2018 152.6 150.8 153.5 151.5 1.157.560 Mua
16 [HOSE.VJC] 27/09/2018 152.6 150.9 153.7 152.6 1.222.140 Mua
17 [HOSE.VJC] 26/09/2018 152 151 152.2 152.2 1.188.410 Mua
18 [HOSE.VJC] 25/09/2018 152.1 150.7 152.5 152.1 1.011.010 Mua
19 [HOSE.VJC] 24/09/2018 149.5 149.4 152.4 152.1 1.029.500 Mua
20 [HOSE.VJC] 21/09/2018 150 148 150.5 149.4 466.240 Theo dõi